Šo privātuma politiku ir izstrādājusi Lindström Oy, sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 1712792-1 (tālāk tekstā —“Lindström”, “mēs” un “mūs”). Šī politika attiecas arī uz visām Lindström Oy filiālēm. Visa datu ieguve notiek saskaņā ar šādiem principiem.

Šī privātuma politika arī papildina paziņojumus par privātumu konkrētiem pakalpojumiem, kā arī mūsu licencēšanas nosacījumus un citus īsākus paziņojumus par datu vākšanu konkrētos gadījumos. Pastāv iespēja, ka dažas šīs politikas daļas neattieksies uz jums, vai attieksies daļēji; tas ir atkarīgs no tā, kādus Lindström pakalpojumus izmantosiet, vai no jūsu mijiedarbības veida ar Lindström.

Definīcijas

Ar tām mēs definējam konkrētu norāžu nozīmi šajā privātuma politikā.

Galalietotājs — “jūs”, attiecas uz privātpersonu, mūsu klienta darbinieku, kurš izmanto mūsu pakalpojumus, Lindström nodarbinātu lietotāju, apakšuzņēmēja darbinieku vai citu datu subjektu, kurš ir reģistrējies mūsu pakalpojumu izmantošanai, ir mūsu darbinieks un/vai varētu būt iesniedzis mums personu identificējošu informāciju. Šī informācija var būt mums iesniegta, izmantojot mūsu pakalpojumus (tostarp, tīmekļa risinājumus), tīmekļa vietnes, tālruni, e-pastu, reģistrācijas formas, korporatīvās IT sistēmas vai citus līdzīgus kanālus.

Klients — nozīmē organizāciju, kurai Lindström ir piekritis sniegt pakalpojumus.

Apakšuzņēmējs — attiecas uz organizāciju, kas piedalās un sniedz atbalstu Lindström pakalpojumu sniegšanā Lindström Klientiem, vai sniedz pakalpojumus, kurus Lindström izmanto instrumentu īstenošanā, ko izmanto darbinieki vai pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā ar regulatīvo nodarbinātību saistītus pakalpojumus, piemēram, veselības aprūpes plānu, vai citiem ar mūsu pakalpojumiem saistītiem biznesa partneriem.

Regulatīvās aģentūras — attiecas uz valdības iestādēm, kurām jāizpauž personas dati saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Personas dati — attiecas uz informāciju, kas ir saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu. Šī informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, e-pasta un pasta adreses, tālruņa numurus, informāciju par rēķiniem un bankas datus, informāciju par apģērba izmēriem un citu ar pakalpojumiem un to sniegšanu saistītu informāciju.

Tīmekļa vietne — nozīmē Lindström publisko tīmekļa vietni, proti, old.lindstromgroup.com, un jebkuras citas tās izmitinātās vai kontrolētās tīmekļa vietnes, tostarp apakšvietnes un pārlūkprogrammā bāzētus pakalpojumu portālus.

Pakalpojumi — nozīmē jebkurus pakalpojumus, projektus vai risinājumus, kurus ir radījis, saražojis vai izplatījis Lindström vai tā filiāles, tostarp, dizainparaugus, ierīces, programmatūru, tīmekļa risinājumus, mobilos risinājumus, mākoņu risinājumus, tekstilpreces, higiēnas produktus, personiskās aizsardzības līdzekļus, idejas, jēdzienus un saistītus atbalsta pakalpojumus.

Apstrādāto datu kategorijas un avoti

Pakalpojumu dati — dati, kurus mēs automātiski apstrādājam, lai apkalpotu jūs vai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus. Tie ietver visus datus, kurus jūs iesniedzat mums, reģistrējoties mūsu pakalpojumu saņemšanai. Šī privātuma politika attiecas uz šādām darbībām. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam skatīt tālāk tekstā un šī dokumenta 1. pielikumu.

