Giriş

Bu Davranış Kuralları, Lindström Group’un (Lindström Oy ve bağlı ortaklıkları, bundan sonra yalnızca Lindström olarak anılacaktır) ve aynı zamanda mal ve hizmet tedarikçilerinin (birlikte biz olarak anılacaktır) paydaşlarına, çevreye ve genel olarak topluma karşı sorumluluklarıyla ilgili temel gereksinimleri tanımlamaktadır. Bu Davranış Kuralları, verdiğimiz sözlere dayalıdır. Lindström, Lindström’ün kendi uyum politikası değişirse bu Davranış Kurallarının koşullarında makul değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Lindström, tedarikçinin yapılan makul değişiklikleri kabul etmesini bekler. Bu Davranış Kuralları, pozisyonundan bağımsız olarak tüm Lindström çalışanları ve üçüncü taraflar için geçerlidir.

Etik İş Davranışı

Hukuka Uygunluk

İlgili ülkenin yürürlükteki hukuk sistemlerinde bulunan yerel ve uluslararası yasalara uyarız.

Yolsuzluk ve Rüşvetin Yasaklanması

Şirket içinde ya da üçüncü taraflarla (kamu ya da özel sektör şirketleriyle) yapılan herhangi bir ticari işlemde yolsuzluğun hiçbir türüne müsamaha göstermeyiz. Doğrudan ya da dolaylı olarak rüşvet vermeyiz veya almayız. Bir anlaşmayı bağlamak, ticareti devam ettirmek ya da haksız bir avantaj elde etmek için (para, hediye ya da hizmetler dahil) değerli herhangi bir şey teklif etmek ya da vermek yasaklanmıştır.

Kişisel ya da ailevi çıkarlarımızın, profesyonel kararlarımızı etkilemesine izin vermemeliyiz. Tüm ticari faaliyetlerimizde ve kararlarımızda çıkar çatışmalarından kaçınırız. Üçüncü bir tarafın yemek ya da sosyal etkinlik davetini, ancak etkinliğin birincil amacı meşru bir iş toplantısı olduğunda kabul etmeliyiz.

Veri Gizliliği ve Güvenliği

Bilgiyi işleyen herkesin kabul görmüş bilgi güvenliği ve veri gizliliği kullanım kuralları ve talimatlarına uyarak bilgi güvenliği ve veri gizliliğine dikkat etmekten sorumlu olması ortak amacımızdır. Lindström bilgi güvenliği tavsiyeleri ve veri gizliliği; ulusal ve uluslararası bilgi güvenliğine, veri güvenliği mevzuatına, kalite sistemlerine, en iyi bilgi yönetimi uygulamalarına ve ayrıca kabul edilen diğer standartlara dayalı olarak uygulanmaktadır.

Sosyal Medya Kullanımı

Farklı sosyal medya kanallarıyla ilgilenmeyi teşvik ederiz. Sosyal medyayı nasıl ve ne zaman kullandığımıza dikkat ederiz. Hedef kitleyi göz önünde bulundururuz, gizli bilgileri yayınlamayız ve iletişimlerimizde her zaman başkalarına saygılı oluruz.

Çalışanların temel insan haklarına saygı

Adil Muamele ve Eşitlik

Ayrımcılığın hiçbir türüne müsamaha göstermeyiz. Kişinin haysiyetini zedeleyebilecek hiçbir davranışı, özellikle tehdit edici, düşmanca, aşağılayıcı ya da hakaret edici bir ortam yaratan istenmeyen davranışlar gibi fiziksel ya da sözlü tacizleri kabul etmeyiz.

Adil İstihdam

Adil, liyakate dayalı ve ayrımcı olmayan işe alma uygulamalarından oluşan adil istihdam uygulamalarına bağlıyız. Çalışanlara cinsiyet, hamilelik, cinsel yönelim, medeni hal, cinsiyet değişikliği, ırk, renk, milliyet, etnik ya da milli köken, din, inanç, engellilik veya yaş nedeniyle ayrımcılıkta bulunmayız. Çalışanların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için güçlü yanlarına ve ihtiyaçlarına göre eşit eğitim ve
gelişim fırsatları sunarız. Çalışanları kabiliyet, performans, katkı ve deneyimlerine göre adil bir şekilde ücretlendiririz. 

