Artikkel / Hoolime teie turvalisusest – isikuandmete käitlemine Lindströmis
08.04.2024

Hoolime teie turvalisusest – isikuandmete käitlemine Lindströmis

Isikuandmete käitlemine Lindströmis

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) jõustus 2018. aasta 25. mail. Lindström on kooskõlas GDPR-iga läbi viinud mitmeid andmekaitse mõju hindamisi (DPIA), eesmärgiga analüüsida meie klientide ja töötajate isikuandmete töötlemisega kokku puutuvaid olulisemaid süsteeme. Neile hindamistele tuginedes muudame oma protsesse vajadusel paremaks. Samuti rakendame oma teenuste ja IT-valdkonna arendamisel eraelu kavandatud puutumatuse ja eraelu vaikimisi puutumatuste põhimõtetega seotud lahendusi. See aitab meil tagada isikuandmete kaitset.

Millised on isikuandmed ja milleks Lindström neid kogub?

Isikuandmete all mõeldakse teavet, mida saab kasutada üksikisiku tuvastamiseks, temaga kontakti loomiseks või tema asukoha kindlaksmääramiseks üksi või kombineerituna teiste hõlpsalt juurdepääsetavate allikatega.

Isikuandmete kogumise peamine eesmärk on Lindströmi teenuste pakkumine meie klientidele ja nende töötajatele. Samuti kogume isikuandmeid kliendisuhete haldamiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks klientide ees ja turundustegevuste läbiviimiseks. Kui te lubate meil teile turundussõnumeid saata või keeldute sellise loa andmisest, siis austame teie otsust.

Milliseid isikuandmeid Lindström oma klientidelt kogub?

Kliendi kontaktisiku kohta võib meil olla järgmisi isikuandmeid:
Nimi, telefoninumber, e-postiaadress, ametikoht, tööandja või töökoha aadress.

Kliendi töötajate kohta võib meil olla järgmisi isikuandmeid:
Nimi, rõiva- või kingamudel, rõivaste või kingade suurus, roll, tööandja või töökoha aadress, osakond, sugu. Me ei kogu ega töötle teavet, mis pole seotud teile pakutava teenusega.

Kuidas Lindström klientide töötajate isikuandmeid käitleb?

Pakkumaks teile teenuseid, mis vastavad teie turvalisuse ja ohutusega seotud vajadustele, peame käitlema teie töötajate, st Lindströmi töörõivaste kasutajate, isikuandmeid. See tähendab, et teenuse laitmatuks toimimiseks peavad teie töötajad, kes meie töörõivaid kannavad, avaldama Lindströmile mõningad isikuandmed.

Pakume teile kui kliendile töörõivaste teenust, et saaksite tagada oma töötajatele mugavad, hügieenilised ja ohutud töötingimused. Teie kontrollite töölepingute alusel oma töötajate andmeid oma ettevõtte töötajate registris ja edastate meile töörõivaste kasutajate nimed. Töörõivaste mõõdistamisel täiendame kasutajaandmeid töörõivaste suuruste ja mudelitega. Lindström muutub seejärel isikuandmete registri andmehaldajaks, kuna meie andmebaasis on andmed töörõivaste kandja kohta, sealhulgas isikuandmed, mida saab kasutada isiku tuvastamiseks.

Meie vastutus andmehaldajana hõlmab kõiki Euroopa Liidu GDPRi nõudeid. Kogume ja töötleme ainult selliseid andmeid, mida vajame teile asjakohase teenuse pakkumiseks. Kui vajadus andmete järele kaob, siis eemaldame isikuandmed oma registrist või pseudonümiseerime need.

Kas me peame Lindströmi töörõivaid kandvatelt töötajatelt nende isikuandmete töötlemiseks luba küsima?

Antud juhul ei pea me selleks luba küsima. Tööandja isikuandmete töötlemise seaduslik alus on „õigustatud huvi“. See hõlmab tegevusi, mis viiakse läbi väljaspool otsest kokkulepet Lindströmi (andmete haldaja) ja andmesubjekti vahel (kandja – isik, kes kannab Lindströmi rõivaid).

Kas Lindströmiga on vaja sõlmida täiendavaid kokkuleppeid selleks, et täita ELi andmekaitsenõudeid?

Kuna Lindström on meie rõivaste kandjate registriandmete vastutav haldaja, ei pea me rõivaste kandjate andmebaasiga seonduvalt oma klientidega täiendavaid andmetöötluskokkuleppeid sõlmima. Siiski lisame oma tekstiiliteenuste lepingusse järgmise täiendava lause.

Isikuandmete töötlemine
Mõlemad pooled kohustuvad isikuandmete töötlemisel järgima igakordselt kohaldatavaid andmekaitset käsitlevaid õigusakte, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärust (EL 2016/679). Kui üks pool edastab teisele poolele isikuandmeid, vastutab ta selle eest, et tal on õigus selliseid andmeid edastada.

See lause lisatakse ka meie kliendilepingu üldtingimustele, mis moodustab meie kliendilepingu lisa. Edastame teile vajaliku lepingumuudatuse ja tingimused peatselt.

Lindström sõlmib nõutavad andmetöötluslepingud ka meie alltöövõtjate ja partneritega, kes töötlevad meie kontrollitavaid isikuandmeid, näiteks tarneteenust osutavate ettevõtetega, mis toimetavad töörõivad kandjateni, ja IT-ettevõtetega, mis töötlevad andmeid meie IT-süsteemides.

_______________________________________________________________

Meie klientide eest hoolitsemine on meie olulisim prioriteet

Võtame andmete turvalisust ja isikuandmete käitlemist väga tõsiselt. Kui teil on küsimusi, võtke palun ühendust Lindströmi klienditeenindusega või oma otsese kontaktisikuga.

Kontserni tasandil on meie andmekaitse spetsialist ja kontaktisik kvaliteedi valdkonna asepresident Harri Puputti, Harri.Puputti@lindstromgroup.com Tel: +358 40 580 7894.

Avatar
Lindström Group