Õigusalane teave

Õigusalane teave

Avaleht / Õigusalane teave
Õigusalane teave

Lindströmi veebilehe kasutamise üldtingimused

Tere tulemast Lindström OÜ ja Lindströmi kontserni ettevõtete (edaspidi Lindström) kodulehele. Kasutajatel palutakse enne selle veebisaidi (edaspidi veebisait) kasutamist käesolevad tingimused hoolikalt läbi lugeda. Selle veebisaidi kasutamine tähendab käesolevate tingimustega nõustumist. Lisaks käesolevatele tingimustele on kasutaja kohustatud järgima kõiki veebisaidil ja selle värskendustes nimetatud teenusespetsiifilisi lisatingimusi ja piiranguid. Lindström ei anna kasutajale muid õigusi peale nende, mis on käesolevates tingimustes eraldi sätestatud.

Seda veebisaiti võib kasutada ainult teabe saamiseks. Selle veebisaidi mis tahes kasutamine ja selles sisalduvate materjalide allalaadimine kujutab endast kasutaja nõusolekut järgida praegu kehtivaid tingimusi. Kui kasutaja ei nõustu käesolevate nõuete ja tingimustega, on kasutajale selle veebisaidi kasutamine ning selles sisalduvate materjalide allalaadimine keelatud.

Lindström annab käesolevaga kasutajale piiratud õiguse kasutada, uurida ja alla laadida veebisaidil sisalduvat teavet (edaspidi materjal) ainult isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks. Selline kasutusõiguste andmine ei tähenda omandiõiguse andmist materjalile või selle koopiatele.

Kasutusõiguse suhtes kehtivad järgmised piirangud: kasutaja on kohustatud säilitama kõigi alla laaditud materjali väljatrükkidel ja koopiatel kõik teatised nimetatud materjalis sisalduvate autoriõiguste ning muude õiguste kohta; kasutajal ei ole õigust materjali mingil viisil muuta, paljundada, avalikult eksponeerida või muul viisil avaldada või kasutada seda ärilisel eesmärgil.

Veebisaidi teatud piiratud alade kasutamiseks võib olla vaja luua personaalne mitteedasiantav kasutaja-ID. Sellisel juhul peab kasutaja registreeruma ja esitama kogu nõutud teabe korrektselt ning nõustuma eraldi tingimustega.

Kasutaja esitatav teave

 

Kasutaja kohustub hoiduma edastamast Lindströmile mis tahes teavet või materjale, mis on solvavad, hirmutavad, siivutud, laimavad, õigusvastased või autoriõigusega kaitstud.

Kasutaja esitab Lindströmi veebisaidi kaudu oma täpsed isikuandmed. Valeandmete esitamine on keelatud ja see võib valeandmeid esitavale osapoolele tuua kaasa tagajärgi. Kasutaja ei edasta Lindströmile käesoleva veebilehe kaudu konfidentsiaalset teavet. Kasutaja nõustub, et kasutaja või tema nimel tegutsevate isikute poolt selle veebisaidi kaudu Lindströmile esitatud mis tahes teavet või materjale ei tohi pidada konfidentsiaalseks ega õigustega kaitstuks. Lindströmil on õigus mis tahes sellist teavet ja materjale kasutada, paljundada, esitada ning avaldada.

Käesolevaga nõustub kasutaja, et Lindström võib töödelda kasutaja poolt veebilehe kaudu esitatud isikuandmeid isikuandmetega seotud õigusaktidega lubatud viisil. Lindströmi klientide andmed on kantud Lindströmi kliendiregistrisse. Kliendiregistri andmeid kasutatakse kliendikontode korras hoidmiseks ja haldamiseks. Lindströmil ja Lindströmiga samasse kontserni kuuluvatel ettevõtetel on samuti õigus töödelda registris olevaid andmeid ning avaldada kooskõlas isikuandmete seadusega nime ja aadressiandmeid põhjendatud kasutamise eesmärgil (nt otseturustus).  Kliendil on seadusest tulenev õigus keelata oma isikuandmete töötlemine otsemüügi, kaugmüügi ja muu otseturunduse eesmärgil.