Drošības dati — dati, kas tiek iegūti, lai garantētu jūsu skaitļošanas pakalpojumu drošību, un tādējādi aizsargātu, piemēram, personas datus un citus konfidenciālus datus, datu integritāti un datu pieejamību laikā, kad izmantojat mūsu iekšējos IT pakalpojumus un ārtīkla pakalpojumus. Šo datu ieguve ir automatizēta.

Nodarbinātības dati — dati, kas tiek iegūti, lai dotu iespēju strādāt Lindström. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam skatīt tālāk tekstā.

Analītikas dati — šie dati ir vai nu anonīmi dati, vai arī dati ar pseidonīmu, kurus mēs iegūstam, lai uzzinātu, kā tiek atrasti un izmantoti mūsu pakalpojumi. Tas ir izklāstīts sīkāk juridiskajā paziņojumā mūsu tīmekļa vietnēs.

Papildinošajā politikā par pakalpojumiem un mijiedarbību ir sīkāk izskaidrota personas datu vākšana katram pakalpojuma veidam. Ja nav pieejama konkrēta politika pakalpojumam vai mijiedarbībai, tiek piemērots šis galvenās “privātuma politikas” dokuments.

Pakalpojumiem iegūto datu kategorijas

Mums var rasties nepieciešamība lūgt jums darīt zināmu vismaz savu e-pasta adresi, pasta adresi, tālruņa numuru, kā arī vārdu un uzvārdu, lai varētu sniegt pakalpojumus. Mums var rasties nepieciešamība iegūt citus personas datus konkrētiem pakalpojumiem, piemēram, saistībā ar apģērbu. Jūsu izmantoto pakalpojumu drošības garantēšanai Lindström var arī ievākt papildu datus gan tiešā veidā par mūsu pakalpojumu, gan no jūsu ierīces un saistītās datu plūsmas. Šādas automātiskas vākšanas gadījumos datu vākšana tiek koncentrēta uz mūsu pakalpojumiem, nevis jūsu privātajiem datiem. Papildinošajā politikā par pakalpojumiem un mijiedarbību ir sīkāk izskaidrota personas datu vākšana katram pakalpojuma veidam. Ja nav pieejama konkrēta politika pakalpojumam vai mijiedarbībai, tiek piemērotas šīs galvenās “privātuma politikas” nodaļas attiecībā uz pakalpojumiem.

Lūdzam skatīt par pakalpojumiem ievākto datu kategoriju pilnu sarakstu šī dokumenta 1. pielikumā.

Datu kategorijas, kas tiek iegūti strādājot Lindström

Darbadevēja pienākumu pildīšanas nolūkos Lindström lūdz jūs darīt mums zināmu savu dzimšanas datumu, sociālās apdrošināšanas numuru vai citu identifikācijas numuru, mājas adresi, bankas konta numuru un informāciju par nodokļu nomaksu. Nodarbinātības laikā Lindström papildus apstrādā ziņas par jūsu algu, prombūtni un atvaļinājumu, informāciju par jūsu kvalifikāciju un veselības stāvokli, nodarbinātības sākuma un beigu datumu, kā arī nodarbinātības izbeigšanas iemeslu. Apmeklējot ēkas ar digitālās piekļuves kontroles sistēmu, jums tiks izsniegta piekļuves pilnvara kā atslēga. Digitālās piekļuves kontroles iespējošanai Lindström jālūdz jums izpaust vismaz savu vārdu un uzvārdu un uzņēmuma nosaukumu.

Automātiskā datu vākšana

Laikā, kad jūs strādājat Lindström, vai izmantojat mūsu pakalpojumus, Lindström arī drīkst vākt papildu datus gan tieši no jūsu ierīces, gan no saistītās datu plūsmas un IT pakalpojumu žurnāliem. Šādas automātiskas vākšanas gadījumos datu vākšana tiek koncentrēta uz mūsu pakalpojumiem, nevis jūsu privātajiem datiem.

