Kódex správania

Kódex správania

Kódex správania zamestnancov spoločnosti Lindström definuje základné požiadavky etického správania kladené na skupinu Lindström (Lindström Oy a jej dcérske spoločnosti, ďalej len „Lindström“). Kódex správania je založený na našich hodnotách a záväzkoch, ktoré odrážajú našu kultúru We Care. Tento Etický kódex sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti Lindström bez ohľadu na pozíciu, ktorí sú povinní ho dodržiavať a podľa neho sa správať. Rovnaké zásady sa vzťahujú na externú pracovnú silu, ako napríklad servisní zástupcovia, dočasní pracovníci a externí konzultanti.

Kódex správania dodávateľov definuje zodpovednosti a požiadavky týkajúce sa našej interakcie s našimi dodávateľmi a partnermi. Kódex správania zamestnancov a dodávateľov spoločnosti Lindström je podľa potreby revidovaný a schvaľovaný tímom vedenia skupiny Lindström.

Tým, že zabezpečíme, aby každý poznal hlavné zásady a tento kódex, a konal podľa nich, sme prijali prvé a pravdepodobne najdôležitejšie opatrenie na zmiernenie rizika, aby sme zabránili akémukoľvek eticky nevhodnému správaniu. Je to tiež základný kameň prevencie akýchkoľvek nehôd, chorôb z povolania alebo poškodenia životného prostredia. Právo vykonať primerané zmeny v požiadavkách tohto Kódexu správania v prípade, že dôjde k pozmeneniu vlastnej politiky súladu spoločnosti Lindström. V takom prípade spoločnosť Lindström očakáva, že dodávateľ akceptuje vykonané primerané zmeny.

Tento Kódex správania sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti Lindström bez ohľadu na postavenie a tretie strany.