1. Приложимост и валидност на Общите условия

Тези Условия ще се прилагат за всички договори, сключени от Линдстрьом, включително договори, сключени чрез онлайн услугата eLindström, и се считат за приети от Клиента, след като Линдстрьом започне предоставянето на Услугите и/или доставката на Продукти.

Тези Общи условия са в сила от 30.12.2020 г.  и са валидни до последващото им изменение. Линдстрьом има право да променя едностранно настоящите Условия, като своевременно уведомява Клиента за настъпващите промени.

2. Дефиниции и тълкуване

Термините и изразите, използвани в тези Условия и в Договора, ще имат следното значение:

Договор: Споразумението между Линдстрьом и Клиента, определящо договорения обхват на Услугите

Линдстрьом: Дружество от корпоративната група на Линдстрьом, посочено в Договора.

Клиент: Страна, с която е подписан Договор и чиито фирмени данни са посочени в Договора.

Страна/ Страни: Линдстрьом и/ или Клиент, както е посочено в Договора и в тези Условия.

Условия: Тези Общи условия.

Услуга: Услугите, предоставяни в съответствие с Описанията на Услугите, включително eLindström, или всякакви други дейности, които Lindström следва да извърши в съответствие с Договора.

Продукт: Стоки и артикули, договорени като част от Услугите.

Customer Specific Product: Продукт, специално разработен за Клиента от Линдстрьом.

3rd Party Product: Продукти, предлагани от лице, различно от Линдстрьом.

Доставка: Част от Услугите, включваща предаване на и/ или събиране от Клиента на Продуктите, доставени по предназначение.

Описание на Услугата: Дефиниране и спецификация на обхвата на Услугите и Продуктите.

Цена: Цената(ите) и/ или тарифата(ите) и/ или такса(ите) за Услугите и Продуктите, договорени между Страните

Локация: Адресът/ местоположението, споменати в Договора за изпълнение на Услугите.

3. Услуги и Продукти

3.1     Всички предоставени Услуги и/ или Продукти, доставени в Локацията, са в съответствие с договорените Описания на Услуги.

3.2     Преди началото на изпълнението на Услугите Страните договарят заедно задълженията на Клиента и неговото съдействие, необходими на Линдстрьом за изпълнение на Услугите в съответствие с Описанията на Услугите. Задълженията и съдействието на Клиента включват например, но не изчерпателно,  осигуряване на достъп до Локацията на служители на Линдстрьом, осигуряване на инфраструктура (достъп до електрическа мрежа или мрежи за данни), участие на Клиента в обучението на крайните ползватели на Продуктите и др. Линдстрьом си запазва правото да извършва инвентаризация и описи на своите Продукти в помещенията на Клиента.

3.3     Всички Продукти, които са предоставени на Клиента като част от Услугите, следва да бъдат използвани само по предназначението им, посочено в Описанието(-ята) на Услугите.

3.4     Ограничено количество продукти за продажба могат да бъдат доставени на Клиента въз основа на отделно споразумение. В страните от ЕС продуктите, закупени от Клиента, се доставят DAP (доставка с уговорено място в местоназначение), Incoterms 2020. Разходите за превоз и обработка се начисляват допълнително. Извън ЕС продуктите се доставят EXW (франко място, посочено от Линдстрьом), Incoterms 2020.

4. Собственост на Продуктите

4.1     Освен ако между Страните не е договорено друго, Линдстрьом запазва собствеността върху всички Продукти (с изключение на конкретни артикули, предназначени за продажба), включени в изпълнението на Услугата(ите) за целия срок на Договора и след това, докато Линдстрьом не получи в пълен размер плащанията, дължими съгласно клаузите за откупуване на Продукти.

4.2     Независимо, че Клиентът може да не е придобил собствеността върху в Продуктите, рисковете за тяхното увреждане и/или погиване преминават към Клиента в съответствие с условията на Договора и Клиентът отговаря за Продуктите, които са в негово държане и носи отговорност за неправилната им употреба. В случай на загуба или повреда на Продукт или необичайно бързото му износване, като критерий за обезщетение ще се прилагат Цените, определени в Договора.

4.3     Абсолютно забранено е Продуктите да се поддържат, перат, поправят или обслужват от друго(и) лице(а), различно(и) от Линдстрьом, освен ако в Описанието на Услугите не е уговорено друго.

