Je potrebné hľadať riešenie v oblasti recirkulácie textílií

V r. 2015 spoločnosť Lindström vyprodukovala celkovo 1,2 milióna kilogramov textilného odpadu. V miere jeho využitia dosiahla 71 %, z toho 100 % vo Fínsku a približne 34 % sa na nej podieľali európske a ázijské dcérske spoločnosti. Firma si vytýčila cieľ, že do r. 2020 bude opätovne využívať 90 % textílií.

Cieľ, ktorý sme si pred 5 rokmi stanovili na rok 2016, zostáva naďalej aktuálny. Hľadať spôsoby, ako recyklovať textil, najmä v dcérskych spoločnostiach v Európe a Ázii, nie je zrovna najjednoduchšie. Podiel z obratu v týchto oblastiach narastá a ak sa spoločnosti nepodarí nájsť dostatok obchodných partnerov, ktorí by s odpadom riadne naložili, miera jeho znovuvyužitia výrazne poklesne.

Značná časť textílií, ktoré spoločnosť Lindström vyraďuje, je zhotovená zo zmesi bavlny a polyesteru. Súčasťou sú početné kovové prvky, ktoré je nutné odstrániť manuálne, napr. zipsy a patentky. V riešeniach, ktoré sa teraz v oblasti recyklácie textilu ponúkajú, sa uprednostňujú skôr materiály bez kovových súčastí.

Spoločnosti Lindström sa podarilo vypracovať vlastné prístupy k recyklácii textilu a nájsť ochotných partnerov v tomto smere. Nové iniciatívy sú neustále predmetom rokovaní. Množstvo textílií recyklovaných s využitím existujúcich metód je také nízke, že je to z hľadiska miery ich znovuvyužitia pre spoločnosť takmer zanedbateľné.

Firma je presvedčená o tom, že do budúcnosti by sa jedným z najvýznamnejších postupov mohlo stať chemické rozpúšťanie, pri ktorom je možné bavlnu a polyester recyklovať zvlášť pomocou chemického procesu a získavať z nich novú surovinu. Spoločnosť Lindström pozorne sleduje projekt pod názvom „Design World of Cellulose”, na ktorom sa podieľajú fínske technické výskumné stredisko VTT, Aaltova univerzita a Tamperská technická univerzita. Súčasťou projektu je vývoj recyklovaného vlákna rozpúšťaním. Pracuje sa na spôsoboch, ako nakladať s väčšími objemami odpadu.

Tiež fínsky inštitút pre životné prostredie SYKE vyzdvihol chemickú recykláciu ako jedno z možných riešení v prístupe k znovuvyužitiu textílií. Domnievajú sa, že ak sa opätovným využitím textilu a jeho recykláciou obmedzí textilná výroba z nových surovín, bude to z hľadiska ochrany životného prostredia vhodnejšia alternatíva než spaľovať tento druh odpadu pri výrobe energie.

Chemické rozpúšťanie do budúcnosti považujeme za najlepší spôsob recirkulácie textilných surovín.

Súvisiace články