Tento Kódex správania definuje základné požiadavky stanovené pre skupinu Lindström (Lindström Oy a dcérske spoločnosti, ďalej iba Lindström) a jej dodávateľov tovaru a služieb (ďalej spoločne ako my), týkajúce sa zodpovednosti voči zainteresovaným stranám, životnému prostrediu a spoločnosti všeobecne. Kódex správania je založený na našich záväzkoch.

Spoločnosť Lindström si vyhradzuje právo vykonať primerané zmeny v požiadavkách tohto Kódexu správania v prípade, že dôjde k pozmeneniu vlastnej politiky súladu spoločnosti Lindström. V takom prípade spoločnosť Lindström očakáva, že dodávateľ akceptuje vykonané primerané zmeny.

Tento Kódex správania sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti Lindström bez ohľadu na postavenie a tretie strany.

Etické obchodné správanie

Dodržiavanie právnych predpisov

Dodržiavame miestne a medzinárodné zákony platných právnych systémov príslušnej krajiny.

Zákaz korupcie a úplatkárstva

Netolerujeme korupciu v akejkoľvek podobe ani v obchodných procesoch uskutočňovaných interne alebo spoločne s tretími stranami (spoločnosti z verejného alebo súkromného sektora). Nedávame ani neberieme úplatky priamo ani nepriamo. Ponúkať alebo poskytovať čokoľvek hodnotné (vrátane peňazí, darov alebo služieb) s cieľom uzavrieť obchod, udržať obchod alebo získať nespravodlivú výhodu je zakázané.

Nesmieme dovoliť, aby osobné alebo rodinné záujmy ovplyvnili náš profesionálny úsudok. Pri všetkých našich obchodných činnostiach a rozhodnutiach sa vyhýbame konfliktu záujmov. Ponuku tretej strany na pozvanie na jedlo alebo na spoločenské podujatie môžeme prijať len vtedy, ak je hlavným dôvodom udalosti legitímne obchodné stretnutie.

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť

Naším spoločným cieľom je, aby každý, kto zaobchádza s informáciami, bol zodpovedný za zabezpečenie informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov dodržiavaním uznávaných pravidiel používania a pokynov pre bezpečnosť informácií a ochranu údajov. Odporúčania spoločnosti Lindström týkajúce sa bezpečnosti informácií a ochrany osobných údajov sa vykonávajú na základe národnej a medzinárodnej bezpečnosti informácií, štatútu ochrany osobných údajov, systémov kvality, osvedčených postupov v oblasti spravovania informácií a dodatočne dohodnutých štandardov.

Používanie sociálnych médií

Odporúčame, aby ste sa zapojili do rôznych sociálnych médií. Dávame pozor na to, ako a kedy používame sociálne médiá. Premýšľame nad publikom, nezverejňujeme dôverné informácie a pri komunikácii vždy rešpektujeme ostatných.

 

Rešpektovanie základných ľudských práv zamestnancov

Spravodlivé zaobchádzanie a rovnosť

Netolerujeme diskrimináciu akéhokoľvek druhu. Neakceptujeme žiadne správanie, ktoré by mohlo poškodiť dôstojnosť jednotlivca, najmä akékoľvek fyzické alebo verbálne obťažovanie napr. akékoľvek nežiaduce správanie, ktoré vytvára zastrašujúce, nepriateľské, ponižujúce, zosmiešňujúce alebo útočné prostredie.

Spravodlivé zamestnanie

Zaviazali sme sa k praktikám spravodlivého zamestnávania, ktoré spočívajú v postupoch prijímania, ktoré sú spravodlivé, založené na zásluhách a nie sú diskriminačné. Nediskriminujeme zamestnancov na základe ich pohlavia, materského stavu, sexuálnej orientácie, stavu manželského alebo registrovaného partnerstva, zmeny pohlavia, rasy, farby pleti, národnosti, etnického alebo národnostného pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia alebo veku. Zamestnancom ponúkame rovnaké príležitosti na odbornú prípravu a rozvoj na základe ich silných stránok a potrieb, aby sme im pomohli naplno využiť ich potenciál. Zamestnancov budeme odmeňovať spravodlivo na základe ich schopností, výkonu, prínosu a skúseností.

