Lindström som företag

Lindström är ett av Europas ledande textilserviceföretag med över 165 års erfarenhet inom textilbranschen. Vi erbjuder servicelösningar för företagens olika behov av textilier, arbetskläder och skydd.

Vi arbetar för att stärka våra kunders image och underlätta deras vardagar med hjälp av våra tjänster. Vår fullservice är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att ta hand om ert företags textilbehov.

Lindström är ett snabbt växande internationellt företag. Vårt mål är att expandera geografiskt och öka vår marknadsandel på lång sikt. Vår framgång backas upp av starkt konceptualiserade arbetsrutiner som säkerställer hög kvalitet, enhetliga tjänster och ansvarstagande i alla de länder där vi är verksamma.

Företagets värderingar som utgångspunkt

Lindströms vision och medlen för att uppnå den,  det vill säga strategin – specificeras vart femte år. Företagets värderingar beaktas i uppställningen av målen och de medel som ska leda dit. Företagets strategiska val och de utvecklingspunkter som står i fokus, analyseras årligen av ledningsgruppen. När vision, mission och strategi ändras, granskas även ändringen och dess påverkan på vardagen i arbetsgrupper, i samarbete med personalen.

Missionen och affärsidén

Lindström

Textilserviceföretaget Lindström förstärker sina kunders image. Vår service underlättar våra kunders vardagar och ger det bästa värdet på marknaden. Vi är ett ansvarsfull medverkande och en respekterad arbetsgivare i samhället.

Vision 2020

Ett solitt företag med en omsättning på en halv miljard euro med engagerade medarbetare som skapar en förstklassig kundupplevelse.

Omsorg om våra kunder

2015 lanserade vi Lindströms nya vision och strategi. Hundratals medarbetare från över 20 länder och från alla delar av organisationen deltog i utformningen av strategiarbetet.

Vårt mål är att skapa värde för våra kunder i allt vi gör. Vi vill ta hand om våra kunder, ge dem den bästa servicen och göra dem stolta över att arbeta med oss. Goda kundupplevelser är kärnan i all vår verksamhet

Våra strategiska hörnstenar

Lindströms strategi bygger framförallt på fyra hörnstenar: engagerade medarbetare, optimerad verksamhet, goda kundupplevelser och tillväxt.

Engagerade medarbetare

Vi tror att nöjda medarbetare ger även nöjda kunder. Vi stimulerar viljan att lära. Vi utvecklar kontinuerligt våra ledare och erbjuder nya utbildningsmöjligheter för alla våra medarbetare. Målet är att våra medarbetare ska vara stolta över vad de gör, och att de har kompetens att fatta beslut i sitt dagliga arbete med kunderna. Besök våra karriärsidor.

Optimerad verksamhet

Vi fokuserar på att bara göra saker som skapar värde för våra kunder. Eftersom vi finns representerade lokalt har vi god kännedom om våra kunders affärsverksamhet. Vi hjälper dem att nå sin fulla potential genom att säkerställa att de får de tjänster de behöver i rätt tid och på rätt plats. Våra tjänster förbättrar våra kunders känsla av komfort, säkerhet och effektivitet. Besök våra tjänstesidor.

Goda kundupplevelser

Vi intresserar oss för våra kunders affärsverksamhet och arbete i vardagen. Vi uppmuntrar medarbetare på alla nivåer i organisationen till nytänkande i samarbete med våra kunder. Vi ser positivt på nya lösningar som hjälper våra kunder att själv uppnå hållbar tillväxt. Vi strävar efter att ligga steget före, så att vi kan på förhand se våra kunders framtida behov. Besök våra kundreferenssidor.

Tillväxt

Vi växer både organiskt och genom förvärv. Det innebär att vi kan tillhandahålla tjänster dels i helt nya länder och städer, dels genom att lansera nya tjänster på de befintliga marknaderna. Vi utvecklar ständigt vår försäljningsförmåga så att vi blir bättre och bättre på att möta kundernas ändrade behov.

Värderingar anger riktningen

Lindströms verksamhet styrs av företagets värderingar som är framförallt: lönsam tillväxt, långvariga kundrelationer, ansvar och entusiasm, samt motivationen att lära.

Lindström eftersträvar långsiktig utveckling av verksamheten och långvarigt partnerskap. Vårt beslutsfattande styrs av viljan att skapa hållbara lösningar som tillförsäkrar en lönsam tillväxt.

Våra värderingars betydelse visar sig även i besluten om expansion av verksamheten. Vi startar ingen affärsverksamhet i ett land, förrän vi har rekryterat lokal personal och samarbetspartners, vars verksamhet är i linje med företagets värderingar och etiska regler.

Värderingarna och hur de används i vårt dagliga arbete analyseras regelbundet och tas även upp regelmäsigt i de årliga utvecklingssamtalen.

Lönsam tillväxt

Lindströms verksamhet är kostnadsmedveten och kostnadseffektiv – detta garanterar en lönsam tillväxt. Olika projekt prioriteras av ledningen i enlighet med den totala ändamålsenligheten för företaget. Varje projekt måste noggrant stödja Lindströms vision. Beslut fattas långsiktigt och resurser tilldelas för att stödja tillväxten.

Ansvar

Lindström tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av företagets verksamhet. Vi arbetar ärligt, efterkommer lagar och bestämmelser och respekterar lokala kulturer. Lindström är en ansvarsfull och samtidigt rättvis arbetsgivare. Vi begär att våra leverantörer och partner följer samma principer.

