Home / Články / Je super pracovať v ekologickej firme. Pracujete v takej aj vy?
17.01.2023

Je super pracovať v ekologickej firme. Pracujete v takej aj vy?

Mnohé spoločnosti si už veľmi dobre uvedomujú, aké je dôležité zaujímať sa o ekológiu, udržateľnosť a ochranu životného prostredia. Snažia sa preto prispôsobiť svoje produkty a služby tak, aby boli pre zákazníka atraktívnejšie. Ľudia už nechcú získať iba tovar, ale napríklad aj vedomie, že sa správajú zodpovedne k našej planéte.

Prístup týchto ekologických firiem k produktom a službám je výrazne odlišný, než je dnes ešte stále bežné. Ekológia totiž neznamená len to, že firma vyrába niečo s nižšou uhlíkovou stopou alebo sa úplne vyhne fosílnym palivám.

Obrázok: Mladým zamestnancom záleží na dopadoch ich firmy na životné prostredie.

Príkladom svetových ekologických firiem je napríklad výrobca oblečenia Patagonia, využívajúci kvalitné materiály, ktoré sú súčasne minimálnou záťažou pre životné prostredie. Veľká časť surovín sa recykluje alebo sa pestuje organicky, aby sa znížila ich ekologická stopa. Cieľom spoločnosti Patagonia je byť do roku 2025 úplne uhlíkovo neutrálny. Firma tiež venuje 1% svojich tržieb na podporu ekologických organizácií po celom svete, ktoré sa snažia o obnovu lesov, búranie priehrad a ochranu ohrozených druhov.


Druhým príkladom je známa technologická spoločnosť Apple, ktorá využíva 100% recyklovaný hliník, solárne panely a všeobecne obnoviteľné zdroje energie a čistú elektrinu. Apple okrem toho spustil špeciálny program výmeny starého zariadenia za nové, a tak sa zbytočne neplytvá zdrojmi a materiálmi.

Čo znamená udržateľné podnikanie a spoločenská zodpovednosť firiem

Koncept udržateľného podnikania má mnoho spoločného s tzv. modelom spoločenskej zodpovednosti firiem (Corporate social responsibility – CSR) a tieto pojmy niekedy ľudia používajú v rovnakom význame. Rozdiel medzi nimi je však v čase. Udržateľné podnikanie si kladie dlhodobejšie a ctižiadostivejšie ciele, zatiaľ čo CSR sa uspokojí s krátkodobými účinkami.

Udržateľné podnikanie tvoria tri základné zložky:

  • Ekologická: obnova prírodného bohatstva, šetrenie zdrojov, energií a vody, nakladanie s odpadmi a recyklácia atď.
  • Sociálna: starostlivosť o ľudské zdroje, uprednostňovanie lokálnej pracovnej sily a znevýhodnených skupín obyvateľstva, dôraz na rovnaké podmienky, rozmanitosť, záujem o lokálnu komunitu, zvyšovanie kvality života, ponuka vzdelávania a rozvoja, prorodinná firemná politika, firemné dobrovoľníctvo a darcovstvo.
  • Ekonomická: šetrenie finančných zdrojov, obmedzenie zbytočných výdavkov, investície do obnovy ekosystémov, ekologicky šetrných zariadení, výrobkov a služieb.
  • Účinným prostriedkom udržateľného podnikania je tiež zapojenie vlastného biznisu do cirkulárnej ekonomiky. V jej rámci sa dôsledne využívajú recyklované výrobky a materiály na výrobu iných produktov a nevznikajú tak zbytočné odpady. Uplatňuje sa tu spolupráca medzi rôznymi priemyselnými odbormi spolu s udržateľnou výrobou a spotrebou.
Obrázok: Zapojenie podniku do cirkulárnej ekonomiky.

Udržateľné podnikanie ako konkurenčná výhoda

Väčšina Slovákov od firiem očakáva hlavne férové konanie a ochranu životného prostredia. Najviac je to vidieť u mladšej generácie (tzv. mileniálov), ktorá sa zaujíma o udržateľné a lokálne výrobky, kde a za akých podmienok boli produkty vyrobené a aké látky obsahujú. Čo sa týka firiem, v ktorých pracujú alebo o tom uvažujú, zaujíma ich, ako je firma zodpovedná a či bude mať ich práca nejaký vyšší zmysel.

