28. apríla si každoročne pripomíname Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý bol prvýkrát vyhlásený Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) v roku 2003 s cieľom zdôrazniť význam prevencie pracovných úrazov a chorôb súvisiacich s prácou.

Cieľom Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zvýšiť povedomie o ich dôležitosti, propagovať osvedčené postupy a podporovať spoluprácu medzi zamestnávateľmi, pracovníkmi, odbormi a vládami. Tento deň je príležitosťou na pripomenutie si bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na propagáciu zdravej pracovnej kultúry v celosvetovom meradle.

Na pracovisku je dôležité dbať na bezpečnosť.

Význam bezpečnostných noriem v priemysle

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je aj spomienkou na tých, ktorí sa zranili alebo zahynuli pri práci. Z toho dôvodu sa treba zamyslieť, čo všetko môžeme urobiť pre bezpečnosť.

Bezpečnostné normy definujú minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia v konkrétnom odvetví. Tieto normy vydávajú buď medzinárodné organizácie, ako je ISO, alebo vládne orgány. Dodržiavanie bezpečnostných noriem je nevyhnutné na zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia pre zamestnancov a na ochranu životného prostredia.

Čo je to ISO a prečo získať tento certifikát

ISO (International Organization for Standardization) je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá vydáva medzinárodné štandardy pre rôzne oblasti, vrátane manažmentu kvality, environmentálneho manažmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ďalších.

Certifikát ISO je oficiálny dokument, ktorý potvrdzuje, že organizácia spĺňa požiadavky stanovené v konkrétnom medzinárodnom štandarde ISO. Pre získanie certifikátu musí organizácia prejsť procesom certifikácie, ktorý zahŕňa niekoľko krokov: výber štandardu ISO, jeho implementácia, externý audit a vydanie certifikátu.

Získanie certifikátu ISO nie je povinné a je na rozhodnutí samotnej organizácie, či ho chce získať. Certifikát však môže organizácii pomôcť zlepšiť procesy a získať väčšiu dôveru u zákazníkov, partnerov a ostatných zainteresovaných strán.

ISO normy – typy, popis, revidovanie

ISO normy sú medzinárodné normy, ktoré stanovujú minimálne požiadavky na produkty, služby a procesy v rôznych odvetviach. Vydávajú sa za účelom zlepšenia kvality, efektivity a bezpečnosti produktov a služieb, znižovania rizík a zlepšovania environmentálneho výkonu.

Existuje mnoho rôznych typov ISO noriem, napríklad:

ISO 9001 – norma pre systémy manažérstva kvality, ktorá definuje minimálne požiadavky na to, ako organizácia riadi svoje procesy, aby dosiahla maximálnu spokojnosť zákazníkov.

ISO 14001 – norma pre systémy manažmentu životného prostredia, ktorá definuje minimálne požiadavky na to, ako organizácia riadi svoje aktivity, aby minimalizovala svoj dopad na životné prostredie.

ISO 45001 – norma pre systémy manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá definuje minimálne požiadavky na to, ako organizácia riadi svoje aktivity, aby minimalizovala riziko pracovných úrazov a chorôb súvisiacich s prácou.

ISO normy sú pravidelne revidované, aby boli aktualizované a prispôsobené súčasným potrebám. Obvykle sa revidujú každých 5-10 rokov. Pri revízii noriem sú zohľadnené aj názory a pripomienky zainteresovaných strán, ako sú odborníci, organizácie a zákazníci.

Na pracovné odevy určené pre automobilový priemysel sú kladené vysoké nároky.

Význam zhody s ISO normami

Zhoda s ISO normami má pre organizáciu viacero výhod, vrátane zlepšenia kvality, bezpečnosti, efektivity a zníženia nákladov. Dodržiavanie ISO noriem tiež môže pomôcť organizácii získať dôveru zákazníkov a zlepšiť reputáciu na trhu.

Zlepšenie kvality: Sledovanie a dodržiavanie ISO noriem môže organizácii pomôcť zlepšiť kvalitu produktov alebo služieb. Normy poskytujú osvedčené postupy a prístupy, ktoré môžu pomôcť organizácii identifikovať a odstrániť problémy v procesoch výroby alebo poskytovania služieb.

Zvyšovanie bezpečnosti: ISO normy sa zameriavajú aj na zvyšovanie bezpečnosti pri práci a minimalizáciu rizík. Dodržiavanie noriem v tejto oblasti môže organizácii pomôcť chrániť svojich zamestnancov pred nehodami a zraneniami a minimalizovať riziká spojené s jej produktami alebo službami.