5. Цени и плащания

5.1     Цените са посочени в Договора. Всички цени са без Данък върху добавената стойност (ДДС).

5.2     Всички цени са определени на база договорените Услуги, качество и обеми.

5.3 Цените подлежат на ежегодно увеличение с публикуваната на официалната интернет страница на Националния статистически институт стойност на общия национален средногодишен индекс на потребителските цени за предходната календарна година, ако тази стойност е положителна, без да е необходимо предизвестие и/или анексиране на Договора. Индексираната цена се използва като база за индексирането през следващата година.

5.4     Срокът за плащане е 14 календарни дни от датата на фактуриране.

5.5     Ако Клиентът не извърши плащане на дължима сума до съответната дата на плащане, Клиентът дължи лихва върху просрочената сума в размер на приложимата законна лихва. Клиентът отговаря и за всички разходи, свързани със събирането на дължими суми.  Ако Клиентът не извърши плащане на дължима сума след трикратно напомняне, Линдстрьом има право да преустанови предоставянето на Услугите и да прехвърли на трето лице събирането на непогасените си вземания към Клиента.

5.6     Всички плащания ще се извършват чрез банкови и/или други електронни преводи, Линдстрьом няма да приема плащания в брой.

6. Проблеми при предоставянето на Услугите, недостатъци и правила за обезщетяване

6.1     Линдстрьом ще информира Клиента незабавно, щом узнае за недостатък или друг проблем в изпълнението на Услугата(ите).

6.1     През седмичните периоди, включващи банкова ваканция, регулярните Доставки могат да се отклоняват от обичайния График на Доставките.

6.3     Клиентът следва да уведоми Линдстрьом в срок до четиринадесет (14) дни от датата на доставката, в случай на дефекти или други недостатъци на предоставените Услуги или Продукти.

6.4     Линдстрьом ще коригира дефектите, като замени дефектните Продукти при следващата възможна редовна доставка. В случай, че това не е възможно, Линдстрьом ще компенсира реално претърпените от Клиента преки вреди, като се вземе предвид ограничаването на отговорността, посочено в настоящите Условия.

6.5     В случай на забава, причинена от Непреодолима сила или предизвикана от причина у Клиента, Линдстрьом не носи отговорност за неточно изпълнение на Услугите.

6.6     При наемане на Продукти и използване на Услуги обезщетението за дефектни Продукти или неточно неизпълнение на Услугите се ограничава до максималната стойност на дефектните Продукти или на Услугите, чието изпълнение е забавено, като се вземат предвид последните два (2) периода на фактуриране от четири (4) седмици (без ДДС).

6.7     При покупка на Продукти обезщетението за забавена доставка или други недостатъци на Продуктите ще бъде в размер на 1,5% от фактурната стойност (без ДДС) на забавената доставка за всяка седмица на забавата. Максималният размер на обезщетението обаче няма да надвишава стойността на закупените Продукти.

6.8     Линдстрьом няма да дължи и заплаща обезщетение, в случаите, в които общият размер на преките вреди е до (сто) 100 евро (без ДДС).

6.9     Линдстрьом няма да носи отговорност и/или да дължи обезщетение, извън горепосочените случаи по чл.6.4, 6.6 и 6.7

7. Прекратяване и разваляне на Договора. Откупуване на Продукти. Обезщетения

7.1     Независимо от договорения срок на валидност на Договора, всяка от Страните има право да прекрати/ развали Договора с незабавно действие след писмено уведомление до другата страна в следните случаи:

a)  ако другата страна извърши съществено нарушение на което и да е от условията на Договора и не успее да поправи такова нарушение в разумен срок след двукратно отправено писмено предупреждение от изправната страна, или

b)  ако другата страна изпадне в неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост, ако по отношение на нея бъде инициирано производство по несъстоятелност или ликвидация, ако започне да разпродава активите си, прекрати дейността си или по друг повод или начин спре плащанията (за спиране на плащанията Страните ще считат пълно или частично неизпълнение на дължимите плащания по две последователни фактури), или

c) ако договорните отношения с другата страна са станали незаконосъобразни поради съществена промяна в контрола или собствеността на другата страна или по друг начин. Всяка от Страните следва без неоправдано забавяне да уведомява другата Страна за такива съществени промени в собствеността или контрола.

