Uppförandekod

Inledning

Denna uppförandekod definierar grundläggande krav på Lindström Group (Lindström Oy med dotterbolag, härefter endast “Lindström”) och dess leverantörer (tillsammans härefter “vi”) av varor och tjänster, och handlar om ansvar mot ägare, miljön och samhället i stort. Uppförandekoden utgår från våra åtaganden. Lindström förbehåller sig rätten att göra rimliga ändringar i uppförandekodens regler i den händelse att Lindströms egen efterlevnadspolicy skulle revideras. Om så sker förväntar sig Lindström att även leverantören accepterar sådana rimliga ändringar. Uppförandekoden gäller för alla anställda på Lindström och tredje parter, oavsett befattning.

Etisk affärsverksamhet

Regelefterlevnad

Vi följer gällande lokala och internationella lagar i respektive land.

Förbud mot korruption och mutor

Vi tolererar inga former av korruption i några som helst affärsprocesser, vare sig interna eller i samröre med tredje parter (offentliga eller privata företag). Vi får inte ge eller ta emot mutor, vare sig direkt eller indirekt. Det är förbjudet att erbjuda eller skänka något av värde (inkl. pengar, gåvor eller tjänster) för att kunna sluta avtal, bibehålla affärsrelationer eller skaffa sig orättvisa fördelar.

Privata intressen eller familjeintressen får aldrig påverka vårt professionella omdöme. Vi undviker intressekonflikter i alla affärsförehavanden och beslut. Vi får endast ta emot tredje parters inbjudan till måltider eller evenemang om huvudorsaken till tillställningen är ett legitimt affärsmöte.

Datasekretess och datasäkerhet

Vi har som gemensam målsättning att alla som hanterar information har skyldighet att säkerställa informationssäkerhet och datasekretess genom att följa gällande användningsregler och instruktioner för informationssäkerhet och datasekretess. Lindströms rekommendationer för informationssäkerhet och datasekretess implementeras i enlighet med nationella och internationella normer för informationssäkerhet, datasekretess, kvalitetssystem, informationshantering och eventuella övriga avtalade standarder.

Användande av sociala medier

Vi uppmuntras att engagera oss genom olika sociala medier. Vi tänker efter hur och när det är lämpligt att använda sociala medier. Vi tar hänsyn till målgruppen, lägger inte upp hemlig information och respekterar alltid andra i vår kommunikation.

Respekt för anställdas grundläggande mänskliga rättigheter

Rättvis behandling och jämlikhet

Vi tolererar inga former av diskriminering. Vi accepterar inga beteenden som riskerar att kränka individens värdighet, i synnerhet inga fysiska eller verbala trakasserier, t.ex. ovälkomna handlingar som skapar en skrämmande, fientlig, nedvärderande, förödmjukande eller kränkande miljö.

Rättvis anställning

Vi förbinder oss till en rättvis anställningspraxis bestående av rättvis, meritorienterad och icke-diskriminerande rekrytering. Vi diskriminerar ingen anställd med anledning av kön, föräldraskap, sexuell läggning, civilstånd, könskorrigering, ras, hudfärg, nationalitet, etnisk eller nationell bakgrund, religion

eller trosföreställningar, funktionshinder eller ålder. Vi erbjuder likvärdiga möjligheter till utbildning och utveckling med utgångspunkt i individuella styrkor och behov, för att därmed hjälpa medarbetarna nå sin fulla potential. Anställda kompenseras rättvist baserat på kapacitet, prestation, gjorda bidrag och erfarenhet.

Varje anställd ska förses med en skriftlig redogörelse för anställningsvillkoren på det lokala språket, så att all personal känner till sina juridiska rättigheter och skyldigheter. Vi strävar efter att bidra till en positiv social och ekonomisk utveckling. Vi respekterar lokala kulturer, har en önskan att förstå, och respekterar sedvänjor och lokala värderingar i de länder där vi bedriver verksamhet.

Vi respekterar våra anställdas rätt till fria sammanslutningar så långt lagen medger och ska aldrig vare sig gynna eller diskriminera den som är medlem i arbetstagarorganisationer eller fackföreningar.

Tvångsarbete

I våra åtaganden ingår att upprätthålla effektiva system och kontroller som garanterar att slaveri och människohandel aldrig förekommer vare sig i vår egen verksamhet eller i vår leveranskedja. Vi kräver av alla anställda och samarbetspartner att de agerar med integritet och moral på högsta nivå och att de förstår och följer alla gällande lagar och regelverk i de respektive länder där vi bedriver vår verksamhet. Vi förbjuder alla former av människohandel och tvångsarbete, inklusive fångarbete, kontraktstjänarskap, skuldslaveri, slavarbete eller andra former av tvångsarbete eller slaveri.

Barns och unga arbetstagares rättigheter

Vi åtar oss att följa ILO:s konventioner 138 och 182, enligt vilka det är förbjudet att anställa personer som är yngre än 15 år, eller den ålder då skolplikten tar slut, beroende på vilken av dessa som är högre. Ungdomar får inte utföra arbeten som i och med uppgiftens natur eller de omständigheter under vilka den utförs kan äventyra deras hälsa, säkerhet eller moral.

Hälsa och säkerhet

Vi identifierar risker och faror i arbetsmiljön och vidtar åtgärder för att minska dem och därmed säkerställa alla våra anställdas hälsa och säkerhet. Vi förebygger olyckor, genom att till exempel upprätthålla korrekt och adekvat brandsäkerhet på arbetsplatsen, och arbetsrelaterade sjukdomar, och uppmuntrar samtliga att delta i att utveckla sådana rutiner. Vi tillhandahåller utbildning och ser till att våra anställda är medvetna om frågor som rör hälsa och säkerhet. Vi förväntar oss ett sunt och säkert beteende av samtliga i det dagliga arbetet. Vi tillämpar ISO-standard 45001 för hälsa och säkerhet.

Miljöarbete

Vi kräver att både vi själva och alla våra leverantörer i hela försörjningskedjan följer lokal miljölagstiftning och internationella miljöskyddsavtal. Detta efterlevnadsarbete måste dokumenteras och regelbundna uppföljningar garanterar att så är fallet.

Vi gör vårt bästa för att minimera eventuell negativ miljöpåverkan från verksamheter, produkter och tjänster, och kräver även detsamma av våra leverantörer. Vi främjar en cirkulär ekonomi i värdekedjan, och väljer den lösning som har lägst miljöpåverkan sett över hela produktens/tjänstens livstid. Vi tar hänsyn till miljöpåverkan redan i planeringsfasen, vid transport och vid design och val av produkter, till exempel genom att använda miljömässigt hållbara material.

Vi tillämpar ISO-standard 14001 eller likvärdigt miljökontrollsystem för att ständigt förbättra vår verksamhet på miljöområdet genom årliga miljömål och handlingsplaner.

Leveranskedja

Vi kräver att leverantörer och leverantörernas leveranskedja följer denna uppförandekod och därmed följer principerna om icke-diskriminering i valet och behandlingen av leverantörer.

Vi förväntar oss att all kommunikation, inklusive uttalanden, beskrivningar och certifieringar som tillhandahålls kunder och samarbetspartner, är sanningsenlig och korrekt. Vi sätter värde på det arbete som utförs av våra konkurrenter och deras medarbetare. Våra löften till kunder rörande tjänsternas kvalitet och säkerhet måste alltid följa samtliga gällande regelverk och lagar.