Šo Rīcības kodeksu ir izstrādājusi Lindström Oy, sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 1712792-1. Rīcības kodeksā ir noteiktas pamatprasības visai Lindström grupai, t.i., Lindström Oy un tā meitasuzņēmumiem (turpmāk tekstā “Lindström“) un tās preču un pakalpojumu piegādātājiem (turpmāk tekstā “mēs“) attiecībā uz pienākumiem pret ieinteresētajām pusēm, vidi un sabiedrību kopumā. Rīcības kodekss ir balstīts uz mūsu saistībām. Lindström patur tiesības veikt saprātīgas izmaiņas šī Rīcības kodeksa prasībās, ja Lindström atbilstības politika tiks mainīta. Šādā gadījumā Lindström sagaida, ka piegādātājs akceptēs saprātīgi veiktās izmaiņas. Šis Rīcības kodekss attiecas uz visiem Lindström darbiniekiem neatkarīgi no amata un trešajām pusēm.

 

Biznesa ētika

Juridiskā atbilstība

Mēs ievērojam attiecīgās valsts piemērojamo juridisko sistēmu vietējos un starptautiskos likumus.

Korupcijas un kukuļošanas aizliegums

Mēs nepieļaujam nekāda veida korupciju nekādos biznesa procesos, kas tiek veikti iekšēji vai kopā ar trešajām pusēm (valsts vai privātā sektora uzņēmumiem). Mēs nedodam un neņemam kukuļus ne tieši, ne netieši. Ir aizliegts piedāvāt un dot kaut ko vērtīgu (tostarp naudu, dāvanas vai pakalpojumus), lai noslēgtu darījumu, saglabātu biznesu vai iegūtu netaisnīgu priekšrocību.

Mēs nedrīkstam pieļaut, ka personīgās vai ģimenes intereses ietekmē mūsu profesionālos spriedumus. Mēs izvairāmies no interešu konfliktiem visās mūsu saimnieciskajās darbībās un spriedumos. Mēs drīkstam pieņemt trešās puses uzaicinājumu uz maltīti vai sabiedrisku pasākumu tikai tad, ja pasākuma galvenais iemesls ir likumīga biznesa tikšanās.

Datu privātums un drošība

Mūsu kopīgais mērķis ir panākt, lai ikviens, kura rīcībā atrodas informācija, atbildīgi rūpētos par informācijas drošību un datu privātumu, ievērojot atzītos izmantošanas noteikumus un instrukcijas par informācijas drošību un datu privātumu. “Lindström” informācijas drošības ieteikumi un datu privātums tiek īstenoti, balstoties uz valsts un starptautiskiem informācijas drošības, datu privātuma noteikumiem, kvalitātes sistēmām, informācijas pārvaldības labākajām praksēm un citiem papildu saskaņotiem standartiem.

Sociālo mediju izmantošana

Mēs iedrošinām izmantot dažādus sociālos mēdijus. Mēs piedomājam uz rūpīgi izvērtējam, kā un kad lietojam sociālos mēdijus. Mēs ņemam vērā auditoriju, nepublicējam konfidenciālu informāciju un savā komunikācijā vienmēr respektējam citus.

 

Darbinieku pamata cilvēktiesību ievērošana

Taisnīga attieksme un vienlīdzība

Mēs nepieļaujam nekāda veida diskrimināciju. Mums nav pieņemama rīcība, kas varētu aizskart personas cieņu, īpaši jebkāda fiziska vai verbāla uzmākšanās, piem., jebkāda nevēlama uzvedība, kas rada iebiedējošu, naidīgu, degradējošu, pazemojošu vai aizvainojošu vidi.

Taisnīga nodarbinātība

Mēs atbalstām taisnīgas nodarbinātības praksi, kas nozīmē taisnīgu, uz sasniegumiem balstītu un nediskriminējošu pieņemšanu darbā. Mēs nediskriminējam darbiniekus, balstoties uz dzimumu, maternitātes statusu, seksuālo orientāciju, ģimenes stāvokli vai civilpartnera statusu, dzimuma maiņu, rasi, ādas krāsu, nacionalitāti, etnisko izcelsmi vai izcelsmes valsti, reliģiju vai ticību, invaliditāti vai vecumu. Mēs piedāvājam vienlīdzīgas apmācības un izaugsmes iespējas, balstoties uz darbinieku stiprajām pusēm un vajadzībām, lai palīdzētu viņiem pilnīgi izmantot savu potenciālu. Mēs atalgojam darbiniekus taisnīgi, pamatojoties uz viņu spējām, veikumu, ieguldījumu un pieredzi.

