Ako prvé vás určite napadne, že je rozdiel medzi pracovným oblečením v kancelárii, kde zamestnanci prichádzajú do styku s klientmi, a oblečením, ktoré nosia napríklad na stavbe alebo v potravinárskej prevádzke. V prvom prípade ide hlavne o reprezentatívny vzhľad a imidž firmy, v druhom o zdravie a bezpečnosť. Nosenie pracovného odevu niektorým profesiám nariaďuje priamo zákon, iným zamestnávateľ. V niektorých firmách prispievajú zamestnancom na odevy finančne, iné firmy nakupujú a starajú sa o tzv. osobné ochranné prostriedky samy. Moderné firmy si pracovné odevy prenajímajú a zverujú starostlivosť o ne špecializovanej firme.

Ako je to teda s tou výpoveďou? Zamestnávateľ má právo stanoviť pravidlá obliekania na pracovisku. Pokiaľ ich pracovník nebude dodržiavať, môže v niektorých prípadoch dostať aj výpoveď.

Reprezentatívne oblečenie do práce môže nariadiť zamestnávateľ

V prípadoch, kedy si výkon práce vyžaduje určitý dress code, pretože zamestnanci musia firmu reprezentovať, nevyplýva spôsob obliekania zo zákona, ale zamestnávateľ môže stanoviť jeho pravidlá. Túto povinnosť zakotví obvykle v internom predpise, pokyne nadriadeného pracovníka, prípadne môže byť súčasťou pracovnej zmluvy zamestnanca. Zákonník však takúto povinnosť zamestnancom neukladá.

Obrázok: Za barom alebo v kaviarni to obsluhe musí slušať.

Zamestnávateľ, ktorý chce, aby jeho pracovníci dodržiavali určitý spôsob obliekania, ho musí pre svojich zamestnancov stanoviť a oboznámiť ich s danými pravidlami. Podľa zákona č.11/2001 Z.z. Zákonníka práce sú zamestnanci povinní dodržiavať popri právnych predpisoch aj ostatné (vnútorné) predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú.

Zamestnávatelia často finančne prispievajú svojim zamestnancom na vhodné oblečenie, v takom prípade je tento príspevok pre zamestnancov zdaniteľným príjmom.

Za zdaniteľný príjem na strane zamestnanca sa nepovažuje pracovné oblečenie a pracovná obuv určená zamestnávateľom na výkon zamestnania. Za pracovné oblečenie je považované tzv. jednotné pracovné oblečenie (uniforma) poskytnuté zamestnávateľom zamestnancom, pokiaľ plní najmä reklamné, propagačné a organizačné účely.

Osobné ochranné pomôcky vyžaduje zákon

Úplne iná situácia je na pracoviskách, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo ohrozenie života. Tu má zamestnávateľ povinnosť bezplatne poskytovať osobné ochranné pracovné prostriedky a umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky tým zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života a zdravia alebo ochrana života a zdravia spoluobčanov. Túto povinnosť ukladá Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Okrem toho môžu byť v každom odvetví iné hygienické štandardy. Napr. v potravinárskej výrobe sú tieto štandardy veľmi vysoké (IFS, BRC, FSSC, TESCO). Používanie pracovných odevov v tomto prípade chráni výrobu a výrobky pred kontamináciou a ich priemyselné hygienické pranie pred baktériami a mikróbmi.

Obrázok: Pracovné oblečenie chráni zdravie a život.

Osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len „OOPP“) poskytuje zamestnávateľ bezplatne. Sú to predovšetkým OOPP na ochranu života a zdravia zamestnancov, proti pôsobeniu mechanických, chemických, fyzikálnych a biologických vplyvov, ďalej proti vlhku, chladu a nadmerným teplotám a na pracoviskách, kde je to uložené bezpečnostnými a hygienickými predpismi. Ide napríklad o zdravotnícke odevy alebo pracovné montérky. Ich používanie môže nariadiť aj štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce, hygiena alebo záväzný pokyn odborovej organizácie.

