Sissejuhatus 

Käesolevas käitumiskoodeksis määratletakse Lindström Grupile (Lindström Oy ja selle tütarettevõtted, edaspidi „Lindström”) ja selle tarnijatele (edaspidi „meie”) kehtestatud põhinõuded seoses nende vastutusega nende sidusrühmade, keskkonna ja üldiselt ühiskonna ees. See tegevusjuhend põhineb meie kohustustel. Lindström jätab endale õiguse teha selle tegevusjuhendi nõuetes mõistlikke muudatusi juhul, kui Lindströmi enda vastavuse põhimõtteid korrigeeritakse. Sellisel juhul eeldab Lindström, et tarnija aktsepteerib vastu võetud mõistlikke muudatusi. See käitmiskoodeks kehtib kõigi Lindströmi töötajate suhtes sõltumata ametikohast ja kolmandatest osapooltest. 

Eetiline ärikäitumine 

Vastavus õigusnormidele   

Järgime asjakohaste riikide kohalduvaid kohalikke ja rahvusvahelisi õigusakte. 

Korruptsiooni ja altkäemaksu keelamine  

Me ei tolereeri korruptsiooni üheski vormis ega üheski äriprotsessis, mida tehakse ettevõttesiseselt või koos kolmandate pooltega (avaliku või erasektori ettevõtted). Me ei anna ega võta altkäemaksu, ei otseselt ega kaudselt. Tehingu sõlmimiseks, äritegevuse säilitamiseks või ebaõiglase eelise saamiseks on keelatud pakkuda või anda midagi väärtuslikku (sh raha, kingitusi või teenuseid). 

Me ei tohi lubada isiklikel või perekondlikel huvidel mõjutada oma professionaalset hinnangut. Väldime huvide konflikte kogu oma äritegevuses ja kõikides otsustes. Lubatud on vastu võtta kolmandate isikute kutseid einestama või ühiskondlikule sündmusele ainult juhul, kui sündmuse esmaseks põhjuseks on õiguspärane ärikohtumine. 

Andmete privaatsus ja turvalisus  

Meie ühine eesmärk on see, et kõik, kes töös informatsiooniga kokku puutuvad, vastutavad infoturbe ja andmete privaatsuse eest, järgides selleks tunnustatud kasutuseeskirju ja juhiseid infoturbe ja andmete privaatsusega seoses. Lindströmi infoturbe soovitusi ja andmete privaatsust rakendatakse riikliku ja rahvusvahelise infoturbe, andmete privaatsuse põhikirja, kvaliteedisüsteemide, infohalduse parimate tavade ja muude täiendavalt kokku lepitud standardite alusel. 

Sotsiaalmeedia kasutamine   

Me julgustame suhtlemist erinevates sotsiaalmeediakanalites. Oleme tähelepanelikud, kuidas ja millal sotsiaalmeediat kasutame. Me arvestame oma vaatajaskonnaga, ei postita konfidentsiaalset informatsiooni ja suhtluses austame teisi alati. 

Töötajate põhiliste inimõiguste austamine 

Õiglane kohtlemine ja võrdsus  

Me ei tolereeri mitte mingisugust diskrimineerimist ega aktsepteeri käitumist, mis võib kahjustada üksikisiku väärikust, eriti füüsilist või verbaalset ahistamist, näiteks mistahes soovimatut käitumist, mis loob hirmutava, vaenuliku, alandava, häbistava või solvava keskkonna. 

Õiglane töösuhe  

Oleme pühendunud õiglastele töötavadele, mis koosnevad õiglastest, väärtuspõhistest ja mittediskrimineerivatest palkamistavadest. Me ei diskrimineeri töötajaid nende soo, nende emadusega seotud staatuse (nt rasedus), seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu, soolise korrigeerimise, rassi, nahavärvi, rahvuse, etnilise või rahvusliku päritolu, usu või veendumuste, puude või vanuse alusel. Pakume võrdseid võimalusi õppimiseks ja arenemiseks, mis põhinevad töötajate tugevustel ja vajadustel, et aidata neil saavutada oma täielikku potentsiaali. Premeerime töötajaid õiglaselt nende võimekuse, tulemuste, panuse ja kogemuste põhjal. 

