Акцент върху енергията

Lindström акцентира специално върху енергийната ефективност през 2015 г. Тъй като придобиването на енергия е едно от основните разходни пера на компанията, енергийната ефективност има пряко въздействие върху доходността и ценообразуването на услугата. Енергийната ефективност позволява да се намали натискът за повишаване на цените в резултат на нарастващите разходи за енергия. Общото производство на Lindström нараства значително, докато потреблението на енергия за килограм отпадъци намалява. До 2020 г. компанията се стреми да намали консумацията на енергия с 6%. Целта за енергийна ефективност може да бъде постигната чрез планирани мерки през следващите няколко години, насочени към енергийната ефективност на недвижимите имоти и оползотворяването на топлината в процеса на пране.

 

Напредъкът при оползотворяването на топлината както от водата за пране, така и от отработения въздух на сушилните, има значително въздействие върху енергийната ефективност на компанията. През 2015 г. в Естония, Финландия и Словения бяха инсталирани нови системи за оползотворяване на топлина и съществуващото оборудване във Финландия беше обновено. Тъй като инсталирането и обновяването бяха извършени през втората половина на 2015 г., годишният коефициент на енергоспестяване все още не е измерен. Коефициентът на ефективност на системите за оползотворяване на топлината обаче е 15-25%, а ремонтите на съществуващите системи се очаква да доведат до икономии от приблизително 10%.

 

Енергийната ефективност на недвижимите имоти е проучена чрез енергийни анализи. Прецизна настройка на системите за вентилация, отопление и климатизация на имотите, както и внедряването на най-добри практики доведоха до икономии от 12% без допълнителни инвестиции. Енергийният анализ също така обръща внимание на енергийната ефективност на всяко съоръжение.

 

Енергийните огледи са извършени в съответствие със законодателството на ЕС. Lindström прилага във всички свои дейности финландския Закон за енергийната ефективност, а през 2015 г. компанията-майка на групата във Финландия отговори на законовите изисквания. През 2015 г. енергиен оглед беше извършен в цялата компания-майка, а огледи на отделните филиали, реализиращи 10% от потреблението на енергия, бяха извършени в Lindström Oulu и Comforta в Тампере. Ефективни практики ще бъдат приложени във всички подразделения на Lindström.

Свързани статии