Viac než 40 % firiem ako dôvody na udržateľnosť uvádza snahu zvýšiť svoju atraktivitu u zákazníkov, obchodných partnerov i zamestnancov, zvýšiť svoju konkurencieschopnosť, kontrolovať náklady a vysporiadať sa s prichádzajúcou legislatívou. Každá tretia tuzemská firma už v udržateľnosti vidí obchodné príležitosti.

Lindström je príkladom udržateľného podnikania

Naša firma si uvedomuje dopady svojho podnikania na životné prostredie, preto sa už dávno začlenila do systému cirkulárnej ekonomiky, a to najmä prostredníctvom opätovného využívania a opravovania opotrebovaných pracovných odevov a uprednostňovania prenájmu odevov pred predajom.


Princíp prenájmu pracovných odevov Lindström spočíva v tom, že naša firma pre svojich klientov navrhuje kolekcie pracovného oblečenia, ktoré presne zodpovedajú hygienickým a bezpečnostným normám v danom odbore. Odevy sa pravidelne hygienicky čistia, perú a opravujú tak, aby nekončili predčasne ako odpad na skládkach. Pokiaľ už odev nemožno opraviť, textil sa recykluje a vyrábajú sa z neho nové produkty (napr. priemyselné utierky, rohože, vratné tašky). Výsledkom je prakticky nulový textilný odpad (zero waste) a významné úspory energie vďaka hromadnému priemyselnému praniu.

A to nie je zďaleka všetko, Lindström spolupracuje s ďalšími firmami na vývoji nových materiálov (z morských rias, škrobu alebo celulózy), na digitalizácii svojich procesov (napr. zákaznícka aplikácia eLindström), férovo vyrobenom dôveryhodne certifikovanom textile atď.

Obrázok: Slušivé a hygienicky čisté oblečenie pre zdravotníkov.

Konkrétne dopady podnikania na sociálnu oblasť a životné prostredie

Firmy majú v oblasti trvalo udržateľného rozvoja veľkú zodpovednosť a podľa prieskumu, ktorý realizoval Zväz priemyslu a dopravy na jar 2022, podniky už konkrétne kroky realizujú. Na rozdiel od všeobecných formulácií, ktoré uvádzajú teraz, by ich už mali dokázať konkrétne vyčísliť.

Zkratka ESG (anglické výrazy Environmental, Social a Governing, teda okruhy zahŕňajúce životné prostredie, sociálnu oblasť a riadenie) označuje nový druh reportingu, ktorý sa od 1. januára 2023 vzťahuje na veľké firmy s viac ako 250 zamestnancami, obratom vyšším ako 50 miliónov eur a aktivitou vyššou ako 43 miliónov eur. A od 1. januára 2026 sa povinnosť tohto reportingu bude vzťahovať aj na malé a stredné podniky.

Sociálna zodpovednosť sa vo vnútri organizácie prejavuje napríklad tým, že sa firma zaujíma o svojich zamestnancov a dodržiava zákonník práce. Navonok ide napríklad o vzťah ku klientovi, podporu neziskových organizácií a účasť na dobročinných projektoch. Sociálna oblasť je definovaná ako súhrn úrovne inovatívnosti, dôvery, identifikácie zamestnancov so spoločnosťou, spokojnosti a zodpovednosti vo firme. Čím je firma vitálnejšia, tým má menšiu fluktuáciu zamestnancov, je stabilnejšia a schopná oveľa efektívnejšie reagovať na zmeny.

Väčšina účastníkov v prieskume uviedla, že zavedenie environmentálnej a sociálnej obchodnej stratégie viedlo k lepšej spokojnosti zákazníkov, lepšej povesti, vyššej efektivite a dokonca aj k zvýšeniu podielu na trhu.

Spoločnosť Lindström získala za svoj udržateľný prístup k podnikaniu zlatú EcoVadis medailu.

Pozor na greenwashing alebo keď je udržateľný rozvoj iba marketingovou stratégiou

Väčšie firmy sa k ekologickým témam obvykle prikláňajú predovšetkým kvôli imidžu. Dôvodom je, aby udržali krok so súčasným trendom a ukázali, ako sú zodpovedné. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov z toho vzniká tzv. greenwashing alebo neopodstatnené ozeleňovanie svojho biznisu. Veľa firiem vsádza na neznalosť zákazníka a operuje s bezvýznamnými faktami. Pýšia sa napríklad tým, že výrobok neobsahuje freóny alebo olovo, ktoré sú už roky zakázané. Niektoré produkty sa chvália certifikáciami, ktoré nie sú vierohodné.

A čo vaša firma, zamysleli ste sa nad jej prínosmi?

Avatar
Lindström Group