Кодекс на поведение

Home / Кодекс на поведение
Кодекс на поведение

Въведение

Настоящият Кодекс за поведение определя основните изисквания към Групата Линдстрьом (Lindström Oy и нейните дъщерни дружества, наричани по-нататък „Линдстрьом“) и нейните доставчици (наричани по-нататък „ние“) на стоки и услуги, свързани с техните отговорности към заинтересованите страни, околната среда и обществото като цяло. Кодексът за поведение се основава на нашите ангажименти. Линдстрьом си запазва правото да прави разумни промени в изискванията на този Кодекс за поведение, ако политиката на Линдстрьом за спазване на изискванията се промени. В този случай Линдстрьом очаква от Доставчика да приеме съответните направени промени. Настоящият Кодекс за поведение се прилага за всички служители на Линдстрьом, независимо от заеманата длъжност, както и за трети страни.

Етично бизнес поведение

Съответствие със законодателството

Ние действаме в съответствие с местните и международните закони на приложимите правни системи на съответната държава.

Забрана на корупцията и подкупите

Не толерираме корупция под каквато и да е форма или в който и да е от нашите вътрешни бизнес процеси или в бизнес отношенията ни с трети страни (компании от публичния или частния сектор). Не даваме и не приемаме подкупи – нито пряко, нито косвено. Забранено е предлагането или даването на каквото и да е ценно нещо (включително пари, подаръци или услуги), за да се сключи сделка, да се запази сделка или да се получи несправедливо предимство.

Не трябва да допускаме лични или семейни интереси да влияят на професионалната ни преценка. Избягваме конфликти на интереси във всички наши бизнес дейности и решения. Ако сме поканени от трета страна на бизнес обяд или социално събитие, ще приемем само ако основната причина за събитието е законна бизнес среща.

Поверителност и сигурност на данните

Нашата обща цел е всеки, който борави с информация, да носи отговорност за сигурността на информацията и защитата на данните, като действа в съответствие с признатите правила за използване и насоки за сигурност на информацията и поверителност на данните. Препоръките на Линдстрьом за информационна сигурност и защита на личните данни се изпълняват въз основа на национални и международни закони за сигурност на данните, защита на данните, системи за качество, най-добри практики за управление на информацията и други допълнително договорени стандарти.

Използване на социални медии

Насърчаваме активността в различни социални медии. Грижим се за това как и кога използваме социалните медии. Когато общуваме, се съобразяваме с аудиторията си, не публикуваме поверителна информация и винаги уважаваме другите.

Зачитане на основните човешки права на служителите

Справедливо отношение и равенство

Не толерираме каквато и да е дискриминация. Не приемаме никакво поведение, което би могло да накърни достойнството на дадено лице, и по-специално всякакъв физически или вербален тормоз, например нежелано поведение, което създава застрашителна, враждебна, унизителна, срамна или обидна среда.

Справедлива заетост

Ние се ангажираме с честни практики за наемане на работа, които са справедливи, основани на заслуги и недискриминационни. Не дискриминираме служителите въз основа на пол, семейно или гражданско партньорство, промяна на пола, раса, цвят на кожата, националност, етнически или национален произход, религия или убеждения, увреждане или възраст. Предлагаме на служителите си равни възможности за обучение и развитие, в зависимост от техните силни страни и потребности, за да им помогнем да разгърнат пълния си потенциал. Ще възнаграждаваме служителите справедливо, в съответствие с техните способности, резултати, принос и опит.

На служителите трябва да бъде предоставено писмено изявление за условията на труд на местния език, за да се гарантира, че те са наясно със законните си права и задължения. Стремим се да допринасяме за положителното социално и икономическо развитие. Уважаваме местните култури и се стремим да разбираме и зачитаме обичаите и местните ценности на хората в страните, в които работим.

Признаваме правото на служителите на свобода на сдружаване в рамките на закона и не облагодетелстваме и не дискриминираме членовете на организации на служителите или синдикати.

Принудителен и задължителен труд

Като част от нашия ангажимент ние се ангажираме да прилагаме ефективни системи и механизми за контрол, за да гарантираме, че нашият бизнес или верига за доставки са свободни от робство и трафик на хора. Изискваме от всички служители и партньори да действат с най-висока степен на почтеност и морал и да разбират и действат в съответствие с всички съответни закони и правни системи на съответните държави, в които работим. Забраняваме всички форми на трафик на хора и принудителен труд, включително затворнически труд, неплатен труд, принудителен труд за изплащане на дългове и други форми на принудителен труд или робство.

Правото на децата и младите работници

Ние сме ангажирани с Конвенциите на МОТ 138 и 182, според които не могат да бъдат наемани на работа лица под 15-годишна възраст или под възрастта на завършване на задължителното образование, в зависимост от това, коя от двете възрасти е по-висока. Непълнолетните работници не трябва да извършват работа, която поради своето естество или обстоятелствата, при които се извършва, може да застраши тяхното здраве, безопасност или морал.

Здраве и безопасност

Определихме рисковете и опасностите в работната среда и предприехме мерки за тяхното намаляване, за да гарантираме здравето и безопасността на всички служители. Предприемаме превантивни мерки за предотвратяване на злополуки, например чрез поддържане на адекватна и задоволителна пожарна безопасност на работното място, и професионални заболявания, и насърчаваме всички да участват в развитието на тези практики. Осигуряваме обучение и гарантираме, че служителите се обучават по въпросите на здравето и безопасността. Очакваме всеки да се съобразява със здравето и безопасността в ежедневната си работа. Използваме стандарта ISO 45001 за здравословни и безопасни условия на труд.

Екологични практики

Ние изискваме от себе си и от нашите доставчици да спазват местното законодателство за околната среда и международните споразумения за околната среда по цялата верига на доставки. Това съответствие трябва да бъде документирано – ние гарантираме изпълнението чрез редовни инспекционни проверки.

Правим всичко възможно, за да гарантираме, че дейностите, продуктите и услугите в нашата верига за доставки имат възможно най-ниско отрицателно въздействие върху околната среда. Насърчаваме кръговата икономика в нашата верига за доставки, но избираме решението, което ще има най-ниско въздействие върху околната среда през целия си жизнен цикъл. Вземаме предвид въздействието върху околната среда още на етапа на планиране на дейностите, при транспорта и при проектирането, и избора на продукти, например чрез избор на екологично устойчиви източници на материали.

Осигуряваме непрекъснати екологични подобрения в нашите операции чрез определяне на годишна екологична цел и планове за действие, като използваме ISO 14001 или еквивалентна система за управление на околната среда.

Верига за доставки

Изискваме от доставчиците и техните вериги за доставки да действат в съответствие с този Кодекс за поведение и да спазват принципите на недискриминация при избора и третирането на доставчици.

Очакваме всички комуникации, включително изявления, декларации и удостоверения, направени пред клиенти и партньори, да бъдат правдиви и коректни. Ценим работата, извършена от нашите конкуренти и техните служители. Обещанията, които даваме на нашите клиенти относно качеството и безопасността на нашите услуги, трябва да отговарят на всички приложими разпоредби и закони.