Čo sa skrýva za skratkou ESG, ktorá sa čoraz častejšie objavuje v oblasti investovania a fungovania firiem všeobecne? Ide o vplyv firmy na životné prostredie, spoločnosť a spôsob jej riadenia, na základe ktorého možno číslom vyjadriť „udržateľnosť“ alebo „zodpovednosť“.

Výhodou ESG je, že ide o komplexný pohľad na firmy, inštitúcie, komunity, dokonca aj na malé skupiny ľudí alebo jednotlivcov, a že ho možno merať na základe stanovených kritérií, takže jednotlivé subjekty možno porovnávať v ich vplyve na spoločnosť a životné prostredie, čo je jeden z hlavných rozdielov oproti tzv. spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR).

Udržateľnosť a zodpovednosť sa dajú merať
Obrázok: Udržateľnosť a zodpovednosť sa dajú merať

Udržateľné investovanie v súlade s ESG ako globálny trend

Čoraz viac investorov (malých aj veľkých) sa zamýšľa nad globálnymi problémami, ako sú zmena klímy, nedostatok vody, hromadenie odpadu v prírode, nespravodlivé zaobchádzanie s pracovníkmi, netransparentné reportovanie, korupcia atď. Zároveň si uvedomujú, že práve oni môžu prispieť k ich riešeniu podporou zodpovedných firiem.

Na druhej strane finančné inštitúcie, investori, obchodní partneri a iné zainteresované strany a verejnosť oprávnene považujú spoločnosti, ktoré tieto štandardy dostatočne neformulujú alebo dokonca nedodržiavajú, za potenciálne riziko. Právne, finančné a reputačné riziká a negatívne dôsledky spojené s nedodržiavaním týchto noriem môžu totiž skomplikovať život nielen samotnej spoločnosti, ktorá ich dostatočne nedodržiava, ale aj iným firmám, s ktorými obchodujú.

Hodnotiace kritériá ESG

ESG sa delí na tri hlavné časti, za ktorými nasledujú ďalšie podčasti.

E – Environment: Hodnotiace kritériá zamerané na ekologické témy (využívanie surovín, emisie, miera inovácií…) a dopad spoločnosti na životné prostredie.

S – Social: Kritériá zamerané na posúdenie úrovne spoločenskej zodpovednosti daného podniku (napr. hodnotenie pracovných podmienok, prístup podniku k dodržiavaniu ľudských práv, vplyv výroby podniku na spoločnosť).

G – Governance: Kritérium zamerané na spôsob riadenia spoločnosti, dôraz na vnútorné kontroly a postupy (zvyčajne stanovené rôznymi normami, napr. ISO a ich implementácia), zodpovednosť dodávateľov a riadenie spoločnosti ako takej.

Udržateľnosť v Lindström

Udržateľnosť je základným pilierom nášho podnikania. Využívaním našich služieb prenájmu pracovných odevov môžete aj vy zlepšiť výsledky svojho auditu ESG.

Konkrétne dopady podnikania na životné prostredie a sociálnu oblasť

ESG označuje nový typ reportingu, ktorý sa od 1. januára 2023 vzťahuje na veľké spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami, obratom viac ako 50 miliónov eur a činnosťou vyššou ako 43 miliónov eur. Od 1. januára 2026 sa bude ESG reportovanie vzťahovať aj na malé a stredné podniky.

Konkrétne ukazovatele, ako je uhlíková stopa, spotreba vody, pomer mužov a žien v manažmente, dodržiavanie ľudských práv atď., zverejňujú spoločnosti vo svojich ESG reportoch alebo Správach o udržateľnom rozvoji. Nejde však len o to, ako spoločnosť v súčasnosti funguje, ale aj o to, či má ciele, plány a stratégie na ďalšie zlepšenie udržateľnosti. A čím je spoločnosť udržateľnejšia, tým lepšie podmienky dostáva od bánk a investorov.

Väčšina účastníkov prieskumu Zväzu priemyslu a dopravy (2022) uviedla, že zavedenie environmentálnej a sociálnej stratégie podnikania viedlo k väčšej spokojnosti zákazníkov, lepšej povesti, vyššej efektivite a dokonca k zvýšeniu podielu na trhu.

Ako začať uplatňovať nové zásady ESG?

Podniky si často neuvedomujú, že cirkulárne princípy možno okrem výroby uplatniť aj na podnikový nákup. Môžu okamžite začať napríklad v oblastiach, kde sa dajú rýchlo aplikovať – napr. pri nákupe kancelárskych potrieb, reklamných predmetov alebo služieb, ako je správa vozového parku, prenájom firemného textilu atď. Dôležitým krokom v tomto smere je priebežné vzdelávanie, znalosť možností, ktoré ponúka cirkulárna ekonomika, a nástrojov, ktoré využíva.

