Ценностите и мисията на Lindström ръководят всички наши решения и операции. Етиката е важна част от ценностите на Lindström и ние очакваме всички наши служители, доставчици и подизпълнители да действат в съответствие с Кодекса за поведение на Lindström в ежедневната си работа.

Въпреки това, всички организации са изправени пред риска от време на време нещата да се объркат или несъзнателно да прикриват незаконно или неетично поведение. Бихме искали да насърчим служителите и другите заинтересовани страни да докладват за подозрения за неправомерно поведение, което не е в съответствие с нашия Кодекс за поведение. Това ни дава възможност да предотвратим или коригираме нещата възможно най-скоро.

Преди всичко Ви насърчаваме да се свържете с прекия си ръководител или с лицето за контакт на Lindström. Въпреки това, когато въпросът е по-сериозен или смятате, че Вашият ръководител или лицето за контакт не са обърнали внимание на притеснението Ви, или предпочитате да не го повдигате пред тях по някаква причина, можете да се свържете с нашата система за управление на групата, анонимно, чрез инструмента First Whistle, който е конфиденциален начин за докладване на такива теми. Инструментът се предоставя от външен партньор, за да се осигури анонимност. Всички съобщения, оставени чрез инструмента First Whistle, се обработват поверително.