7.2     В случай, че Линдстрьом извърши съществено нарушение на Договора и не успее да поправи такова нарушение в разумен срок след получаване на двукратно писмено предупреждение, Клиентът има право да развали Договора, като в този случай отговорността за откупуване на Продукти няма да бъде приложима.

7.3     Във всички други случаи на прекратяване или разваляне на Договора (различни от чл.7.2), Клиентът откупува Продуктите в употреба, съхраняваните на склад Продукти, Продуктите в процес на изработка и поддържаните наличности от тъкани на склад, посочени в Договора и приложенията му, като следва да заплати цената на подлежащите на откупуване Продукти в рамките на един (1) месец от датата на влизане в сила на прекратяването или развалянето на Договора.

7.4     В допълнение към клаузите на чл. 7.1.b и 7.1.c, в случай на прекратяване или разваляне на Договора поради неизпълнение от страна на Клиента, Клиентът дължи на Линдстрьом неустойка (обезщетение) в размер на общата договорна цена за [12] месеца, изчислена на база средната дължима месечна сума по Договора, като се вземат предвид последните [12] издадени фактури до датата на прекратяване, в допълнение към откупуването на Продукти, посочено в Договора

8. Промени в Продуктите и Услугите

8.1     Линдстрьом си запазва правото да прави промени в обхвата и спецификациите на своите Продукти и Услуги, за да гарантира договорените нива на качество.

8.2     Страните предварително договарят всички промени в обхвата и спецификациите на Продукти и Услуги, които могат да повлияят на Цените.

8.3     В случай на промяна в/на колекцията на работно облекло, Клиентът е длъжен да изкупи Продуктите в употреба, съхраняваните на склад Продукти, Продуктите в процес на изработка и поддържаните наличности от тъкани на склад, посочени в Договора и приложенията му.

9. Подизпълнители

9.1     Линдстрьом си запазва правото да използва подизпълнители за изпълнение на договорните си задължения.

9.2     Използването на подизпълнители не засяга правата и задълженията на Страните по Договора.

10. Обработване на лични данни

10.1     При обработване на лични данни всяка от Страните се задължава да спазва приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679). Ако Страна предоставя лични данни на другата страна, тя следва да осигури, че извършва трансфера на данни правомерно. Ако двете Страни действат като администратори на лични данни, всяка от тях носи отговорност за задълженията си на администратор на данни, включително за наличието на валидно правно основание за обработването на данните, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните.

10.2     Ако една от страните е единствено обработващ на данни, а другата страна – администратор във връзка с обработването на определени лични данни, Страните се задължават да сключат споразумение за обработване на лични данни в съответствие Общия регламент за защита на данните.

10.3     По отношение на Услугите, които изискват Клиентът да предостави на Линдстрьом лични данни на свои служители и ползватели на Услугите, Линдстрьом допълва тези данни, като самостоятелно събира и добавя други данни, необходими за предоставянето на Услугите. В тези случаи Линдстрьом се квалифицира като администратор на лични данни въз основа на обстоятелството, че събира лични данни за целите на предоставянето на Услугите и поддържа регистър на ползвателите на Услуги, който съдържа лична информация, въз основа на която съответните физически лица могат да бъдат идентифицирани.

10.4     Линдстрьом събира и обработва само лични данни, необходими за целите на Услугите, които предоставя. Когато необходимостта от обработване на данните отпадне, Линдстрьом предприема действия за унищожаването на данните или за обработването им по начин, който прави идентификацията на субектите на данни невъзможна, съгласно относимите изисквания на приложимото законодателство за защита на личните данни.

10.5     Политиката за поверителност на Линдстрьом е достъпна на корпоративния уеб-сайт на Линдстрьом www.old.lindstromgroup.com.

11. Собственост и използване на Данни

11.1     Като използва различни методи и способи за събиране на данни, Линдстрьом събира и поддържа информация относно бизнес операциите си и Продуктите и Услугите, които предоставя, напр., но не изчерпателно, относно продажбите, доставките, бизнес и логистичните процеси, характеристиките, използването и потреблението на Продукти и Услуги, както и други съществени данни, свързани с дейността на Линдстрьом („Данни“).

