Cieľom cirkulárnej ekonomiky, čiže obehového hospodárstva, je zvyšovanie kvality životného prostredia a ľudského života prostredníctvom zvyšovania efektivity produkcie. Čo to reálne znamená? Využívanie materiálových úspor, opätovného použitia, opráv a mnoho ďalšieho. Na akých princípoch cirkulárna ekonomika funguje a prečo by mala zaujímať každú firmu?

Základné princípy cirkulárnej ekonomiky

Koncept cirkulárnej ekonomiky vznikol ako reakcia na súčasnú lineárnu povahu materiálových tokov. Primárne suroviny, ako sú ropa, kovy či stromy, sú vyťažené, premenené na produkty, a akonáhle skončí ich životný cyklus, končia na skládkach alebo v spaľovniach. Situáciu tiež zhoršuje fakt, že životný cyklus až 95% produktov končí už po 6 mesiacoch od ich zakúpenia.

Cirkulárna ekonomika, ktorá práve s týmto trendom bojuje, je často definovaná ako bezodpadový koncept. Po vzore prírodných ekosystémov navrhuje uzatváranie tokov materiálov vo funkčných a nekončiacich cykloch, čerpanie energie z obnoviteľných a udržateľných zdrojov a vytváranie udržateľných produktov a služieb.

Medzi reálne ciele tak možno zaradiť hľadanie úspor v množstve potrebných materiálov bez vplyvu na kvalitu výrobku, efektívne využitie materiálu vo výrobe bez veľkých odpadov a zvyškov, opätovné použitie materiálov pre výrobu niečoho iného, alebo snaha o opravu poškodených výrobkov.

Obrázok: Princíp cirkulárnej ekonomiky. Zdroj: incien.org

Niektorí odborníci považujú koncept cirkulárnej ekonomiky za jedinú cestu k naplneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktorým v zásade ide o uspokojenie základných potrieb súčasných a budúcich generácií so zachovaním prirodzenej funkcie ekosystému. Cirkulárne ekonomický prístup je v súčasnej dobe súčasťou politiky Európskej únie, ktorá trvalú udržateľnosť podporuje.

Cirkulárna ekonomika ako príležitosť pre firmy

Záujem firiem o cirkulárnu ekonomiku sa čoraz viac rozvíja a má už globálny rozmer. Firmy v Európe i po celom svete sa postupne snažia aplikovať inovatívne technológie, ktoré pomôžu výrobky a materiály po ukončení životnosti využívať znova, prípadne ich ďalej spotrebovať energeticky.

Ako uvádza Soňa Jonášová, riaditeľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a najvýraznejšia postava tejto problematiky v ČR, v rozhovore pre Juhomoravské inovačné centrum: „Cirkulárna ekonomika má pre firmy veľký obchodný potenciál.“ Podľa Jonášovej môžu firmy výrazne znížiť svoje náklady na nákup materiálu a vytvoriť si silnejšiu odolnosť voči zmenám na svetovom trhu, ak budú odpad vnímať ako zdroj a opakovane ho používať.

Upozorňuje tiež na väčší záujem verejnosti o to, či sa jednotlivé firmy správajú ohľaduplne k prírode. Firmy s cirkulárne ekonomickým prístupom si tak môžu budovať novú komunitu lojálnych zákazníkov.

Niektoré firemné projekty z oblasti cirkulárnej ekonomiky je možné financovať z dotácií európskymi fondmi. Podmienkou tejto dotácie je tzv. udržateľnosť projektu, teda udržať výstupy a výsledky projektu spravidla po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie.

Príklady podnikania založeného na cirkulárnej ekonomike

Zisky na základe cirkulárnej ekonomiky však nie sú len teóriou, sú reálne preukázané u mnohých firiem. Francúzsky výrobca automobilov Renault zaznamenal až o 85% nižšiu spotrebu energie a vody pri oprave a následnom využití starých automobilových dielov namiesto vyrábania nových. Tým dokázal znížiť cenu produktov až o 30-50%, čo samozrejme zvýšilo dopyt.

Zaujímavým príkladom je tiež Hotel na Farme v Choťoviciach, ktorého majiteľ – farmár a starosta susednej obce – zaviedol triedenie a zber bioodpadov, pričom priamo na mieste dochádza ku kompostovaniu. Ide tak o príklad cirkulárnej ekonomiky založenej na spolupráci obce, poľnohospodárov a firmy. Farma je tiež úplne energeticky sebestačná, novo využíva CNG a buduje rozvody tepla v okolí.

Aj spoločnosť Lindström je založená na cirkulárne ekonomickom prístupe, a to cez opätovné využívanie a opravovanie opotrebovaných pracovných odevov a uprednostňovanie prenájmu odevov pred predajom.

Obrázok: Udržateľnosť z pohľadu firmy Lindström. Zdroj: lindstromgroup.com

Najnovšou službou Lindström je koncept vratnej nákupnej tašky. Táto nákupná taška je vyrobená zo zvyškového materiálu, ktorý vzniká pri výrobe pevných pracovných nohavíc. Tašku možno opakovane využívať a jej minimálna životnosť je 4 roky.

Pokiaľ už zákazník nie je spokojný so vzhľadom tašky alebo sa mu poškodí, môže ju priniesť späť do obchodu a vymeniť ju za novú. Lindström zaisťuje ako dodanie tašiek (vrátane potlače na prianie zákazníka), tak aj pranie a opravy nákupných tašiek.

Nová Európska zelená dohoda zahŕňa cirkulárnu ekonomiku

Záujem o cirkulárnu ekonomiku sa zvyšuje aj v nadväznosti na pripravovanú novú legislatívu v tejto oblasti. Európska komisia tiež nedávno predstavila očakávanú Európsku zelenú dohodu, ktorá má na zozname svojich plánov tiež cirkulárnu ekonomiku. Nový akčný plán pre túto oblasť by mal byť hotový v marci 2020 ako súčasť širšej priemyselnej stratégie Európskej únie.

Plán by mal zahŕňať predpisy pre udržateľný výrobný proces, pričom cieliť sa bude na možnosti recyklácie a opätovné využívanie materiálov a výrobkov, a silne znečisťujúci priemysel, ako sú napr. oceliarsky či textilný, ktoré budú pod väčším drobnohľadom.