Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Avaleht / Privaatsuspoliitika
Privaatsuspoliitika

Üldine

Käesoleva privaatsuspoliitika on koostanud Lindström Oy, osaühing, mille ärinumber on 1712792-1 („Lindström“, „meie“ ja „me“). Käesolevat poliitikat rakendavad ka kõik Lindström Oy tütarettevõtted. Kogu andmete kogumine toimub vastavalt järgmistele põhimõtetele.

Käesolev privaatsuspoliitika täiendab ka teenusespetsiifilisi privaatsusavaldusi ning meie litsentsitingimusi ja muid lühemaid teatisi juhtumipõhise andmekogumise kohta. On võimalik, et mõned käesoleva poliitika osad ei pruugi teie suhtes kehtida või võivad kehtida osaliselt; see oleneb kasutavatest Lindströmi teenustest või sellest, milline vastastikune mõju teil Lindströmiga on.

Kontaktandmed

Lindström Group, Hermannin Rantatie 8, 00580 Helsinki, +358 20 111 600

Andmekaitsespetsialistid:

Harri Puputti, asepresident, kvaliteediosakond

Harri.Puputti@lindstromgroup.com

Tel: +358 40 580 7894

Ilona Laine, kvaliteedispetsialist

Ilona.Laine@lindstromgroup.com

Tel: +358 40 779 2096

Definitsioonid

Käesolevas privaatsuspoliitikas teatud viiteid tehes peame silmas järgmist:

Lõppkasutaja — „teie“, viitab eraisikule, meie teenuseid kasutavale meie kliendi töötajale, Lindströmi palgal olevale kasutajale, alltöövõtja töötajale või muule andmesubjektile, kes on registreeritud meie teenuste kasutajaks või kasutab meie teenuseid, on meie poolt tööle võetud ja/või kes on meile esitanud isikuandmeid. See teave võib olla esitatud meie teenuste (sh veebilahenduste), veebisaitide, telefoni, e-posti, registreerimisvormide, ettevõtte IT-süsteemide või muude sarnaste kanalite kaudu.

Klient — tähendab organisatsiooni, kellele Lindström on nõustunud teenuseid osutama.

Alltöövõtja — viitab organisatsioonile, mis osaleb Lindströmi töös ja toetab Lindströmi oma klientidele teenuste osutamisel, või osutab teenuseid, mida Lindström kasutab tööriistade juurutamiseks, mida kasutavad töötajad või teenusepakkujad, kes pakuvad regulatiivseid tööga seotud teenuseid (nt tervishoiuleping või muud meie teenustega seotud äripartnerid).

Reguleerivad asutused — valitsusasutused, kellele tuleb vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele isikuandmeid avaldada.

Isikuandmed — viitab mis tahes teabele, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga. See teave võib sisaldada nimesid, e-posti ja postiaadresse, telefoninumbreid, arveldus- ja kontoteavet, rõivaste suurust käsitlevat teavet ning muud teenustega ja nende pakkumisega seotud teavet.

Veebisait — Lindströmi avalik veebisait (old.lindstromgroup.com) ja/või mis tahes muu veebisait, mida see haldab või kontrollib (sh alamsaidid ja brauseripõhised teenuseportaalid).

Teenused — Lindströmi või selle tütarettevõtete poolt loodud, toodetud või levitatud teenused, kujundused või lahendused (sh disainid, seadmed, tarkvara, veebilahendused, mobiilsed lahendused, pilvlahendused, tekstiilid, hügieenitooted, isikukaitsevahendid, ideed, kontseptsioonid ja nendega seotud tugiteenused).

Töödeldud andmete kategooriad ja allikad

Teenuseandmed — andmed, mida töötleme automaatselt teie teenindamiseks või teie soovitud teenuste osutamiseks. See hõlmab kõiki andmeid, mida meile meie teenuste tellimisel esitate. Käesolev privaatsuspoliitika hõlmab selliseid tegevusi. Lisateavet vt allpool ja käesoleva dokumendi 1. lisas.