Çalışanların yasal hak ve yükümlülüklerinin farkında olduğundan emin olmak için çalışanlara istihdam şart ve koşullarının kendi dillerinde yazılı bir kopyası verilmelidir. Pozitif sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunmaya çalışırız. Yerel kültürlere saygı gösteririz, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki insanların sahip olduğu gelenekleri ve yerel değerleri anlamaya çalışır ve saygı gösteririz.

Yasaların izin verdiği ölçüde çalışanların serbest örgütlenme hakkını kabul ederiz ve çalışan örgütlerinin veya sendikaların üyelerine pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmayız.

Zorla veya zorunlu çalıştırma

Verdiğimiz sözlerin bir parçası olarak, işimizde veya tedarik zincirimizde köleliğin ya da insan kaçakçılığının yapılmadığından emin olmak için etkili sistemler ve kontrol mekanizmaları uygulamaya kararlıyız. Tüm çalışanlarımızın ve ortaklarımızın en yüksek dürüstlük ve ahlak ilkelerine göre hareket etmesini ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki tüm geçerli yasaları ve hukuk sistemlerini anlamasını ve
bunlara uymasını talep ederiz. Mahkumların çalıştırılması, ödünç işçilik, borçlandırarak çalıştırma, kölelerin çalıştırılması dahil her tür insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma biçimini ve diğer zorla çalıştırma ve kölelik biçimlerini yasaklarız.

Çocuk ve Genç İşçilerin Hakkı

15 yaşından küçük veya zorunlu eğitimi tamamlama yaşının altındaki (hangisi daha yüksekse o geçerlidir) çocukların istihdam edilmesini yasaklayan ILO Sözleşmeleri 138 ve 182’ye uymayı taahhüt ettik. Genç işçiler, doğası ya da yapılma koşulları gereği sağlıklarını, güvenliklerini ya da ahlaklarını tehlikeye atacak işler yapmamalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Çalışma ortamındaki riskleri ve tehlikeleri belirler ve tüm çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini garanti altına almak için bunları azaltmaya yönelik önlemler alırız. İş yerinde uygun ve yeterli yangın güvenliği koşullarını sağlamak gibi yollarla kazalara ve meslek hastalıklarına karşı koruyucu önlemler alır ve bu uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlamaya herkesi teşvik ederiz. Eğitimler sunarız ve çalışanların
sağlık ve güvenlik konularında eğitimli olmalarını sağlarız. Günlük çalışmalarında herkesin sağlık ve güvenlik davranışlarına uygun davranmasını bekleriz. Sağlık ve güvenlikle ilgili ISO 45001 standardını kullanırız.

Çevre Uygulamaları

Çalışanlarımızdan ve tedarik zincirinin tamamındaki tedarikçilerimizden yerel çevre mevzuatına ve uluslararası çevre koruma anlaşmalarına uymalarını talep ederiz. Bu yasal uyumun belgelenmesi gerekir ve buna uyulmasını sağlamak için düzenli takip yaparız.

Operasyonlarımızın, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin olası olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek için elimizden gelenin en iyisini yapar ve tedarik zincirimize de bunu şart koşarız. Çevreye yaşam boyu etkisi en düşük çözümü seçmemize karşın değer zincirimizde döngüsel ekonomiyi geliştiririz. Çevresel etkileri daha operasyonların planlama aşamasında, nakliyede ve örneğin çevresel açıdan sürdürülebilir malzeme kaynakları kullanmak yoluyla ürün tasarımında ve seçiminde dikkate alırız.

Yıllık çevresel hedef belirleme ve eylem planları ile operasyonların çevresel etkilerini sürekli iyileştirmek için ISO 14001 standardını veya eşdeğer çevre yönetim sistemlerini uygularız.

Tedarik Zinciri

Tedarikçilerimizin ve tedarikçilerimizin tedarik zincirinin bu Davranış Kurallarına uymalarını, aynı zamanda tedarikçi seçimi ve tedarikçilere davranış konusunda ayrımcılık yapmama ilkelerine uymalarını şart koşarız.

Müşterilere ve iş ortaklarına verilen beyanlar, taahhütler ve sertifikalar da dahil olmak üzere her türlü iletişimin doğru olmasını ve yanıltıcı olmamasını bekleriz. Rakiplerimizin ve çalışanlarının yaptığı çalışmalara değer veririz. Kalite ve güvenlik konusunda hizmetlerimiz için müşterilerimize verilen sözler, yürürlükteki tüm düzenlemelere ve yasalara uygun olmalıdır.