Химикалите се използват във всякакъв вид индустрии, независимо дали в сферата на производството или на поддръжката. Много химикали са опасни за човешкото здраве и околната среда, така че е жизненоважно да знаете как да гарантирате безопасността на своите служители.

За да намалите риска от работата с химикали на работното място, ще трябва да обърнете внимание на това как ги съхранявате, използвате и след това – изхвърляте. Освен това трябва да предоставите на служителите, които работят с или около химикали, работно облекло и лични предпазни средства, за могат те да бъдат защитени.

Химикалите, които бихте могли да използвате

За да прецените риска за своите работници при работа с опасни вещества, първо трябва да разберете кои са опасните химикали, които използвате. Най-често срещаните химикали, рискове, както и разпоредби, с които трябва да сте наясно, са:

 • Пестициди – вписани в Европейска агенция по химикали (ЕСНА)
 • Пожар/експлозиви – Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Регистрация на химикали – REACH – Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.
 • Контрол на веществата – REACH – Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.*****

Химикалите и веществата, които представляват риск в тези групи, са:

 • Пестициди – водни мекотелициди, авициди, биоцидни бои, инсектициди, повърхностни биоциди, репеленти за животни и лакове и консерванти за дърво.
 • Пожар/експлозиви – разтворители, лакове, бои, течен нефт, ацетилен, целулоид, газове под налягане, корозивни вещества за метал и прах от храни, от шлайфане и механична обработка.

****REACH задължава всички дружествата или физически лица, които използват химично вещество, само по себе си или в смес, в хода на своите индустриални или професионални дейности да предоставят информация на производителите и доставчиците на химикали или на Европейската агенция по химикали ЕСНА.

Безопасен процес на управление на химикалите

За да е безопасен процесът Ви на управление на химикалите, Вашите работници трябва да знаят, както и да следват определените правила при работа с химикали. Затова трябва да запознаете своя екип за опасността от химикалите, които използват, както и да им осигурите обучение, с цел тяхната безопасна употреба.

Освен това Вашият екип трябва да е наясно със своите отговорности, включително да съобщава за дефекти в оборудването, да спазва контролните мерки и да докладва при дадени инциденти или такива с опасни вещества.

В допълнение, това ще Ви помогне по-често да проверявате предпазните средства и при нужда да осигурите допълнителни. Също така трябва да проверите Информационния лист за безопасност, в който са описани всички опасни вещества. Информационният лист за безопасност ни предоставя информация за подходящото работно облекло, използването му, както и за действията, които трябва да се предприемат, ако някой е изложен на риск от опасни вещества.

Избягвайте контакт с химикали

След като сте се запознали с всички химически опасности и сте преценили дадените рискове, трябва да следите за контрола. Избягването на контакт с химикалите или намаляването на контакта с тях до възможно най-ниски нива е от съществено значение. Не забравяйте, че опасните вещества могат да бъдат в най-различни състояния –  течности, изпарения, газове, прах и влакна.

За да Ви помогнем да осигурите спазването на различните разпоредби, трябва да помислите за девет контролни мерки, които могат да намалят рисковете:

 • Инженерен контрол – като вентилационни системи
 • Лични предпазни средства (ЛПС) – като защитно работно облекло, очила и др.
 • Текущи работни практики и процедури
 • Обучение на служители
 • Съхранение на вещества
 • Хигиена – осигурени отделни помещения за различни цели
 • Изхвърляне на отпадъци
 • Поддръжка на помещението
 • Спешни процедури при извънредни ситуации – като промиване на очите

При работа с дадено химично или опасно вещество трябва да обърнете внимание на:

 • Премахване – на опасното вещество или химикала
 • Заместител – с химикал, който е по-малко опасен
 • Технологично оборудване или инсталиране на допълнително оборудване – с цел предотвратяване на отделянето на замърсители на работното място
 • Контрол – чрез въвеждане на административни правила, които ограничават достъпа и използването на описани вещества
 • Защитете работниците – като осигурите ЛПС и защитно работно облекло

Работно облекло за безопасност на работниците

Последните изключително важни мерки за безопасността на работниците са ЛПС и защитното работно облекло. Работното облекло може да включва различна защита за очите, лицето, ръцете, кожата и дихателните пътища. Например, ако при Вас работят  заварчици, тогава трябва да им осигурите огнеустойчиво работно облекло, предназначено да предпазва от изпарения, както и от пламъци и искри, които могат да изгорят кожата.

Lindstrom предлага голямо разнообразие от защитни работни облекла за редица индустрии. Даването под наем на работно облекло е достъпно и ефективно решение за много професионалисти като механици, инженери, служители на ресторанти и здравни работници.

Свържете се с нашия екип днес, за да обсъдим наемането на работно облекло и да Ви помогнем да предпазите и защитите Вашите работници при работа с химикали.

Не сте запознати с наема на работно облекло? Това кратко ръководство ще ви помогне да изберете правилното работно облекло.

 • Да закупя или да наема работно облекло?
 • Как да сме сигурни, че работното ни облекло отговаря на законовите норми?
 • Да отговорим на предизвикателствата на индустрията. Всяка индустрия изисква различни функционалности на работното облекло.
 • Кои са най-големите разлики между купуването и наемането на работно облекло?

 

кратко ръководство за услугата с работно облекло – Lindström

Изтеглете краткото ръководство тук

 

Свързани статии