Na jar môžu po dlhej dobe deti opäť navštevovať škôlky a všetci, hlavne zriaďovatelia, zamestnanci materských škôl a rodičia, si želajú, aby ich pobyt medzi ostatnými deťmi bol čo najbezpečnejší. Okrem základných pravidiel bezpečnosti, ktoré už poznajú a dodržiavajú dávno, pribudli v tomto školskom roku aj ďalšie, ktoré sa týkajú ochrany pred šírením koronavírusu.

Kto je zodpovedný za bezpečnosť v škôlkach

Zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov patrí medzi priority riaditeľa/ky škôlky. V súčasnej koronavírusovej dobe sa musí tejto oblasti venovať ešte pozornejšie a neustále sledovať aktuálnu situáciu. Za bezpečnosť detí zodpovedajú po celú dobu výchovnej práce s deťmi pedagogickí pracovníci, a to od prevzatia detí od ich zástupcu alebo poverenej osoby až do doby odovzdania dieťaťa zástupcovi alebo ním poverenej osobe. Všetci pracovníci musia dbať na zvýšené hygienické požiadavky, najmä upratovačky a kuchárky venujú zvýšenú pozornosť častému dezinfikovaniu povrchov a predmetov, učiteľky sa venujú najmä hygienickým návykom detí.

Obrázok: V škôlke je potrebné dohliadať na časté umývanie rúk. Zdroj: Lindströmgroup.com

Základné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia detí v materských školách

V materských školách sú bežne všetci zamestnanci zvyknutí venovať veľkú pozornosť bezpečnosti malých detí, ktoré majú na starosti. Priestory školy sú vybudované tak, aby tam bola čo najmenšia príležitosť k zraneniu, ochoreniu či inej ujme. Medzi základné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri správe materských škôl patria:

 • Teplota v herni a spálni materských škôl musí byť minimálne 22 °C, v umyvárni a záchode najmenej 24 °C
 • Deti nesmú prísť do styku s predmetmi, ktorými by sa mohli zraniť.
 • Rozmery stolov, stoličiek a ďalšieho nábytku pre deti musia zodpovedať vzrastu detí.
 • Nesmú byť používané kývavé alebo turniketové dvere, zasklené dverné krídla musia byť vybavené bezpečnostným sklom, spodná tretina dverí nesmie byť zasklená.
 • Elektrické zásuvky musia byť umiestnené mimo dosahu detí alebo musia obsahovať ochranné kryty.
 • Zábradlie musí byť najmenej 1 m vysoké.
 • Lieky a čistiace dezinfekčné prostriedky musia byť uložené tak, aby k nim deti nemali prístup.
 • Záhrada a ihrisko musia byť oplotené, neprístupné verejnosti a v blízkosti materskej školy.
 • V budove musí byť osvetlená a vetraná šatňa detí.
 • Záchody a umyvárne musia byť prístupné zo šatne a denných miestností detí, pre 5 detí musí byť zriadená jedna detská misa a jedno umývadlo.
 • Najmenšia svetlá šírka chodby musí byť 1.2 m.
 • Ak je do výučbového priestoru zavedená teplá voda, výtok v dosahu detí nesmie mať teplotu vyššiu ako 45 °C.

Zdroj: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

Správa materských škôl a bezpečnosť v období koronavírusu

Škôlky v súčasnosti priebežne zdôrazňujú deťom i zamestnancom zásady osobnej a respiračnej hygieny, zabezpečujú a dohliadajú na dezinfekciu rúk a zaisťujú upratovanie priestorov.

Obrázok: Rohože pod umývadlami zabraňujú pošmyknutiu. Zdroj: Lindströmgroup.com

Pri vstupe do budovy školy, v každej učebni, jedálni, na toaletách a v umyvárňach sú k dispozícii prostriedky na dezinfekciu rúk v nádobách s dávkovačom. Učiteľky dohliadajú na to, aby si deti v čo najkratšom čase po príchode do budovy dôkladne umyli ruky teplou vodou a mydlom z dávkovača, prípadne vykonali dezinfekciu rúk, a následne dodržiavali hygienu rúk po celú dobu svojho pobytu v škôlke. Škola na nutnosť takého postupu opakovane upozorňuje.

Hygienickú čistotu vo vnútorných priestoroch škôlky pomôžu udržať vstupné čistiace rohože, najmä v miestach, kde deti prichádzajú z vonku, či už z ulice alebo zo záhrady, do šatní, alebo z umyvárne na chodbu a do učební. Rohože zabránia roznášaniu nečistôt a mokra po budove, čím znižujú možnosť úrazu.

