Pravno obaveštenje

Home / Pravno obaveštenje
Pravno obaveštenje

Opšti uslovi korišćenja web stranice Lindström

Dobro došli na sajt Lindström Ltd i drugih kompanija iz ove grupe (u daljem tekstu – Lindström). Korisnici web stranice moraju se upoznati sa ovim Uslovima i odredbama pre korišćenja ove web stranice (u daljem tekstu „web stranica“). Korišćenje ove web stranice znači da korisnik prihvata uslove korišćenja.
Pored ovih Uslova, Korisnik mora da se složi sa svim drugim dodatnim uslovima i ograničenjima u vezi sa uslugom, koja su pomenuta na ovom veb sajtu i u njegovim mogućim ažuriranjima. Lindström ne daje Korisniku nikakva dodatna prava osim onih posebno navedenih u ovim Uslovima.

Ova veb stranica je namenjena isključivo za informisanje korisnika. Svako korišćenje ove web stranice i preuzimanje sadržaja od strane korisnika znači da se ovaj slaže sa trenutno važećim Uslovima korišćenja. U slučaju da Korisnik ne prihvati ove Uslove korišćenja, zabranjeno je korišćenje ove web stranice i preuzimanje materijala za Korisnika.

Kompanija Lindström ovim daje Korisniku ograničeno pravo da koristi, pregleda i prenese sadržaj ove web stranice (u daljem tekstu – Sadržaj) samo u privatne i nekomercijalne svrhe. Davanje prava korišćenja ne znači pravo na dodelu naslova pojedinačnim sadržajima ili njihovim kopijama.

Pravo korišćenja je ograničeno kao što je navedeno u nastavku:

u svim štampanim kopijama i kopijama Sadržaja koje Korisnik preuzima, isti mora ispunjavati sve uslove sa stanovišta autorskih i drugih prava, koji su navedeni za navedeni Sadržaj;
Korisnik nema pravo da menja sadržaj na bilo koji način, niti da reprodukuje, javno prikazuje ili na drugi način objavljuje sadržaj, niti da koristi sadržaj u komercijalne svrhe.

Korišćenje određenih ograničenih oblasti ove web stranice može biti uslovljeno kreiranjem ličnog neprenosivog korisničkog ID-a. U takvim slučajevima, Korisnik se mora registrovati i tačno dostaviti sve tražene informacije i prihvatiti posebne uslove korišćenja.

Informacije koje daje Korisnik

Korisnik se obavezuje da Lindströmu neće dati bilo kakve informacije ili sadržaje koji bi mogli biti uvredljivi, zastrašujući, opsceni, klevetnički, nezakoniti ili takvi da krše autorska prava.

Korisnik se obavezuje da će Lindströmu predstaviti tačne lične podatke putem ove veb stranice. Iznošenje lažnih informacija je zabranjeno i može imati određene posledice po izlagača. Korisnik ne daje Lindströmu nikakve poverljive informacije putem ove veb stranice. Korisnik je saglasan da nijedna informacija ili sadržaj koji sam Korisnik ili osobe koje deluju u njegovo ime daju ili prezentuju Lindströmu preko ove web stranice ne mogu biti poverljive ili zaštićene bilo kakvim pravima. Lindström može slobodno da raspolaže, koristi, reprodukuje, prikazuje i objavljuje sve takve informacije i sadržaj.

Korisnik ovim prihvata da Lindström može obraditi sve lične podatke koji su dostavljeni Lindströmu putem ove web stranice na način predviđen zakonodavstvom u oblasti zaštite ličnih podataka. Lindström i podaci o kupcima su registrovani u registru kupaca kompanije. Podaci iz ovog registra se koriste za vođenje i upravljanje računima pretplatnika kompanije. Lindström i druge kompanije u istoj grupi imaju sva prava da obrađuju podatke iz registra i da otkrivaju podatke o imenu i adresi u legitimne svrhe (na primer, u svrhe direktnog marketinga) u skladu sa Zakonom o ličnim podacima. Pretplatnici imaju zakonsko pravo da zabrane obradu svojih ličnih podataka u svrhu direktne prodaje, marketinga na daljinu i drugih oblika direktnog marketinga.

