Това изявление бе представено за първи път на Форума на частния сектор на ООН в Ню Йорк на 18 септември 2023 г. Още изпълнителни директори от скандинавски компании се присъединиха към изявлението, което ще бъде подновено в Дубай по време на COP28.

Изявление на главните изпълнителни директори на скандинавските предприятия за обединяване на усилията в световен мащаб с високи амбиции за справедлив и екологичен преход към бъдеще с нулево нетно потребление:

Като представители на скандинавски компании, водени от високи амбиции за устойчивост, работещи в световен мащаб в различни сектори, ние приемаме много сериозно призива на генералния секретар на ООН Гутериш за амбициозни и надеждни ангажименти и ясни и прозрачни планове и ангажименти за „спасяване на ЦУР“. Ето защо ние сме единни, твърдо решени да предприемем още по-смели и измерими стъпки за по-устойчиво и справедливо бъдеще и за борба с климатичната криза, за постигане на нашите нетни нулеви цели и за спазване на принципите на Парижкото споразумение.

Потвърждение на нашите ангажименти за устойчиво бъдеще

Потвърждаваме отново силната си подкрепа за десетте принципа на Глобалния договор на ООН и Целите за устойчиво развитие.

Откакто Целите за устойчиво развитие бяха официално приети през 2015 г., бяха предприети много действия, но трябва да осъзнаем, че вече сме на половината път към 2030 г. Сега е моментът не само да потвърдим отново ангажимента си към Целите за устойчиво развитие, но и да предприемем измерими стъпки за увеличаване на темпото.

Крайъгълен камък за постигането на ЦУР е осигуряването на екологичен и справедлив преход за постигане на нулеви нетни емисии в световен мащаб преди 2050 г. Ние поемаме ангажимент да помогнем за постигането на тази всеобхватна цел, като поставяме цели за нулеви нетни емисии чрез инициативата „Научно обосновани цели“ (SBTi). Целта изисква от нашите предприятия да намалят емисиите в съответствие с целта на Парижкото споразумение за задържане на глобалното повишаване на температурата под 1,5 градуса по Целзий и да постигнат цели за нетно нулево ниво в цялата организация преди 2050 г.

Ние признаваме, че целта за нулеви нетни емисии изисква цялостна бизнес трансформация в собствените ни операции и във веригите ни за доставки. Тази трансформация включва инвестиции във възобновяема енергия, силно сътрудничество и ангажираност на доставчиците, вграждане на кръговите принципи в дизайна на продуктите, непрестанни усилия за повишаване на енергийната ефективност и много други важни цели. Тя също така включва постоянен фокус върху намаляването на всякакви отрицателни ефекти от тази трансформация върху нашите работници и други важни заинтересовани страни.

За да постигнем нашите цели за нулево нетно потребление и да помогнем за опазването на бъдещето на човечеството и нашата планета, ние се ангажираме да:

 • Определим публични планове за енергиен преход и конкретни, измерими цели за възобновяемата енергия и постепенното премахване на изкопаемите горива.
 • Повишим нашата отчетност и прозрачност чрез ежегодно оповестяване на данните за парниковите газове, целите за нулево нетно потребление и плановете за и напредъка към постигането на тези цели, както и друга релевантна информация спрямо нашата базова линия заедно със сравними данни, за да се даде възможност за ефективно проследяване на напредъка към целите за нулево нетно потребление.
 • Ограничим използването на въглеродни кредити само като допълнение към действията за изпълнение на нашите дългосрочни научнообосновани цели или като възможност за неутрализиране на остатъчните емисии към датата на постигане на целта за нулево нетно ниво.
 • Лобираме и да се застъпваме за положителни действия в областта на климата, като оповестяваме публично нашите политики, дейности и връзки.
 • Мобилизираме инвестиции в устойчиви проекти и зелени инициативи.
 • Обясняваме как допринасяме за справедливия преход в нашите планове за преход, за да постигнем икономика с нулеви нетни емисии и устойчивост на климата по начин, който осигурява справедливост и се справя с неравенството и несправедливостта. Тези планове за преход трябва да разглеждат и да се справят с по-широките социални последици и въздействия на действията за смекчаване на последиците, включително върху расата, пола и равенството между поколенията.
 • Ежегодно да докладваме за напредъка по тези ангажименти от КС до КС.

