Medzi najrizikovejšie povolania na svete, pri ktorých hrozí najvyššie riziko vážnych úrazov, patrí napríklad rybár na mori, drevorubač, zlievač v oceliarni, robotník v ťažkom priemysle, pracovník na ropnej plošine, vojnový reportér, elektrikár vysokého napätia, hasič, záchranár, pilot, stavebný robotník, pokrývač striech, vodič z povolania, horský sprievodca alebo smetiar. Kým niektoré zo zoznamu rizikových povolaní sa v našej krajine vôbec nevyskytujú, bez iných si nevieme predstaviť svoj život. Záchranárov, hasičov alebo smetiarov máme na očiach často. Bežne vídame aj stavebných robotníkov pri práci na stavbách. Ako môžu zamestnávatelia chrániť svojich zamestnancov pomocou pracovných odevov?

Rizikové povolání ochrana
Obrázok: Zamestnávatelia majú povinnosť chrániť svojich zamestnancov pomocou pracovných odevov.

Všetky povolania sú rozdelené do 3 skupín podľa toho, aké nebezpečenstvo úrazov pri nich hrozí. Toto rozdelenie využívajú predovšetkým poisťovne, ktoré následne riešia úrazové poistenie. V prvej skupine, ktorá je najmenej ohrozená pracovnými úrazmi s vážnymi následkami, sú odbory s prevahou duševnej práce a s len malým podielom manuálnej práce (napríklad architekti, ekonómovia, finančníci, kaderníčky, konštruktéri, lekári, právnici, predavači, sudcovia, učitelia, umelci, zdravotnícky personál).

Do druhej rizikovej skupiny patria všetky povolania vo výrobnej oblasti a v oblasti s prevažujúcim podielom manuálnej práce, poprípade so zvýšeným rizikom úrazu (členovia horskej služby, robotníci, inštalatéri, žeriavnici, kominári, kováči, lešenári, mechanici, príslušníci polície, profesionálni vodiči, tesári, stolári, veterinári, murári, zámočníci).

Tretiu rizikovú skupinu tvoria zamestnania s veľmi vysokým rizikom úrazu a s vysokým stupňom ohrozenia zdravia (hasič, lesný robotník, vodič kamiónovej prepravy, banský pracovník pod.)

Ochrana zdravia pomocou pracovných odevov pre rizikové povolania

Každý zodpovedný zamestnávateľ si želá, aby na jeho pracovisku nedochádzalo k pracovným úrazom a ujmám na zdraví. Zdraviu ohrozujúcim situáciám sa snaží predchádzať dostatočnou odbornou prípravou svojich zamestnancov a poskytovaním ochranných pomôcok pre danú činnosť.

Pre každý nový osobný ochranný pracovný prostriedok vydáva výrobca v EÚ vyhlásenie o zhode a súčasne na výrobok umiestňuje označenie CE. Toto označenie znamená, že výrobok spĺňa základné požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425.

Ochranné pracovné odevy sú odevy spĺňajúce požiadavku normy EN ISO 13688, ktorá je používaná v kombinácii s niektorou ďalšou normou obsahujúcou požiadavky na špecifické vyhotovenie výrobku poskytujúceho ochranu: napr. pri zváraní a príbuzných postupoch, proti zraneniu reťazovou pílou, proti chladu, proti teplu a ohňu, proti statickej elektrine (oblečenie pre elektrikárov) atď.

Ďalšou skupinou sú výstražné pracovné odevy s reflexnými prvkami, ktoré sa používajú najmä na stavbách a pri prácach na ceste. Všetky tieto odevy majú špeciálne označenie podľa týchto požiadaviek.

Bundy Lindstrom
Obrázok: Ochranné pracovné bundy Lindström.