Darbiniekiem ir jāsniedz rakstisks paziņojums par nodarbinātības noteikumiem un nosacījumiem vietējā valodā, lai nodrošinātu, ka darbinieki apzinās savas likumīgās tiesības un pienākumus. Mēs cenšamies veicināt pozitīvu sociālo un ekonomisko attīstību. Mēs cienām un vēlamies izprast vietējās kultūras, respektējam tradīcijas un vietējo iedzīvotāju vērtības valstīs, kurās mēs strādājam.

Ciktāl tas ir likumīgi iespējams, mēs atzīstam darbinieku tiesības brīvi apvienoties. Mūsu attieksme pret darbinieku organizāciju vai arodbiedrību dalībniekiem nav ne atbalstoša, ne diskriminējoša.

Piespiedu darbs

Mēs esam apņēmušies īstenot efektīvas sistēmas un kontroles, lai nodrošinātu, ka mūsu uzņēmējdarbībā un piegādes ķēdē nenotiek verdzība un cilvēku tirdzniecība. Mēs pieprasām, lai visi darbinieki un partneri rīkotos, ievērojot augstākos godīguma un morāles principus, kā arī izprastu un ievērotu visus būtiskos likumus un juridiskās sistēmas valstīs, kurās mēs strādājam. Mēs aizliedzam jebkāda veida cilvēku tirdzniecību un piespiedu darbu, tostarp darbu cietumā, vergu darbu un cita veida piespiedu daru vai kalpību.

Bērnu un jauniešu tiesības

Mēs ievērojam SDO konvencijas Nr. 138 un 182, kas aizliedz nodarbināt personas, kuras jaunākas par 15 gadiem vai kuras nav sasniegušas obligātās izglītības beigšanas vecumu, vadoties pēc augstākā. Gados jauni darbinieki nedrīkst veikt darbu, ja tas pēc būtības vai apstākļi, kādos tas tiek veikts, varētu apdraudēt viņu veselību, drošību vai morāli.

Veselība un drošība

Lai garantētu visu mūsu darbinieku veselību un drošību, mēs nosakām riskus un apdraudējumu darba vidē un veicam pasākumus to mazināšanai. Mēs īstenojam drošības pasākumus pret nelaimes gadījumiem, piemēram, uzturot pienācīgus un atbilstošus ugunsdrošības apstākļus darbavietā, un pret arodslimībām un iedrošinām ikvienu piedalīties prakšu izstrādē. Mēs nodrošinām apmācību un darbinieku izglītošanu veselības un drošības jautājumos.  Mēs sagaidām, ka ikviens savā ikdienas darbā ievēros veselības un drošības noteikumus. Mēs izmantojam ISO 45001 standartu attiecībā uz veselību un drošību.

 

Vides aizsardzības prakse

Mēs ievērojam un pieprasām mūsu piegādātājiem visā piegādes ķēdē ievērot vietējos vides tiesību aktus un starptautiskos vides aizsardzības nolīgumus. Šī atbilstība ir jādokumentē, un mēs veicam regulāras pārbaudes, lai garantētu atbilstošu darbību.

Mēs darām visu iespējamo un pieprasām mūsu piegādātājiem mazināt savu darbību, produktu un pakalpojumu iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi. Mēs veicinām aprites ekonomiku mūsu vērtību ķēdē un izvēlamies risinājumu ar zemāko mūža ietekmi uz vidi. Mēs domājam par ietekmi uz vidi, plānojot darbības, veicot transportēšanu, noformējot un atlasot produktus, piemēram, izmantojot vidi saudzējošu materiālu avotus.

Mēs izmantojam ISO 14001 standartu vai līdzvērtīgu vides vadības sistēmu, lai nodrošinātu darbību nepārtrauktu uzlabošanu ar nolūku saudzēt vidi, ik gadu nosakot vides mērķi un rīcības plānus.

 

Piegādes ķēde

Mēs pieprasām mūsu piegādātāju un to piegādes ķēdes atbilstību šim Rīcības kodeksam, ievērojot nediskriminēšanas principus attiecībā uz piegādātāju atlasi un attieksmi pret tiem.

Mēs sagaidām, ka visu veidu saziņa, tostarp paziņojumi, apgalvojumi un apliecinājumi klientiem un partneriem, būs patiesi un pareizi. Mēs novērtējam mūsu konkurentu un to darbinieku paveikto darbu. Mūsu klientiem dotajiem solījumiem par mūsu pakalpojumu kvalitāti un drošību ir jāatbilst visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem.