Human right statement

Human right statement

Lindström / Human right statement
Human right statement

Ustawa o współczesnym niewolnictwie z 2015 r.: Oświadczenie dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi

Wprowadzenie od dyrektora generalnego

Niniejsze Oświadczenie określa kroki, które Lindström Oy (Firma) i jej spółki zależne (razem Lindström Group) podjęły i będą podejmować, aby zapewnić, że niewolnictwo i handel ludźmi nie mają miejsca w żadnej części naszej działalności lub działalności naszej firmy. naszego łańcucha dostaw.

Grupa stara się prowadzić swoją działalność w sposób odpowiedzialny, dążąc do przestrzegania wysokich zasad etycznych i poszanowania praw człowieka. Jedną z naszych podstawowych wartości jest Odpowiedzialność – działać w sposób odpowiedzialny we wszystkim, co robimy, działając zgodnie z najwyższymi standardami, szanując lokalne kultury i działając zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Oczekujemy, że nasi dostawcy i partnerzy będą przestrzegać tych samych zasad. W związku z tym jesteśmy świadomi naszych prawnych i moralnych obowiązków w zakresie zwalczania pracy przymusowej, niewolniczej lub obowiązkowej, handlu ludźmi i innych rodzajów niewolnictwa i zobowiązujemy się na bieżąco monitorować i udoskonalać nasze praktyki w tym obszarze.

Grupa nie prowadzi świadomie interesów z osobami, agencjami lub firmami, które prowadzą, wspierają, tolerują lub ułatwiają niewolnictwo lub handel ludźmi.

Nasza sprawa

Lindström to jedna z wiodących w Europie firm świadczących usługi tekstylne, posiadająca 170-letnie doświadczenie w branży tekstylnej. Oferujemy rozwiązania w zakresie czystości i wyposażenia wnętrz obiektów, odzieży firmowej i ochrony. Zatrudniamy ponad 4000 pracowników, prowadzimy działalność w ponad 80 lokalizacjach w 24 krajach w Europie i Azji, a przychody naszej grupy za rok kończący się w grudniu 2017 r. wyniosły 358 mln euro.

Naszą polityką jest niewolnictwo i handel ludźmi

W całej grupie przestrzegamy wysokich standardów ładu korporacyjnego i wierzymy w odpowiedzialne zachowanie we wszystkich naszych działaniach. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w szczególności celu 8: promowanie trwałego, włączającego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich. Naszym celem jest zrównoważony rozwój i dbałość o dobro wszystkich naszych pracowników. Ponadto wymagamy odpowiedzialnych praktyk od wszystkich naszych dostawców.

W ramach tego zobowiązania zobowiązujemy się do egzekwowania skutecznych systemów i kontroli w celu zapewnienia, że ​​w naszej firmie ani w naszym łańcuchu dostaw nie dochodzi do niewolnictwa i handlu ludźmi. Nasze Kodeksy postępowania pracowników i dostawców wymagają, aby wszyscy pracownicy i partnerzy postępowali z najwyższym stopniem uczciwości i moralności oraz rozumieli i przestrzegali wszystkich odpowiednich przepisów i systemów prawnych odpowiednich krajów, w których działamy.

Nasz łańcuch dostaw

Nasi główni dostawcy znajdują się w Azji (Chiny, Malezja i Pakistan), UE i Afryce (Madagaskar), chociaż dla naszej działalności tam zaopatrujemy się również lokalnie w Indiach. Przed rozpoczęciem współpracy dokładnie oceniamy każdego z naszych dostawców i współpracujemy wyłącznie z firmami, które działają odpowiedzialnie i przestrzegają naszych zasad etycznych.

Pracownicy

Wszyscy nowi pracownicy podlegają kontroli przed zatrudnieniem w celu potwierdzenia ich tożsamości i uprawnień do pracy w kraju przed rozpoczęciem pracy w Lindström. Wszystkim pracownikom przekazywane są informacje na temat ich praw ustawowych, w tym wszelkich świadczeń, do których mogą być uprawnieni z tytułu zatrudnienia. Wszystkim bezpośrednio zatrudnionym pracownikom płacimy co najmniej płacę wystarczającą na utrzymanie lub minimalną, stosownie do przypadku. W przypadku korzystania z usług agencji rekrutacyjnych dbamy o to, aby spełniały one wszystkie wymogi prawne. Procedury te łącznie pomagają realizować nasze ciągłe zaangażowanie w ochronę praw człowieka naszych pracowników i eliminację wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej.