Turbeandmed — andmed, mida kogutakse selleks, et tagada teie andmetöötlusteenuste turvalisus ning seeläbi kaitsta ettevõttesiseseid IT-teenuseid ning ettevõtteväliseid teenuseid kasutades nt isikuandmeid ja muid konfidentsiaalseid andmeid, andmete terviklikkust ning andmete kättesaadavust. Neid andmeid kogutakse automatiseeritult.

Tööhõiveandmed — andmed, mida kogutakse, et võimaldada töötamine Lindströmi heaks. Lisateavet leiate allpool.

Analüütilised andmed — need andmed on anonüümsed või varjunimega tähistatud andmed, mida kogume selleks, et teada saada, kuidas meie teenuseid leitakse ja kasutatakse. Seda selgitatakse üksikasjalikult meie veebisaitide juriidilise teabe all.

Kõrvalteenuste ja interaktsioonispetsiifilised eeskirjad selgitavad üksikasjalikumalt iga teenusetüübi kohta kogutud isikuandmeid. Kui teenuse või interaktsiooni jaoks ei ole konkreetset poliitikat, kohaldatakse käesolevat peamist privaatsuspoliitikat käsitlevat dokumenti.

Teenuste kogutud andmete kategooriad

Võimalik, et peame teenuste osutamiseks küsima vähemalt teie e-posti aadressi, postiaadressi, telefoninumbrit ja nime. Võime konkreetsetes teenustes koguda muid isikuandmeid (nt seoses riietega). Kasutatavate teenuste turvalisuse tagamiseks võib Lindström koguda täiendavaid andmeid ka otse meie teenusest ning teie seadmest ja sellega seotud andmeliiklusest. Sellise automatiseeritud kogumise korral keskendutakse andmete kogumisel meie teenustele, mitte teie isiklikele andmetele. Kõrvalteenuste ja interaktsioonispetsiifilised eeskirjad selgitavad üksikasjalikumalt iga teenusetüübi kohta kogutud isikuandmeid. Kui teenuse või interaktsiooni jaoks ei ole konkreetset poliitikat, kohaldatakse käesoleva peamise privaatsuspoliitika jaotisi.

Teenuste raames kogutud andmete kategooriate täielikku loendit saate vaadata käesoleva dokumendi lisast 1.

Lindströmi jaoks töötamise ajal kogutud andmete kategooriad

Oma kohustuste täitmiseks tööandjana peab Lindström küsima teie sünniaega, isikukoodi või muud identifitseerimisnumbrit, kodust aadressi, pangakonto numbrit ja maksuteavet. Töötamise ajal töötleb Lindström ka teie palga-, töölt eemaloleku ja puhkuse andmeid, pädevuse andmeid ning tervisetõendeid, töösuhte algus- ja lõppkuupäevi ning töösuhte lõpetamise põhjust. Kui kasutate digitaalse juurdepääsukontrolliga hooneid, võidakse teile anda võtmena juurdepääsutunnus. Digitaalse juurdepääsukontrolli lubamiseks võib Lindströmil olla vaja küsida vähemalt teie nime ja ettevõtte nime.

Andmete automatiseeritud kogumine

Lindströmi heaks töötades või meie teenuseid kasutades võib Lindström koguda täiendavaid andmeid ka otse teie seadmest ning seotud andmeliikluse ja IT-teenuste logidest. Sellise automatiseeritud andmekogumise korral keskendutakse andmete kogumisel meie teenustele, mitte teie isiklikele andmetele.

Peame automaatselt koguma ja töötlema asjakohaseid isikuandmeid oma teenuste ning tööriistade jaoks, mis on vajalikud Lindströmi jaoks töötamise või alltöövõtu korral, et neid täiustada ja teile pakkuda. Kuna selline töötlemine on teile pakutavate teenuste lahutamatu osa, siis on meil põhjendatud vajadus teie andmeid töödelda ja selleks on seaduslik luba.

