Kodeks ponašanja

Home / Kodeks ponašanja
Kodeks ponašanja

Uvod

Ovaj kodeks ponašanja definiše osnovne zahteve za Lindström grupu (Lindström Oy i njene podružnice, u daljem tekstu „Lindström“) i njene dobavljače (u daljem tekstu „mi“) robe i usluga u vezi sa njihovim odgovornostima prema zainteresovanim stranama, životne sredine i društva uopšte. Kodeks ponašanja je zasnovan na našim obavezama. Lindström zadržava pravo da izvrši razumne promene u zahtevima ovog Kodeksa ponašanja ako se Lindströmova politika usklađenosti promeni. U ovom slučaju, Lindström očekuje od dobavljača da prihvate odgovarajuće izmene. Ovaj kodeks ponašanja primenjuje se na sve zaposlene u Lindströmu, bez obzira na položaj i treća lica.

Etičko poslovno ponašanje

Usklađenost sa zakonodavstvom

Poslujemo u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonodavstvom važećih pravnih sistema dotične zemlje.

Zabrana korupcije i mita

Ne tolerišemo korupciju u bilo kom obliku iu bilo kojim internim poslovnim procesima ili poslovnim procesima koje sprovodimo sa trećim licima (preduzeća iz javnog ili privatnog sektora). Ne dajemo niti primamo mito ni direktno ni indirektno. Zabranjeno je nuđenje ili davanje bilo čega od vrednosti (uključujući novac, poklone ili usluge) za zaključenje posla, održavanje posla ili sticanje nepoštene prednosti.

Ne smemo dozvoliti da lični ili porodični interesi utiču na našu profesionalnu procenu. Izbegavamo sukob interesa u svim našim poslovnim aktivnostima i odlukama. Ako nas treća strana pozove na poslovni ručak ili društveni događaj, prihvatićemo samo ako je glavni razlog događaja legitiman poslovni sastanak.

Privatnost i bezbednost podataka

Naš zajednički cilj je da svako ko rukuje informacijama bude odgovoran za brigu o bezbednosti informacija i zaštiti podataka postupajući u skladu sa priznatim pravilima korišćenja i uputstvima za bezbednost informacija i privatnost podataka. Lindströmove preporuke u vezi sa bezbednošću informacija i privatnošću podataka se primenjuju na osnovu nacionalne i međunarodne bezbednosti podataka, statuta o zaštiti podataka, sistema kvaliteta, najbolje prakse upravljanja informacijama i drugih dodatno dogovorenih standarda.

Korišćenje društvenih medija

Podstičemo aktivnosti na različitim društvenim medijima. Brinemo se o tome kako i kada koristimo društvene medije. U komunikaciji vodimo računa o publici, ne objavljujemo poverljive informacije i uvek poštujemo druge.

Poštovanje osnovnih ljudskih prava zaposlenih

Pravedan tretman i jednakost

Ne tolerišemo nikakvu vrstu diskriminacije. Ne prihvatamo bilo kakvo ponašanje koje bi moglo da ugrozi dostojanstvo pojedinca, posebno fizičko ili verbalno uznemiravanje, npr. neželjeno ponašanje koje stvara zastrašujuće, neprijateljsko, ponižavajuće, sramno, ili uvredljivo okruženje

Pošteno zapošljavanje

Posvećeni smo poštenoj praksi zapošljavanja koja je fer, zasnovana na zaslugama i nediskriminatorna. Ne diskriminišemo zaposlene na osnovu pola, materinskog statusa, seksualne orijentacije, statusa bračnog ili građanskog partnerstva, promene pola, rase, boje kože, državljanstva, etničkog ili nacionalnog porekla, veroispovesti ili uverenja, invaliditeta ili starosti. Nudimo zaposlenima jednake mogućnosti za obuku i razvoj na osnovu njihovih snaga i potreba kako bismo im pomogli da ostvare svoj puni potencijal. Zaposlene ćemo nagraditi pravedno na osnovu njihove sposobnosti, učinka, doprinosa i iskustva.