Töötajatele tuleb esitada kirjalik teatis töötingimuste kohta kohalikus keeles, et tagada töötajate teadlikkus oma seaduslikest õigustest ja kohustustest. Püüame aidata kaasa positiivsele sotsiaalsele ja majanduslikule arengule. Austame kohalikke kultuure ning tahame mõista ja austada rahva tavasid ja kohalikke väärtusi riikides, kus tegutseme. 

Nii palju kui õiguslikult võimalik, tunnustame töötajate vabaühenduse loomise õigust ja ei eelista ega diskrimineeri töötajaorganisatsioonide või ametiühingute liikmeid. 

Sunniviisiline töö  

Osana oma kohustustest oleme pühendunud tõhusate süsteemide ja kontrollide jõustamisele tagamaks, et meie äris või tarneahelas ei esineks orjust ja inimkaubandust. Nõuame, et kõik meie töötajad ja partnerid tegutseksid suurima aususe ja kõlblusega ning mõistaksid ja järgiksid kõiki asjakohaseid seadusi ja õigussüsteeme riikides, kus me tegutseme. Inimkaubandus ja sunnitöö, sealhulgas vanglatöö, muul viisil kohustatud või mittevabatahtlik töö, orjatöö või muud sunnitöö või -teenistuse vormid on keelatud. 

Laste ja noorte töötajate õigused 

Me oleme pühendunud ILO konventsioonidele 138 ja 182, mille alusel ei tohi tööle võtta ühtki alla 15-aastast isikut ega ühtki isikut enne kohustusliku hariduse läbimist – määrav on see, kumb iga on kõrgem. Alaealised töötajad ei tohi teha tööd, mis oma olemuse või selle teostamise asjaolude tõttu võivad ohustada nende tervist, ohutust või kõlblust. 

Tervishoid ja ohutus 

Me tuvastame riskid ja ohud töökeskkonnas ning tegutseme nende leevendamiseks, et tagada kõigi meie töötajate tervis ja ohutus. Me rakendame ettevaatusabinõusid õnnetusjuhtumite vastu, näiteks säilitades töökohal nõuetekohased ja piisavad tuleohutustingimused, ning kutsehaiguste vastu ja julgustame kõiki osalema nende tavade väljatöötamisel. Võimaldame väljaõppe ja tagame, et töötajad oleks teadlikud tervise ja ohutusega seotud teemadel. Ootame kõigilt tervishoiu ja ohutuse tagamiseks vajalikku käitumist igapäevases töös. Tervise ja ohutuse valdkonnas rakendame ISO 45001 standardit. 

Keskkonnaalased tavad 

Me nõuame nii endalt kui ka oma tarnijatelt kogu tarneahela ulatuses kohalike keskkonnaalaste õigusaktide ja rahvusvaheliste keskkonnakaitselepingute järgimist. See vastavus tuleb dokumenteerida ja meil on regulaarsed järelkontrollid, et tagada nende meetmete püsivus. 

Me anname endast parima ja nõuame, et meie tarneahel minimeeriks tegevuse, toodete ja teenustega seotud võimalikku negatiivset keskkonnamõju. Suurendame ringmajandust oma väärtusahelas, valides lahendused, millel on kõige väiksem eluaegne mõju keskkonnale. Võtame keskkonnamõjusid arvesse juba toimingute planeerimisetapis, transpordis ning tootekujunduses ja -valikus, näiteks kasutades keskkonnasäästlike materjaliallikaid. 

Rakendame ISO 14001 standardit või samaväärset keskkonnajuhtimissüsteemi, et tagada toimingute pidev arenemine keskkonnasõbralikkuse alal iga-aastaste keskkonnaeesmärkide seadmise ja tegevuskavade kaudu. 

Tarneahel 

Me nõuame, et meie tarnijad ja nende tarneahel käituksid vastavalt käesolevale tegevusjuhendile, järgides tarnijate valiku ja kohtlemise suhtes mittediskrimineerivaid põhimõtteid. 

Me ootame, et kõik suhtlusvormid, sealhulgas teatised, esitlused ja sertifikaadid, mida klientidele ja partneritele esitatakse, oleks tõesed ja õiged. Hindame oma konkurentide ja nende töötajate tööd. Meie klientidele teenuste kvaliteedi ja ohutuse kohta antud lubadused peavad vastama kõikidele kehtivatele eeskirjadele ja seadustele.