Home / Články / Pravidlá pre bezpečnosť práce a pracovné odevy
02.12.2022

Pravidlá pre bezpečnosť práce a pracovné odevy

Každý zamestnávateľ je povinný pre svojich zamestnancov zaistiť bezpečnosť práce. Téma bezpečnosti je veľmi rozsiahla a každý odbor má svoje špecifické pravidlá. Vždy sa oplatí zamerať sa na ne a venovať čas ich štúdiu. Nedodržanie bezpečnosti práce môže viesť k pokutám alebo v horšom prípade k pracovným úrazom. Pracovné odevy sú tak dôležitou súčasťou bezpečnostných i hygienických pravidiel vo väčšine prevádzok.

Školenie bezpečnosti práce zaujímavou formou

Zamestnávateľ je povinný vždy pri nástupe nového pracovníka zabezpečiť hneď prvý deň školenie o bezpečnosti práce. Školenie je povinné aj pri zmene pracovného zaradenia, pri zmene druhu práce, pri zmene technológie alebo pracovného postupu. Ak má byť školenie pre zamestnancov prínosné a má mať zmysel, školiteľ musí vysvetliť, prečo sú zvolené dané postupy, aké sú nebezpečenstvá na pracovisku, jednoducho dať do súladu praktické veci s legislatívou.

Strohé vymenovanie nejakých čísel a znení zákonov, nariadení vlády, paragrafov a ich odsekov nestačí. Pracovník potrebuje vedieť, ako vyzerá použitie pravidiel v praxi, nepotrebuje poznať číslo zákona, ale presný postup, ako to má urobiť. Lektor musí vedieť zaradiť všetko do konkrétnej situácie, do pracovného prostredia školených zamestnancov. Využiť školenie k obojstrannému dialógu a diskusii je oveľa lepšie, než monotónne odprezentovať prednášku, nechať si podpísať prezenčnú listinu a mať hotovo.

Novinkou roku 2020 v oblasti školení o bezpečnosti práce je aj téma koronavírusovej pandémie, napr. on-line kurz Hygiena na pracovisku v období choroby COVID-19. Zamestnanci v ňom získajú aktuálne informácie, ktoré využijú aj v osobnom živote – aké sú príznaky, aká je doba prežitia koronavírusu na rôznych povrchoch, aké sú pravidlá hygieny na pracovisku, ako sa starať o pracovný odev atď.

O pracovný odev sa nikdy nemá starať samotný zamestnanec

Pre praktické fungovanie firmy existuje niekoľko všeobecných pravidiel, ktoré sa vzťahujú k bezpečnosti práce a pracovných odevov. Niektoré odvetvia majú navyše svoje špecifické požiadavky. Všeobecne platí, že podľa nariadenia vlády č.495 / 2001 a Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom tzv. osobné ochranné pracovné prostriedky.

K nim patria pracovné odevy, obuv a rôzne druhy výbavy pre špecialistov. O pracovný odev sa nikdy nemá starať samotný zamestnanec, ale vždy ho zabezpečuje zamestnávateľ. Taktiež za neho nesmie žiadať odplatu t.j. osobné pracovné prostriedky musí poskytnúť zamestnancovi bezplatne. Je tiež povinný prispôsobiť toto oblečenie potrebám zamestnanca a jeho veľkosti.

Zamestnávateľ tiež musí zabezpečiť miesto pre ukladanie pracovného odevu. Pokiaľ pri práci nevzniká žiadne znečistenie odevu ani zamestnanca ako takého, je možné ukladať ho spoločne s civilným oblečením.

Ak pri práci dochádza k znečisteniu odevu alebo pokožky, je potrebné mať pre zamestnancov zdvojené skrinky, kde sa pracovné a civilné oblečenie ukladá samostatne. Pokiaľ by bolo znečistenie zároveň nebezpečné, napríklad v chemickom priemysle, je potrebné zriadiť aj oddelené šatne pre pracovné a civilné odevy. V každej prevádzke, kde sa zamestnanci prezliekajú po príchode z civilného oblečenia do pracovného, je nutné zriadiť šatňu a šatne musia byť oddelené pre mužov a pre ženy.

V mnohých prevádzkach sa tiež môžete stretnúť s prácou v zime. Tam platí pravidlo, že ak klesne na pracovisku teplota pod 10 ° C, zamestnanec musí byť vybavený pracovným odevom, ktorý mu pomôže udržať si dostatočnú telesnú teplotu. Keď teplota klesne pod 4 ° C, musí navyše dostať rukavice a vhodnú obuv.