Obaveze Korisnika

Korisnik se obavezuje da neće ometati ili pokušavati da ometa rad web stranice na bilo koji način.

Korisnik se obavezuje da će koristiti web lokaciju u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i svim njihovim naknadnim ažuriranjima, uzimajući u obzir sve važeće zakone i propise u relevantnoj oblasti. Korisnik se obavezuje da neće koristiti ovu web stranicu u dole navedene svrhe:
slanje neželjene pošte ili za drugu neovlašćenu komunikaciju podataka,
falsifikovanje podataka u zaglavlju ili obrada identifikatora na takav način da bi se moglo prikriti poreklo sadržaja koji se prenosi putem web stranice,
bilo koju radnju koja ograničava mogućnosti korišćenja web stranice za druge korisnike,
nezakonite radnje,
objavljivanje ili prenos sadržaja koji krši prava drugih osoba ili kupaca, kao i sadržaja koji je nezakonit, klevetnički, opscen ili na drugi način uvredljiv, ili objavljivanje sadržaja koji nezakonito reklamira određeni proizvod ili uslugu.

Lindström zadržava pravo da koristi sve pravne lekove u slučaju bilo kakvog kršenja gore navedenih ograničenja.

Korisnik ovim oslobađa kompaniju Lindström i sve kompanije iz iste grupe kao i kompanija Lindström u datom trenutku, uključujući svo kancelarijsko osoblje, menadžere i predstavnike, od odgovornosti u slučaju bilo kakvih pritužbi koje mogu proizaći iz upotrebe ove web stranice.

Bezbednost podataka

Korisnik nema pravo na korišćenje bilo kog uređaja ili programa koji bi mogli da ometaju rad web stranice,
obavljanje radnji koje predstavljaju izuzetno opterećenje strukture web-sajta (na primer, masovna distribucija e-pošte, odnosno neželjene pošte), koje bi mogle da poremete ili ometu rad web stranice.

Takve zabranjene radnje uključuju instalaciju web sadržaja koji sadrži viruse, unapred instalirane ometajuće programe, ili druge elemente koji mogu da utiču na softversku arhitekturu web lokacije.

Veze ka spoljnim web lokacijama

Lindström može uključiti veze ka web lokacijama kojima upravljaju treća lica na ovoj web lokaciji. Korišćenje ovih veza preusmerava korisnika sa veb stranice na drugo mesto. Kompanija Lindström ne kontroliše niti proverava sadržaj eksternih web stranica i ni na koji način nije odgovorna za validnost, pouzdanost ili poverljivost podataka na spoljnim linkovima. Korisniku se preporučuje da se upozna sa uslovima korišćenja i drugim uputstvima za korisnike na web stranicama do kojih dolazi putem linkova, pre nego što ih stvarno koristi. Korisnik koristi veze ka spoljnim web lokacijama u potpunosti na sopstvenu odgovornost. Veze ka spoljnim web lokacijama kao takve ne nose oznaku adrese web stranice do koje se može doći putem veze, ili ne predstavljaju bilo kakvu Lindström podršku ili odobrenje takve spoljne web stranice ili sadržaja koji se na njoj nalazi; vlasnik ili operater takve web stranice nema pravo da koristi bilo koje žigove, trgovačka imena, imena domena ili sadržaj zaštićen autorskim pravima kompanije Lindström, njenih povezanih kompanija ili filijala; niti kompanija Lindström ima pravo da koristi bilo koje žigove, nazive ili zaštićene sadržaje koji se mogu pogledati na pomenutim spoljnim web stranicama dostupnim putem linkova.

