Home / Uncategorized / Защо стандартите ISO са важни за индустрията
23.08.2023

Защо стандартите ISO са важни за индустрията

Всяка година на 28 април отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа, обявен за първи път през 2003-та година от Международната организация на труда с една основна цел – да се подчертае значението на предотвратяването на трудовите злополуки и заболявания.

Целта на Световния ден за безопасност и здраве при работа е да се повиши осведомеността за тяхното значение, да се популяризират най-добрите практики и да се насърчи сътрудничеството между работодатели, работници, синдикати и правителства. Денят дава възможност да се отбележи важността на здравето и безопасността при работа и да се насърчи здравословната култура на труд в световен мащаб.

Значението на стандартите за безопасност в промишлеността

Световният ден за безопасност и здраве при работа е посветен и на хората, които са били ранени или убити на работното място. По тази причина трябва да помислим какво можем да направим, за да подобрим безопасността на своите служители.

Стандартите за безопасност определят минималните изисквания за безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда в даден отрасъл. Тези стандарти се издават или от международни организации като ISO, или от правителствени органи. Спазването на стандартите за безопасност е от съществено значение за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда за служителите и за опазване на околната среда.

Какво е ISO и защо да сертифицирате своя бизнес

ISO (Международна организация по стандартизация) е международна неправителствена организация, която издава международни стандарти за различни области, включително управление на качеството, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и др.

Сертификатът ISO е официален документ, който удостоверява, че дадена организация отговаря на изискванията, посочени в конкретен международен стандарт ISO. За да получи сертификата, организацията трябва да премине през процес на сертифициране, който включва няколко етапа: избор на стандарт ISO, внедряване, външен одит и издаване на сертификат.

Получаването на сертификат по ISO не е задължително изискване и компанията сама решава дали иска да получи сертификата. Сертифицирането обаче може да помогне на фирмата да подобри процесите и да спечели по-голямо доверие от страна на клиентите, партньорите и другите заинтересовани страни.

Стандарти ISO  – видове, описание, ревизия

Стандартите ISO са международни стандарти, които определят минимални изисквания за продукти, услуги и процеси в различни сектори. Те се издават с цел подобряване на качеството, ефективността и безопасността на продуктите и услугите, намаляване на рисковете и подобряване на екологичните показатели.

Съществуват много различни видове стандарти ISO, като например:

ISO 9001 – стандарт за системи за управление на качеството, който определя минималните изисквания за това, как една организация управлява процесите си, за да постигне максимална удовлетвореност на клиентите.

ISO 14001 – стандарт за системи за управление на околната среда, който определя минималните изисквания за това, как една организация управлява своите дейности, за да сведе до минимум въздействието си върху околната среда.

ISO 45001 – стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа, който определя минималните изисквания за това как организацията управлява своите дейности, за да сведе до минимум риска от трудови злополуки и заболявания.

Стандартите на ISO се преразглеждат редовно, за да бъдат актуални и адаптирани към настоящите нужди. Обикновено те се преразглеждат на всеки 5-10 години. При преразглеждането на стандарта се вземат предвид и мненията и коментарите на заинтересованите страни, като например професионалисти, организации и клиенти.

Важността на спазването на стандартите на ISO

Спазването на стандартите ISO носи много ползи за компанията, включително подобрено качество, безопасност, ефективност и минимизирани разходи. Спазването на стандартите ISO може също така да помогне на една компания да спечели доверието на клиентите и да подобри репутацията си на пазара.

Подобряване на качеството: Контролът и спазването на стандартите ISO могат да помогнат на една компания да подобри качеството на своите продукти или услуги. Стандартите предоставят най-добри практики и подходи, които могат да помогнат на организацията да идентифицира и коригира проблеми в процесите на производство или предоставяне на услуги.

Подобряване на безопасността: Стандартите на ISO са насочени и към подобряване на безопасността на работното място и минимизиране на рисковете. Спазването на стандартите в тази област може да помогне на бизнеса да предпази служителите си от злополуки и наранявания и да сведе до минимум рисковете, свързани с продуктите или услугите, които се предлагат.