Princípy cirkulárnej ekonomiky
Obrázok: Princípy cirkulárnej ekonomiky

Leasing firemných vozidiel alebo počítačov je už bežnou praxou. Avšak prenájom nábytku, kancelárskeho vybavenia alebo pracovných odevov si od nákupcov vyžaduje iný prístup, než na aký boli doteraz zvyknutí.

Nejde o jednorazový nákup výrobku, ale o nákup dlhodobej služby. Aby podnikový nákup spĺňal cirkulárne princípy, musí zahŕňať úzku spoluprácu medzi podnikom a jeho dodávateľmi, ktorí musia byť schopní plniť svoje záväzky, t. j. poskytovať dostatočný servis, pokiaľ ide o údržbu výrobkov, ako aj recykláciu a ekologickú likvidáciu po skončení ich životnosti.

Lindström ako príklad ekologického dodávateľa

Naša spoločnosť si už dlho uvedomuje vplyv svojho podnikania na životné prostredie, a preto sa už dávno začlenila do systému cirkulárnej ekonomiky, najmä prostredníctvom opätovného použitia a opravy opotrebovaných pracovných odevov a uprednostňovania prenájmu odevov pred ich predajom.

Princípom prenájmu pracovných odevov Lindström je, že naša spoločnosť navrhuje kolekcie ekologických pracovných odevov, ktoré presne spĺňajú hygienické a bezpečnostné normy v danom odvetví zákazníka.

Oblečenie sa potom pravidelne hygienicky čistí, perie a opravuje, aby neskončilo ako predčasný odpad na skládkach. Ak sa kus odevu už nedá opraviť, recykluje sa a vyrobí sa z neho nový výrobok (napr. priemyselné utierky, čistiace rohože, opakovane použiteľné tašky), ktorý môžeme ponúknuť ďalším klientom.

Výsledkom je prakticky nulový textilný odpad (zero waste) a výrazná úspora energie vďaka hromadnému priemyselnému praniu.

Priemyselné pranie pracovných odevov
Obrázok: Priemyselné pranie pracovných odevov je udržateľnejšie

Spoločnosť Lindström tiež spolupracuje na vývoji nových materiálov (z morských rias, škrobu alebo celulózy), digitalizácii svojich procesov (napr. aplikácia pre zákazníkov eLindström), poctivo vyrábaných textíliách s certifikátom dôveryhodnosti atď. To znamená, že sme vždy vpredu a určujeme smer vývoja.

Klimatické ciele Lindström sú schválené iniciatívou Science Based Targets

Na dosiahnutie našich cieľov a záväzkov v oblasti udržateľnosti spolupracujeme s iniciatívou Science Based Targets, ktorá pomáha spoločnostiam stanoviť ambiciózne ciele v oblasti znižovania emisií na základe najnovších vedeckých poznatkov o klíme.

Naším cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov o 50 % v celom hodnotovom reťazci do roku 2030 a nakoniec dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050. Vďaka spolupráci s iniciatívou SBT sú naše ciele overené, transparentné a dosiahnuteľné.

V nasledujúcom desaťročí sa zákazníci dočkajú viacerých zlepšení v oblasti udržateľnosti našich služieb. Recyklované materiály a materiály na biologickej báze budú v textiloch čoraz viac nahrádzať pôvodné materiály. Tieto textílie budú distribuované na kratšie vzdialenosti dodávateľmi, ktorí sa zaviazali znižovať emisie. Energia používaná na údržbu a pranie bude čoraz viac pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Na prepravu textilu budeme vo väčšej miere využívať elektrické, bioplynové a vodíkové vozidlá. Na zníženie emisií sa bude používať obnoviteľná bionafta, kým nebudú k dispozícii alternatívy.

Znižovanie uhlíkovej stopy v Lindström.

Pomôžeme vám zlepšiť vaše ESG výsledky

Chcete sa zapojiť do cirkulárnej ekonomiky, zlepšiť výsledky auditu ESG a stať sa ekologickou spoločnosťou? Chcete znížiť svoje náklady na obstarávanie, skladovanie a evidenciu pracovných odevov a zároveň si uvoľniť ruky pre svoju hlavnú činnosť? Chcete si vyskúšať, ako fungujú naše služby?

Kontaktujte nás a my vám radi navrhneme službu na mieru pre vaše podnikanie. Náš servis čistiacich rohoží si môžete vyskúšať zdarma.

Súvisiace články