Lindström som företag

Lindström är ett av Europas ledande textilserviceföretag med över 170 års erfarenhet inom textilbranschen. Vi erbjuder servicelösningar för företags olika behov av textilier, arbetskläder och skydd.

Vi arbetar med att stärka våra kunders image och underlätta deras vardag med hjälp av våra tjänster. Vår fullservice är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att ta hand om ert företags textilbehov.

Lindström är ett snabbt växande internationellt företag. Vårt mål är att expandera geografiskt och öka vår marknadsandel på lång sikt. Vår framgång backas upp av starkt konceptualiserade arbetsrutiner som säkerställer hög kvalitet, enhetliga tjänster och ansvarstagande i alla de länder där vi är verksamma.

Företagets värderingar som utgångspunkt

Lindströms vision och medlen för att uppnå den, det vill säga strategin specificeras vart femte år. Företagets värderingar beaktas i specifikationen av målet och de medel som ska leda dit. Företagets strategiska val och de utvecklingspunkter som står i fokus analyseras årligen av ledningsgruppen. När vision, mission och strategi ändras granskas ändringen och dess påverkan på vardagen i arbetsgrupper tillsammans med personalen.

Mission, det vill säga affärsidén
Lindström

Textilserviceföretaget Lindström stärker sina kunders image. Vår service underlättar våra kunders vardag och ger det bästa värdet på marknaden. Vi är en ansvarsfull aktör i samhället och en respekterad arbetsgivare.

Betydelse

Vi bryr oss om människor och jorden. Vi inspirerar människor att skina och företag att växa på ett hållbart sätt.

Vision 2025

Som föregångare främjar vi en hållbar utveckling för våra kunder med hjälp av användarvänliga textiltjänster. Vår verksamhet kännetecknas av passion och mänsklighet.

På Lindström utvecklar vi ständigt vår strategi. Strategin uppdateras med fem års mellanrum för att motsvara aktuella utmaningar. Målen för Strategi 2025 är att vara branschens mest hållbara företag och att hjälpa våra kunder att arbeta mer hållbart i den dagliga verksamheten.

För att vi ska lyckas med vår strategi, ska alla förbinda sig till den och arbeta tillsammans för att uppnå våra gemensamma mål. Därför bjöd vi in hela personalen att delta i utvecklingen av vår nya strategi. År 2019 deltog över 500 Lindström-medarbetare runt om i världen i onlinediskussioner om olika framtida situationer för företaget. Vi bjöd också in våra kunder och samarbetspartners att delta i utvecklingsarbetet och att dela med sig av sina tankar om hur de ser på Lindström i framtiden och hur vi i fortsättningen kan bli en ännu bättre partner. Vi dök djupt in i olika framtida utmaningar, möjligheter och utvecklingsmål för ett textiltjänstföretag.

Lindström är ett ekonomiskt välmående och stabilt företag, vilket utgör en god grund för att lansera Strategi 2025. Hållbarhet som ett av strategins huvudteman återspeglar tydligt engagemanget som omfattar hela företaget.

Värderingar anger riktningen

Lindströms verksamhet styrs av företagets värderingar: lönsam tillväxt, långa kundrelationer, ansvar och entusiasm samt viljan att lära.

Lindström siktar på långsiktig utveckling av verksamheten och långvarigt partnerskap. Vårt beslutsfattande styrs av att skapa hållbara lösningar som säkerställer en lönsam tillväxt.

Våra värderingarnas betydelse visar sig även i besluten om expansion av verksamheten. Vi startar ingen affärsverksamhet i ett land förrän vi har rekryterat lokal personal och partners vars verksamhet är i linje med företagets värderingar och etiska regler.

Värderingarna och hur de används i vårt dagliga arbete analyseras regelbundet och tas även upp i de årliga utvecklingssamtalen.

Lönsam tillväxt

Lindströms verksamhet är kostnadsmedveten och kostnadseffektiv – detta garanterar en lönsam tillväxt. Olika projekt prioriteras av ledningen i enlighet med den totala nyttan för företaget. Varje projekt måste stödja Lindströms vision. Beslut fattas långsiktigt och resurser tilldelas för att stödja tillväxt.

Ansvar

Lindström tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av företagets verksamhet. Vi arbetar ärligt, lyder lagar och bestämmelser och respekterar lokala kulturer. Lindström är en ansvarsfull och rättvis arbetsgivare. Vi kräver att våra leverantörer och partner följer samma principer.

Långa kundrelationer

Genuina partnerskap bygger på ömsesidigt förtroende, kontinuerlig utveckling av verksamheten och ömsesidig affärsnytta. Vi lyssnar på våra kunder, förutser behov och erbjuder konkurrenskraftiga tjänster. Vi reagerar omgående på kundernas behov.

Entusiasm och vilja att lära

Gott ledarskap och god förvaltning som uppmuntrar feedback och utbildning säkerställer kontinuerlig utveckling av Lindström och dess personal. Öppen, interaktiv kommunikation skapar en god atmosfär för innovationer och främjar en framgångsrik implementering.