Långvariga kundrelationer

Genuina partnerskap bygger på ömsesidigt förtroende, kontinuerlig utveckling av verksamheten och ömsesidigt fördelaktig affärsverksamhet. Vi lyssnar på våra kunder, förutser deras behov och erbjuder konkurrenskraftiga tjänster. Vid behov reagerar vi omedelbart på kundernas behov, utan panik.

Entusiasm och viljan att lära

Gott ledarskap och god förvaltning som uppmuntrar feedback och utbildning säkerställer kontinuerlig utveckling av Lindström och dess personal. Öppen, interaktiv kommunikation skapar en god atmosfär för innovationer och främjar en framgångsrik implementering.

358
Omsättning (miljoner €)
4000
Antal anställda
24
Länder
80
Orter

Lindström globala tjänster

Vi erbjuder arbetskläder i alla våra verksamhetsländer och mattservice i över 10 europeiska länder. Dessutom omfattar gruppens service urval även personlig skyddsutrustning, handdukar, hygien- och textiltjänster för restauranger, samt textilier för hotellindustrin  och hälsovården.

Historia

Experter på textilservice sedan 1848

Under hela den tid som Lindström har funnits har företaget vuxit från en textilfärgningsfirma till ett tvätteri och därefter till ett professionellt textilserviceföretag. Den familjeägda verksamheten med en 165 år lång historia har under hela sin verksamhet varit en av pionjärerna på sitt område.

1848 – Lindström grundas

Carl August Lindström grundade Lindström 1848. I början var företaget en textilfärgningsfirma som låg i närheten av den nuvarande parlamentsbyggnaden i Helsingfors. På 1880-talet kompletterades färgningsfirman med ett tvätteri som erbjöd en ny tjänst som hette kemtvätt. Firman hette C. A. Lindström & Son.

1890-talet – tillväxten inleds

Efter generationsskiftet 1891 ändrades namnet till W.E. Lindström och en kraftig expansion inleddes. 1913 hade antalet anställda ökat från ett fåtal familjemedlemmar till 55 anställda och företaget hade flyttat till större lokaler i Helsingfors.

Företagsförvärv och nya ägare under 1920-talet

1922 köptes W. E. Lindström Oy:s aktiekapital upp av Uusi Pesula Oy, som var specialiserat på vittvätt och vars största aktieägare var chefsingenjören Johan Roiha. Företaget blev en av Nordens största aktörer i branschen.

1930-talet – textiluthyrningen startar

Under 1930-talet inleddes en småskalig textiluthyrningsverksamhet. Företaget hyrde ut linne, lakan, bordsdukar och servetter liksom läkar- och frisörrockar. 1939 tvättade företaget 2,4 miljoner kilo textilier och antalet anställda hade ökat till 300.

Brist under 1940-talet kräver improvisation

Ångproduktionen krävde att ångpannan ständigt upphettades och eftersom det rådde bränslebrist användes ved för uppvärmningen. Vedkonsumtionen uppgick till 70 m3 per dag och företaget köpte träd på rot för att täcka bränslebehovet.

Investeringar i kläduthyrning ökar under 1950-talet

Trots att andelen privattvätt låg på över 80 % av företagets omsättning ansåg VD:n Eino Roiha att företagets framtid i ökande grad fanns i uthyrning av arbetskläder och textilier. Beslutet drevs även på av att en ny typ av tyg som inte behövde strykas eller pressas hade utvecklats i USA.

Uthyrning av handduksautomater under 1960-talet

Under 1965 började Lindström även hyra ut automater för handduksrullar. Samtidigt började andelen privattvätt minska, till största delen på grund av det ökande antalet automatiska tvättmaskiner i hemmen.

Mattuthyrning under 1970-talet

1971 startade mattuthyrningsverksamheten. Tre år senare köpte Lindström upp sina konkurrenter Lainatekstiilit Oy och Cleaner Oy och stärkte på så sätt sin marknadsposition som ett företag som tillhandahåller hyrservice för arbetskläder, handduksautomater och mattor i Finland. Verksamheten i textilfärgningsfirman lades ner på grund av vikande efterfrågan och lönsamhet.

Koncentration och internationalisering under 1990-talet

Företaget lade även ner sina verksamheter inom städ- och avfallshantering liksom tvättbutikerna och koncentrerade sig på textiluthyrning. 1992 startade Lindström sitt första dotterbolag i Estland. Detta följdes av etablerandet av dotterbolag i Ryssland (1993), Ungern (1994), Lettland (1994), Republiken Tjeckien (1996), Litauen (1998), Slovakien (1998) och Slovenien (1998).

Modultvätteri patenteras i början av 2000-talet

På hösten 2002 fick Lindström patent på en internationellt unik uppfinning – modultvätteri. I början av 2000-talet etablerades även Comforta Oy, som är specialiserade på hotelltextilier. 2005 förvärvade Lindström Vision Design Oy, som arbetar med företagstextilier och PR-produkter, och utvidgade sitt företagsklädessortiment i Finland till personlig skyddsutrustning.

Verksamhet i Asien inleds 2006

Under 2000-talet fortsatte Lindströms kraftiga internationalisering. I Europa utvidgas verksamheten till Storbritannien (2001), Tyskland (2002), Polen (2002), Sverige (2002), Rumänien (2005), Ukraina (2006), Turkiet (2007) och Bulgarien (2008). Under 2006 expanderar företaget till Asien när dotterbolag etableras i Kina och, ett år senare, i Indien.

Tillväxten fortsätter under 2010-talet

2011 expanderar Lindström sin verksamhet till Vitryssland och Kroatien. Dotterbolagen i Serbien och Kazakstan grundades 2014. Under 2014 låg Lindströms omsättning på över 300 miljoner euro och företaget hade ca 3 000 anställda i Europa och Asien. Företaget fortsätter sin kraftiga expansion.