Cílem cirkulární ekonomiky neboli oběhového hospodářství je zvyšování kvality životního prostředí a lidského života prostřednictvím zvyšování efektivity produkce. Co to reálně znamená? Využívání materiálových úspor, opětovného použití, oprav a mnoho dalšího. Na jakých principech cirkulární ekonomika funguje? A proč by měla zajímat každou firmu? 

Základní principy cirkulární ekonomiky

Koncept cirkulární ekonomiky vznikl jako reakce na současnou lineární povahu materiálových toků. Primární suroviny, jako jsou ropa, kovy či stromy, jsou vytěženy, přeměněny na produkty, a jakmile skončí jejich životní cyklus, končí na skládkách či ve spalovnách. Situaci také zhoršuje fakt, že životní cyklus až 95 % produktů končí již po 6 měsících od jejich zakoupení.

Cirkulární ekonomika právě s tímto trendem bojuje, je často definována jako bezodpadový koncept. Po vzoru přírodních ekosystémů navrhuje uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a vytváření udržitelných produktů a služeb.

Mezi reálné cíle tak lze zařadit hledání úspor v množství potřebných materiálu bez vlivu na kvalitu výrobku, efektivní využití materiálu ve výrobě, bez velkých odpadů a zbytků, opětovné použití materiálů pro výrobu něčeho jiného nebo snaha o opravu poškozených výrobků.

cirkularni_ekonomika

Obrázek: Princip cirkulární ekonomiky. Zdroj: incien.org

Někteří odborníci pokládají koncept cirkulární ekonomiky za jedinou cestu k naplnění cílů udržitelného rozvoje, kterým v zásadě jde o uspokojení základních potřeb současných i budoucích generací se zachováním přirozené funkce ekosystému. Cirkulárně ekonomický přístup je v současné době součástí politiky Evropské unie, která trvalou udržitelnost podporuje. 

Cirkulární ekonomika jako příležitost pro firmy

Zájem firem o cirkulární ekonomiku se stále více rozvíjí a má již globální rozměr. Firmy v Evropě i celém světě se postupně snaží aplikovat inovativní technologie, které pomohou výrobky a materiály po ukončení životnosti využívat znovu, případně je dále spotřebovat energeticky.

Jak uvádí Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky a nejvýraznější postava této problematiky v ČR, v rozhovoru pro Jihomoravské inovační centrum: „Cirkulární ekonomika má pro firmy velký obchodní potenciál.“ Dle Jonášové mohou firmy výrazně snížit své náklady na nákup materiálu a vytvořit si silnější odolnost vůči změnám na světovém trhu, pokud budou odpad vnímat jako zdroj a opakovaně jej používat.

Upozorňuje také na větší zájem veřejnosti o to, zda se jednotlivé firmy chovají ohleduplně k přírodě. Firmy s cirkulárně ekonomickým přístupem si tak mohou budovat novou komunitu loajálních zákazníků.

Některé firemní projekty z oblasti cirkulární ekonomiky je možné financovat z dotací evropskými fondy. Podmínkou této dotace je tzv. udržitelnost projektu, tedy udržet výstupy a výsledky projektu zpravidla po dobu 5 let ode dne ukončení realizace.

Příklady podnikání založených na cirkulární ekonomice

Zisky na základě cirkulární ekonomiky však nejsou pouhou teorií, jsou reálně prokázány u řady firem. Francouzský výrobce automobilů Renault zaznamenal až o 85 % nižší spotřebu energie a vody při opravě a následném využití starých automobilových dílů místo vyrábění nových. Tím dokázal snížit cenu produktů až o 30–50 %, což samozřejmě zvýšilo poptávku.

Zajímavým příkladem je také Hotel na Farmě v Choťovicích, jehož majitel – farmář a starosta sousední obce – zavedl třídění a sběr bioodpadů, přičemž přímo na místě dochází ke kompostování. Jedná se tak o příklad cirkulární ekonomiky založené na spolupráci obce, zemědělců a firmy. Farma je také zcela energeticky soběstačná, nově využívá CNG a buduje rozvody tepla v okolí.

Také společnost Lindström je založena na cirkulárně ekonomickém přístupu, a to skrze opětovné využívání a opravování opotřebovaných pracovních oděvů a upřednostňování pronájmu oděvů před prodejem.

spotřeba energí za rok

Obrázek: Udržitelnost z pohledu firmy Lindström. Zdroj: lindstromgroup.com

Nejnovější službou Lindström je koncept vratné nákupní tašky. Tato nákupní taška je vyrobena ze zbytkového materiálu, který vzniká při výrobě pevných pracovních kalhot. Tašku lze opakovaně využívat a její minimální životnost je 4 roky. 

Pokud již zákazník není spokojen s vzhledem tašky nebo se mu poškodí, může ji přinést zpět do obchodu a vyměnit ji za novou. Lindström zajišťuje jak dodání tašek (včetně potisku na přání zákazníka), tak praní a opravy nákupních tašek.

Nová Evropská zelená dohoda zahrnuje cirkulární ekonomiku

Zájem o cirkulární ekonomiku se také zvyšuje v návaznosti na připravovanou novou legislativu v této oblasti. V současné době připravuje Ministerstvo životního prostředí koncepci Cirkulární Česko 2040, která ovlivní mnoho aspektů podnikání.

Evropská komise také v nedávné době představila očekávanou Evropskou zelenou dohodu, která má na seznamu svých plánů také cirkulární ekonomiku. Nový akční plán pro tuto oblast by měl být hotov v březnu 2020 jako součást širší průmyslové strategie Evropské unie.

Plán by měl zahrnovat předpisy pro udržitelný výrobní proces, přičemž cílit se bude na možnosti recyklace a opětovné využívání materiálů a výrobků, a silně znečišťující průmysl, jako jsou např. ocelářský či textilní, které budou pod větším drobnohledem.