Mums ir automātiski jāvāc un jāapstrādā būtiskie personas dati par mūsu pakalpojumiem un darbarīkiem, kas ir nepieciešami, lai mēs varētu tos uzlabot un nodrošināt jūs ar tiem, kamēr strādājat Lindström, vai esat noslēdzis(-gusi) apakšlīgumu ar to. Tādējādi datu apstrāde ir nenošķirama no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, kas ir pamatots iemesls mūsu veiktajai jūsu datu apstrādei un juridisks pilnvarojums to darīt.

Darba drošības garantēšanai Lindström drīkst vākt papildu datus gan tiešā veidā no mūsu pakalpojumiem, kamēr jūs strādājat Lindström, no ēkas digitālās piekļuves kontroles sistēmas, jūsu ierīces un saistītās datu plūsmas, un IT pakalpojumu žurnāliem automatizēti.

Personas datu apstrādes mērķi un juridiskais pamatojums

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem:

Datu apstrādes mērķis
Apstrādes likumīgums
Datu subjekti
Pakalpojumu piegāde; piegādāt jums pakalpojumus, uzturēt un pilnveidot mūsu pakalpojumus, apzināt autorizētos lietotājus un pārbaudīt klienta kvalifikāciju, apstrādāt un izsekot darījumus, piemēram, administrēt kontus, pārvadājumus, faktūrrēķinu izrakstīšanu un pārvaldīt licencēšanu.  

Līguma vai likumīgo interešu īstenošana.

 

 

 

Lietotāji

Klienti

Kontaktpersonas

 

 

Dot iespēju jūsu darbam Lindström; t.i., padarīt iespējamu jūsu darbu Lindström labā.

 

 

 

Apstrāde ir nepieciešama atbilstības nodrošināšanai ar juridisko pienākumu, kuram datu apstrādes speciālists ir pakļauts kā darbadevējs. Līguma vai likumīgo interešu īstenošana.  

Darbinieki

Konsultanti

Ārpakalpojumu sniedzēji

Analīze; izsekot mūsu pakalpojumu izmantošanu, saprast, kā jūs jūtaties, izmantojot mūsu pakalpojumus, labāk pārvaldīt attiecības ar klientiem un vērsties pie jums ar būtisku informāciju. Likumīgās intereses

 

Vienošanās kontaktpersonas

 

 

Saziņa; nosūtot jums informāciju par Lindström pakalpojumiem, tirgvedību un reklamējot jums Lindström pakalpojumus.

 

Piekrišana vai likumīgās intereses

 

Vienošanās kontaktpersonas

Mārketinga mērķis

 

 

Regulējums; izpildīt mūsu pienākumus kā privātam uzņēmumam, novērst krāpnieciskas darbības, izņemt vai pārtraukt kopīgot pretlikumīgus vai aizskarošus materiālus un nodrošināt atbilstību juridiskām vai regulatīvām prasībām.

 

 

Atbilstība juridiskam pienākumam vai likumīgas intereses

 

 

 

Darbinieki

 

 

Izmantojot mūsu pakalpojumus, izmantojot mūsu pakalpojumus kā mūsu klienta darbiniekam, esot mūsu darbiniekam vai esot apakšuzņēmēja darbiniekam, kas sniedz pakalpojumus Lindström, jūs esat mūsu galalietotājs. Šo attiecību rezultātā mums ir tiesības apstrādāt būtiskus personas datus, ņemot vērā iepriekšminēto juridisko pamatojumu. Mums ir tiesības apstrādāt jūsu personas datus, ja jūsu pienākums ir pārstāvēt Klientu. Mēs to darīsim tikai, ciktāl tas ir nepieciešams.

Šāda datu apstrāde var notikt vienmēr, kad jūs sazināties ar mums, vai mūsu biznesa partneriem attiecībā uz mūsu pakalpojumiem, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, kad esat nodarbināts Lindström vai pie Lindström apakšuzņēmēja, vai aizpildāt formu vai aptauju, reģistrējaties mūsu pakalpojumu izmantošanai, iesniedzat informāciju mūsu tīmekļa vietnē vai neatkarīgās kampaņas vietnēs, piedalāties sacensībās vai totalizatorā, reģistrējat savu e-pasta adresi pie mums vai nosūtat mums e-pastu.

