Nulové emisie

Spoznajte náš vedecky podložený záväzok dosiahnuť nulové emisie v roku 2050

Vlákno prepracované pre budúcnosť s nulovými emisiami

Predstavte si budúcnosť, kde textílie vznikajú z recyklovaných a biologických materiálov, ktoré nahradzujú staré spôsoby výroby. Vyrábané bližšie k užívateľom partnermi odhodlanými znížiť emisie. Predstavte si svet, kde životný cyklus našich textílií, od údržby po pranie, funguje na čistú, obnoviteľnú energiu a doprava je poháňaná elektrinou a technológiami na báze vodíka. To nie je len vízia vzdialenej budúcnosti. Za menej ako desaťročie to bude naša realita.

TKÁME BUDÚCNOSŤ S NULOVÝMI EMISIAMI

CESTA VPRED

NAŠE ZÁVÄZKY

VEĽKÉ A MALÉ ČINY

TKÁME BUDÚCNOSŤ S NULOVÝMI EMISIAMI

Rozhodnutia pre lepší zajtrajšok

Riadení naším poslaním sme urobili záväzok, ktorý nás bude sprevádzať v našich rozhodnutiach v nasledujúcich desaťročiach. Snažíme sa každoročne znižovať naše emisie skleníkových plynov. Do roku  2030 chceme znížiť našich skleníkových plynov a dosiahnuť nulové emisie do roku 2050 v celom našom reťazci. Naše ciele boli overené iniciatívou Science Based Targets, aby sme zabezpečili, že sú v súlade s najnovšími faktami o klíme.

CESTA VPRED

Cesta k nulovým emisiám začala

Vypočítali sme naše emisie skleníkových plynov a identifikovali, že textílie, energia, elektrina a dodávky zákazníkom pokrývajú takmer 70% našich emisií. Identifikovali sme aj kroky, ktoré nám pomáhajú znižovať emisie. Tieto majú vplyv na to, z akého materiálu, kde a ako sú naše textílie vyrábané. Usmerňujú všetky naše servisné centrá na zlepšenie energetickej účinnosti a využívania odpadového tepla, ako aj na prechod na obnoviteľné zdroje energie a elektriny. A tiež povzbudzujú k hľadaniu udržateľnejších alternatív pri dodávkach zákazníkom.

SBTi - vedecky podložený záväzok znižovať emisie

NAŠE ZÁVÄZKY

Vedecky podložené ciele

Skupina Lindström sa zaväzuje dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov v celom svojom reťazci do roku 2050 orpti roku 2021.*

Krátkodobý cieľ:

Skupina Lindström sa zaväzuje do roku 2030 znížiť absolútne emisie skleníkových plynov o 50% oproti roku 2021* Skupina Lindström sa tiež zaväzuje znížiť absolútne emisie skleníkových plynov o 50% v rovnakom časovom horizonte.

Dlhodobý cieľ:

Skupina Lindström sa zaväzuje do roku 2050 znížiť absolútne emisie skleníkových plynov o 90% oproti roku 2021* Skupina Lindström sa tiež zaväzuje znížiť absolútne emisie skleníkových plynov o 90% v rovnakom časovom horizonte.

* Hraničné ciele zahŕňajú emisie súvisiace s využívaním pôdy a odstraňovaním bioenergetických surovín.

VEĽKÉ A MALÉ ČINY

Snažíme sa dosiahnuť náš cieľ