Prenájom pracovných odevov našou firmou

Pracujú vaši zamestnanci v rizikovom prostredí? Pracovné odevy vám môže prenajať naša firma Lindström, ktorá prevezme aj starosť o ich údržbu a výmenu tak, aby boli vaši pracovníci stále chránení a aby boli oblečení v súlade s požiadavkami bezpečnosti práce. Všetky typy pracovných odevov, ktoré potrebujete, vám dodáme na vaše pracovisko. Tým ušetríte čas a tiež financie na nákup, skladovanie a čistenie pracovných odevov.

Pre rôzne rizikové odvetvia ponúkame konkrétne pracovné oblečenie. Pre elektrikárov, elektromontérov a elektrotechnikov máme napr. kolekciu pracovného oblečenia PowerPro, testovanú na odolnosť proti elektrickému oblúku a na spomaľovanie horenia. Pre pracovníkov na stavbách sa hodí kolekcia reflexných pracovných odevov HighVisPro, ktoré majú vysokú viditeľnosť pri akýchkoľvek svetelných podmienkach, za denného svetla aj v tme. Hlavným materiálom pre výrobu odevov kolekcie HighVisPro je odolná a funkčná tkanina Pre Outdoor 235 s vysokou viditeľnosťou.

Služba prenájmu pracovných odevov je veľmi flexibilná podľa potrieb zákazníka. Môže si prenajať odevy napríklad len na sezónu (napr. výškové práce v lete) alebo podľa aktuálneho počtu zamestnancov. Nepotrebné množstvo odevov môže vrátiť alebo naopak, počet kusov odevov v prenájme zvýšiť.

Obrázok: Na stavbách hrozia pády z výšky.

Najčastejšie príčiny zranení

V rôznych odboroch sú pracovníci ohrození typickými úrazmi pre konkrétnu činnosť. Na stavbách sú najčastejšími príčinami zranení pády z výšky (z lešenia, striech alebo rebríkov). Stavební robotníci sú vystavení tiež riziku, že niečo spadne na nich, napríklad kladivo, vŕtačka alebo tehla povaľujúca sa na lešení. Následky pádu menších predmetov dokáže zmierniť pracovná helma, ktorá je spolu s reflexnou vestou povinnou súčasťou výbavy všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku. Stavební robotníci sú viac než iní pracovníci vystavení rôznym nebezpečenstvám, medzi ktoré patrí hluk, vibrácie, UV žiarenie, nepriaznivé pracovné podmienky, kontakt s nebezpečnými látkami, požiar a explózia. Správne ochranné odevy znižujú riziko ohrozenia zdravia pri týchto činnostiach.

Primeraná údržba ochranných pomôcok a pracovných odevov je zásadná pre odstraňovanie nebezpečenstva a riadenie rizík na všetkých pracoviskách. Chýbajúca alebo nevhodná údržba môže viesť k vážnym až smrteľným úrazom.

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s pracovnými úrazmi

Pre zamestnávateľov vyplývajú z problematiky už vzniknutých pracovných úrazov dve hlavné povinnosti:

  1. evidencia pracovných úrazov (šetrenie, evidencia a hlásenie),
  2. poskytovanie náhrad škôd vzniknutých v dôsledku pracovného úrazu (týka sa len úrazov zamestnancov a iných osôb uvedených v zákonníku práce).

Kniha úrazov

Každý zamestnávateľ má podľa §17 zákona o BOZP č. 124/2006 Z. z. povinnosť viesť evidenciu o úrazoch v knihe úrazov. Záznamy slúžia pre prehľad úrazov, priebežné vyhodnocovanie rizík, návrh opatrení a kontrolu štátneho orgánu. Záznam v knihe úrazov je tiež východiskovým podkladom pre spracovanie záznamu o úraze, ktorý je nutné zasielať poisťovniam a inšpektorátu práce.

Náhrada škody

Zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz musí zamestnávateľ v rozsahu, v ktorom za škodu alebo nemajetkovú ujmu zodpovedá, poskytnúť náhradu za: stratu zárobku počas pracovnej neschopnosti, bolesť a zníženie spoločenského uplatnenia, náklady spojené s liečením.

Súvisiace články