Lindström / Articles / Lindströms klimatmål har godkänts av Science Based Targets initative (SBTi)
26.10.2023

Lindströms klimatmål har godkänts av Science Based Targets initative (SBTi)

Lindström är en av pionjärerna inom textilindustrin, vars mål för minskning av växthusgaser och nettonollutsläpp har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi). Världssamfundet har åtagit sig att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C för att undvika katastrofala klimatförändringar. SBTi hjälper företag att sätta upp och uppnå ambitiösa mål för att minska utsläpp baserade på den senaste klimatforskningen.

Vår målsättning är att minska utsläppen av växthusgaser med 50% i hela värdekedjan till år 2030 för att i slutändan komma fram till nettonollutsläpp till år 2050. ”Denna prestation är resultatet av ett hängivet teamarbete för att beräkna utsläppen av växthusgaser och utveckla en plan för att minska dem. Vi identifierade de nyckelområden som har störst inverkan på våra utsläpp och gjorde en plan för hur vi skulle kunna minska dem”, förklarar Taru Jokinen, chef för Concept Development and Sustainability, som ledde arbetet på Lindström.

Samma tillförlitliga service med hälften så stora utsläpp senast år 2030

Inari Laveri, chef för Quality & Compliance, som samordnade de omfattande kalkylerna och processen med SBTi, betonar de klara fördelarna för våra kunder: ”Vi kan nu stödja våra kunder i deras egna hållbarhetsmål genom att tillhandahålla exakta utsläppsdata från våra tjänster och visa tydliga framsteg i minskningen av utsläpp. I praktiken kan vi fortsätta att erbjuda våra kunder samma tillförlitliga service samtidigt som vi halverar utsläppen till år 2030.”

Under det kommande decenniet kommer våra kunder att se flera förbättringar när det gäller hållbarhet i våra tjänster. Återvunna och biobaserade material kommer i allt högre grad att kunna ersätta jungfruliga material i textilierna. Textilierna kommer att tillverkas på kortare avstånd av leverantörer som har åtagit sig att minska sina utsläpp. Den energi som används för underhåll och tvätt ska i allt högre grad komma från förnybara källor. Leveranser av textilier kommer i högre grad att ske med elfordon, biogas- och vätgaslastbilar. För att minska utsläppen kommer förnybar biodiesel att användas tills alternativ blir tillgängliga.

”SBTi-mekanismen är smart utformad eftersom den tvingar dig att få med hela värdekedjan på tåget. Att uppnå utsläppsmål inom alla områden skulle vara omöjligt utan att våra största leverantörer också åtog sig att minska sina utsläpp”, konstaterar Laveri.

Våra validerade mål ger trovärdighet och transparens till kunder och andra intressenter, och hjälper kunderna att rapportera framsteg mot sina mål. Genom att fastställa och uppnå ambitiösa utsläppsminskningsmål kan vi stödja våra kunder i deras egna hållbarhetsambitioner, driva hållbarhet genom hela värdekedjan och bidra till en mer hållbar framtid för alla.


LINDSTRÖMS ÅTAGANDE

Lindström Group åtar sig att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan senast 2050 från basåret 2021.*

Mål på kort sikt: Lindström Group åtar sig att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i Scope 1 och 2 med 50 % till år 2030 från basåret 2021.* Lindström Group åtar sig också att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i Scope 3 med 50 % inom samma tidsram.

Mål på lång sikt: Lindström Group åtar sig att minska de absoluta Scope 1- och 2-utsläppen av växthusgaser med 90 % till år 2050 från basåret 2021.* Lindström Group åtar sig också att minska de absoluta Scope 3-utsläppen av växthusgaser med 90 % inom samma tidsram.

*Målgränsen omfattar markrelaterade utsläpp och upptag från bioenergiråvaror.


Ordlista

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Initiativet driver på ambitiösa klimatåtgärder inom den privata sektorn genom att göra det möjligt för organisationer att sätta upp vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskningar.

Scope of emissions avser de tre scopes of emissions som används för att rapportera utsläpp av växthusgaser (GHG). Scope 1 – representerar direkta utsläppen av växthusgaser från företagets verksamhet. Scope 2 – indirekta utsläpp från energiförsörjning inom företagets egen verksamhet. Scope 3 – indirekta utsläpp av växthusgaser i värdekedjan utanför företagets egen verksamhet.

Nettonoll innebär att utsläppen av växthusgaser minskas till så nära noll som möjligt, och att eventuella återstående utsläpp återabsorberas från atmosfären av till exempel hav och skogar. Enligt standarden Net Zero från initiativet Science Based Targets ska företagen minska utsläppen med mer än 90 % och använda permanent avskiljning och lagring av koldioxid för att kompensera för de slutliga restutsläpp som inte kan elimineras.

Lindström Group
Lindström Group