Home / Články / Naša spolupráca s firmou Rester pre trvalo udržateľný rozvoj
20.08.2022

Naša spolupráca s firmou Rester pre trvalo udržateľný rozvoj

Európska komisia predstavila v marci 2020 v rámci Zelenej dohody pre Európu a navrhovanej priemyselnej stratégie nový akčný plán obehového hospodárstva, ktorý zahŕňa návrhy týkajúce sa udržateľného dizajnu výrobkov a znižovania odpadu. Osobitná pozornosť sa venuje odvetviam náročným na zdroje, medzi ktoré patrí aj textilný priemysel.

Európska únia by sa mohla stať do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou, ekologicky udržateľnou a netoxickou plne obehovou ekonomikou. Súčasťou by mali byť aj prísnejšie pravidlá pre recykláciu a záväzné ciele pre rok 2030 pre používanie a spotrebu materiálov. V marci 2022 Komisia vydala prvý balík opatrení na urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo. Návrhy zahŕňajú aj stratégiu pre udržateľné textílie.

Obehové hospodárstvo zhodnocuje už existujúce výrobky, suroviny a materiály

Cirkulárna ekonomika má postupne nahradiť lineárnu ekonomiku, ktorej princípom je „vyrobiť, predať, spotrebovať a vyhodiť“. Veľké percento výrobkov tak zbytočne končí predčasne na skládkach.

Oproti tradičnému ekonomickému modelu stojí nový spôsob výroby a spotreby – cirkulárna ekonomika alebo obehové hospodárstvo. To zhodnocuje už existujúce výrobky, suroviny a materiály vďaka zdieľaniu, prenajímaniu, opätovnému používaniu, opravovaniu, repasovaniu alebo recyklácii s cieľom predĺžiť ich životný cyklus a súčasne minimalizovať odpad.

Keď už samotný výrobok nemôže byť používaný, využijú sa suroviny a komponenty tak, aby z nich vznikla ďalšia hodnota pre ekonomiku.

Obrázok: Nádejou je prechod od lineárnej ekonomiky k obehovému hospodárstvu.

Nový model hospodárstva by mal priniesť niekoľko výhod, ako je zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie, lepšie zabezpečenie dodávok surovín a zvýšenie konkurencieschopnosti. Zároveň otvára priestor pre inovácie, podporu hospodárskeho rastu (až o 0,5 % HDP) a nové pracovné miesta. Komisia odhaduje, že by ich mohlo v tejto súvislosti v EÚ vzniknúť do roku 2030 až 700 tisíc.

Podpora obehového hospodárstva je potrebná od všetkých subjektov. Kľúčovú úlohu však zohrávajú nadnárodné spoločnosti so stovkami až tisíckami závodov a kancelárií po celom svete a tiež veľké lokálne podniky. Negatívny dopad ich činnosti na životné prostredie je najvyšší, preto každá zmena prináša významné benefity.

Príkladom je spolupráca firiem Rester a Lindström

Spolupráca spoločností Lindström a Rester pri spracovaní fínskych a pobaltských odpadových textílií Lindström pre priemyselné opätovné použitie, ktorá začala na začiatku roku 2021, sa bude v najbližšej dobe rozširovať do ďalších krajín. Strategickým cieľom spoločnosti Lindström je do roku 2025 celosvetovo recyklovať 100 % svojho textilného odpadu.

Investície podporujú strategický cieľ spoločnosti Lindström vybudovať v spolupráci s jej partnermi textilné služby založené na recyklácii a šetrné k životnému prostrediu. Spoločnosť Rester je známym priekopníkom vo svojom odbore s pevnými obchodnými základmi a unikátnou technológiou. Resterom spracované recyklované vlákno sa využíva napríklad v textilnom priemysle na výrobu tkanín alebo technických textílií, v stavebníctve na výrobu izolačných a kompozitných materiálov a akustických panelov.

„Spolupráca s firmou Rester pre nás bola od začiatku strategickým partnerstvom. Sme priekopníkom vo svojom odbore a chceme urýchliť systémovú zmenu celého textilného priemyslu. Dopyt po udržateľných textilných službách rastie na všetkých našich trhoch a pevne veríme, že recyklované vlákna s nižšími emisiami budú čoraz viac nahrádzať primárne vlákna v rôznych textíliách. Užšia spolupráca so spoločnosťou Rester završuje náš prevádzkový model obehového hospodárstva a podporuje vývoj produktov s uzavretým okruhom, kde sú tkaniny po skončení životnosti recyklované a ako vlákna vrátené späť do výroby látok,“ hovorí Juha Laurio, prezident a generálny riaditeľ Lindström Group.

Generálna riaditeľka Rester Outi Luukko zdôrazňuje, že cieľom spolupráce bolo vždy rozvíjať obehové hospodárstvo. S textilnou stratégiou EÚ, ktorá kladie dôraz na opätovné použitie a recyklovateľnosť, sa tento cieľ ukázal ako mimoriadne aktuálny.

„Lindström je zapojený do prevádzky spoločnosti Rester takmer od samého začiatku a vrhol sa s nami do riešenia výziev recyklácie textilu. V tomto roku dochádza k prehlbovaniu našej spolupráce. Naším spoločným cieľom je v budúcnosti rozšíriť pôsobenie Resteru na medzinárodný trh. Lindström pôsobí na viac ako 20 národných trhoch a strategickým cieľom je vyriešiť recykláciu odpadového textilu vo všetkých krajinách, kde pôsobí. Silná spolupráca umožňuje skutočnú win-win situáciu a má tiež pozitívny vplyv na životné prostredie,“ hovorí Luukko.

Taaleri Sijoitus Oy a Besodos Investors Oy sa tiež stali spoluvlastníkmi Resteru. Besodos je rodinná investičná spoločnosť založená v roku 1995, ktorá investuje predovšetkým do spoločností udržateľného rozvoja. Taaleri je naopak severský súkromný kapitálový fond s víziou byť severským priekopníkom v alternatívnych investíciách zameraných na udržateľný rozvoj.

„Besodos Investors a Taaleri predstavujú zodpovedných investorov a zameriavajú sa na spoločnosti, ktoré podporujú zelenú transformáciu. Pre malé a stredné podniky, ktoré sú v popredí rozvíjajúceho sa trhu obehového hospodárstva, ako je Rester, je naozaj cenné získať informácie a skúsenosti od týchto zúčastnených strán, aby mohli riešiť výzvy udržateľného rozvoja a tým podporiť rast,“ hovorí Luukko.

Zdroje na planéte sú obmedzené a lineárna ekonomika nemôže fungovať donekonečna. Efektívnejšie a múdrejšie využívanie surovín je spôsob, ako so zdrojmi lepšie hospodáriť a chrániť životné prostredie.

Avatar
Lindström Group