388
Omsättning (miljoner €)
4550
Antal anställda
24
Länder
80
Orter

Lindström globala tjänster

Vi erbjuder arbetskläder i alla våra verksamhetsländer och mattservice i över 10 europeiska länder. Dessutom omfattar gruppens serviceval handdukhanddukar, hygien- och restaurangtextiltjänster samt textilier för hotell och hälsovårdsindustrin.

Historia

Experter på textilservice sedan 1848

Under hela den tid som Lindström har funnits har företaget vuxit från en textilfärgningsfirma till ett tvätteri och därefter till ett professionellt textilserviceföretag. Den familjeägda verksamheten med en 165 år lång historia har under hela sin verksamhet varit en av pionjärerna på sitt område.

1848 – Lindström grundas

Carl August Lindström grundade Lindström 1848. I början var företaget en textilfärgningsfirma som låg i närheten av den nuvarande parlamentsbyggnaden i Helsingfors. På 1880-talet kompletterades färgningsfirman med ett tvätteri som erbjöd en ny tjänst som hette kemtvätt. Firman hette C. A. Lindström & Son.

1890-talet – tillväxten inleds

Efter generationsskiftet 1891 ändrades namnet till W.E. Lindström och en kraftig expansion inleddes. 1913 hade antalet anställda ökat från ett fåtal familjemedlemmar till 55 anställda och företaget hade flyttat till större lokaler i Helsingfors.

Företagsförvärv och nya ägare under 1920-talet

1922 köptes W. E. Lindström Oy:s aktiekapital upp av Uusi Pesula Oy, som var specialiserat på vittvätt och vars största aktieägare var chefsingenjören Johan Roiha. Företaget blev en av Nordens största aktörer i branschen.

1930-talet – textiluthyrningen startar

Under 1930-talet inleddes en småskalig textiluthyrningsverksamhet. Företaget hyrde ut linne, lakan, bordsdukar och servetter liksom läkar- och frisörrockar. 1939 tvättade företaget 2,4 miljoner kilo textilier och antalet anställda hade ökat till 300.

Brist under 1940-talet kräver improvisation

Ångproduktionen krävde att ångpannan ständigt upphettades och eftersom det rådde bränslebrist användes ved för uppvärmningen. Vedkonsumtionen uppgick till 70 m3 per dag och företaget köpte träd på rot för att täcka bränslebehovet.

Investeringar i kläduthyrning ökar under 1950-talet

Trots att andelen privattvätt låg på över 80 % av företagets omsättning ansåg VD:n Eino Roiha att företagets framtid i ökande grad fanns i uthyrning av arbetskläder och textilier. Beslutet drevs även på av att en ny typ av tyg som inte behövde strykas eller pressas hade utvecklats i USA.

Uthyrning av handduksautomater under 1960-talet

Under 1965 började Lindström även hyra ut automater för handduksrullar. Samtidigt började andelen privattvätt minska, till största delen på grund av det ökande antalet automatiska tvättmaskiner i hemmen.

Mattuthyrning under 1970-talet

1971 startade mattuthyrningsverksamheten. Tre år senare köpte Lindström upp sina konkurrenter Lainatekstiilit Oy och Cleaner Oy och stärkte på så sätt sin marknadsposition som ett företag som tillhandahåller hyrservice för arbetskläder, handduksautomater och mattor i Finland. Verksamheten i textilfärgningsfirman lades ner på grund av vikande efterfrågan och lönsamhet.

Koncentration och internationalisering under 1990-talet

Företaget lade även ner sina verksamheter inom städ- och avfallshantering liksom tvättbutikerna och koncentrerade sig på textiluthyrning. 1992 startade Lindström sitt första dotterbolag i Estland. Detta följdes av etablerandet av dotterbolag i Ryssland (1993), Ungern (1994), Lettland (1994), Republiken Tjeckien (1996), Litauen (1998), Slovakien (1998) och Slovenien (1998).

Modultvätteri patenteras i början av 2000-talet

På hösten 2002 fick Lindström patent på en internationellt unik uppfinning – modultvätteri. I början av 2000-talet etablerades även Comforta Oy, som är specialiserade på hotelltextilier. 2005 förvärvade Lindström Vision Design Oy, som arbetar med företagstextilier och PR-produkter, och utvidgade sitt företagsklädessortiment i Finland till personlig skyddsutrustning.

Verksamhet i Asien inleds 2006

Under 2000-talet fortsatte Lindströms kraftiga internationalisering. I Europa utvidgas verksamheten till Storbritannien (2001), Tyskland (2002), Polen (2002), Sverige (2002), Rumänien (2005), Ukraina (2006), Turkiet (2007) och Bulgarien (2008). Under 2006 expanderar företaget till Asien när dotterbolag etableras i Kina och, ett år senare, i Indien.

Tillväxten fortsätter under 2010-talet

2011 expanderar Lindström sin verksamhet till Vitryssland och Kroatien. Dotterbolagen i Serbien och Kazakstan grundades 2014. Under 2014 låg Lindströms omsättning på över 300 miljoner euro och företaget hade ca 3 000 anställda i Europa och Asien. Företaget fortsätter sin kraftiga expansion.