Договір №_______
з надання послуг по догляду за наданими вестибюльними килимами

м. Київ «____» _________ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліндстрем» в особі ______________________________, який діє на підставі Довіреності № __________________________ року, надалі за текстом – Виконавець, та _____________________ в особі ________________________, який діє на підставі ________________, надалі за текстом – Замовник, які разом іменуються – Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору
1.1. Виконавець надає Замовнику послугу з догляду за вестибюльними килимами, що надаються Виконавцем у користування Замовнику, а Замовник зобов’язується прийняти послугу та сплатити її вартість.
1.2. Виконавець надає наступні вестибюльні килими:

MSW-0 ____________________штук; ERM10R ___________________штук;
MSW-1 ____________________штук; ERM11R ___________________штук;
MSW-2 ____________________штук; ERM49R ___________________штук;
MSW-4 ____________________штук. ERM51R ___________________штук;
MТW-0 ____________________штук;ERM18R____________________штук.
MТW-1 ____________________штук;
MТW-2 ____________________штук;

1.3. Послуга, передбачена цим Договором включає в себе: передачу вестибюльних килимів у користування Замовнику, прання забруднених килимів, надання Замовнику чистих вестибюльних килимів на період прання забруднених, інші послуги, які входять в предмет цього Договору або суть яких випливає з предмету цього Договору.
1.4. Вестибюльні килими, які є об’єктом цього Договору, є власністю Виконавця та надаються Замовнику у кількості, погодженій Сторонами, та визначеній у п. 1.2. цього Договору та/або у відповідному Акті прийому-передачі вестибюльних килимів.
1.5. Виконавець має виключне право на прання та обслуговування наданих килимів.
1.6. Сторони погодили, що цей Договір за своєю суттю є змішаним договором у розумінні ч.2 ст. 628 Цивільного кодексу України та до нього застосовуються положення законодавства щодо оренди (окрім лізингу) та положення щодо надання послуг.

2. Порядок надання послуг
2.1. Перша доставка (передача) вестибюльних килимів Замовнику відбувається на підставі Акту прийому-передачі вестибюльних килимів. Регулярні заміни брудних килимів на чисті здійснюються без оформлення окремого акту (накладної).
2.2. Частота заміни килимів може бути один раз на тиждень або частіше, але не рідше, ніж один раз на чотири тижні.
2.3. Сторони визначили період заміни килимів за цим Договором: _____ раз (-и) в (на) _____ тиждень (-і).
2.4. Зміна кількості килимів, що надаються, їх найменування, частота заміни та/або кольору можливі за бажанням Замовника, починаючи з наступної доставки килимів. Сума рахунку змінюється відповідно.
2.5. Зменшення кількості наданих килимів можливе не більше, ніж на 50% від загальної кількості килимів, передбаченої п.1.2. цього Договору.
2.6. Зміна кількості використовуваних килимів оформлюється відповідним Актом прийому-передачі килимів та/або Актом прийому-передачі (повернення) килимів.
2.7. Підставою для зміни кількості використовуваних килимів або зміни частоти заміни килимів служить лист Замовника, відправлений електронною поштою на адресу CustomerService.Ukraine@lindstrongroup.com або поштовим відправленням не пізніше, ніж за 10 днів до бажаної дати зміни.
2.8. Замовник зобов’язується негайно сповістити Виконавця про будь-які обставини (зміни), що можуть вплинути на виконання умов за цим Договором будь-якою зі Сторін.
2.9. У випадку припинення Договору з будь-якої підстави Замовник зобов’язується повернути Виконавцеві вестибюльні килими протягом 3 (трьох) днів з моменту припинення Договору, про що оформлюється Акт прийому-передачі (повернення) килимів.

3. Ціна послуги
3.1. Ціна обслуговування визначається кількістю використовуваних килимів, ціною їх заміни і погодженою кількістю замін за чотиритижневий період.