Tööohutuse tagamiseks võib Lindström automaatselt koguda täiendavaid andmeid nii otse meie teenustest (kui töötate Lindströmi heaks), hoone digitaalsest juurdepääsuhaldussüsteemist, teie seadmest ja sellega seotud andmeliiklusest ning IT-teenuste logidest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Andmetöötluse eesmärkTöötlemise seaduslikkusAndmesubjektid
Teenuste osutamine — teile teenuste osutamine, meie teenuste haldamine ja arendamine, volitatud kasutajate tuvastamine ning kliendi kvalifikatsiooni kontrollimine, tehingute töötlemine ja jälgimine, nt kontode haldamine, saatmine, arveldamine ja litsentside haldamine. Lepingu või õigustatud huvide täitmine.Kandjad, klient, kontaktisikud  
Võimaldab teil Lindströmis töötada, st võimaldab teil töötada Lindströmis või Lindströmi heaks.Töötlemine on vajalik vastutava töötleja kui tööandja juriidilise kohustuse täitmiseks. Lepingu või õigustatud huvide täitmine. Töötajad, konsultandidAllhanke korras töötajad
 Analüüs — et jälgida, kuidas meie teenuseid hangitakse, et mõista, kuidas te meie teenuseid kasutate, et paremini hallata meie kliendisuhteid ja pöörduda teie poole asjakohaste sõnumitega. Õigustatud huvidLepingu kontaktisikud
 Suhtlus — saates teile Lindströmi teenuste, turunduse ja reklaamimisega seotud teavet Lindströmi teenuste kohta. Nõusolek või õigustatud huvidLepingu kontaktisikudTurunduse sihtrühm
 Regulatiivne — täita oma kohustusi eraettevõttena, hoida ära pettusi, kõrvaldada ebaseaduslik või rikkuv materjal või peatada selle jagamine ning täita õiguslikke või regulatiivseid nõudeid. Õigusliku kohustuse või õigustatud huvide järgimineTöötajad

Olete meie lõppkasutaja kasutades meie teenuseid, olles samal ajal meie kliendi töötaja, töötades meie heaks või olles alltöövõtja töötaja, kes osutab Lindströmile teenuseid. Selle suhte tõttu on meil õigus töödelda asjakohaseid isikuandmeid ülaltoodud õiguslikel alustel. Meil on õigus töödelda teie isikuandmeid, kui teile on määratud kohustus klienti esindada. Teeme seda ainult vajalikus ulatuses.

Selline andmetöötlus võib toimuda, kui suhtlete meie või meie äripartneritega seoses meie teenustega, kasutate meie teenuseid, töötate Lindströmis või Lindströmi alltöövõtja juures või täidate vormi või küsitluse, registreerute meie teenuste kasutajaks, esitate teavet meie veebisaidi või sõltumatute kampaaniasaitide kaudu, osalete konkursil või loosimises, registreerite meie juures oma e-posti aadressi või saadate meile e-kirja.

Kõrvalteenus ja interaktsioonispetsiifilised poliitikad selgitavad üksikasjalikumalt kogutud isikuandmete konkreetseid eesmärke. Kuigi mõnedel meie teenustel ja funktsioonidel võivad olla spetsiaalsed eeskirjad, mis aitavad teil paremini mõista selle konkreetse teenuse, interaktsiooni või funktsiooni kogutud andmeid, peame teid Lindströmi lõppkasutajaks, alltöövõtjaks või kliendiks tervikuna, mitte koos konkreetse teenuse, interaktsiooni või funktsiooniga.

Vastuvõtjate kategooriad ja rahvusvahelised andmeedastused

Partnerid aitavad meil pakkuda oma teenuseid ja tööriistu töötajatele ning mõnikord ka alltöövõtjatele. See tähendab ka, et vahetame andmeid oma partneritega. Seda tehes keskendume ainult vajalike isikuandmete jagamisele. Selline jagamine võib toimuda ainult järgmistel juhtudel ja ainult juhul, kui teistele isikuandmete jagamine on vajalik.

Alltöövõtt — võime avaldada mõningaid isikuandmeid alltöövõtjatele või teistele äripartneritele, kui nad osutavad Lindströmile teenuseid või teevad muul viisil koostööd või kui alltöövõtja osaleb kliendile teenuse osutamisel. Kui meie lõppkasutaja isikuandmeid on vaja avaldada meie alltöövõtjatele, nõuame altöövõtjatega sõlmitavates lepingutes, et nad kasutaksid sellist teavet ainult oma kokkulepitud teenuste osutamiseks ja tegutseksid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning kohaldatavate seadustega. Kui alltöövõtja avaldab meile oma töötajate isikuandmeid, nõuame, et alltöövõtja teavitaks meid põhjendamatu viivituseta ajast, mil lõppkasutaja isikuandmete töötlemise vajadus lõpeb.

