Правна информация

Home / Правна информация
Правна информация

Общи условия за използване на уеб сайта на Линдстрьом

Добре дошли на уеб сайта на Lindström Ltd и нейните дружества от консорциума (наричани по-долу „Линдстрьом“). От потребителите се изисква да прочетат внимателно настоящите Общи условия, преди да ползват този уеб сайт (наричан по-долу „уеб сайт“). Ползването на този уеб сайт изисква приемане на настоящите Общи условия.
В допълнение към настоящите Общи условия, от Потребителя се изисква да спазва всички специфични за услугата допълнителни условия и ограничения, посочени тук, които могат да се появяват на уеб сайта или в негови актуализации. Линдстрьом не предоставя на Потребителя никакви други допълнителни права освен тези, посочени в настоящите Общи условия.

Този уеб сайт следва да бъде ползван само като средство за информация. Всяко използване на този уеб сайт и свалянето на материали от него изисква съгласие от страна на Потребителя за спазване на действащите в момента Общи условия. Ако потребителят не приеме тези Общи условия, то ползването на този уеб сайт и свалянето на материали от него от страна на Потребителя е забранено.

С настоящето Линдстрьом предоставя на Потребителя ограничено право да ползва, разглежда и изтегля информация, съдържаща се в уеб сайта (наричана по-долу „Материал“), само за лични и нетърговски цели. Това предоставяне на права за ползване не представлява прехвърляне на собственост върху Материала или негови копия.

Правото на ползване е предмет на следните ограничения:

Във всички разпечатки и копия на Материалите, изтеглени от Потребителя, от Потребителя се изисква да запази всички уведомления за авторски права и други права, които се съдържат в споменатия Материал;

Потребителят няма право да променя Материала по какъвто и да е начин, нито да възпроизвежда, публично излага или публикува под друга форма Материала или да го използва за търговски цели.

Използването на определени зони с ограничен достъп на уеб сайта може да е свързано със създаването на персонален потребителски профил,  който не може да бъде прехвърлян. В такива случаи Потребителят трябва да регистрира и въведе цялата поискана информация правилно и да приеме съответните общи условия.

Информация, предоставена от Потребителя

Потребителят се задължава да се въздържа от препращането към Линдстрьом на каквато и да е информация или материали, които са обидни, смущаващи, неприлични, незаконни или защитени от авторски права.

Потребителят следва да предостави точни данни при въвеждането на личните данни на Потребителя към Линдстрьом. Предоставянето на неверни данни е забранено и може да доведе до последствия за страната, предоставяща невярна информация. Потребителят не трябва да прехвърля на Линдстрьом поверителна информация чрез този уеб сайт. Потребителят се съгласява, че никаква информация или материали, предоставени чрез този сайт на Линдстрьом от Потребителя или от лица, действащи от името на Потребителя, не могат да бъдат считани за поверителни или защитени от права. Линдстрьом може да използва, възпроизвежда, представя и публикува всякаква такава информация и материали.

Ползвателят приема, че всички лични данни, предоставени от Потребителя чрез уеб сайта, могат да бъдат обработени от Линдстрьом по начин, разрешен от закона за личните данни. Данните за клиентите на Линдстрьом се записват в регистър за клиенти на Линдстрьом. Те се използват за поддържане и управление на клиентските профили. Линдстрьом и дружествата, принадлежащи към същата група като Линдстрьом, също имат право да обработват данните в този регистър и да разкриват име и адрес за обосновани цели на употреба (като директен маркетинг) в съответствие със Закона за личните данни. Клиентите имат законово право да забранят обработката на личните си данни за целите на директните продажби, продажбите от разстояние и друг директен маркетинг.

Задължения на Потребителя

 • Потребителят се задължава да не нарушава и да не се опитва да нарушава по никакъв начин функционирането на уеб сайта.
 • Потребителят се задължава да използва уеб сайта в съответствие с настоящите Общи условия и всички негови актуализирани версии, и в съответствие с приложимото законодателство и други актове.
 • Потребителят се задължава да не използва уеб сайта за:

– изпращане на нежелана поща или други неоторизирани съобщения,
– фалшифициране на заглавната информация или обработката на идентификатори по начин, който цели да прикрие произхода на съдържанието, предавано чрез уеб сайта,
– всяка дейност, която възпрепятства възможността на други потребители да използват уеб сайта,
– незаконни действия,
– публикуването или предаването на материали, които нарушават правата на други лица или страни, или които са незаконни, клеветнически, нецензурни или по друг начин обидни, или материали, които незаконно рекламират даден продукт или услуга.

Линдстрьом си запазва правото да предприеме всички позволени от закона средства за правна защита, произтичащи от нарушаването на тези ограничения.