Potravinársky priemysel a gastronómia

Ak pracujete v oblasti výroby a spracovania potravín alebo v gastronómii, musíte sa držať niekoľkých pravidiel. V tomto odvetví nejde vždy len o bezpečnosť, ale dôležitú úlohu tu zohráva aj hygiena.

  • Pre zamestnancov je nutné zaistiť pracovný odev, pracovnú obuv a nezabudnite na pokrývku hlavy. Tá je dôležitá pre ochranu vlasov.
  • V pracovnom odeve zamestnanci nesmú opúšťať pracovisko a vonkajší odev je potrebné ukladať na vyznačené miesto.
  • Na pracovisku je nutné vylúčiť akékoľvek nehygienické správanie ako upravovanie vlasov alebo nechtov. Zamestnanci si musia tiež pravidelne umývať ruky, najmä ak skončili s nejakou veľmi špinavou prácou, akou je napríklad upratovanie.
  • Na rukách je zakázané nosiť ozdoby a nechty nesmú byť nalakované.
  • Všetky priestory musia byť označené a vyhradené pre určitú prácu. Zariadenie pracoviska musí byť ľahko umývateľné.

Strojárstvo

Práca so strojmi a fyzicky náročná práca, ako napríklad v automobilovom priemysle, vyžaduje dodržiavanie noriem. Pravidlá sú rovnako rôznorodé ako odbor samotný.

  • Pri zváraní musí byť zamestnanec vybavený kvalitným nehorľavým odevom. Pracovný odev musí byť certifikovaný a určený priamo pre zváračov.
  • V prevádzkach, kde je nebezpečenstvo zranenia pri pohybe na pracovisku, sú nutné odevy s vysokou viditeľnosťou. Ide napríklad o reflexné prvky pre pracovníkov na komunikáciách.
  • Špeciálny odev si žiada práca s plameňom alebo pri vysokých teplotách.
  • Práca v daždi alebo vlhku musí byť vykonávaná v špeciálnom nepremokavom odeve.
  • Pre práce v strojárskych odvetviach je nutné kupovať certifikovaný pracovný odev poskytujúci ochranu pred strojovým zariadením a ručným náradím. Je teda odolný proti prepichnutiu, porezaniu a pod.

Komplexným riešením je prenájom pracovných odevov

Pravidiel o bezpečnosti práce a zabezpečenia ochrany na pracovisku je veľa. Upravuje ich Zákonník práce a rôzne samostatné vyhlášky. Veľká časť pravidiel sa riadi podľa Európskych noriem, ku ktorým je zložitejší prístup, často si ich jednoducho musíte zakúpiť vo forme hrubej knihy.

Niekedy však zamestnávatelia odmietnu tráviť hodiny čítaním zákonov, vyhlášok a nariadení a obrátia sa na našu službu – prenájom pracovných odevov.

Zaraďte sa medzi našich spokojných zákazníkov a získajte plný servis v jednej z čiastkových oblastí bezpečnosti práce. My v Lindström poznáme všetky potrebné nariadenia, zákony a vyhlášky za vás.

Pri prenájme zaistíme pracovné odevy podľa vášho želania, prípadne ich upravíme podľa vašich potrieb a následne vám ich dovezieme na pracovisko. Pravidelne sa staráme o to, aby v skrinkách zamestnancov bolo vždy čisté oblečenie. Použité odevy následne vyperieme a poškodené opravíme. Môžete sa vždy spoľahnúť, že pracovné odevy budú spĺňať všetky dôležité normy.

Chráňte na pracovisku seba i ostatných

V posledných mesiacoch sa navyše stalo povinnou výbavou nosenie ochranných rúšok na pracovisku (podľa aktuálnych nariadení a odporúčaní hygienikov pre rôzne zariadenia a lokality).

Aj o rúška sa môže naša firma Lindström postarať podľa prísnych hygienických pravidiel. Prenajmite si prateľné ochranné rúška v potrebnom množstve a nebudete sa musieť starať o ich bezpečnú výmenu a pranie.

Na rúška sa využíva špeciálny proces prania na vyššej teplote s použitím dezinfekčných prostriedkov na ničenie nebezpečných mikróbov. Použité rúška sa odkladajú do zvláštnych oddelených zberných vriec, v ktorých sa aj prevážajú a perú. Pri praní sa tieto vrecia rozpustia, takže sa s rúškami nemusí zbytočne manipulovať.

Avatar
Lindström Group