Kasutaja kohustused

 

Kasutaja kohustub mis tahes viisil mitte häirima veebisaidi toimimist. Kasutaja kohustub kasutama veebilehte vastavalt käesolevatele tingimustele ja nende ajakohastatud versioonidele ning kõigile kohaldatavatele seadustele ja muudele määrustele. Kasutaja kohustub mitte kasutama veebisaiti järgmiseks: rämpsposti või muu volitamata andmeside edastamine; päiseteabe võltsimine või identifikaatorite töötlemine viisil, mis varjab veebisaidi kaudu edastatud sisu päritolu; mis tahes tegevus, mis takistab teistel kasutajatel veebisaidi kasutamist; õigusvastane käitumine; selliste materjalide avaldamine või edastamine, mis rikuvad teiste isikute või poolte õigusi või on ebaseaduslikud, laimavad, siivutud või muul viisil solvavad, või selliste materjalide avaldamine või edastamine, mis reklaamivad ebaseaduslikult mõnda toodet või teenust.

Lindström jätab endale õiguse kasutada kõiki nende piirangute rikkumisest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Käesolevaga vabastab kasutaja Lindströmi ja kõik Lindströmiga samal ajal samasse kontserni kuuluvad ettevõtted koos kõigi bürootöötajate, juhtide ja nende esindajatega vastutusest kõigi nõuete eest, mis tulenevad kasutaja veebilehe kasutamisest.

Andmeturve

 

Kasutajal ei ole õigust: kasutada mis tahes seadmeid või programme, mis võivad häirida veebisaidi toimimist; teha toiminguid, millega kaasneb veebisaidi struktuurile ülemäärane koormus (nt masspostituste saatmine, st rämpsposti saatmine); või katkestada või hallata veebisaidi programme ja funktsioone. Keelatud toimingud hõlmavad veebisaidile selliste materjalide installeerimist, mis sisaldavad viirusi, eelseadistatud segavaid programme või muid elemente, mis võivad mõjutada veebisaidi tarkvaraarhitektuuri.

Lingid välistele veebisaitidele

 

Lindström võib sellele veebisaidile lisada linke, mis suunavad teiste osapoolte hallatavatele veebisaitidele. Selliste linkide kasutamine viib kasutaja sellelt veebisaidilt ära. Lindström ei teosta järelevalvet ega kontrolli väliste veebisaitide sisu, samuti ei vastuta Lindström väliste veebisaitide kehtivuse, usaldusväärsuse ega andmeturbe eest. Kasutajal soovitatakse enne nimetatud veebilehtede kasutamist hoolikalt tutvuda lingitud veebilehtede kasutustingimuste ja kasutusjuhenditega. Kasutaja kasutab lingitud veebisaite täielikult omal vastutusel. Lingid ei viita lingitud veebisaidi omandiõigusele ega Lindströmi toetusele mainitud veebisaidile ega selle materjalide heakskiitmisele; samuti ei tähenda see, et lingitud veebisaidi omanikul on õigus kasutada Lindströmi või tema sidusettevõtete või tütarettevõtete kaubamärke, kaubanimesid, domeeninimesid või autoriõigusega kaitstud materjale; samuti ei tähenda see, et Lindströmil on õigus kasutada kaubamärke, kaubanimesid või autoriõigusega kaitstud materjale, mida saab vaadata nimetatud linkide kaudu.

