Kotisivu / Blog / Lindström Lounge: Ajankohtaiset ilmiöt yritysjohtajille
01.02.2024

Lindström Lounge: Ajankohtaiset ilmiöt yritysjohtajille

Lindström Lounge on Lindströmin avainasiakkaille suunnattu, uudenlainen innovaatioyhteisö, jonka tavoitteena on tukea asiakkaita ajatusjohtajuuden rakentamisessa. Yhteisö tarjoaa jäsenilleen vuosittain jopa 400 tulevaisuuspajaa Suomessa ja maailmalla, sekä monipuolisesti sisältöä ja tapahtumia tulevaisuuden innovoinnin tueksi.

Osana Lindström Lounge -yhteisön tulevaisuuspajoja yhteisön jäsenet pääsevät tutustumaan oman toimialansa keskeisimpiin tulevaisuuden ilmiöihin ja pohtimaan niiden vaikutusta omaan liiketoimintaan. Globaalit tutkimustulokset tukevat tulevaisuuden ennakoinnin tärkeyttä – tutkimusten mukaan tulevaisuusorientoituneet yritykset ovat 33 % kannattavampia ja kasvavat 200 % nopeammin kuin yritykset, joissa ei ole ennakointiosaamista. (Menes Etingue Kum 2018)

Tässä blogissa esittelemme Lindström Loungen dataan pohjautuen viisi jäsenten tärkeimmäksi kokemaa ilmiötä, joiden esittelyt on koottu Futures Platform -ilmiötyökalusta. Valitut ilmiöt antavat ainutlaatuisen katsauksen siihen, mitkä tulevaisuuden ilmiöt puhututtavat yritysjohtoa juuri nyt, ja ne antavat työkaluja ennakoida toimintaympäristön muutosta läpi toimialojen.

1. Kiertotalous

Kiertotalous on nouseva tuotantomalli, jolla pyritään vähentämään jätettä ja saasteita suunnittelemalla materiaalivirtojen kulkua kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Raaka-aineiden tehokas käyttö ja kierrättäminen hyödyttävät sekä ympäristöä että taloutta. Kiertotalousmalliin siirtymisestä on etua myös ihmisille, sillä se mahdollistaa nykyisten elämäntyyliemme ylläpitämisen, luo uusia työpaikkoja ja vähentää ilmansaasteita. 

Kiertotalouden vauhdittamiseksi hallitukset yrittävät kehittää konkreettisia toimenpiteitä ja tarjota taloudellisia kannustimia yrityksille, jotka tarjoavat vihreitä tuotteita ja tukevat kierrätyssuunnitelmia. Yritykset ottavat kiertotalousmalleja käyttöönsä, kun positiivisten esimerkkien määrä kasvaa ja taloudellisesta hyödystä tulee näkyvää. Siirtyminen lineaarisen talouden mallista kiertotalouteen edellyttää myös nykyisen kulutuskulttuurin muuttumista.

2. Digitaaliset ratkaisut

Materiaan sidoksissa olevien asioiden digitalisointi eli muuttaminen ykkösiksi ja nolliksi ja sitä kautta immateriaalisiksi, helposti monistettaviksi, editoitaviksi sekä nopeasti siirreltäviksi asioiksi jatkaa vahvaa kasvuaan läpi yhteiskunnan. Internetiin yhteydessä olevien laitteiden määrä on jo nyt ohittanut verkkoyhteyden omistavien ihmisten määrän.

Yhä uudet palvelut ja toimintatavat muuttuvat digitaalisiksi ja siirtyvät alustatalouden sekä jakamistalouden piiriin. Samalla lukuisat nykyisistä arvoketjuista murtuvat ja korvautuvat uusilla välikäsillä. Digitalisaatio tehostaa lähes kaikkea työtä ja toimintaa, mutta se avaa myös tietä digirikollisuudelle ja väärinkäytöksille sekä pakottaa lainsäädäntöä reagoimaan vaikeasti ennakoitaviin kehityskulkuihin.