Teenused — võime lõppkasutaja isikuandmeid oma kliendile avaldada. Seda tehes nõuame, et meie klient pakuks samasugust andmekaitset, nagu meie püüame oma lõppkasutaja isikuandmetele pakkuda.

Rahvusvaheline edasiandmine — meil on Lindströmi kontserni kuuluvaid tütarettevõtteid kolmandates riikides väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) või Euroopa Liidu (EL) geograafilist piirkonda. Lisaks asuvad mõned meie partnerid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või Euroopa Liitu. Rakendame kas Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud andmekaitse standardklausleid, et võimaldada isikuandmete edastamist või tagada isikuandmete edastamine muul viisil vastavalt kehtivate seaduste nõuetele.

Muud avalikustamised — mõnel juhul võime kohaldavate seaduste nõuete tõttu olla kohustatud avaldama teie isikuandmeid reguleerivatele asutustele. Samuti võib juhtuda, et meil on vaja edastada teie isikuandmeid korporatiivse tehingu raames, nagu Lindströmi müük, ühinemine, emafirmast eraldumine või muu korporatiivne reorganiseerimine, kus teave antakse tavapärase äritegevuse käigus uuele kontrollivale üksusele. Igas sellises tegevuses tegutseme vastavalt kehtivatele seadustele.

Andmete säilitamine

Järgime Soome ja Euroopa Liidu andmete säilitamise seaduste peamisi põhimõtteid, mis tähendab, et kui me isikuandmeid enam kogutud eesmärgil ei vaja, tuleb need kustutada või anonüümseks muuta.

Säilitame olenevalt andmetüübist oma lõppkasutajate andmeid teenustes erineva kestusega, kuid selliselt, et suudaksime täita oma kohustusi tööandjana ja poolena kliendi või alltöövõtjaga sõlmitud lepingus. Samuti võib meie isikuandmete töötlemise jätkamise põhjus olla seotud sellega, et püüame piirata kahjusid, mis meil võivad tekkida, et säilitada ja kasutada olemasolevaid õiguskaitsevahendeid, lahendada või ohjeldada korduvat probleemi, vältida pettusi, ja kui kohaldatavad seadused seda nõuavad. Kui andmed ei sisalda isikuandmeid (nt turbeandmeid või koondanalüüsi andmeid) on selliste andmete säilitamisaja kestus meie äranägemise järgi.

Andmeturve

Rakendame infoturbe haldamise valdkonna parimaid tavasid. Turvalisust silmas pidades on rakendatud seotud arvutisüsteeme, -võrke ja -protsesse. Lisaks jälgitakse süsteeme ja teenuseid ning Lindström on valmis turbeintsidentidele reageerima.

Teie õigused

Püüame hoida teie isikuandmed täpsed, täielikud ja ajakohased. Teil on õigus saada teavet enda kohta käivate isikuandmete kohta ja küsida meilt, millised isikuandmed meil teie kohta on. Teil on õigus nõuda mis tahes ebaõigete, mittetäielike või muul viisil ebatäpsete isikuandmete kustutamist või parandamist. Samuti on teil õigus taotleda enda kohta käiva töötlemise piiramist või seista töötlemisele vastu, samuti on teil õigus andmete ülekantavusele. Kui peate töötlemist ebaseaduslikuks, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Võite oma isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistada, kuid selline tühistamine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust enne sellist tühistamist.

Saate meiega ühendust võtta, et saada lisateavet oma isikuandmete töötlemise, nõusoleku tühistamise või ülalnimetatud õiguste kasutamise kohta. Meie kontaktandmed leiate käesolevast poliitikast. Saate turundussõnumite saamisest loobuda, järgides igas sõnumis sisalduvaid juhiseid.