Zamestnancom sa musí poskytnúť písomné vyhlásenie o pracovných podmienkach v miestnom jazyku, aby sa zabezpečilo, že si zamestnanci sú vedomí svojich zákonných práv a povinností. Usilujeme sa prispieť k pozitívnemu sociálnemu a hospodárskemu rozvoju. Rešpektujeme miestne kultúry a chceme pochopiť a rešpektovať zvyky a miestne hodnoty ľudí v tých krajinách, v ktorých pôsobíme.

Pokiaľ je to právne možné, uznávame právo na slobodné združovanie zamestnancov a na to, aby sme neuprednostňovali ani nediskriminovali členov zamestnaneckých organizácií alebo odborových zväzov.

Nútená a povinná práca

V rámci našich záväzkov sa zaväzujeme presadzovať účinné systémy a kontroly s cieľom zabezpečiť, aby v našom podnikaní ani v našom dodávateľskom reťazci nedochádzalo k otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi. Od všetkých zamestnancov a partnerov požadujeme, aby konali s najvyššou mierou integrity a morálky a aby rozumeli a dodržiavali všetky príslušné zákony a právne systémy príslušných krajín, v ktorých pôsobíme. Zakazujeme všetky formy obchodovania s ľuďmi a nútenej práce vrátane väzenskej práce, učňovskej práce, nepreclenej práce, otrockej práce alebo iných foriem nútenej práce alebo nevoľníctva.

Právo detí a mladých pracovníkov

Zaviazali sme sa k dohovorom MOP č. 138 a 182, podľa ktorých nesmie byť zamestnaná žiadna osoba mladšia ako 15 rokov alebo pred dovŕšením povinnej školskej dochádzky, podľa toho, ktorá z možností je vyššia. Mladiství pracovníci nesmú vykonávať prácu, ktorá svojou povahou alebo okolnosťami, za ktorých sa vykonáva, pravdepodobne ohrozí ich zdravie, bezpečnosť alebo morálku.

Zdravie a bezpečnosť

Identifikujeme riziká a nebezpečenstvá v pracovnom prostredí a prijímame opatrenia na ich zmiernenie, aby sme zaručili zdravie a bezpečnosť všetkých našich zamestnancov. Prijímame preventívne opatrenia proti úrazom napríklad udržiavaním náležitých a primeraných podmienok požiarnej bezpečnosti na pracovisku a chorôb z povolania a povzbudzujeme každého, aby sa podieľal na rozvoji praktík. Poskytujeme školenia a zabezpečujeme vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti.  Od každého očakávame zdravé a bezpečné správanie pri každodennej práci. Uplatňujeme normu ISO 45001 týkajúcu sa zdravia a bezpečnosti.

Environmentálne praktiky

Od seba, ako aj od našich dodávateľov v celom dodávateľskom reťazci požadujeme dodržiavanie miestnych právnych predpisov v oblasti životného prostredia a medzinárodné dohody o ochrane životného prostredia. Tento súlad musí byť zdokumentovaný a pravidelne ho kontrolujeme.

Robíme všetko, čo je v našich silách a požadujeme, aby náš dodávateľský reťazec minimalizoval možné negatívne vplyvy prevádzok, výrobkov a služieb na životné prostredie. V našom hodnotovom reťazci zvyšujeme obehové hospodárstvo výberom riešenia s najnižším vplyvom na životné prostredie po celú dobu životnosti. Vplyvy na životné prostredie berieme do úvahy už vo fáze plánovania činností, v doprave a pri navrhovaní a výbere výrobkov, napríklad využívaním environmentálne udržateľných zdrojov materiálov.

Uplatňujeme normu ISO 14001 alebo ekvivalentný systém environmentálneho manažmentu na zabezpečenie neustáleho zlepšovania životného prostredia pomocou ročných environmentálnych cieľov a akčných plánov.

Dodávateľský reťazec

Od našich dodávateľov a ich dodávateľského reťazca požadujeme, aby dodržiavali tento Kódex správania, aby dodržiavali zásady nediskriminácie týkajúce sa výberu a správania sa k dodávateľom.

Očakávame, že všetky formy komunikácie, vrátane vyhlásení, reprezentácií a certifikácií poskytovaných zákazníkom a partnerom sú pravdivé a správne. Ceníme si prácu našich konkurentov a ich zamestnancov. Sľuby, ktoré dávame našim zákazníkom v súvislosti s kvalitou a bezpečnosťou, musia byť v súlade so všetkými platnými predpismi a zákonmi.