Välislingid käesolevale veebisaidile

 

Lindström peab andma kõikidele selle veebisaidi linkidele kirjaliku nõusoleku, välja arvatud juhul, kui link vastab järgmistele tingimustele: link koosneb ainult kohalikust lihtkirjalikust URL-ist www.lindstrom.xx (xx=ccTLD) või old.lindstromgroup.com ning ei sisalda Lindströmi kaubamärki ega sõna LINDSTRÖM ega logo kujul; link suunab otse kas kohaliku veebilehe www.lindstrom.xx (xx=ccTLD) või aadressi old.lindstromgroup.com kodulehele ning mitte ühelegi nimetatud veebilehe alamlehele; lingil klõpsamisel avaneb lingitud Lindströmi veebisait uues eraldiseisvas brauseriaknas, mitte lingitud veebisaidi raamistikus; lingi esinemine, paigutus ja muud omadused ei tekita ekslikku muljet, et lingiga seotud pool või tema tegevus ja tooted on seotud Lindströmi tegevusega või et neid sponsoreerib Lindström; lingil ei ole kahjulikku mõju Lindströmi või kõnealusel ajal Lindströmiga samasse kontserni kuuluvate äriühingute mainele ja kaubamärkidele. Lindström jätab endale õiguse igal ajal vastavalt oma vabale äranägemisele lingi nõusolek tühistada ning samuti keelata kõik eeltoodud tingimustele vastavad lingid, mis on Lindströmi hinnangul seatud sobimatult üles ja mis võivad kahjustada Lindströmi head nime või põhjustada Lindströmile kahju.

Intellektuaalomandi õigused

 

Selle veebisaidiga ja kogu selles sisalduva materjaliga seotud autoriõigused on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seaduste ning autoriõiguse konventsioonidega. Kasutaja järgib selle veebisaidi kasutamisel ülemaailmselt kõiki autoriõiguse seadusi ja takistab materjali volitamata kopeerimist.

Kõik veebisaidiga seotud intellektuaalomandi õigused (sh autoriõigus, registreeritud ja registreerimata kaubamärgid ning disainid, patendid, domeeninimed, ärisaladused ja andmebaasiõigused) jäävad Lindströmile või tema partneritele. Kogu Lindströmi intellektuaalomandi õiguste kasutamisest tulenev firmaväärtus kuulub täielikult Lindströmile. Lindström ei anna kasutajale otseseid ega kaudseid õigusi ühelegi intellektuaalomandi õigusele.

Vastutuse piiramine

 

Lindström teeb kõik endast oleneva, et tagada veebilehe ja selles sisalduvate teenuste pidev ning häireteta kasutamine. Lindström ei vastuta siiski selle eest, et teenus toimiks katkematult, õigeaegselt ja tõrgeteta. Veebisaidil oleva teabe õigsuse tagamiseks on tehtud kõik jõupingutused. Vaatamata sellele ei vastuta Lindström selle sisu täpsuse eest. Materjal võib sisaldada ebatäpsusi ja trükivigu. Lindström ei garanteeri materjali täpsust ega täielikkust ega veebisaidil ilmuvate või veebisaidi kaudu jagatavate nõuannete, arvamuste, avalduste ega muu teabe usaldusväärsust. Selliste arvamuste, nõuannete, avalduste või teabe kasutamine ja sellele tuginemine toimub kasutaja enda vastutusel ning kasutajal soovitatakse pöörduda kasutaja individuaalsele olukorrale vastava nõu saamiseks eksperdi poole.

Kogu sisu pakutakse sellisena, nagu see on. Veebisaiti ja selles sisalduvat teavet muudetakse aeg-ajalt. Lindström ei paku mingeid garantiisid ega võta endale mingit vastutust, sealhulgas kommertskasutusega seotud garantiisid ja kohustusi, ei taga sobivust mis tahes konkreetseks otstarbeks või õiguste mitterikkumist, ega anna garantiisid selle veebisaidi või selle sisu toimimise kohta. Lindström ei vastuta toote- ja müügiteabe esitamise ning täpsuse eest väljaspool käesolevat veebisaiti, näiteks juhul, kui nimetatud teabe esitab edasimüüja.