Повишаване на доверието: Спазването на стандартите на ISO може да помогне на компанията да спечели доверието на своите клиенти, тъй като спазването на стандарта показва, че организацията е ангажирана с високи стандарти и че е в състояние да доставя продукти или услуги, които са надеждни и безопасни.

Подобряване на ефективността: Стандартите ISO помагат на една компания да подобри процесите и да повиши ефективността си. Стандартите предоставят най-добрите практики, които могат да помогнат на организацията да идентифицира и премахне ненужните процеси или стъпки и да рационализира дейността си.

Намаляване на разходите: Спазването на стандартите на ISO може също така да помогне на един бизнес да намали разходите чрез подобряване на ефективността на процесите.

Повишаване на екологичните стандарти: Екологичните стандарти могат да помогнат на организацията да сведе до минимум въздействието си върху околната среда и да направи производството по-ефективно при адаптирането към все по-строгото екологично законодателство.

Стандарти и ISO сертифициране на работното облекло на Lindström

Ние помагаме на нашите клиенти да спазват законовите стандарти и изисквания, особено в областта на безопасността на труда, тъй като работодателите са законово задължени да гарантират безопасността на своите служители. Темата за безопасността е много широка и всяка индустрия има свои специфични правила.

Работното облекло е важна част от правилата за безопасност и хигиена в повечето производства. В някои отрасли има дори по-специфични изисквания. Като цяло, съгласно Правителствена наредба № 390/2021 г. и Кодекса на труда, работодателите са длъжни да осигурят на служителите си така наречените лични предпазни средства.

Това включва работно облекло, обувки и различно специализирано оборудване, за чието придобиване и поддръжка можем да ви помогнем. За такова работно облекло никога не трябва да се грижи самият служител, а винаги се закупува и поддържа от работодателя.

Например, когато заварява, служителят трябва да бъде оборудван с качествено сертифицирано огнеупорно облекло. Нашата колекция работно облекло WelderPro е предназначена за заварчици и шлайфисти на метали. Облеклата са тествани за огнеустойчивост и устойчивост на високи температури, а колекцията е сертифицирана по EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, E3, F1): Топло- и огнезащитно облекло и EN ISO 11611:2015, A1, клас 2.

Светлоотразителното облекло се изисква на работни места, където съществува риск от нараняване при придвижване поради намалена видимост. За тези дейности предлагаме колекцията HighVisPro, която е сертифицирана съгласно EN ISO 20471: Облекло с висока видимост и EN 342: Комплекти и облекла за защита от студ.

Нашите доволни клиенти от автомобилната индустрия

Автомобилният сектор е много широк – от производството на основни компоненти до сглобяването на крайния автомобил. В Lindström имаме клиенти, за които осигуряваме работно облекло от почти цялата верига на доставки. Сред тях са например Fritzmeier s.r.o., която произвежда компоненти за селскостопански, строителни и товаро-разтоварни машини (кабини, каросерии, предпазни рамки), както и части за леки и товарни автомобили, и Pašek Autoservis s.r.o., която през 1994 г. придоби дилърството на TATRA и започна да продава камиони и резервни части и стана оторизиран сервизен център.

В днешния глобализиран свят спазването на нормите и стандартите става все по-важно не само за да се задоволят изискванията на клиентите, но и за да се гарантира спазването на законите и разпоредбите в различните страни. Компаниите, които избират сертификация по ISO, показват на своите клиенти, доставчици и други заинтересовани страни своето уважение към управлението на качеството, околната среда, безопасността на труда и други области.

Нашите услуги с текстил под наем могат да послужат за нуждите на вашия бизнес, така, че той да отговаря на нужните стандарти. Ако вашият бизнес има нужда от работно облекло, изтривалки или индустриални кърпи под наем, ние сме на ваше разположение! Обадете сe още днес на тел: +359 2 841 11 10  или ни пишете на infobg@lindstromgroup.com.

Lindström Group
Lindström Group