Home / Article / ESG – komplexní měřitelný pohled na udržitelnost firmy
01.08.2023

ESG – komplexní měřitelný pohled na udržitelnost firmy

Co se skrývá za zkratkou ESG, která se stále častěji objevuje v oblasti investování i v oblasti fungování firem vůbec? Je to vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení, na jejichž základě lze číslem vyjádřit „udržitelnost“ či „odpovědnost“.

Výhodou ESG je, že je to komplexní pohled na firmy, instituce, komunity, dokonce jen na malé skupiny lidí nebo jednotlivce a že se dá na základě stanovených kritérií měřit, takže lze jednotlivé účastníky v jejich vlivu na společnost a životní prostředí porovnávat, což je jeden z hlavních rozdílů oproti tzv. společenské odpovědnosti firem (CSR).

10669716 – water wet speed splash macro close up

Udržitelné investování v souladu s ESG jako celosvětový trend

Stále více investorů (drobných i velkých) reflektuje globální problémy jako klimatickou změnu, úbytek vody, hromadění odpadu v přírodě, nefér přístup k pracovníkům, netransparentní reportování, korupci aj. Zároveň si uvědomují, že právě oni mohou podporou zodpovědných firem přispět k jejich řešení.

Na druhou stranu finanční instituce, investoři, obchodní partneři a další zainteresované subjekty a veřejnost právem považují za potenciální riziko firmy, které tyto standardy nemají dostatečně formulovány, anebo je dokonce nedodržují. Právní, finanční i reputační rizika a negativní dopady spojené s nedodržováním těchto standardů totiž mohou zkomplikovat život nejen samotné společnosti, která je dostatečně nedodržuje, ale též ostatním firmám, se kterými jsou v obchodním styku.

Hodnotící kritéria ESG

ESG se dělí do tří základních částí, na které navazují další podsekce.

E – Environment: Hodnotící kritéria cílená na ekologická témata (využívání surovin, emise, míra inovací…) a dopad společnosti na životní prostředí.

S – Social: Kritéria zaměřující se na hodnocení míry společenské odpovědnosti daného podniku (například hodnocení pracovních podmínek, jak se společnost staví k dodržování lidských práv, dopad produkce firmy na společnost).

G – Governance: Kritérium cílící na způsob řízení společnosti, důraz na vnitřní kontroly a postupy (obvykle stanoveno různými normami, např. ISO a jejich uvádění do praxe), odpovědnost dodavatelů a řízení společnosti jako takové.

Udržitelnost v Lindström

Udržitelnost je základním pilířem našeho podnikání. Díky využívání našich služeb pronájmu pracovního textilu si i vy můžete zlepšit výsledky svého ESG auditu.

Konkrétní dopady podnikání na životní prostředí a sociální oblast

ESG označuje nový druh reportingu, který se od 1. ledna 2023 vztahuje na velké firmy s více než 250 zaměstnanci, obratem vyšším než 50 milionů eur a aktivitou vyšší než 43 milionů eur. Od 1. ledna 2026 se pak povinnost ESG reportingu bude vztahovat i na malé a střední podniky.

Konkrétní ukazatele jako uhlíková stopa, spotřeba vody, poměr mužů a žen v managementu, zda firma dodržuje lidská práva apod. zveřejňují firmy ve svých ESG reportech neboli Zprávách o udržitelném rozvoji. Nejde však pouze o to, jak si firma vede v současnosti, ale také o to, zda má cíle, plány a strategie pro další zvyšování udržitelnosti. A čím udržitelnější firma, tím lepší podmínky od bank a investorů dostane.

Většina účastníků v průzkumu Svazu průmyslu a dopravy (2022) uvedla, že zavedení environmentální a sociální obchodní strategie vedlo k lepší spokojenosti zákazníků, lepší pověsti, vyšší efektivitě, a dokonce i zvýšení podílu na trhu.

Jak s novými principy ESG začít?

Podniky si mnohdy neuvědomí, že třeba cirkulární principy je kromě výroby možné aplikovat i do oblasti firemních nákupů. Okamžitě mohou začít například v oblastech, kde je lze aplikovat rychle – např. při nakupování kancelářských potřeb, reklamních předmětů nebo služeb, jako je třeba správa vozového parku, pronájem firemních textilií apod. Důležitým krokem je v tomto ohledu průběžné vzdělávání, znalost možností, které cirkulární ekonomika nabízí, a nástrojů, které používá.

