Dozorná rada a manažment Lindström

Radu spoločnosti Lindström tvorí sedem osôb, tak profesionálni členovia Rady, ako aj zástupcovia akcionárov. Rada schvaľuje výsledok Skupiny, finančný a investičný rozpočet, rozhoduje o významných akvizíciách a expanzii spoločnosti, prijíma rozhodnutia o finančných a Skupinových aktívach, ako aj schvaľuje misiu, víziu a stratégiu Skupiny a smernice pre riadenie rizík.

 Dozorné rady pobočiek Skupiny tvoria zväčša členovia Riadiaceho tímu Skupiny. Rada sa zaoberá otázkami súvisiacimi s riadením rizík a sociálnou zodpovednosťou firmy, ktorú vzniesol ktorýkoľvek jej člen alebo výkonný riaditeľ.

Harri-Pekka Kaukonen
Chairman of the board

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Nezávislí členovia, t. j. členovia, ktorí nie sú zamestnancami Lindström alebo nevlastnia jeho akcie sú Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen a Kalle Kantola.

Riadiaci tím Lindström

Dozorná rada menuje výkonného riaditeľa. Výkonný riaditeľ je zodpovedný za vývoj internacionalizácie, vedenie aktivít riadiaceho tímu, udržiavanie kontaktu s Dozornou radou a vlastníkmi, externú komunikáciu, ako aj prideľovanie zdrojov. Výkonný riaditeľ vymenováva riadiaci tím a rozhoduje o rozdelení jeho úloh a o jeho prevádzkovom modeli.

Riadiaci tím je zodpovedný za sledovanie a interpretáciu firemného prostredia, zavádzanie a sledovanie misie, vízie, stratégie a obchodných prevádzkových procesov na úrovni Skupiny, ročné plánovanie a kalibrovacie operácie, vedenie operácií a internalizáciu, rozvoj výberu služieb, definovanie politík Skupiny, sledovanie a realizáciu hodnôt,za to, aby bol príkladom a komunikoval s organizáciou.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Russia, Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States and Belarus
Senior Vice President, Human Resources

Managing Director, Comforta Oy

Santtu Jokinen
Senior Vice President,
Central and Western Europe

Mika Kujala
Senior Vice President,
(Paternity leave)

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations

 Anna-Kaisa Huttunen

Ismo Nastamo
Senior Vice President,
Corporate Purchasing

Petri Vapola
CFO


Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India

Auditori

Ernst & Young Oy (autorizovaný účtovný znalec Juha Hilmola ako vedúci auditor).