 • Потребителят освобождава от отговорност Линдстрьом и всички дружества, принадлежащи към същата група като Линдстрьом към този момент, заедно с всички служители, мениджъри и представители от тях, от всички претенции, произтичащи от използването на този уеб сайт от Потребителя.

Сигурност на данните

Потребителят няма право да:

 • използва устройства или програми, които могат да нарушат функционирането на уеб сайта
 • извършва действия, налагащи прекомерна тежест върху структурата на уеб сайта (например масовото изпращане на имейли, т.е. изпращането на нежелана поща) или
  нарушава, или управлява програмите и функциите на уеб сайта.

Този вид забранени действия включват инсталирането на материали, съдържащи вируси, предварително настроени програми за създаването на смущения или други елементи, които могат да окажат влияние върху софтуерната архитектура на уеб сайта.

Връзки към външни уеб сайтове

Линдстрьом може да включи в този уеб сайт връзки към уеб сайтове, поддържани от други страни. Използването на такива връзки препраща Потребителя извън този уеб сайт. Линдстрьом по никакъв начин не контролира и не проверява съдържанието на външни уеб сайтове. Линдстрьом не носи отговорност за валидността, надеждността или сигурността на данните на външни уеб сайтове. Препоръчваме на Потребителя, преди да използва посочените уеб сайтове, внимателно да прегледа условията за ползване и инструкциите за употреба на свързаните уеб сайтове. Потребителят следва да ползва свързаните уеб сайтове изцяло на своя собствена отговорност. Връзките като такива не представляват индикация за собственост върху свързания уеб сайт, нито за каквато и да било подкрепа от Линдстрьом за посочения уеб сайт или одобрение на материали в него; притежателят на свързания уеб сайт няма право да използва каквито и да е търговски марки, търговски наименования, имена на домейни или материали, предмет на авторско право на Линдстрьом или неговите свързани дружества или компании;  съответно Линдстрьом няма право да използва търговски марки, търговски наименования или материали, защитени с авторско право, които могат да бъдат видени чрез посочените връзки.

Външни връзки към този уеб сайт

Необходимо е получаването на писменото одобрение от Линдстрьом за поставяне на всякакви връзки към този уеб сайт, освен ако връзката не отговаря на следните условия:

 • връзката се състои единствено от обикновен местен шрифт URL www.lindstrom.xx (xx = ccTLD) или lindstromgroup.com и не включва никаква търговска марка на Lindström или думата LINDSTRÖM като такава или под формата на лого;
 • връзката се отнася директно до началната страница или на местния уеб сайт www.lindstrom.xx (xx = ccTLD), или на lindstromgroup.com и не на която и да е подчинена страница от посочения уеб сайт;
 • когато следвате връзката, свързаният уеб сайт на Линдстрьом се отваря в нов независим прозорец на браузъра, а не в рамките на сайта;
 • външността, разположението и други характеристики на връзката не създават погрешно впечатление, че свързващата страна или нейните операции и продукти са свързани с операции на Линдстрьом или са спонсорирани от Линдстрьом;
 • връзката не е в ущърб на доброто име и марките на Линдстрьом или на дружествата, принадлежащи към консорциума като Линдстрьом към този момент.

Линдстрьом си запазва правото да оттегли своето съгласие за свързване по всяко време въз основа на свое собствено неограничено усмотрение и да забрани всяка връзка, отговаряща на горепосочените условия, която според оценката на Линдстрьом е била поставена в неподходяща ситуация и би могла да навреди на доброто име, с което се ползва Линдстрьом или да причини каквито и да било вреди на Линдстрьом.

Право на интелектуална собственост

Авторското право, свързано с този уеб сайт и всички материали, съдържащи се в него, е обект на защита съгласно международните закони и конвенциите за авторското право.

Използвайки този уеб сайт Потребителят трябва да спазва международните закони за авторското право и да не допуска неразрешено копиране на Материала на уеб сайта.

Всички права върху интелектуална собственост, свързани с уеб сайта (в това число авторски права, регистрирани и нерегистрирани търговски марки и дизайни, патенти, имена на домейни, търговски тайни и права върху бази данни), се запазват от Линдстрьом или от неговите партньори. Всякакви привилегии, произтичащи използването на авторските права, които принадлежат на Линдстрьом, принадлежат изцяло на Линдстрьом. Линдстрьом не предоставя на Потребителя никакви директни или индиректни права върху каквато и да било интелектуална собственост.