11.2     Линдстрьом притежава Данните в тяхната цялост. Линдстрьом има право по своя преценка и във всеки момент да вземе решение относно събирането на Данни, преустановяване на събирането на определени Данни, както и за използването на Данните в съответствие с приложимото законодателство.

11.3     Клиентът има право да поиска и получи достъп до Данни, събрани от Линдстрьом на територията на служебни помещения на Клиента, при условие, че Клиентът сключи с Линдстрьом отделно възмездно споразумение за достъп до и използване на тези Данни. В случай, че Клиентът поиска достъп до такива Данни и Линдстрьом му ги разкрие, Клиентът е длъжен да обработва и съхранява тези Данни в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, като предприеме и съответните мерки за защита на целостта и поверителността им.

11.4     В случай, че Линдстрьом разкрие Данни на Клиента, Данните се разкриват във вида „каквито са“ и „доколкото са налични“, като Линдстрьом не дава на Клиента никакви гаранции по отношение на Данните, коректността, верността или пълнотата им (в т.ч., но не само, не дава и гаранции или уверения, че с Данните, с тяхното използване и предоставяне не се нарушават свързани с Данните права на интелектуална собственост на трети страни), като Клиентът носи пълна отговорност за използването на такива Данни.

12. Конфиденциална информация, предоставена на Клиента

12.1     Данните, разкрити на Клиента от Линдстрьом, могат да бъдат класифицирани като Конфиденциална информация, предоставена на Клиента и представляват изключителна и поверителна собственост на Линдстрьом. Клиентът няма право да препраща, прехвърля или по друг начин да разкрива на трети лица Конфиденциална информация, предоставена на Клиента, без предварителното изрично писмено съгласие на Линдстрьом.

12.2     Клиентът потвърждава, че е въвел и непрекъснато спазва и актуализира писмени правила и процедури, както и оперативни, организационни, физически и технически мерки за защита на Конфиденциалната информация, предоставена на Клиента, които ефективно гарантират сигурността и защитата й срещу загуба, унищожаване или повреждане, както и срещу неразрешено от Линдстрьом или незаконосъобразно, или случайно изменение, предоставяне, разкриване, достъп или друго обработване. Клиентът незабавно следва да уведоми Линдстрьом, ако има подозрения или узнае, че Конфиденциалната информация, предоставена на Клиента, е била неправомерно иззета от трето лице, или е била незаконосъобразно или без разрешението на Линдстрьом разкрита на трето лице, изгубена, променена, повредена, или унищожена.

12.3     Клиентът е отговорен за всички вреди и разходи, произтичащи от и/или свързани с използването и съхраняването на Конфиденциалната информация, предоставена на Клиента. Клиентът се задължава да понесе и обезщети и всички разходи, които могат да възникнат за Линдстрьом в резултат на незаконно използване или съхранение, или друга злоупотреба с Конфиденциална информация, предоставена на Клиента, и се задължава за своя сметка да защитава интересите на Линдстрьом в такива случаи, по начин и до степен, изисквани от Линдстрьом.

12.4     По искане на Линдстрьом, Клиентът или (а) връща на Линдстрьом Конфиденциалната информация, предоставена на Клиента, или (б) унищожава Конфиденциалната информация, предоставена на Клиента, в съответствие с инструкциите на Линдстрьом и предоставя на Линдстрьом писмено потвърждение, че Конфиденциалната информация, предоставена на Клиента, е обработена в съответствие с искането и указанията на Линдстрьом. Клиентът обаче може да запази копие от данни, представляващи Конфиденциална информация, предоставена на Клиента, когато такива данни са необходими за изпълнение на негово законово задължение.

13. Права на интелектуална собственост

13.1   Всички права на интелектуална собственост, свързани с Услугите и Продуктите, включително авторските права, права върху търговски марки, лога и други фирмени знаци, патенти, дизайн и др., са изключителна собственост на Линдстрьом. За избягване на съмнение Страните договарят, че по силата на Договора и Приложенията не възникват, не се прехвърлят и няма да бъдат прехвърляни права на интелектуална собственост в полза на Клиента.

13.2   Клиентът се съгласява, че във връзка с и за целите на доставката изпълнението на заявените от Клиента Продукти и Услуги, Линдстрьом има право безвъзмездно и необезпокоявано да използва корпоративни лога, търговски марки или други форми на дизайн, собственост на Клиента.