3. Automatisaatio ja robotiikka

Robotiikka muuttaa työelämäämme radikaalisti ja odotettua nopeammin. Teollisten prosessien monitoroinnissa ja hallinnassa automaatio on jo pitkällä, mutta tekoälyn kehittyminen on avannut uusia tapoja korvata myös tietotyön osa-alueita. Erityisesti rutiininomaisia tehtäviä sisältävät työt ovat vaarassa kadota. Tekoäly, joka voi oppia datamassan pohjalta, sopii hyvin rutiinitehtäviin, joihin on aina löydettävissä standardiratkaisu.

Työt, joihin sisältyy vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa tai joiden tekemiseen tarvitaan luovuutta, ovat toistaiseksi vielä turvassa. Onkin luultavaa, että vaikka automaatio muuttaa tulevaisuudessa yhä useamman tietotyöläisen toimenkuvaa, sillä pystytään korvaamaan vain osa työn sisällöstä ja vapautetaan näin työntekijöiden aikaa muihin tehtäviin.

4. Reaaliaikainen data ja Big Data

Tulevaisuudessa pääsemme jatkuvasti käsiksi reaaliaikaiseen tietoon. Elävissä tilastoissa numerot vaihtuvat jatkuvasti. Sensoreilla mitatun ympäristön ja prosessien sekä big datan myötä tällaisen elävän tiedon määrä lisääntyy eksponentiaalisesti. Reaaliaikaisen datan analyysin välineiden ja alustojen määrä kasvaa. Joka päivä kerätään ja tallennetaan yhä enemmän dataa. Samaan aikaan työkalut sen hallitsemiseksi ja hyödyntämiseksi kehittyvät paremmiksi. Big datan rooli uuden tiedon tuottamisessa ja analysoimisessa kasvaa, mikä lisää dataan perustuvaa päätöksentekoa yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tämä mullistaa kaikkia elämän osa-alueita.

5. Palvelut 2027

Asiakkaiden odotukset palveluiden räätälöitävyydestä, yksilöllisyydestä sekä automaation ja älykkyyden nivoutumisesta palveluun kasvavat jatkuvasti. Pidemmällä aikavälillä asiakkaiden odotukset palveluiden räätälöitävyydestä, yksilöllisyydestä sekä automaation ja älykkyyden nivoutumisesta palveluun muuttuvat monin paikoin oletusarvoksi.

Konseptin toimivuus, joka tarkoittaa yhä useammin kykyä tarjota asiakkaalle heti sitä, mitä hän ei ehkä ole vielä itsekään osannut pyytää, jakaa nopeasti palveluntarjoajia voittajiin ja putoajiin. Palveluntarjoajat kilpailevat yhä näyttävämmin huomiosta, ja ne pyrkivät erottautumaan toisistaan ja koukuttamaan asiakkaan pelillisillä ja eri aisteja stimuloivilla keinoilla.

Kohti tulevaisuuden kestävää liiketoimintaa

Epävakaasta, epävarmasta, kompleksisesta ja monitulkintaisesta toimintaympäristöstä on tullut realiteetti, jonka vaikutukset näkyvät entistä keskeisemmin kaikkien organisaatioiden toiminnassa. Tästä syystä on keskeistä ymmärtää yrityksen tulevaisuuteen vaikuttavat keskeisimmät megatrendit, ilmiöt ja heikot signaalit. Tulevaisuuden ennakointi ei kuitenkaan ole ennustamista – tärkeintä tulevaisuustyössä ei ole ennustaa mahdollisimman paikkansa pitävästi tulevaisuutta, vaan tutustua ennakkoluulottomasti erilaisiin tulevaisuuksiin sekä niiden vaikutuksiin yrityksen toimintaympäristössä.

Mika Willisi, Business Unit Director, Lindström Oy | 12.12.2023

Mikalla on pitkä kokemus vaativista myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävistä. Strategia, myynti, liiketoiminnan kehitys sekä asiakaskokemus ovat vahvasti läsnä Mikan arjessa ja fokuksessa. Oman merkityksen, tai purposen keskiössä vahvasti vastuullisuus ja vastuullinen johtaminen.

Avatar