Dozorná rada a manažment Lindström

Radu spoločnosti Lindström tvorí sedem osôb, tak profesionálni členovia Rady, ako aj zástupcovia akcionárov. Rada schvaľuje výsledok spoločnosti, finančný a investičný rozpočet, rozhoduje o významných akvizíciách a expanzii spoločnosti, prijíma rozhodnutia o financiách a aktívach spoločnosti, ako aj schvaľuje misiu, víziu a stratégiu spoločnosti a smernice pre riadenie rizík.

 Dozorné rady pobočiek spoločnosti tvoria zväčša členovia Riadiaceho tímu skupiny. Rada sa zaoberá otázkami súvisiacimi s riadením rizík a sociálnou zodpovednosťou firmy, ktorú vzniesol ktorýkoľvek jej člen alebo výkonný riaditeľ.

Harri-Pekka Kaukonen
Predseda Dozornej rady

Eddy Chan
Člen predstavenstva

Gavin Adda

Člen predstavenstva

Max Rautiainen

Člen predstavenstva

Petteri Kousa

Člen predstavenstva

Hanna Kivelä

Podpredsedníčka predstavenstva

Eva Nedelkova

Členka představenstva

Nezávislí členovia, t. j. členovia, ktorí nie sú zamestnancami Lindström alebo nevlastnia jeho akcie sú Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen a Kalle Kantola.

Riadiaci tím Lindström

Dozorná rada menuje výkonného riaditeľa. Výkonný riaditeľ je zodpovedný za vývoj internacionalizácie, vedenie aktivít riadiaceho tímu, udržiavanie kontaktu s Dozornou radou a vlastníkmi, externú komunikáciu, ako aj prideľovanie zdrojov. Výkonný riaditeľ vymenováva riadiaci tím a rozhoduje o rozdelení jeho úloh a o jeho prevádzkovom modeli.

Manažérsky (riadiaci) tím je zodpovedný za sledovanie a interpretáciu firemného prostredia, zavádzanie a sledovanie misie, vízie, stratégie a obchodných prevádzkových procesov na úrovni spoločnosti, ročné plánovanie a kalibrovacie operácie, vedenie prevádzky a internalizáciu, rozvoj výberu služieb, definovanie politík spoločnosti, monitorovanie realizácií hodnôt a komunikáciu s organizáciou.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President,
Southeast Europe

Anupam Chakrabarty
Senior Vice President,
Asia and Marketing, Sales & Customer Engagement

Mika Kujala
Senior Vice President,
Central & Western Europe

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations & Supply Chain

Anna-Kaisa Huttunen
Senior Vice President,
Ecosystems

Kati Pallasaho
Senior Vice President,
Strategy

Petri Vapola
Chief Financial Officer

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Russia, Baltic States, Belarus & Ukraine
Managing Director of Comfort

Tiina Tapionlinna
Senior Vice President,
Services and Product Concepts & IT

Tiina Rolig
Senior Vice President,
Human Resources

Auditori

Ernst & Young Oy (autorizovaný účtovný znalec Juha Hilmola ako vedúci auditor).