Spoljašnje veze ka ovoj web stranici

Objavljivanje linkova ka ovoj web stranici zahteva pismenu saglasnost Lindströma, osim ako link ne ispunjava sledeće uslove:
link se sastoji samo od URL adrese elementa „običnog lokalnog slova“ www.lindstrom.kk (kk=ccTLD) ili old.lindstromgroup.com i ne sadrži Lindströmov zaštitni znak ili reč Lindström, bilo zasebno ili u obliku logotipa;
link se odnosi direktno na glavnu stranicu na lokalnom www.lindstrom.kk (kk=ccTLD) ili na old.lindstromgroup.com i ni na jednu stranicu koja je podređena pomenutoj veb stranici;
kada sledite link, linkovana Lindström web lokacija se otvara u novom nezavisnom prozoru pretraživača, a ne u okviru stranice koja sadrži vezu;
izgled, način instalacije i druge karakteristike veze ne stvaraju lažan utisak da su stranica koja je instalirala vezu, njen rad ili proizvodi na bilo koji način povezani sa radom Lindströma ili da je Lindström sponzor ove stranice;
veza nema negativan karakter ili utiče na reputaciju i brendove Lindströma i kompanija iz iste grupe u određenom trenutku.
Lindström zadržava pravo da u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju, opozove saglasnost za postavljanje linka, kao i da zabrani postavljanje bilo koje veze koja ispunjava navedene uslove, ali je, prema Lindströmovom nahođenju, postavljena u neprikladno okruženje i može negativno uticati na reputaciju kompanije Lindström ili mu može naškoditi.

Prava intelektualne svojine

Autorska prava vezana za ovu web stranicu i sav njen sadržaj zaštićena su međunarodnim zakonodavstvom u oblasti autorskih prava i relevantnim ugovorima ili konvencijama. Korisnik se obavezuje da će se pridržavati svih relevantnih zakona iz oblasti zaštite autorskih prava prilikom korišćenja ove web stranice, kao i da će sprečiti neovlašćeno kopiranje sadržaja.

Sva prava intelektualne svojine u vezi sa ovom web-stranicom (uključujući oznake „autorska prava“, „registrovano“ i „neregistrovano“, relevantne logotipe, patente, imena domena, poslovne tajne i prava na korišćenje baza podataka) zadržava kompanija Lindström, ili njeni partneri. Sav goodwill koji proističe iz korišćenja prava intelektualne svojine u vlasništvu Lindströma pripada isključivo Lindströmu. Lindström ne daje Korisniku direktna niti indirektna prava na bilo kakva prava intelektualne svojine.

Ograničenje odgovornosti

Kompanija Lindström će uložiti sve napore da obezbedi da web stranica, uključujući usluge koje su deo sadržaja web stranice, ostane u upotrebi kontinuirano i nesmetano. Međutim, Lindström nije odgovoran za osiguranje kontinuiteta usluge web stranice, blagovremenost odgovora i odsustvo operativnih grešaka. Kompanija je uložila sve napore da osigura tačnost informacija na web lokaciji. Bez obzira na to, Lindström nije odgovoran za tačnost sadržaja. Sadržaj može sadržati netačnosti i štamparske greške/greške u kucanju. Lindström ne daje nikakvu garanciju za tačnost ili potpunost sadržaja, niti za pouzdanost bilo kojih preporuka, mišljenja, izjava ili drugih informacija prikazanih na web lokaciji ili koje se mogu deliti preko web stranice. Svako korišćenje ovakvih mišljenja, preporuka, izjava ili informacija i oslanjanje na gore navedeno je stvar sopstvene procene rizika Korisnika, pri čemu se Korisniku preporučuje da zatraži stručni savet za konkretnu situaciju Korisnika.

Ceo sadržaj je dostupan po principu „kakav jeste“ ili „kako jeste“. Web stranica i informacije koje sadrži podložni su periodičnim promenama. Lindström ne daje nikakve garancije bilo koje vrste i odriče se svake odgovornosti, uključujući garancije i odgovornosti u pogledu mogućnosti prodaje, pogodnosti za bilo koju svrhu, ili sa stanovišta zaštite prava, ili sa stanovišta garancije za rad ove web stranice ili njenog sadržaja. Lindström nije odgovoran za obezbeđivanje i tačnost informacija o proizvodima i marketingu van ove web stranice, na primer kada takve informacije pruža preprodavac.