Papildinošajā politikā par pakalpojumiem un mijiedarbību ir sīkāk izskaidroti personas datu vākšanas mērķi. Kamēr dažiem mūsu pakalpojumu veidiem un funkcijām ir izstrādāta politika, lai jūs labāk izprastu datu vākšanas mērķi konkrētajām pakalpojumam, mijiedarbībai vai funkcijai, visumā ņemot, mēs uztveram jūs kā galalietotāju, Lindström apakšuzņēmēju vai klientu, nevis saistībā ar konkrētu pakalpojumu, mijiedarbību vai funkciju.

Saņēmēju kategorijas un starptautiskā datu pārsūtīšana

Partneri palīdz mums sniegt pakalpojumus un nodrošināt mūsu darbiniekus un dažkārt mūsu apakšuzņēmējus ar darbarīkiem. Tas nozīmē datu apmaiņu starp mums un mūsu partneriem. Datu apmaiņā mēs koncentrējamies uz nepieciešamo personas datu kopīgošanu. Šāda datu apmaiņa var notikt tikai tālāk aprakstītajos apstākļos un tikai tad, ja personas datu kopīgošana ar citiem ir nepieciešama.

Apakšuzņēmuma līguma slēgšana; mēs drīkstam atklāt personas datus apakšuzņēmējiem vai citiem biznesa partneriem, ja tie sniedz pakalpojumus vai citādi sadarbojas ar Lindström vai ja apakšuzņēmējs piedalās pakalpojumu sniegšanā Klientam. Ja galalietotāju personas dati ir jāizpauž mūsu apakšuzņēmējiem, mēs pieprasām ar tiem noslēgtajos līgumos, lai apakšuzņēmēji izmantotu šādu informāciju tikai ar viņiem nolīgto pakalpojumu sniegšanas nolūkā un lai tas tiktu darīts veidā, kas ir saskaņā ar šo privātuma politiku, kā arī piemērojamiem tiesību aktiem. Ja apakšuzņēmējs izpauž mums savu darbinieku personas datus, mēs pieprasām, lai apakšuzņēmējs informētu mūs bez nepamatotas kavēšanās par to, kad beidzas nepieciešamība apstrādāt galalietotāja personas datus.

Pakalpojumi; mēs drīkstam izpaust mūsu galalietotāja personas datus savam Klientam. Tādā gadījumā mēs pieprasām, lai Klients nodrošinātu tādu pašu datu aizsardzības līmeni, kādu sniedzam mēs attiecībā uz mūsu galalietotāja personas datiem.

Starptautiskā datu pārsūtīšana; mums ir filiāles, kas pieder “Lindström” grupai trešajās valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Eiropas Savienības (ES) ģeogrāfiskās teritorijas. Turklāt daži mūsu partneri darbojas ārpus EEZ vai ES. Mēs īstenojam vai nu Eiropas Komisijas pieņemtās standartizētās datu aizsardzības klauzulas attiecībā uz personas datu pārsūtīšanu, vai nodrošinām šādu personas datu pārsūtīšanu citādi saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Citi izpaušanas gadījumi; dažos gadījumos mums var rasties pienākums izpaust jūsu personas datus regulatīvajām aģentūrām, kā tas ir noteikts piemērojamos tiesību aktos. Mums var rasties nepieciešamība arī pārsūtīt jūsu personas datus korporatīva darījuma ietvaros, piemēram, pārdošanas, apvienošanas, jaunu uzņēmumu izdalīšanas no jau esošiem uzņēmumiem vai citas Lindström korporatīvas reorganizācijas gadījumā, kad sniegtā informācijai jaunajai kontrolējošajai struktūrai tiek veikta parastajā uzņēmējdarbības kārtība. Veicot jebkuru šādu darbību, mēs ievērosim piemērojamo tiesību aktu prasības.