3.2. Ціна заміни килима залежить від його розміру та періодичності заміни і визначається наступною таблицею:
Найменування килима та артикул Розмір
(см Х см) Ціна за 1 заміну при частоті замін більше 1 разу на тиждень (грн. без ПДВ) Ціна за 1 заміну при частоті замін 1 раз на тиждень (грн. без ПДВ) Ціна за 1 заміну при частоті замін 1 раз на 2 тижні
(грн. без ПДВ) Ціна за 1 заміну при частоті замін 1 раз на 4 тижні (грн. без ПДВ)
(MSW-0, MTW -0) 75 Х 85
(MSW-1, MTW -1) 85 Х 150
(MSW-2, MTW- 2) 115 Х 200
(MSW-4) 150 Х 300
(ERM10R) 54×86
(ERM11R) 86×142
(ERM18R) 86х277
(ERM49R) 85×150
(ERM51R) 115×175
3.3. Ненадання Замовником можливості заміни килимів не може вважатися підставою для зменшення суми рахунку, якщо Замовник не попередив письмово або по факсу Виконавця про неможливість заміни, не пізніше, ніж за 3 робочих дні до дати чергової заміни килимів.
3.4. Сторони домовились про те, що ціни за даним Договором підлягають щорічній автоматичній індексації на рівень офіційно опублікованої інфляції в Україні за минулий календарний рік, починаючи з другого року співпраці. Нові ціни не вимагають підписання ніяких додаткових угод та вступають в дію автоматично.
3.5. Всі ціни зазначені в національній валюті України без урахування ПДВ, який підлягає оплаті за ставками, що діють.
3.6. За загублені, порізані, пропалені, зіпсовані незмивними плямами (наприклад: фарби, лаку і/або інших речовин) або зіпсовані іншим чином килими Замовник, на підставі окремого рахунку, виставленого Виконавцем, та у строк, передбачений цим Договором, сплачує компенсацію в наступному розмірі:
Найменування килима та артикул Розмір (см Х см) Компенсаційна вартість (грн., без ПДВ)
(MSW-0, MTW -0) 75 Х 85
(MSW-1, MTW -1) 85 Х 150
(MSW-2, MTW- 2) 115 Х 200
(MSW-4) 150 Х 300
(ERM10R) 54×86
(ERM11R) 86×142
(ERM18R) 86×277
(ERM49R) 85×150
(ERM51R) 115×175

4. Оплата послуг
4.1. Оплата послуг здійснюється на підставі виставленого Виконавцем рахунку кожні чотири тижні. В загальній сумі, визначеній в рахунку, враховуються кількість килимів, що надаються, частота заміни за минулі чотири тижні та ціна заміни.
4.2. Виставлені рахунки відсилаються засобами електронного зв’язку на електронну адресу особи Замовника відповідальної за оплату наданих послуг:
________________________________________________________________________________________________
4.3. Кожні 4 (чотири) тижні Виконавець разом із рахунком направляє Замовнику Акт виконаних робіт (наданих послуг) (далі – Акт). Замовник зобов’язується підписати Акт протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати отримання. Якщо протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Замовником Акту, Виконавець не отримав письмових зауважень, то вважається, що послуги зазначені в Акті виконані в повному обсязі і підлягають оплаті.
Сторони визнають, що Акти складені в електронному вигляді та підписані електронними цифровими підписами є первинними документами, що підтверджують факт надання послуг за Договором.
Адреса електронної пошти Замовника для обміну електронними документами:

______________________________________________________________________________________________.
Адреса електронної пошти Виконавця для обміну електронними документами: Finance.Ukraine@lindstromgroup.com
4.4. Замовник зобов’язується завчасно (не менш ніж 5 робочих днів) повідомляти Виконавця про зміну адреси електронної пошти для отримання електронних документів, зазначених у пунктах 4.2 та 4.3, шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу Виконавця Finance.Ukraine@lindstromgroup.com.
4.5. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 14 днів з дня виставлення рахунку.
4.6. Сторони домовилися, що повернення килимів Замовником у разі припинення або призупинення дії Договору вважається заміною і підлягає оплаті згідно з умовами Договору.

5. Відповідальність
5.1. Спірні питання, що виникають в ході виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. В разі розбіжностей суперечка передається на розгляд до відповідного суду.
5.2. У разі протермінування оплати Замовником наданих Виконавцем послуг, Виконавець має право призупинити обслуговування наданих в користування килимів, а Замовник зобов’язується повернути килими, які були передані йому в користування до моменту повного погашення своїх зобов’язань по оплаті послуг.
5.3. У випадку порушення строків оплати послуг Виконавець має право отримати пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення.

6. Форс-мажорні обставини
6.1. У разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, одна Сторона негайно інформує іншу сторону про вплив таких обставин на виконання своїх зобов’язань згідно з цим Договором. Такими обставинами можуть бути, наприклад, промислові проблеми, шкода, завдана погодою і природніми явищами, пожежа, катастрофа або війна і т. д. При настанні форс-мажорних обставин Сторони звільняються від виплати будь-яких компенсацій.