Устойчив и справедлив преход

В основата на нашите действия в областта на климата стои ангажиментът да поставим хората и планетата на първо място, като гарантираме, че преходът е справедлив, от полза за всички и не оставя никого назад. Нашата подкрепа за справедлив преход се корени в принципа на отговорно бизнес поведение, както е посочено в десетте принципа на Глобалния договор на ООН. Като отчитаме, че преходът към икономика без изкопаеми горива може да нанесе непропорционални вреди на работниците, общностите или уязвимите групи от населението, ние се ангажираме да внедрим принципи като социален диалог, трудови права, ангажираност на доставчиците, достойна заетост и подходящи процеси на надлежна проверка в собствените си операции и вериги за създаване на стойност чрез целенасочени политики и стратегии.

С горепосочените действия и нашите индивидуални планове ние приемаме призива за ускорени действия и повишена отчетност. Като се ангажираме с тези колективни усилия, се стремим да вдъхновим другите да се присъединят към нас в това трансформиращо пътуване. Само заедно, в силни публично-частни партньорства и междусекторни коалиции, можем да изградим един по-справедлив, приобщаващ и устойчив свят. Ето защо призоваваме компаниите и правителствата по целия свят да стимулират прехода към зелена енергия, като увеличат капацитета за зелени горива и определят измерими, прозрачни срокове за постепенно спиране на изкопаемите горива.

Препоръките на пионерските скандинавски компании за това, как правителствата по света могат да дадат възможност за по-бърза трансформация на зеления бизнес включват

 • Ускоряване на инвестициите в зелени и енергийно ефективни решения в голям мащаб; първо, определяне на краткосрочни и средносрочни планове за действие, основани на партньорства в областта на климата; второ, разширяване на съществуващите технологии и разработване на нови иновации за зелен преход, който също така се занимава с екологичните и социалните въздействия на изходните материали и производството; и накрая, подпомагане на развитието на инфраструктурата за свързване на новите инсталации за устойчива енергия с обществената мрежа. Необходими са и инвестиции в инфраструктурата за отпадъци, за да се подобри достъпът до висококачествени вторични материали, които да стимулират кръговия характер и използването на рециклирани материали.
 • Усилия за застъпничество за солидни регулаторни рамки, които насърчават зелените инвестиции и гарантират, че водещите производители не се наказват. От решаващо значение е да се премахне бюрокрацията и да продължи прилагането на ускорени процеси за издаване на разрешителни, които дават възможност за устойчиви вериги за доставки и нови бизнес модели и стимулират прехода към общества без изкопаеми по справедлив и честен начин. Освен това пазарните мерки, състоящи се от цена на парниковите газове за горивата, са от съществено значение за преодоляване на разликата в конкуренцията между новите, екологични горива и изкопаемите горива.
 • Необходима е подкрепа за дружествата, особено за малките и средните предприятия, за да бъдат насърчени да предприемат действия в партньорство и да си поставят амбициозни цели за устойчивост. Като глобални компании ние разчитаме на нашите доставчици да предоставят решения и да действат в рамките на своите сектори. Публичният сектор също играе ключова роля, като прилага амбициозни политики за зелени обществени поръчки, включително за строителни материали.
 • Достъпът до зелено финансиране е от ключово значение за укрепване на енергийния преход. Призоваваме правителствата в световен мащаб да продължат да търсят начини да гарантират, че публичното и частното финансиране се използва в подкрепа на прехода към устойчиво и гъвкаво бъдеще за всички. Съществува спешна необходимост от подкрепа за финансиране на нови бизнес модели, особено през настоящите начални фази на трансформацията, за да се възпрепятства използването на изкопаеми горива. Частните и публичните финансови институции имат ключова роля в стимулирането на ориентирани към мисията иновации и промени. Необходимо е да се обърне внимание на осигуряването на значително и бързо увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници в целия свят, включително на нововъзникващите пазари и в развиващите се страни. Държавните средства могат да се използват като каталитичен капитал в сътрудничество с частния сектор за финансиране на разработването на зелените технологии на бъдещето.

Силно и постоянно партньорство

Като скандинавски предприятия ние приветстваме подкрепата на скандинавското правителство за Целите за устойчиво развитие на ООН и се обръщаме към тях с подновен дух на партньорство, като настояваме правителството да запази и укрепи позицията на скандинавските страни като световен пионер в областта на устойчивото развитие.

С технологиите, с които разполагаме в момента, и с нарастващото пазарно търсене на устойчиви решения, ние признаваме, че не можем да успеем в изолация. За да постигнем истинска промяна, призоваваме регулаторите и политиците да подкрепят нашите усилия, да изравнят условията на конкуренция и да стимулират устойчивия избор. Инерцията е от ключово значение и заедно можем да придвижим напред екологичния преход.

Дубай, 2 декември 2023 г.

Свързани статии