13.3   Клиентът дължи обезщетение на Линдстрьом за всички разходи и вреди за Линдстрьом,  произтичащи от нарушение по този раздел.

14. Непреодолима сила

 14.1   Никоя от Страните не носи отговорност пред другата Страна за забава или неизпълнение на задълженията си по Договора, когато такава забава и/или неизпълнение са причинени от непредвидено или непредотвратимо събитие или обстоятелство, което е извън разумния контрол на съответната Страна, при условие че Страните полагат всички разумни усилия за смекчаване на последиците от такива събития и обстоятелства.

14.2   Непреодолима сила означава например, но не изчерпателно, индустриални аварии, терористични действия, блокада, ембарго, санкции, невъзможност за Линдстрьом да получи или поднови лиценз, разрешително или друго съгласие, свързано с дейността на Линдстрьом, при условия не по-малко благоприятни във всички съществени аспекти от първоначалните; вреди, причинени от метеорологични или други природни бедствия, ограничаване на енергоснабдяването или водоснабдяването, пожар, война, военно или друго извънредно положение, или други аналогични обстоятелства, кибератаки или подобни опити за нерегламентиран достъп до компютърните мрежи или системи на Линдстрьом, по отношение на които засегнатата Страна няма средства за влияние.

14.3   В случай на непреодолима сила засегнатата Страна незабавно уведомява другата Страна за възможните последици по отношение на Услугата(-ите).

15. Ограничаване на отговорността

15.1     Линдстрьом не носи отговорност за каквито и да е косвени вреди или разноски, като например компенсации за трети лица, пропуснати ползи, вреди, произтекли от прекъсване на производствени процеси или всякакви други имуществени загуби.

15.2     Общата отговорност на Линдстрьом във връзка с Договора във всички случаи е ограничена до размера на наемната цена на съответните Продукти за последните два (2) фактурирани периода от общо четири (4) седмици. По отношение на закупени Продукти отговорността на Линдстрьом е ограничена до размера на покупната Цена на съответните Продукти.

15.3     Ограниченията на отговорността, посочени в настоящите Условия, не са приложими в случай на груба небрежност или умишлено неизпълнение.

16. Поверителност и превъзлагане на Услугите

16.1     Клиентът е уведомен, че за Линдстрьом информацията относно Продуктите, Описанията на Услуги, Цените, работните, логистични и други процеси и условия, свързани с предоставяните Продукти и Услуги, представлява търговска тайна по смисъла на приложимото право, като Клиентът се задължава да не разкрива такава информация на трети лица, както и да предприеме необходимите мерки за запазване на поверителността й.

16.2     По време на срока на Договора, както и след неговото прекратяване, никоя от Страните, без предварително писмено съгласие на другата Страна, няма да предоставя на трето лице(а) каквато и да е информация, свързана с Договора.

16.3     Задължения по Договора не могат да бъдат прехвърлени на трета страна без съгласието на другата страна. Клиентът се съгласява, че Линдстрьом има правото по своя преценка да прехвърли свои права и/или задължения по Договора на друго дружество, принадлежащо към корпоративната група на Линдстрьом.

17. Уреждане на спорове и юрисдикция

17.1     Всички спорове, възникнали във връзка с Договора, ще бъдат решавани в дух на сътрудничество чрез преговори между страните. Ангажиментът за провеждане на преговори не ограничава свободата на Линдстрьом да насочи спора за решаване от компетентната юрисдикция.

17.2     В случай, че страните не могат да постигнат съгласие, споровете следва да бъдат отнасяни за решаване от компетентния първоинстанционен съд в гр. София, Република България.

18. Приложимо право

Тези Условия и договорите, към които са приложими, както и всички спорове и претенции, произтичащи от или във връзка с тях, или техния предмет, действителност и приложимост, се уреждат от законодателството на Република България.

19. Референции

Страните се съгласяват, че могат да се позовават една на друга и на партньорските си отношения без отделно разрешение. В тази връзка Клиентът предоставя на Линдстрьом безвъзмездно неизключителното право Линдстрьом да използва името/търговското наименование и лого на Клиента, като ги възпроизвежда графично и ги публикува на своя корпоративен уеб-сайт. Когато в маркетингови материали Страна използва референция към другата Страна, условията за такова рефериране се договарят между Страните допълнително.