Veľmi dôležitým preventívnym faktorom je časté a intenzívne vetranie učební a ostatných využívaných priestorov školy, a to najlepšie oknami – čerstvým vzduchom. Vetranie učební sa vykonáva opakovane, krátkodobo a intenzívne aj počas činnosti.

Obrázok: Naše rohožky vie byť veselé a hravé. Zdroj: Lindstromgroup.com

Upratovanie a dezinfekcia hygienických zariadení prebieha niekoľkokrát za deň. Denne sa vykonáva aj dôkladné upratovanie všetkých miestností, v ktorých sa deti a zamestnanci školy pohybujú. Čistenie povrchov a plôch sa vykonáva na mokro, prípadne s použitím dezinfekčného prípravku, koberce sa vysávajú.

V materských školách deti po obede spia a môžu používať textilné uteráky. Vzniká teda nutnosť manipulácie so špinavým prádlom a jeho pranie, čo je v tejto dobe tiež riziková činnosť. Kedysi si v niektorých škôlkach zariaďovali pranie lôžkovín rodičia doma. Dnes musí škôlka zabezpečiť pranie bielizne pri dostatočne vysokých teplotách nad 60 ° C, takže si necháva bielizeň prať. Z dôvodu minimalizácie šírenia vírusu vzduchom sa triedenie bielizne vykonáva vo vyčlenenej miestnosti. Škola používa vhodné transportné obaly, ktoré zabraňujú kontaminácii okolia nečistotami. Obaly musia byť vhodné na pranie alebo umývateľné a dezinfikovateľné, prípadne na jedno použitie. Použitú bielizeň (lôžkoviny, uteráky a pod.) škola skladuje v obaloch vo vyčlenenom priestore. Čistú a použitú bielizeň nemožno skladovať spoločne.

Pri realizácii konkrétnych protiepidemických opatrení má kompetencie ako škola, tak príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Ako môže pomôcť naša firma vašej škôlke?

Skvelým riešením, ako udržať škôlku vždy v čistote aj počas zlého počasia, je prenájom čistiacich zón a ich umiestnenie na strategické miesta. Bezpečnosť a hygienu v škôlke zaistia tiež rohože do umyvárne. Na rozdiel od zapáchajúcich a príliš neudržiavaných mokrých rohoží, máte s naším servisom istotu, že rohože budú bezpečné, vďaka vysokému vláknu suché a vždy hygienicky čisté. O nič sa nebudete musieť starať.

Obrázok: Rohože do umyvární s veselými obrázkami. Zdroj: Lindströmgroup.com

Prenájom čistiacich rohoží so službou čistenia a údržby vám prinesie niekoľko výhod:

 • eliminuje sa roznášanie nečistôt v interiéri
 • znížia sa náklady na upratovanie
 • vyriešia sa aj zvýšené hygienické požiadavky
 • pri prenájme rohoží sa znížia aj náklady na ich obstaranie
 • v prípade prenájmu navyše odpadá starosť o čistenie rohoží (firma si špinavé rohože odvezie a vymení ich za čisté)
 • zníži sa riziko úrazu, napr. pri pošmyknutí, ktoré je najmä u malých detí väčšie
Rohože v škôlkach pre väčšiu bezpečnosť, hygienu i zábavu. Zdroj: Lindströmgroup.com

Úrazy, prvá pomoc, evidencia úrazov

Stopercentne všetkým úrazom v škôlke nezabránime, preto je dôležité vedieť, čo robiť, keď sa nejaký prihodí. Zo zákona vyplýva, že škôlka je povinná zabezpečiť bezpečnosť detí a evidovať každý úraz, ktorý sa stane pri výchove, vzdelávaní a súvisiacich činnostiach. Škôlka musí zabezpečiť poskytnutie prvej pomoci, prípadne privolanie záchrannej služby. Následne musí bezodkladne informovať rodičov alebo zákonných zástupcov.

Zodpovednosť škôlky za úrazy žiakov je na rovnakom princípe ako zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy. Ide o tzv. objektívnu zodpovednosť, kedy sa neskúma, kto čo zavinil. Škôlka je zodpovedná za všetky úrazy, ktoré sa stanú počas celej doby pobytu dieťaťa v nej. Zo zodpovednosti škôlky sú vylúčené iba úrazy, ku ktorým dôjde na ceste do škôlky a naspäť, koniec koncov aj to je obdoba právnej úpravy pracovných úrazov.

V knihe úrazov sa evidujú všetky úrazy detí, a to najneskôr do 24 hodín od okamihu, keď sa škôlka alebo školské zariadenie o úraze dozvie.

Súvisiace články