7. Інші умови
7.1. Цей Договір набирає чинності після його підписання і діє 12 (дванадцять) місяців. Дія цього Договору пролонгується кожного разу строком на один рік на тих же умовах, якщо не пізніше, ніж за 2 місяці до закінчення терміну його дії, жодна із Сторін письмово не заявить про намір змінити умови або розірвати цей Договір.
7.2. У випадку, якщо будь-яка із Сторін постійно порушує свої зобов’язання згідно з цим Договором, інша Сторона має право розірвати Договір до закінчення строку його дії, письмово попередивши про це іншу Сторону за 1 (один) місяць до розірвання Договору.
7.3. У випадку, якщо Замовник розриває Договір з інших причин до закінчення строку його дії, він має сплатити Виконавцю компенсацію у сумі 50 (п’ятидесяти) відсотків від вартості послуг, що залишилися ненаданими до кінця терміну дії Договору.
7.4. Про зміну реквізитів, адреси доставки килимів, ліквідації підприємства Замовник повинен повідомити Виконавця в тижневий термін з моменту настання таких обставин.
7.5. Замовник зобов’язаний забезпечити можливість доступу і під’їзду автотранспорту для заміни килимів відповідно до умов цього Договору.
7.6. Заміна килимів здійснюється спеціалістом Виконавця з доставки.
7.7. Відповідальною особою Замовника за цим Договором є ________________________________________ тел. ________________________, електронна пошта _________________________________________________.
7.8. Представники Виконавця, при проведенні заміни килимів, мають право на проведення інвентаризації килимів у Замовника.
7.9. Замовник заявляє та гарантує, що особа, яка підписала цей Договір, так само як будь-які додатки, додаткові угоди, тощо наділена належними повноваженнями на вчинення такого правочину. В разі, якщо в подальшому виявиться, що представник Замовника при укладенні цього Договору діяв з перевищенням повноважень, проте Замовник вчинив дії, що свідчать про прийняття цього Договору до виконання та/або його схвалення, то цей Договір діє та створює права та обов’язки для Виконавця відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України (наприклад, якщо було надано заявку, сплачено рахунок, підписано акт наданих послуг, або вчинено будь-які інші конклюдентні дії).

7.9. Договір складений у 2 (двох) екземплярах, по одному для кожної із Сторін.

7. Місцезнаходження Сторін та їх реквізити
Замовник: Виконавець:
Назва:____________________ ЄДРПОУ____________
Адреса:________________________________________
ІПН:__________________________________________
Св-во платника ПДВ №__________________________
Банк: _________________________________________
МФО: _________________
п/р: ___________________
IBAN _________________________________________
SWIFT_________________
___________________ /__________________________/
(підпис) (ПІБ) МП
________________________________________ (посада) ТОВ «Ліндстрем»
Код ЄДРПОУ 34355058
вул. Віскозна, 8, м. Київ, 02094, Україна
ІПН: 343550526597, Св-во платника ПДВ №100123534
п/р: 2600055591 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м.Київ, МФО: 380805
IBAN: UA363808050000000002600055591
SWIFT: AVALUAUK
Електронна адреса: CustomerService.Ukraine@lindstromgroup.com
___________________ /____________________./
(підпис) (ПІБ) МП
______________________________ (посада)

Акт прийому-передачі вестибюльних килимів
(до Договору №___ від ________ р. з надання послуг по догляду за наданими вестибюльними килимами)

м. Київ «____» _________________ 20___ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліндстрем» в особі ______________________________, який діє на підставі Довіреності № __________________________ року, надалі за текстом – Виконавець, та _____________________ в особі ________________________, який діє на підставі ________________, надалі за текстом – Замовник, даним актом прийому-передачі килимів посвідчують факт, що Виконавець передав, а Замовник отримав наступні вестибюльні килими:
MSW-0 ____________________штук; ERM10R ___________________штук;
MSW-1 ____________________штук; ERM11R ___________________штук;
MSW-2 ____________________штук; ERM49R ___________________штук;
MSW-4 ____________________штук. ERM51R ___________________штук;
MТW-0 ____________________штук;ERM18R____________________штук.
MТW-1 ____________________штук;
MТW-2 ____________________штук;

Сторони домовились, що Виконавець зобов’язаний доставляти, замінювати, обслуговувати замовлені килими у зазначеній вище кількості за вказаною нижче адресою та схемою розташування:
№ Код килима Адреса поставки

Схема розміщення килимів:

Сторони не мають зауважень щодо якості, кількості чи розміщення переданих вестибюльних килимів.
Сторони не мають претензій одна до одної.

Замовник: Виконавець:

_________________ /_________________/ __________________ /_________________/
(підпис) (ПІБ) (підпис) (ПІБ)
____________________________ (посада) _____________________________ (посада)