Lindström ne garantuje bezbednost ove web stranice. Sve informacije sa ovog web-sajta se pružaju po principu „kao što jesu“, bez ikakvih garancija. Korisnik se ovim slaže da Lindström ne može garantovati sigurnost bilo koje informacije pružene putem ove web stranice. Lindström ni na koji način ne garantuje da ova web lokacija, mrežni serveri na kojima web lokacija radi, ili elektronska komunikacija koju šalje Lindström, ne sadrže viruse ili druge štetne elemente. Korisnik se ovim slaže da Lindström ne može biti odgovoran za sadržaj ili informacije koje je korisnik poslao ili primio.

Lindström ne snosi nikakvu odgovornost, direktnu ili indirektnu, za direktnu ili posledičnu štetu, za stvarnu štetu u konkretnim slučajevima, za štetu po osnovu građanske odgovornosti (uključujući štetu uzrokovanu gubitkom posla, ugovora, proizvoda ili informacija, ili je prouzrokovana zbog prekida poslovne aktivnosti), a koja proizilazi iz korišćenja ovog web-sajta, ili iz sprečavanja prethodno pomenutog korišćenja, ili iz ovih Opštih uslova, bez obzira da li je takva šteta nastala po osnovu zaključenog ugovora, prouzrokovana kao rezultat povrede prava, zbog nemara ili po drugim osnovama, čak i u slučajevima kada je Lindström prethodno upozoren na mogućnost takve štete. Štaviše, Lindström neće biti odgovoran za bilo kakve greške, netačnosti, propuste ili druge greške, kašnjenja ili nedostatak tačnosti informacija datih na ovoj web stranici.

Odgovornost Lindströma ni u kom slučaju ne može premašiti nivo odgovornosti predviđen obaveznim zakonskim propisima.

Izmene i dopune

Lindström zadržava pravo da izmeni i dopuni ove Opšte uslove, u celini ili delimično, u bilo kom trenutku prema Lindströmovom nahođenju. Sve dopune ili izmene ovih Opštih uslova će stupiti na snagu nakon objavljivanja na web stranici. Svako korišćenje web sajta nakon objavljivanja izmena ili dopuna Opštih uslova znači da je Korisnik saglasan sa svim izmenama i dopunama.

Lindström ima pravo da promeni delove ove web stranice u bilo kom trenutku i bez prethodnog upozorenja; da ukloni nedostatke i greške web stranice; da izvrši druge promene na ovoj web stranici, uključujući sadržaje, proizvode, programe, usluge i cene koje su opisane ili navedene na web stranici; da ukloni elemente web stranice iz upotrebe, uključujući njene pojedinačne funkcije. Kompanija Lindström takođe ima pravo bez prethodnog upozorenja i bez preuzimanja odgovornosti ili obaveze nadoknade, da ograniči korišćenje određenih funkcija i usluga, ili korišćenje web stranice, delimično ili u potpunosti. Iz opravdanih razloga, Lindström može u bilo kom trenutku da prekine prethodno data prava na korišćenje web stranice.

Primenljivo zakonodavstvo

Opšti uslovi podležu zakonima Finske. U slučaju da Lindström i Korisnik ne mogu postići dogovor ili sporazum u bilo kojoj fazi spora, spor će biti prosleđen prvostepenom Okružnom sudu u Helsinkiju. Korisnik, koji je i kupac proizvoda ili usluga, može ustupiti spor opštem mesno nadležnom sudu prvog stepena po osnovu prebivališta Korisnika. Korisnik, koji je i kupac proizvoda ili usluga, ima pravo da se obrati organizaciji za zaštitu prava potrošača za preporučeno rešenje (Consumer Complaint Board).

Obaveštenja u vezi sa autorskim pravima i žigovima

Autorska prava na sadržaj ove web stranice su u vlasništvu Lindström Ltd ili njegovih partnera. Sva prava zadržana.

Ime Lindström i nazivi proizvoda i usluga koje proizvodi Lindström su zaštitni znaci, registrovani zaštitni znaci, zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Lindström Ltd. Preostala imena mogu biti zaštićeni simboli odgovarajućih nosilaca prava. Sva prava zadržana.