Ограничаване на отговорността

Линдстрьом ще полага всички усилия, за да гарантира, че уеб сайтът и услугите, съдържащи се в него, ще продължат да се използват безпроблемно и без прекъсване. Линдстрьом, обаче, не носи отговорност за това, дали услугата ще функционира по непрекъснат, своевременен и без грешки начин. Бяха положени необходимите усилия, за да се гарантира точността на информациятаВел, предоставена на уеб сайта. Въпреки това Линдстрьом не носи отговорност за точността на съдържанието в него. Възможно е Материалът да съдържа неточности и печатни грешки. Линдстрьом не носи отговорност за точността или пълнотата на Материала, нито за надеждността на каквито и да било съвети, мнения, изявления или друга информация, която е публикувана или която може да бъде споделена чрез уеб сайта. Всяко използване и отнасяне до такива мнения, съвети, изявления или информация е за сметка на и на собствената отговорност на Потребителя. Той следва да потърси съдействие от експерт, за да получи съвет, съобразен с индивидуалната ситуация на Потребителя.

Публикуваното съдържание се предлага такова каквото е. Сайтът и съдържащата се в него информация могат да бъдат модифицирани през определени периоди от време. Линдстрьом не гарантира и не носи отговорност, включително не дава гаранции и не поема задължения по отношение на търговска полезност, пригодност за определени цели или гарантиране на права, или гаранции относно функционирането на този уеб сайт, или на неговото съдържание. Линдстрьом не носи отговорност за предоставянето и точността на информация за продукти и продажби извън този уеб сайт, например, когато тази информация е предоставена от дистрибутор.

Линдстрьом не предлага никакви гаранции относно защитата на този уеб сайт. Цялата информация, съдържаща се в този уеб сайт, се предоставя въз основата на „такова каквото е“, без никаква гаранция. Потребителят приема, че Линдстрьом не може да гарантира сигурността на данните на всяка информация, предоставена чрез този уеб сайт. Линдстрьом не гарантира, че този уеб сайт, уеб сървърите, поддържащи този уеб сайт или електронните съобщения, изпратени от Линдстрьом, не съдържат вируси или други вредни елементи. С това Потребителят приема, че Линдстрьом не носи отговорност за материали или информация, които се изпращат или получават от Потребителя.

Линдстрьом не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, непосредствени или последващи, или специални вреди, или за вреди, базирани на отговорност за непозволено увреждане (включително вреди, произтичащи от загуба на бизнес, договор, продукт или информация, или от прекъсване на бизнес операциите), произхождащо от използването на този уеб сайт или от предотвратяването на упоменатата употреба, или от настоящите Общи условия, независимо дали посочената вреда се основава на споразумение, нарушение на права, безразсъдно действие или други основания, дори и, ако Линдстрьом е бил предупреден за възможността за такива вреди. В допълнение Линдстрьом не носи отговорност за грешки, неточности, недостатъци или други дефекти, закъснения или липса на коректност на информацията, съдържаща се в този уеб сайт.

Във всички случаи отговорността на Линдстрьом не може да надвишава задължението, произхождащо от съответното местно законодателство.

Изменения и допълнения

Линдстрьом си запазва правото да променя и изменя настоящите Общи условия, изцяло или частично, по всяко време, тъй като Линдстрьом е в правото си да се възползва от собствената си свобода на преценка. Всички изменения в настоящите Общи условия влизат в сила, след като са били обявени на уеб сайта. Всяко използване на уеб сайта след изменението на Общите условия представлява приемане на това изменение.

Линдстрьом има право по всяко време и без предизвестие да променя всички части на този уеб сайт; да отстрани дефекти и недостатъци в него; да извърши други промени в уеб сайта, материалите и продуктите, програмите, услугите и цените, описани на уеб сайта; да премахне елементи от употреба, включително функции на уеб сайта.

Линдстрьом също така има право, без предизвестие и без задължение за обезщетение, да ограничи използването на определени функции и услуги или използването на уеб сайт изцяло или частично. С наличието на основателна причина Линдстрьом има право по всяко време да прекрати всички предоставени от него права на ползване.

Приложимото законодателство

Тези Общи условия се уреждат от законодателството на Финландия. Ако Линдстрьом и Потребителят не могат да стигнат до решение по какъвто и да е спорен въпрос, тогава спорът ще бъде отнесен на първо място в районния съд в Хелзинки. Краен Потребител, обаче, може да подаде иск до съд от първа инстанция, който има юрисдикция в района, в който потребителят се намира по местоживеене. Краен Потребителят, също може да се възползва от правото си да потърси съвет за разрешаване на спора от Комисията за защита на потребителите.

Уведомления относно авторските права и търговските марки

Авторското право върху съдържанието на уеб сайта е собственост на Линдстрьом или на негови партньори. Всички права запазени.

Името Линдстрьом и наименованията на продуктите и услугите, които Линдстрьом произвежда, са търговски марки, регистрирани търговски марки, търговски наименования или регистрирани търговски наименования на Lindström Ltd. Другите споменати имена могат да бъдат и защитени символи на техните притежатели. Всички права запазени.