Johdanto

Näissä eettisissä toimintaohjeissa (Code of Conduct) määritellään Lindström-konsernille (Lindström Oy ja sen tytäryhtiöt, jäljempänä ”Lindström”) sekä sen tavaroiden ja palveluiden toimittajille (jäljempänä yhdessä ”me”) asetetut sidosryhmä- ja ympäristövastuun sekä yleisen sosiaalisen vastuun perusvaatimukset. Eettiset toimintaohjeet perustuvat sitoumuksiimme. Lindström pidättää oikeuden tehdä kohtuulliseksi katsottavia muutoksia näiden eettisten toimintaohjeiden vaatimuksiin, jos Lindströmin omaa säädöstenmukaisuuskäytäntöä muutetaan. Tällöin Lindström odottaa toimittajien hyväksyvän tällaiset kohtuullisiksi katsottavat muutokset. Nämä eettiset toimintaohjeet koskevat Lindströmin kaikkia työntekijöitä tehtävästä riippumatta sekä kolmansia osapuolia.

Eettinen liiketoiminta

Lakien noudattaminen

Noudatamme paikallisia ja kansainvälisiä lakeja kunkin toimintamaamme oikeusjärjestelmän mukaisesti.

Korruption ja lahjonnan kielto

Me emme hyväksy korruptiota missään muodossa taikka missään sisäisessä tai kolmansien osapuolten (julkisen tai yksityisen sektorin yritysten) kanssa toteutetussa liiketoimintaprosessissa. Emme anna lahjuksia emmekä ota niitä vastaan suoraan tai epäsuorasti. Lisäksi on kiellettyä tarjota tai antaa jotakin arvokasta (kuten rahaa, lahjoja tai palveluja) tarkoituksena saada tai säilyttää liiketoimintaa taikka saada epäoikeudenmukaista etua.

Emme saa antaa henkilökohtaisten tai perheenjäsenten intressien vaikuttaa ammatilliseen harkintaamme. Vältämme eturistiriitoja kaikessa liiketoiminnassamme ja kaikissa päätöksissämme. Voimme hyväksyä kolmannen osapuolen tarjoaman aterian tai kutsun sosiaaliseen tapahtumaan vain, jos tilaisuuden ensisijainen syy on hyväksyttävä liiketoimintaan liittyvä tapaaminen.

Tietosuoja ja turvallisuus

Yhteinen tavoitteemme on, että jokaisella, joka käsittelee tietoja, on vastuu huolehtia tietoturvasta ja tietosuojasta noudattamalla hyväksyttyjä käyttösääntöjä sekä tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia ohjeita. Lindströmin tietoturvasuositusten ja tietosuojan toteutus perustuu kansallisiin ja kansainvälisiin tietoturvaa ja tietosuojaa koskeviin säädöksiin, laatujärjestelmiin, tiedonhallinnan parhaisiin käytäntöihin sekä muihin hyväksyttyihin standardeihin.

Sosiaalisen median käyttö

Kannustamme erilaisten sosiaalisen median palveluiden käyttöön. Kiinnitämme huomiota siihen, miten ja milloin käytämme sosiaalista mediaa. Otamme kohdeyleisön huomioon, emme julkaise luottamuksellisia tietoja ja kunnioitamme aina muita viestinnässämme.

Työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Oikeudenmukainen kohtelu ja tasa-arvo

Me emme hyväksy minkäänlaista syrjintää. Emme hyväksy mitään käytöstä, joka voi vahingoittaa yksilön ihmisarvoa. Erityisesti mainittakoon fyysinen tai sanallinen häirintä, esimerkiksi mikä tahansa ei-toivottu käytös, joka saa aikaan uhkaavan, vihamielisen, halventavan, nöyryyttävän tai loukkaavan ilmapiirin.

Oikeudenmukaiset työsuhteet

Me olemme sitoutuneet oikeudenmukaisiin työllistämiskäytäntöihin, joihin kuuluu oikeudenmukainen, ansioihin perustuva ja syrjimätön palkkaus. Emme syrji työntekijöitä sukupuolen, äitiyden, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, sukupuolenkorjauksen, etnisen taustan, ihonvärin, kansallisuuden, kansallisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden tai iän perusteella. Tarjoamme yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja kehittymiseen yksilöllisten vahvuuksien ja tarpeiden perusteella, jotta voimme auttaa työntekijöitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Palkitsemme työntekijöitä oikeudenmukaisesti heidän kykynsä, suorituksensa, työpanoksensa ja kokemuksensa perusteella.

