Въведение

Този Кодекс на поведение дефинира основните изисквания, зададени на Lindström Group (Lindström Oy и неговите дъщерни дружества, наричани по-надолу само „Lindström“) и неговите доставчици на стоки и услуги (наричани общо „ние“), свързани с техните отговорности към заинтересованите страни, околната среда и обществото като цяло. Кодексът за поведение се основава на нашите задължения. Lindström си запазва правото да направи разумни промени в изискванията на този Кодекс, ако политиката ни бъде преразгледана. В такъв случай Lindström ще очаква от доставчиците си да приемат направените обосновани промени. Този Кодекс на поведение трябва да се прилага от всички служители на Lindström, независимо от длъжността им и трети страни.

Етично бизнес поведение

Спазване на законодателството

Ние спазваме местните и международните закони на приложимите правни системи на съответната държава.

Забрана за корупция и подкупи

Ние не толерираме корупция от какъвто и да е вид, нито в каквито и да било бизнес процеси, извършени вътрешно или съвместно с трети страни (държавни или частни компании). Ние не даваме и не взимаме подкупи нито пряко, нито косвено. Забраняваме предлагането на каквито и да е ценности (включително пари, подаръци или услуги), за да се сключи сделка, да се поддържа бизнес или да се спечели несправедливо предимство.

Ние не позволяваме на лични или семейни интереси да влияят на нашата професионална преценка. Избягваме конфликти на интереси във всичките си бизнес дейности и решения. Приемаме покани на трети страни за хранене или социални събития само ако основната причина за тях са законни бизнес срещи.

Поверителност на данните и сигурност

Всеки от нас, който борави с информация, носи отговорност за информационната сигурност и поверителността на данните и спазва признатите правила и инструкции. Lindström прилага препоръки за сигурност на информацията и поверителност на данните въз основа на националната и международната информационна сигурност, устава за поверителност на данните, системите за качество, най-добрите практики за управление на информацията и други допълнително договорени стандарти.

Използване на социалните медии

Ние насърчаваме ангажирането с различни социални медии. Отговаряме за това как и кога използваме социалните мрежи. Ние вземаме аудиторията предвид, не публикуваме поверителна информация и винаги уважаваме всички участници в комуникацията.

Зачитане на основните човешки права на служителите

Справедливо отношение и равенство

Ние не толерираме дискриминация от какъвто и да е вид. Не приемаме никакво поведение, което може да накърни достойнството на определено лице – особено физически или словесен тормоз, например всяко нежелано поведение, което създава сплашваща, враждебна, унизителна или обидна среда.

Справедлива заетост

Ние се ангажираме с практики по заетостта, които се състоят от справедливи, недискриминационни и основани на заслуги практики за наемане. Ние не дискриминираме заетите лица въз основа на пол, сексуална ориентация, статус на брачен или граждански партньор, смяна на пола, раса, националност, етнически произход, религия или убеждения, увреждане или възраст. Ние предлагаме на служителите си равни възможности за обучение и развитие въз основа на техните силни страни и нужди, за да им помогнем да достигнат пълния си потенциал. Ще възнаграждаваме служителите справедливо въз основа на техните способности, резултати, принос и опит.

На служителите трябва да се предостави писмена декларация за условията на работа на местния език, за да се гарантира, че те са запознати със своите законни права и задължения. Стремим се да допринасяме за положителното социално и икономическо развитие. Уважаваме местните култури и искаме да разбираме обичаите и местните ценности, държани от хората в страните, в които работим.

Доколкото е законно възможно, ние признаваме правото за свободно сдружаване на служители. Разбираме задължението си нито да облагодетелстваме, нито да дискриминираме членовете на работнически организации или синдикати.

Принудителен и задължителен труд

Ние се стремим да прилагаме ефективни системи за контрол, за да гарантираме, че робството и трафикът на хора не се извършват в нашия бизнес или в нашата верига за доставки. Изискваме всички служители и партньори да действат с най-висока степен на почтеност и морал, както и да разбират и да се съобразяват с всички съответни закони и правни системи на държавите, в които оперираме. Ние забраняваме всички форми на трафик на хора и принудителен труд, включително затворнически, неплатен, обвързан, робски или други форми на насилствен труд.

Права на децата и младите работници

Ние спазваме ILO конвенциите 138 и 182, съгласно които никое лице под 15-годишна възраст  или незавършило задължително образование (която от двете възрасти е по-висока) не трябва да бъде наемано на работа. На непълнолетните работници не трябва да бъдат възлагани дейности, които поради своето естество или обстоятелствата, при които се извършват, могат да застрашат тяхното здраве, безопасност или морал.

Здраве и безопасност

Ние идентифицираме рисковете и опасностите в работната среда и предприемаме действия за тяхното смекчаване, за да гарантираме здравето и безопасността на всички наши служители. Предприемаме предпазни мерки срещу злополуки (например чрез поддържане на подходящи условия на пожарна безопасност на работното място) и срещу професионални заболявания и насърчаваме всички да участват в разработването на практиките. Ние осигуряваме обучения и гарантираме, че служителите са запознати с въпроси, засягащи здравето и безопасността им. Очакваме адекватно поведение от всеки в ежедневната работа, отговарящо на стандарта за здраве и безопасност, който използваме – ISO 45001.

Екологични практики

Ние изискваме от себе си и от своите доставчици по цялата верига спазването както на местното законодателство в областта на околната среда, така и на и международните споразумения за устойчивост. Това съответствие трябва да бъде документирано и ние имаме редовни последващи мерки, за да гарантираме изпълнението на тази политика.

Ние изискваме от своята верига за доставки да сведе до минимум възможните отрицателни въздействия върху околната среда от операциите, продуктите и услугите ни. Ние подобряваме кръговата икономика в стойностната си верига, като същевременно избираме решението с най-незначително дългосрочно въздействие върху околната среда. Ние вземаме устойчивостта предвид във фазата на планиране на операциите, при транспортирането и при избора на продукти, например като използваме екологично устойчиви материални източници.

Ние отговаряме на стандарта ISO 14001 или негови еквиваленти, за да осигурим непрекъснато подобряване на операциите си – например чрез ежегодно поставяне на екологични цели и предварително изготвяне на планове за действие.

Верига на доставки

Изискваме от своите доставчици и техните вериги да спазват настоящия Кодекс на поведение, за да изпълняват принципите на недискриминация.

Очакваме, че всички форми на комуникация, включително изявления и сертификати, предоставени на клиентите и партньорите, са верни и коректни. Ние ценим работата, извършена от нашите конкуренти и техните служители. Обещанията за нашите клиенти за нашите услуги по отношение на качеството и безопасност трябва да отговарят на всички приложими разпоредби и закони.