Zamestnávateľ je povinný udržiavať OOPP v použiteľnom stave a kontrolovať ich používanie. Musí upozorniť zamestnanca, že ochranné prostriedky, ktoré sú majetkom firmy, nesmie odnášať domov a používať ich pre svoju vlastnú potrebu. Zamestnanec musí ochranné prostriedky ukladať na vymedzenom mieste a ochraňovať ich pred poškodením, stratou alebo zničením.

Je možné namiesto ochranných prostriedkov poskytnúť peniaze?

Aj keď niektorí zamestnávatelia tomu dávajú prednosť, nie je správne dať svojim zamestnancom peniaze namiesto osobných ochranných prostriedkov. Tento postup môže byť v rozpore s pracovnoprávnymi predpismi.

Pri čistení, opravách a praní ochranných odevov sa využívajú vlastné zariadenia zamestnávateľov, pretože najlepšie poznajú príčiny znečistenia (napr. olejmi, kyselinami a pod.), takže môžu používať aj najvhodnejšie pracie prostriedky.

Ideálnym riešením je však služba prenájmu pracovných odevov, súčasťou ktorej je aj odborné čistenie, opravy a výmeny poškodených kusov, recyklácia a ekologická likvidácia. Zamestnávateľovi tak odpadnú starosti s kontrolou čistoty, praním a čistením odevov, skladovaním a pravidelnými intervalmi výmeny a nakoniec aj s ekologickou likvidáciou textilu.


Ako môže zamestnávateľ postihovať nepoužívanie predpísaného pracovného odevu

V prípade, že je povinnosť používať pracovný odev stanovená zamestnávateľom, nejde o povinnosť vyplývajúcu z právnych predpisov vzťahujúcich sa k zamestnancom vykonávanej práci. Ide o požiadavku zamestnávateľa pre riadny výkon práce, a teda môže ísť o výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce. Je vhodné najprv zamestnanca písomne vyzvať na dodržiavanie pravidiel obliekania s upozornením na možnosť výpovede, pokiaľ nebude požiadavku zamestnávateľa naďalej akceptovať.

Zamestnanec, ktorý pri výkone práce zámerne nepoužíva odev alebo obuv, ktorá je ochranným pracovným prostriedkom alebo jeho súčasťou, porušuje povinnosť ustanovenú právnymi predpismi vzťahujúcu sa na ním vykonávanú prácu.

Zamestnávateľ mu môže z tohto dôvodu dať výpoveď, ak bol zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede. Tu však pôjde o výpovedný dôvod § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce (menej závažné porušenie pracovnej disciplíny).

Prenájmom pracovného oblečenia Lindström ušetríte peniaze aj starosti

V predchádzajúcich odsekoch sme naznačili, aké problémy môžu nastať zamestnávateľom aj zamestnancom s pracovným oblečením. Mnohé z nich ale dokáže vyriešiť služba prenájmu a priemyselného prania.

Obrázok: Naša služba prenájmu pracovného oblečenia vám pomôže znížiť náklady a naplniť zákonné povinnosti.
  • Ušetríte na obstarávacích nákladoch, pretože zaplatíte iba prenájom pracovných odevov.
  • Odpadnú vám náklady na pranie, čistenie, nevyhnutné opravy a údržbu pracovných odevov.
  • Nebudete musieť riešiť náklady na evidenciu a skladovanie, budete mať vždy k dispozícii len tie odevy, ktoré práve potrebujete.
  • Aj likvidáciu a obstaranie nového oblečenia ihneď vyriešime za vás.

Outsourcing pracovných odevov prináša výhody ako veľkým podnikom (napr. automobilkám, obchodným reťazcom, stavebným alebo potravinárskym firmám), tak aj drobným podnikateľom.

V Lindström vždy vytvárame riešenie priamo na mieru konkrétnemu zamestnávateľovi.

Súvisiace články