Obrázek: Principy cirkulární ekonomiky

Leasing na firemní auta nebo počítače je již v praxi běžnou záležitostí. Pronájem nábytku, vybavení kanceláře nebo pracovních oděvů však vyžaduje ze strany nákupčích jiný přístup, než na jaký byli dosud zvyklí.

Nejedná se totiž o jednorázový nákup produktu, ale o nákup dlouhodobé služby. Aby firemní nákupy splňovaly cirkulární principy, musí se jednat o úzkou spolupráci podniku s dodavateli, kteří musí být schopni dostát svým závazkům, tzn. zajistit dostatečný servis spojený s údržbou produktů i recyklaci a ekologickou likvidaci po ukončení jejich životnosti.

Lindström jako příklad ekologického dodavatele

Naše firma si uvědomuje dopady svého podnikání na životní prostředí už dlouho, proto se už dávno začlenila do systému cirkulární ekonomiky zejména prostřednictvím opětovného využívání a opravování opotřebovaných pracovních oděvů a upřednostňování pronájmu oděvů před prodejem.

Princip pronájmu pracovních oděvů Lindström spočívá v tom, že naše firma navrhuje kolekce ekologického pracovního oblečení, které přesně odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám v daném oboru zákazníka.

Oděvy se pak pravidelně hygienicky čistí, perou a opravují tak, aby nekončily předčasně jako odpad na skládkách. Pokud již kus oblečení nelze opravit, recykluje se a vyrábí se z něj nové výrobky (např. průmyslové utěrky, čistící rohože, vratné tašky), které můžeme nabídnout dalším klientům.

Výsledkem je tedy prakticky nulový textilní odpad (zero waste) a významné úspory energie díky hromadnému průmyslovému praní.

Obrázek: Průmyslové praní pracovních oděvů je udržitelnější

Lindström také spolupracuje na vývoji nových materiálů (z mořských řas, škrobu nebo celulózy), na digitalizaci svých procesů (např. zákaznická aplikace eLindström), férově vyrobeném důvěryhodně certifikovaném textilu atd. To znamená, že jsme vždy napřed a udáváme směr ve vývoji.

Klimatické cíle Lindström jsou schválené iniciativou Science Based Targets

Při dosahování našich cílů a závazků v oblasti udržitelnosti spolupracujeme s iniciativou Science Based Targets, která pomáhá společnostem při stanovování ambiciózních cílů v oblasti snižování emisí na základě nejnovějších vědeckých poznatků o klimatu.

Naším cílem je snížit emise skleníkových plynů o 50 % v celém hodnotovém řetězci do roku 2030 a nakonec dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050. Díky spolupráci s iniciativou SBT jsou naše cíle ověřené, transparentní a dosažitelné.

V příštím desetiletí budou zákazníci svědky několika zlepšení v oblasti udržitelnosti našich služeb. Recyklované a biologické materiály budou v textilu stále více nahrazovat materiály původní. Tyto textilie budou distribuovány na kratší vzdálenosti dodavateli, kteří se zavázali ke snižování emisí. Energie používaná k údržbě a praní bude stále více pocházet z obnovitelných zdrojů. Při závozu textilu budeme více využívat vozidla na elektrický pohon, bioplyn a vodíkové vozy. Pro snížení emisí se bude používat obnovitelná bionafta, dokud nebudou k dispozici alternativní možnosti.

Snižování uhlíkové stopy v Lindström.

Pomůžeme vám zlepšit vaše ESG výsledky

Chcete se zapojit do cirkulární ekonomiky, zlepšit výsledky svého ESG auditu a stát se ekologickou firmou? Chcete snížit své náklady na pořízení pracovního oblečení, jeho skladování a evidenci a zároveň si uvolnit ruce pro svůj hlavní byznys? Rádi byste vyzkoušeli, jak naše služby fungují?

Spojte se s námi a my vám rádi navrhneme služby na míru pro vaše podnikání. Servis čistících rohoží můžete vyzkoušet zdarma.

Avatar
Lindström Group