Dalsze kroki i należyta staranność

Skupienie się na współczesnym niewolnictwie i handlu ludźmi jest częścią większych wysiłków na rzecz przejrzystości i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw. Wierzymy, że nasi dostawcy i inne strony trzecie powinny działać zgodnie z naszymi standardami etycznymi i wymagać, aby ich łańcuch dostaw również ich przestrzegał. W ramach każdego procesu przetargowego wymagamy od potencjalnych dostawców podpisania naszego Kodeksu postępowania dla dostawców i nie będziemy nawiązywać współpracy z żadnym dostawcą, który nie przestrzega naszych własnych wartości.

Oceniamy naszych dostawców na podstawie ryzyka operacyjnego oraz ryzyka związanego z samymi dostawcami. W ramach mapowania ryzyka kraju oceniamy między innymi poziom nadzoru rządowego nad umawiającymi się krajami, kwestie praw człowieka, wykorzystywanie pracy dzieci i poziom korupcji. Audyty kluczowych dostawców przeprowadzamy zgodnie z rocznym planem audytów, na bieżąco śledzimy ewentualne uchybienia i korygujemy je. Około jedna trzecia naszych zakupów tekstyliów pochodzi z Chin, Pakistanu i Madagaskaru, które sklasyfikowaliśmy jako kraje ryzyka. Ograniczamy nasze ryzyko podczas wstępnych ocen dostawców i regularnych audytów, wszyscy dostawcy muszą szczegółowo omówić znaczenie punktów kodeksu postępowania, a dyskusje są rejestrowane w naszej bazie danych zakupów. Podczas audytów wstępnych potencjalnych dostawców oraz audytów istniejących dostawców sprawdzamy wszystkie kwestie związane z personelem, takie jak warunki pracy i dokumentacja zatrudnienia.

Jesteśmy w trakcie przeglądu naszych kodeksów postępowania dla pracowników i dostawców, aby mieć pewność, że nasi pracownicy i dostawcy przestrzegają naszych wartości. To już wymaga poszanowania podstawowych praw człowieka pracowników (w tym wolności od pracy przymusowej), Zakazu pracy dzieci oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, zostanie rozszerzone o handel ludźmi.

Wdrażamy proces zgłaszania nieprawidłowości, aby umożliwić zgłaszanie wszelkich potencjalnych lub rzeczywistych nadużyć, które uznają za zaniedbanie, niewłaściwe lub nielegalne. Będzie to dostępne dla wszystkich pracowników i zewnętrznych zainteresowanych stron za pośrednictwem naszych wewnętrznych i zewnętrznych stron internetowych.

Obecnie dla wszystkich zespołów zakupowych dostępne są szkolenia dotyczące działań, które stale się rozwijają, rozwijamy szkolenia dla odpowiednich poziomów w zespole zakupów i łańcucha dostaw oraz zarządzaniu. Będzie ono obejmować między innymi współczesne niewolnictwo i handel ludźmi oraz zawierać informacje o tym, gdzie leżą najważniejsze zagrożenia oraz w jaki sposób jednostki mogą je identyfikować i zapobiegać im.

Wierzymy, że ryzyko współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi w naszej własnej organizacji i naszym łańcuchu dostaw jest łagodzone dzięki naszemu silnemu poczuciu wizji i celu, wartościom kulturowym i zaangażowaniu w etyczne zachowanie, a także naszym zobowiązaniom do przyszłych działań, jednak nie popadamy w samozadowolenie i będziemy nadal rozwijać nasze praktyki oraz współpracować z naszymi dostawcami i wykonawcami, aby mieć pewność, że wyznają te same wartości co my.

Zatwierdzenie przez Dyrektorów

Niniejsze oświadczenie zostało zatwierdzone przez Radę Dyrektorów Lindström Oy i podpisane w jej imieniu przez:
Juha Laurio
Dyrektor generalny Grupy Lindström