Datu saglabāšana

Mēs ievērojam Somijas un Eiropas Savienības tiesību aktu par datu saglabāšanu galvenos principus, saskaņā ar kuriem personas datus izdzēš vai anonimizē, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami to ieguves mērķim.

Mēs uzglabājam galalietotāju datus par konkrētiem pakalpojumiem atšķirīga ilguma laika posmos, kas ir atkarīgs no datu veida, bet tā, lai mēs varētu veikt darbadevēja pienākumus un darboties kā līgumslēdzēja puse līgumos ar klientu vai apakšuzņēmēju. Tāpat arī pamatots iemesls personas datu apstrādes turpināšanai var būt saistīts ar faktu, ka mēs meklējam veidus, kā ierobežot iespējamos zaudējumus un izmantot pieejamos līdzekļus to novēršanai, atrisināt vai apturēt problēmas atkārtošanos, novērst krāpniecisku darbību vai rīkoties saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja dati, piemēram, drošības dati vai kopējie analītikas dati, nesatur personas datus, šādu datu saglabāšanas perioda ilgums tiek noteikts pēc mūsu ieskatiem.

Datu drošība

Mēs īstenojam nozares paraugpraksi informācijas drošības pārvaldībā. Saistītās datorsistēmas, tīkli un procesi ir ieviesti, paturot prātā drošības aspektu. Turklāt sistēmas un pakalpojumi tiek kontrolēti, un Lindström ir labi sagatavots, lai reaģētu uz drošības incidentiem.

Jūsu tiesības

Mēs cenšamies saglabāt jūsu personas datus tā, lai tie būtu precīzi, pilnīgi un aktuāli. Jums ir tiesības iegūt informāciju par jūsu personas datiem un jautāt mums, kādi jūsu personas dati ir mūsu rīcībā. Jums ir tiesības pieprasīt nepareizu, nepilnīgu vai citādi neprecīzu personas datu dzēšanu vai labošanu. Jums arī ir tiesības pieprasīt jūsu datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības iebilst pret datu pārnesamību. Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajā iestādē, ja, pēc jūsu domām, apstrāde ir nelikumīga.

Jūs varat atcelt piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, bet šāda atcelšana neietekmē jūsu personas datu apstrādes likumību pirms atļaujas atcelšanas.

Jūs varat sazināties ar mums, lai uzzinātu vairāk, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, atcelt jūsu piekrišanu vai izmantot iepriekšminētās tiesības. Mūsu kontaktinformācija ir ietverta šajā politikā. Jūs varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, sekojot norādēm, kas ir iekļautas katrā paziņojumā.

Izmaiņas

Šī politikas versija aizstāj iepriekšējo politiku. Mēs paturam tiesības atjaunināt šo politiku un veikt tajā izmaiņas vai papildinājumus arī turpmāk. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā, sākot ar pārskatītās privātuma politikas publicēšanas datumu.

 

Kontaktinformācija

Lindström Group (“Lindström” grupa)Hermannin Rantatie 8, 00580 Helsinki, +358 20 111 600

Harri Puputti, viceprezidents Kvalitātes jautājumos

Harri.Puputti@lindstromgroup.com

Tālr. Nr.: +358 40 580 789

 

Ilona Laine, kvalitātes speciāliste

Ilona.Laine@lindstromgroup.com

Tālr. Nr.: +358 40 779 2096

 

1. PIELIKUMS. 

Pakalpojumiem iegūto datu kategorijas

 

Personas datu saraksts, kas nonācis visās citās sistēmās no uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (URP) un no eLindström uz URP (Solar and ABSSolute)