Työntekijöille tulee antaa paikallisella kielellä laadittu kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista sen varmistamiseksi, että työntekijät ovat tietoisia laillisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Me pyrimme edistämään myönteistä sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Kunnioitamme paikallisia kulttuureja ja haluamme ymmärtää ja kunnioittaa toimintamaidemme paikallisia tapoja ja arvoja.

Lain sallimissa rajoissa tunnustamme työntekijöiden oikeuden vapaaseen järjestäytymiseen emmekä suosi tai syrji työntekijäjärjestöjen tai ammattiliittojen jäseniä.

Pakkotyö

Osana sitoumuksiamme olemme sitoutuneet toteuttamaan tehokkaita järjestelmiä ja valvontakeinoja, joilla varmistetaan, ettei liiketoiminnassamme tai toimitusketjussamme esiinny orjuutta ja ihmiskauppaa. Vaadimme, että kaikkien työntekijöidemme ja kumppaneidemme on toimittava mahdollisimman rehellisesti ja moraalisesti, tunnettava toimintamaidemme kaikki asiaankuuluvat lait ja oikeusjärjestelmät sekä noudatettava niitä. Kiellämme kaikenlaisen ihmiskaupan ja pakkotyön, kuten vankityön, palvelustyön, velkaorjuuden, orjatyön tai muut pakkotyön muodot.

Lasten ja nuorten työntekijöiden oikeudet

Olemme sitoutuneet noudattamaan ILO:n yleissopimuksia nro 138 ja 182, joiden nojalla emme palkkaa alle 15-vuotiaita tai oppivelvollisuusiässä olevia lapsia, jos oppivelvollisuusikä on tätä korkeampi. Nuoret työntekijät eivät saa tehdä työtä, joka voisi luonteensa tai suoritusolosuhteidensa vuoksi todennäköisesti vaarantaa heidän terveytensä, turvallisuutensa tai moraalinsa.

Terveys ja turvallisuus

Tunnistamme työympäristön riskejä ja vaaroja ja ryhdymme toimenpiteisiin niiden lieventämiseksi, jotta voimme varmistaa kaikkien työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden. Torjumme onnettomuuksia varotoimilla, kuten huolehtimalla asianmukaisesta ja riittävästä paloturvallisuudesta sekä tunnistamalla ammattitauteja, ja kannustamme kaikkia osallistumaan käytäntöjen kehittämiseen. Tarjoamme koulutusta ja huolehdimme työntekijöidemme terveyteen ja turvallisuuteen liittyvästä osaamisesta.  Odotamme terveyttä ja turvallisuutta edistävää käytöstä kaikilta päivittäisessä työssä. Käytämme terveyttä ja turvallisuutta koskevaa ISO 45001 -standardia.

Ympäristökäytännöt

Edellytämme itseltämme sekä toimittajiltamme koko toimitusketjussa sitoutumista paikalliseen ympäristölainsäädäntöön sekä kansainvälisiin ympäristönsuojelusopimuksiin. Edellytämme toimenpiteiden dokumentointia ja seuraamme näiden sitoumusten toteutumista säännöllisesti.

Teemme parhaamme ja vaadimme toimitusketjuamme minimoimaan toiminnasta, tuotteista ja palveluista mahdollisesti aiheutuvat kielteiset ympäristövaikutukset. Edistämme kiertotaloutta arvoketjussamme valitsemalla ratkaisuja, joilla on pienimmät elinkaarivaikutukset ympäristöön. Otamme ympäristövaikutukset huomioon jo toiminnan suunnitteluvaiheessa, kuljetuksessa sekä tuotteiden suunnittelussa ja valinnassa esimerkiksi käyttämällä ympäristön kannalta kestäviä materiaalilähteitä.

Käytämme ISO 14001 -standardia tai vastaavaa ympäristöasioiden hallintajärjestelmää varmistaaksemme toiminnan jatkuvan kehittymisen vuosittaisten ympäristötavoitteiden ja toimintasuunnitelmien avulla.

Toimitusketju

Edellytämme toimittajiamme noudattamaan näitä eettisiä toimintaohjeita myös omassa toimitusketjussaan, jotta voimme noudattaa toimittajien valintaan ja kohteluun liittyviä syrjimättömyyden periaatteita.

Odotamme, että kaikenlainen viestintä, kuten asiakkaille ja yhteistyökumppaneille annetut lausunnot, esitykset ja sertifioinnit, on totuudenmukaista ja paikkansapitävää. Arvostamme kilpailijoidemme ja niiden työntekijöiden työtä. Palveluidemme asiakkaille annettujen laatua ja turvallisuutta koskevien lupausten on oltava kaikkien sovellettavien määräysten ja lakien mukaisia.