Lindström ei anna garantiisid selle veebisaidi kaitse kohta. Kogu sellel veebisaidil sisalduv teave esitatakse olemasoleval kujul, ilma igasuguse garantiita. Kasutaja nõustub käesolevaga, et Lindström ei saa garanteerida käesoleva veebisaidi kaudu esitatud andmete turvalisust. Lindström ei garanteeri, et käesolev veebisait, seda veebisaiti haldavad veebiserverid või Lindströmi saadetud elektroonilised sideteenused on viiruste ja muude kahjulike elementideta. Kasutaja nõustub käesolevaga, et Lindström ei vastuta kasutaja poolt saadetud või saadud materjalide või teabe eest.

Lindström ei vastuta ühegi otsese, kaudse, vahetu või kaasneva kahju või erikahju eest ega sellise kahju eest, mis põhineb deliktivastutusel (sh kahju, mis tuleneb äritegevuse, lepingu, toote või teabe kaotsiminekust või äritegevuse katkemisest), mis tuleneb käesoleva veebisaidi kasutamisest või nimetatud kasutamise takistamisest või käesolevatest tingimustest, olenemata sellest, kas nimetatud kahju põhineb lepingul, õiguste rikkumisel, hooletusel või muul põhjusel, ning isegi kui Lindströmi hoiatati sellise kahju tekkimise võimalikkusest. Samamoodi ei vastuta Lindström mis tahes vigade, ebatäpsuste, vajakajäämiste või muude puuduste, viivituste või käesoleval veebisaidil sisalduva teabe ebatäpsuse eest. Lindströmi vastutus ei ületa mingil juhul kohustusliku seadusandluse kohast vastutust.

Muudatused

 

Lindström jätab endale õiguse vastavalt vajadusele omal äranägemisel käesolevaid tingimusi igal ajal tervikuna või osaliselt muuta. Kõik käesolevate tingimuste muudatused jõustuvad, kui need on veebisaidil teatavaks tehtud. Veebisaidi mis tahes kasutamine pärast tingimuste muutmist märgib nimetatud muudatuse aktsepteerimist.

Lindströmil on õigus igal ajal ja ette teatamata muuta käesoleva veebisaidi kõiki osi; kõrvaldada selles esinevaid puudusi ja vajakajäämisi; teha käesoleval veebisaidil materjalides ja veebisaidil kirjeldatud toodetes, programmides, teenustes ja hindades muid muudatusi; ning eemaldada kasutuselt veebisaidi elemente, sealhulgas veebisaidi funktsioone. Lindströmil on ka õigus ilma ette teatamata ja hüvitise eest vastutamata piirata teatud funktsioonide ning teenuste kasutamist või veebilehe kasutamist tervikuna või osaliselt. Põhjendatud põhjusel on Lindströmil õigus igal ajal lõpetada kõik enda antud kasutusõigused.

Kohaldatavad õigusaktid

 

Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Soome õigust. Kui Lindströmil ja kasutajal ei ole võimalik üheski vaidlusküsimuses kokkuleppele jõuda, lahendatakse nimetatud vaidlus esmajärjekorras Helsingi ringkonnakohtus. Tarbijast kasutaja võib siiski esitada vaidluse oma elukohajärgse piirkonna kohtualluvuse esimese astme üldkohtule. Tarbijast kasutajal on õigus vaidlusele soovituslikku lahendust taotleda ka tarbijakaebuste komisjonilt.

Autoriõiguse ja kaubamärkidega seotud teated

 

Veebisaidi sisu autoriõigus kuulub Lindström OÜ-le või tema partneritele. Kõik õigused kaitstud.

Lindströmi nimi ning Lindströmi toodetavate toodete ja teenuste nimed on Lindström Ltd. kaubamärgid, registreeritud kaubamärgid, kaubanimed või registreeritud kaubanimed. Teised osutatud nimed võivad olla kaitstud ka nende omanike sümbolitega. Kõik õigused kaitstud.