Zaposlenima treba dostaviti pismenu izjavu o uslovima i odredbama zapošljavanja na lokalnom jeziku kako bi se osiguralo da su upoznati sa svojim zakonskim pravima i obavezama. Nastojimo da doprinesemo pozitivnom društvenom i ekonomskom razvoju. Poštujemo lokalne kulture i želimo da razumemo i poštujemo običaje i lokalne vrednosti ljudi u zemljama u kojima poslujemo.

U okviru zakonskih mogućnosti, priznajemo pravo na slobodno udruživanje zaposlenih i ne dajemo prednost niti diskriminišemo članove organizacija zaposlenih ili sindikata.

Prinudni i obavezni rad

Kao deo naših obaveza, posvećeni smo primeni efikasnih sistema i kontrola kako bismo osigurali da u našem poslovanju ili lancu snabdevanja nema ropstva ili trgovine ljudima. Zahtevamo od svih zaposlenih i partnera da postupaju sa najvišim stepenom integriteta i morala i da razumeju i postupaju u skladu sa svim relevantnim zakonima i pravnim sistemima dotičnih zemalja u kojima poslujemo. Zabranjujemo sve oblike trgovine ljudima i prinudnog rada, uključujući zatvorski rad, neplaćeni rad, prisilnu otplatu duga i druge oblike prinudnog rada ili ropstva.

Prava dece i mladih radnika

Posvećeni smo Konvencijama 138 i 182 Međunarodne organizacije rada (ILO), prema kojima nijedna osoba ne može biti zaposlena ako je mlađa od 15 godina, ili uzrasta na kraju obaveznog obrazovanja, u zavisnosti od toga koja je od ove dve starosne granice viša. Maloletni radnici ne smeju da obavljaju poslove koji po svojoj prirodi ili okolnostima u kojima se obavljaju mogu da ugroze njihovo zdravlje, bezbednost ili moral.

Zdravlje i bezbednost 

Identifikovali smo rizike i opasnosti u radnom okruženju i preduzeli mere za njihovo ublažavanje kako bismo obezbedili zdravlje i bezbednost svih zaposlenih. Preduzimamo mere predostrožnosti da sprečimo nezgode, kao što je održavanje adekvatne i zadovoljavajuće zaštite od požara na radnom mestu i zaštite od profesionalne bolesti. Podstičemo sve da učestvuju u razvoju ovih praksi. Pružamo obuku i osiguravamo da zaposleni budu edukovani o pitanjima zdravlja i bezbednosti. Očekujemo da svi vode računa o zdravlju i bezbednosti u svakodnevnom radu. Primenjujemo standard ISO 45001 za zdravlje i bezbednost.

Ekološke prakse

Od sebe i od naših dobavljača zahtevamo da se pridržavamo lokalnih zakona o zaštiti životne sredine i međunarodnih ugovora o zaštiti životne sredine u celom lancu snabdevanja. Ova usklađenost mora biti dokumentovana – sprovođenje se obezbeđuje redovnim inspekcijama.

Dajemo sve od sebe i zahtevamo da aktivnosti, proizvodi i usluge u našem lancu snabdevanja imaju što manje negativnog uticaja na životnu sredinu. Promovišemo cirkularnu ekonomiju u našem lancu vrednosti, ali biramo rešenje koje će imati najmanji uticaj na životnu sredinu tokom svog životnog veka. Uticaje na životnu sredinu uzimamo u obzir već u fazi planiranja aktivnosti, u transportu i dizajnu i odabiru proizvoda, na primer odabirom ekološki održivih izvora materijala.

Obezbeđujemo stalna poboljšanja životne sredine u našim aktivnostima postavljanjem godišnjih ekoloških ciljeva i akcionih planova, uz korišćenje standarda ISO 14001 ili ekvivalentnog sistema upravljanja životnom sredinom.

Lanac nabavke

Zahtevamo da naši dobavljači i njihovi lanci snabdevanja rade u skladu sa ovim Kodeksom ponašanja i poštuju principe nediskriminacije u izboru i tretmanu dobavljača.

Očekujemo da svi oblici komunikacije, uključujući izjave, indikacije i sertifikate dati kupcima i partnerima, budu istiniti i tačni. Cenimo rad naših konkurenata i njihovih zaposlenih. Naša obećanja o kvalitetu usluge i bezbednosti klijentima moraju biti u skladu sa svim važećim propisima i zakonima.