V tomto zvláštnom období čoraz väčšej časti ľudí dochádza, že musíme zmeniť svoje myslenie, svoj prístup k prírode a planéte, aby sme mali pred sebou nejakú budúcnosť. Štáty, firmy aj jednotlivci sa snažia zmeniť nielen svoje postoje, ale aj správanie – znižovať nadmernú spotrebu, zamerať sa na aktivity, ktoré ľuďom prospievajú, chrániť životné prostredie.

Jedným z kľúčových indikátorov udržateľného rozvoja je uhlíková stopa. Výhodou tohto ukazovateľa je univerzálnosť, pretože ju možno stanoviť na rôznych úrovniach – od medzinárodnej cez národnú a miestnu až po úroveň jednotlivcov či výrobkov a služieb.

Každá činnosť zanecháva svoju uhlíkovú stopu.
Každá činnosť zanecháva svoju uhlíkovú stopu.

Znižovanie uhlíkovej stopy

Dôležitou vecou, ktorú môžeme merať a vedome robiť, je znižovanie uhlíkovej stopy. Uhlíková stopa je ukazovateľ, ktorý udáva množstvo emisií CO₂ vyprodukovaných počas jednotlivých ľudských aktivít, tzn. súhrnnú spotrebu energií (najmä fosílnych palív), materiálov a služieb. Meria množstvo skleníkových plynov, ktoré zodpovedajú určitej aktivite a je vyjadrená v ekvivalentoch CO₂ (CO₂e). V prípade firmy stanovuje analýza množstvo skleníkových plynov, ktoré súvisia s činnosťou podniku.

Ročná uhlíková stopa jednotlivca

Čo konkrétne si predstaviť pod pojmom ročná uhlíková stopa? Predstavte si, že sa dá napríklad vypočítať dopad na životné prostredie (množstvo vyprodukovaného CO₂ ) vašej cesty do práce a porovnať medzi sebou rôzne alternatívy (cestu pešo, jazdu MHD alebo autom). Rovnakým spôsobom môžete porovnávať rôzne oblasti vášho života, napríklad čo si dáte na raňajky a je šetrnejšie – domáce vajíčko alebo priemyselne vyrobená ovsená kaša. Skrátka všetko, čo robíme, za sebou zanecháva uhlíkovú stopu.

Zaujímavé sú výpočty uhlíkovej stopy bývania, dopravy, jedla, produkovaných odpadov a textilu na obyvateľa Prahy. Podľa nich si môžeme urobiť orientačnú predstavu. Najvyššia uhlíková stopa vyšla pri jedle, asi 2 t CO2 e/občan/rok. Na druhom mieste bola uhlíková stopa bývania, cca 1,5 t CO2 e/ob/rok. Na treťom mieste sa umiestnila doprava s uhlíkovou stopou cca 1 t CO2 e/ob/rok. Pri odpade vyšla uhlíková stopa cca 750 kg CO2 e/ob/rok. Samotné nakladanie s odpadmi a ich recyklácia sú zodpovedné za cca 15% tejto hodnoty.

Najväčší vplyv na životné prostredie má spotreba a nakladanie s plastami. Vysokú uhlíkovú stopu však má aj oblečenie a ďalšie textilné výrobky. V prípade, že v ČR skutočne na jedného obyvateľa spotrebuje 20 kg oblečenia, textilu a kobercov za rok, uhlíková stopa tejto spotreby je 500 kg CO2 e/ob/rok. Pritom jeden priemerný strom za 100 rokov absorbuje iba 1 tonu CO2.

Ročná uhlíková stopa firiem

Uhlíková stopa podniku zodpovedá priamym a nepriamym emisiám spojeným s fungovaním firmy. Pri jej činnostiach je dôležitá uhlíková stopa produktu, ktorá zahŕňa emisie skleníkových plynov počas životného cyklu výrobku – od výroby po likvidáciu. K hodnoteniu sú potrebné dáta z posúdenia životného cyklu výrobkov. Výsledky je možné použiť na porovnávanie jednotlivých produktov z hľadiska udržateľného rozvoja.

Znečistené životné prostredie
Znečistené životné prostredie

Naša firma Lindström a udržateľnosť

Naša firma ponúka služby prenájmu textilu, medzi ktoré patrí výber textilu, navrhovanie a zadanie výroby pracovných odevov, správa zásob, logistika a dodávka, ekologická starostlivosť o firemné textílie a ich údržba. K prenajímaným textíliám patria firemné pracovné odevy, textílie pre hotely, reštaurácie a ošetrovateľské domy, podlahové rohože a priemyselné utierky.

V súčasnom období koronavírusovej pandémie firmy a podnikatelia ešte viac oceňujú výhody našich služieb (prenajímanie a hygienické čistenie pracovných odevov a ďalších firemných textílií, napríklad prateľných hygienických rúšok). Hygienická a včasná dodávka je ešte dôležitejšia ako predtým. Najmä pre v dnešnej dobe exponované odvetvia, ako je zdravotníctvo, starostlivosť o seniorov, spracovanie potravín – proste všetky, ktoré zabezpečujú starostlivosť o chorých a nevyhnutný chod spoločnosti. Opakovane použiteľné materiály sú navyše šetrnejšie k životnému prostrediu a minimalizujú uhlíkovú stopu textilnej produkcie.

Hygienické a ekologické pranie bielizne v našej firme.
Hygienické a ekologické pranie bielizne v našej firme.

Členstvo v medzinárodnej organizácii ETSA

Sme súčasťou poprednej európskej asociácie pre požičovne textilu a národnej asociácie textilných služieb v Európe ETSA, ktorá je platformou pre vytváranie sietí a zdieľanie osvedčených postupov na vyššej úrovni. ETSA zastupuje spoločnosti európskeho odvetvia textilných služieb, pre ktoré sú udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť základnými stavebnými kameňmi ich obchodnej stratégie a ziskovosti spoločnosti.

Činnosti firiem poskytujúcich textilné služby sú certifikované v súlade s medzinárodnými systémami riadenia, ako sú ISO 9001 (manažment kvality) a ISO 14001 (environmentálny manažment). Členovia ETSA musia tiež dodržiavať prísne právne predpisy EÚ a normy CEN.

Udržateľnosť ako jediná správna cesta

Udržateľná spoločnosť musí byť vybudovaná tak, aby jej životný štýl a podnikanie neboli v rozpore so schopnosťou prírody udržať život. Udržateľnosť nie je možná, ak ľudská spoločnosť dobýva a rozptyľuje látky rýchlejšie, než sa vracajú späť do zemskej kôry (ropa, uhlie, kovy), produkuje látky rýchlejšie, než môžu byť rozložené prírodnými procesmi a progresívne ničí ekosystémy…

Trvalo udržateľný rozvoj je spôsob rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý uvádza do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia. Trvalo udržateľný rozvoj v skutočnosti neznamená nič viac než ekologicky citlivejší rast. Je takým rozvojom, ktorý napĺňa potreby prítomných generácií bez toho, aby ohrozil schopnosť napĺňať ich aj generáciám budúcim.

Mottom udržateľného rozvoja je citát Antoina de Saint-Exupéry: „Nededíme Zem po našich predkoch, ale požičiavame si ju od našich detí.“

Súvisiace články