Muudatused

See poliitika versioon asendab eelmise poliitika. Jätame endale õiguse hoida käesolev poliitika ajakohasena ning teha muudatusi ja täiendusi ka tulevikus. Kõik muudatused jõustuvad muudetud privaatsuspoliitika avaldamise kuupäevast.

LISA 1 Teenustes kogutud andmete kategooriad

Loend isikuandmetest, mis avaldatakse ERP-ist kõigile teistele süsteemidele ja eLindströmilt ERP-le (Solar ja ABSSolute)
Kasutaja IDIdentifitseerimisnumber kandja või lõppkasutaja määramiseks IT-süsteemisEesnimiKandja nimi, et teha rõivaeseme, rendi- või pesuteenuse tellimusPerekonnanimiKandja nimi, et teha rõivaeseme, rendi- või pesuteenuse tellimusEttevõteEttevõtte nimi, kandja tööandjaSuguMees või naineAadressKoht või töökoht, tarneaadressSildi IDSildi füüsiline identifikaator, mida loetakse rõivasildilt nt pesumaja liinil ja uksekaardi lugeja juuresJalatsi suurusIndividuaalseks kasutamiseks mõeldud jalatsite suurusSärgi suurusIndividuaalseks kasutamiseks mõeldud särgi suurusPükste suurusIndividuaalseks kasutamiseks mõeldud pükste suurus
Kliendihaldussüsteemi (CRM-i) jaoks mõeldud isikuandmete loend
Kontaktisiku eesnimiKontaktisiku andmedKontaktisiku perekonnanimiKontaktisiku andmedTarne kliendi eesnimiTarne kliendi andmedTarne kliendi perekonnanimiTarne kliendi andmedTeenuse kliendi eesnimiTeenuse kliendi andmedTeenuse kliendi perekonnanimiTeenuse kliendi andmedEttevõteKliendi töökohtEttevõtte aadress, linn ja riikTöökoha asukohtKontaktisiku telefoninumberTelefoninumberTarne kliendi telefoninumberTelefoninumberTeenuse kliendi telefoninumberTelefoninumberKontaktisiku e-posti aadressE-posti aadressTarne kliendi e-posti aadressE-posti aadressTeenuse kliendi e-posti aadressE-posti aadressLindströmi kliendihalduri eesnimiLindströmi töötaja nimiLindströmi kliendihalduri perekonnanimiLindströmi töötaja nimiLindströmi kliendihalduri telefoninumberLindströmi töötaja telefoninumberLindströmi kliendihalduri e-posti aadressLindströmi töötaja e-posti aadress
Otseturunduse ja müügivihjete genereerimise isikuandmete loend
Kontaktisiku eesnimiOtseturunduse kontaktisiku eesnimiKontaktisiku perekonnanimiOtseturunduse kontaktisiku perekonnanimiKontaktisiku e-posti aadressOtseturunduse kontaktisiku e-posti aadressKontaktisiku telefoninumberOtseturunduse kontaktisiku telefoninumberNõusolekNõusolek reklaamteadete saamiseks või sellest keeldumine. Need isikuandmed saadakse ainult HubSpotist.
Isikuandmete loend Isikuandmete töötlemise ulatus eLindströmi teenuses.
Kasutaja IDIdentifitseerimisnumber kasutaja määramiseksEesnimiNimi rõivaeseme tellimuse tegemiseksPerekonnanimiNimi rõivaeseme tellimuse tegemiseksEttevõteEttevõtte nimi rõivaeseme tellimuse tegemiseksJalatsi suurusNumberSärgi suurusNumber või tähtPükste suurusNumber või tähtSuguMees/naineKasutaja rollKasutaja roll süsteemis (kontaktisik, administraator, lõppkasutaja)AadressAsukohtKasutajanimiPortaali eLindström kasutaja identimisteaveParoolPortaali eLindström kasutaja identimisteave
Isikuandmete loend O365-s
HR PersonecVaadake HR Personeci lahenduse kirjelduse dokumentatsiooni.Asutusesisene Active Directory (AD)Vaadake AD jaoks Lindströmi IAM-i arhitektuuri dokumentatsiooniAzure Active Directory (AD)Sama mis asutusesisese AD-ga.