Zvýšenie dôveryhodnosti: Zhoda s ISO normami môže organizácii pomôcť získať dôveru zákazníkov. Dodržiavanie normy totiž ukazuje, že sa organizácia snaží dodržiavať vysoké štandardy a že je schopná dodávať produkty alebo služby, ktoré sú spoľahlivé a bezpečné.

Zlepšenie efektivity: normy ISO pomáhajú organizácii zlepšiť procesy a zvýšiť efektivitu. Normy poskytujú osvedčené postupy, ktoré môžu organizácii pomôcť identifikovať a odstrániť nepotrebné procesy alebo kroky a zefektívniť činnosť.

Zníženie nákladov: Dodržiavanie ISO noriem môže pomôcť organizácii znížiť náklady, a to vďaka vyššej efektivite procesov.

Zvýšenie ekologického štandardu: Normy v oblasti ochrany životného prostredia môžu pomôcť organizácii minimalizovať jej dopad na životné prostredie a zefektívniť adaptáciu výroby na stále prísnejšiu environmentálnu legislatívu.

Normy a ISO certifikácia pracovného oblečenia Lindström

Svojim klientom pomáhame s dodržiavaním zákonných noriem a požiadaviek najmä v oblasti bezpečnosti práce, pretože zamestnávatelia sú zo zákona povinní zabezpečiť bezpečnosť práce svojich zamestnancov. Téma bezpečnosti je veľmi obsiahla a každý odbor má svoje špecifické pravidlá.

Pracovné odevy sú dôležitou súčasťou bezpečnostných a hygienických pravidiel vo väčšine prevádzok. Niektoré odbory majú navyše špecifické požiadavky. Vo všeobecnosti platí, že podľa nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom tzv. osobné ochranné pracovné prostriedky.

Patrí sem pracovné oblečenie, obuv a rôzne špecializované vybavenie, ktoré vám pomôžeme zakúpiť a udržiavať. O takýto pracovný odev sa nikdy nemá starať zamestnanec, ale vždy ho nakupuje a udržiava zamestnávateľ.

Napríklad pri zváraní musí byť zamestnanec vybavený kvalitným certifikovaným ohňovzdorným odevom. Naša kolekcia pracovného oblečenia WelderPro je určená pre zváračov kovov a brusičov. Odevy sú testované na odolnosť proti plameňu a vysokým teplotám a kolekcia je certifikovaná podľa noriem EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, E3, F1): Odevy na ochranu proti teplu a plameňu a EN ISO 11611: 2015, A1 trieda 2.

Pracovné oblečenie z kolekcie WelderPro, ktorú sme špeciálne navrhli pre zváračov kovov a brusičov.

V prevádzkach, kde je nebezpečenstvo zranenia pri pohybe na pracovisku z dôvodu zníženej viditeľnosti, sú potrebné odevy s reflexnými prvkami. Pre tieto prevádzky ponúkame kolekciu HighVisPro, ktorá je certifikovaná podľa noriem EN ISO 20471: Odevy s vysokou viditeľnosťou a EN 342: Odevné komplety a odevy na ochranu proti chladu.

Certifikované pracovné oblečenie pre všetky odbory

V Lindström poznáme všetky dôležité normy a zaistíme, aby vaše pracovné oblečenie spĺňalo najvyššie bezpečnostné štandardy.

Naši spokojní zákazníci z oblasti automotive

Oblasť automotive je veľmi široká – od výroby základných komponentov až po samotnú montáž finálneho auta. V Lindström máme zákazníkov, ktorým sa staráme o pracovné odevy, prakticky z celého dodávateľského reťazca. Patrí medzi ne napríklad firma Raskone, opravárenská a servisná spoločnosť úžitkových vozidiel s lokalitami po celom Fínsku. Ponúka údržbu kamiónov, dodávok a prívesov, ako aj služby obstarávania materiálov prevažne pre vybavenie pracovných strojov a úžitkové vozidlá. Zamestnáva takmer 700 ľudí.

Veho Group Oy Ab je jeden z najväčších operátorov vo Fínsku v automobilovom sektore. Je to fínska rodinná firma s prevádzkami vo Fínsku, Švédsku a baltskom regióne. Jej hlavnou činnosťou je dovoz, predaj, služby a prenájom áut a úžitkových vozidiel.

V dnešnom globalizovanom svete je dodržiavanie noriem a štandardov čoraz dôležitejšie, a to nielen na uspokojenie požiadaviek zákazníkov, ale aj na zabezpečenie dodržiavania zákonov a predpisov v rôznych krajinách. Organizácie, ktoré sa rozhodnú pre certifikáciu ISO, ukazujú svojim zákazníkom, dodávateľom a ďalším zainteresovaným stranám, že rešpektujú riadenie kvality, životné prostredie, bezpečnosť práce a ďalšie oblasti.

Súvisiace články