Lietotāja ID Identifikācijas numurs, lai konkretizētu valkātāju vai galalietotāju  IT sistēmā
Vārds Valkātāja vārds, lai noteiktu apģērba vienības pasūtījumu, nomas vai mazgāšanas pakalpojuma pasūtījumu
Uzvārds Valkātāja uzvārds, lai noteiktu apģērba vienības pasūtījumu, nomas vai mazgāšanas pakalpojuma pasūtījumu
Uzņēmums Uzņēmuma nosaukums, valkātāja darbadevējs
Dzimums Vīrietis vai sieviete
Adrese Darbavieta, piegādes adrese
Marķējuma  ID Fiziskais taga identifikators, nolasīšana no apģērba birkas, piem., apģērba mazgāšanas līnijā un pie durvju nolasītāja
Apavu izmērs Apavu izmērs individuālā lietojumā
Krekla izmērs Krekla izmērs individuālā lietojumā
Bikšu izmērs Bikšu izmērs individuālā lietojumā
 

Personas datu saraksts klientu attiecību pārvaldībai (CRM)

Kontaktpersonas vārds Kontaktpersonas dati
Kontaktpersonas uzvārds Kontaktpersonas dati
Piegādes vārds Kontaktpersonas dati piegādēm
Piegādes uzvārds Kontaktpersonas dati piegādēm
Pakalpojums vārds Kontaktpersonas dati servisa pārvaldībai
Pakalpojums uzvārds Kontaktpersonas dati servisa pārvaldībai
Uzņēmums Klienta darbavieta
Uzņēmuma adrese Darbavietas atrašanās vieta (pilsēta/valsts)
Kontaktpersonas tālruņa numurs Tālruņa numurs
Par piegādēm atbildīgās personas tālruņa numurs Tālruņa numurs
Par pakalpojumu atbildīgās personas tālruņa numurs Tālruņa numurs
Kontaktpersonas e-pasta adrese e-pasta adrese
Par piegādēm atbildīgās personas e-pasta adrese e-pasta adrese
Par pakalpojuma pārvaldību atbildīgās personas e-pasta adrese e-pasta adrese
Lindström klientu apkalpošanas speciālista vārds Lindström darbinieka vārds
Lindström klientu apkalpošanas speciālista uzvārds Lindström darbinieka uzvārds
Lindström klientu apkalpošanas speciālista tālruņa numurs Lindström darbinieka tālruņa numurs
Lindström klientu apkalpošanas speciālista e-pasta adrese Lindström darbinieka e-pasta adrese
 

Personas datu saraksts tiešajam mārketingam

Kontaktpersonas vārds Tiešā mārketinga kontaktpersonas vārds
Kontaktpersonas uzvārds Tiešā mārketinga kontaktpersonas uzvārds
Kontaktpersonas e-pasta adrese Tiešā mārketinga kontaktpersonas e-pasta adrese
Kontaktpersonas tālruņa numurs Tiešā mārketinga kontaktpersonas tālruņa numurs
Piekrišana Piekrišana vai noraidījums mārketinga paziņojumu saņemšanai. Šos personas datus saņem tikai no HubSpot.
 

Personas datu saraksts pašapkalpošanās portāla eLindström lietošanai

Lietotāja ID Identifikācijas numurs lietotāja konkretizēšanai
Vārds Vārds, lai noteiktu apģērba vienības pasūtījumu
Uzvārds Uzvārds, lai noteiktu apģērba vienības pasūtījumu
Uzņēmums Uzņēmums, lai noteiktu apģērba pasūtījumu
Apavu izmērs Skaitlis
Krekla izmērs Skaitlis vai burts
Bikšu izmērs Skaitlis vai burts
Dzimums Vīrietis/sieviete
Lietotāja loma Lietotāja loma sistēmā (kontaktpersona, administrators, galalietotājs)
Adrese Atrašanās vieta
Lietotājvārds Lietotāja akreditācijas dati eLindström portālā
Parole Lietotāja akreditācijas dati eLindström portālā
 

Personas datu saraksts Office 365

HR Personec Lūdzam skatīt HR Personec risinājumu aprakstu dokumentāciju.
Aktīvais direktorijs (AD) ar premisu Lūdzam skatīt Lindström IAM (Identitātes un piekļuves vadība) arhitektūras dokumentāciju attiecībā uz AD.
Azure Aktīvais direktorijs (AD) Attiecas tas pats, kas uz AD ar premisu.