Üçüncü Kişi Açık Rıza Beyanı

Üçüncü Kişi Açık Rıza Beyanı

Home / Üçüncü Kişi Açık Rıza Beyanı
Üçüncü Kişi Açık Rıza Beyanı

Veri sorumlusu olan firma tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve Aydınlatma Metni çerçevesinde, kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla firma veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle veri sorumlusu firmanın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından;

Firmanın idare ve yönetimi ile finansal operasyonları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla gerekli olduğu ölçüde, KVKK’nın 5/2(a) maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesi kapsamında, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, KVKK’nın 5/2(d) maddesi kapsamında kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesi kapsamında veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ya da KVKK’nun 5/2(f) maddesi gereği veri sorumlusu firmanın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle kişisel verilerimin işlenmesi hakkında firma tarafından bilgilendirildiğimi,

Aydınlatma Metni kapsamında yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVKK’nın 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve yurt içi ve yurt dışına aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, internet ve sosyal mecralarda kullanma dahil işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak firma tarafından bilgilendirildiğimi ve kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam olduğunu,

İşbu kişisel verilerimin, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, firma tarafından; firma çalışanlarına, görevlilerine, grup firmalarına (Firma ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamukurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim firmalarına, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için firmanın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu;

KVKK’nın 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu firmaya başvurarak tarafıma ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, bu taleplerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme gibi haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit eden bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakka ilişkin açıklamaları da içeren talebimi firmanın internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bildirdiğim ve firmanın kayıtlarında yer alan elektronik posta adresimi kullanmak suretiyle yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu;

Firma ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri firmaya bildireceğimi;

KVKK’da tanımlanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.