Lindström е сред пионерите в текстилната индустрия, чиито цели за намаляване на парниковите газове и нулеви нетни емисии са одобрени от Инициативата „Научно обосновани цели“. Световната общност е поела ангажимент да ограничи глобалното затопляне до 1.5°C, за да се избегне катастрофалното изменение на климата. Инициативата SBTi подпомага компаниите при определянето и постигането на амбициозни цели за намаляване на емисиите, основани на най-новите научни данни за климата.

Нашата цел е да намалим емисиите на парниковите газове с 50% по цялата верига на добавена стойност до 2030 г. и в крайна сметка да постигнем въглеродна неутралност до 2050 г. „Това постижение е резултат на всеотдайните усилия на екипа при изчисляването на емисиите на парниковите газове и разработването на план за тяхното минимизиране. Идентифицирахме ключовите области с най-голямо въздействие върху емисиите ни, за да окажем значително влияние върху намаляването на въглеродния ни отпечатък„, обяснява Taru Jokinen, директор „Разработване на концепции за устойчивост“, който ръководеше работата в Lindström.

Същата надеждна услуга с наполовина по-малко емисии до 2030 г.

Inari Laveri, мениджър „Качество и съответствие“, която координира обширните изчисления и процеса със SBTi, подчертава ясните предимства за нашите клиенти: „Сега можем да подкрепим нашите клиенти в техните цели за устойчивост, като предоставим точни данни за емисиите от нашите услуги и демонстрираме осезаем напредък в намаляването на емисиите. На практика можем да предложим на нашите клиенти същите надеждни услуги, като същевременно намалим емисиите наполовина до 2030 г.“

През следващото десетилетие, клиентите ни ще станат свидетели на няколко подобрения в областта на устойчивото развитие на нашите услуги. Рециклираните и биологичните материали все повече ще заменят първичните материали в текстила. Тези текстилни изделия ще се произвеждат на по-близка дистанция от доставчиците, които са поели ангажимент да намалят емисиите си. Енергията, използвана за поддръжка и пране, все повече ще идва от възобновяеми източници. Доставките на текстил ще разчитат повече на електрически превозни средства, биогаз и водородни камиони. За да се намалят емисиите, ще се използва биодизел от възобновяеми източници, докато не се появят алтернативни варианти.

„Механизмът SBTi е интелигентно разработен, защото ви принуждава да привлечете цялата верига за добавена стойност на борда. Постигането на целите за емисиите във всички сфери би било невъзможно без инициативата на нашите основни доставчици също да намалят своите емисии“, отбелязва Inari Laveri.

Нашите утвърдени цели осигуряват надеждност и прозрачност на клиентите и другите заинтересовани страни и им помагат да отбележат напредък в постигането на целите си. Като поставяме и постигаме амбициозни цели за намаляване на емисиите, ние можем да подкрепим нашите клиенти в техните собствени стремежи за устойчивост, да стимулираме устойчивостта по цялата верига на добавена стойност и да допринесем за по-устойчиво бъдеще за всички.

АНГАЖИМЕНТ НА LINDSTRÖM

Lindström Group се ангажира да постигне въглеродна неутралност по цялата верига на добавена стойност до 2050 г., считано от базовата година 2021 г.*

Краткосрочна цел: Lindström Group се ангажира да намали абсолютните емисии на ПГ от обхват 1 и 2 с 50 % до 2030 г. спрямо базовата година 2021 г.* Lindström Group се ангажира също така да намали абсолютните емисии на ПГ от обхват 3 с 50 % в същия срок.

Дългосрочна цел: Lindström Group се ангажира да намали абсолютните емисии на ПГ от обхват 1 и 2 с 90% до 2050 г. спрямо базовата година 2021 г.* Lindström Group се ангажира да намали абсолютните емисии на ПГ от обхват 3 с 90% в рамките на същия срок.

*Целевата граница включва свързаните със земята емисии и поглъщания от биоенергийни суровини.

Допълнителна информация / речник

Инициативата „Научно обосновани цели“ е партньорство между CDP, Глобалния договор на ООН, Института за световни ресурси (WRI) и Световния фонд за дивата природа (WWF). Тя стимулира амбициозни действия в областта на климата в частния сектор, като дава възможност на организациите да определят научнообосновани цели за намаляване на емисиите.

Обхват на емисиите се отнася до трите обхвата на емисиите, използвани за докладване на емисиите на парникови газове (ПГ). Обхват 1 представлява емисиите на ПГ от преките операции на дружеството. Емисиите от обхват 2 представляват непреките емисии на ПГ от производството на закупена енергия. Емисиите от обхват 3 са емисиите на ПГ по веригата за създаване на стойност извън собствените операции на дружеството.

Нетна нула означава намаляване на емисиите на парникови газове възможно най-близко до нулата, като всички останали емисии се абсорбират отново от атмосферата, например от океаните и горите. Стандартът за въглеродна неутралност на инициативата „Научнообосновани цели“ изисква от компаниите да намалят емисиите с повече от 90% и да използват постоянно отстраняване и съхранение на въглерод, за да балансират крайните остатъчни емисии, които не могат да бъдат елиминирани.

Свързани статии