Uvod

Ta kodeks ravnanja opredeljuje osnovne zahteve za skupino Lindström Group (Lindström Oy in njene podružnice, v nadaljnjem besedilu samo »Lindström«) in njene dobavitelje (v nadaljnjem besedilu »mi«) blaga in storitev, povezane z njihovimi odgovornostmi do deležnikov, okolja in družbe na splošno. Kodeks ravnanja temelji na naših zavezah. Lindström si pridržuje pravico, da izvede razumne spremembe zahtev v tem kodeksu ravnanja, če se politika skladnosti podjetja Lindström spremeni. V tem primeru Lindström pričakuje, da bo dobavitelj sprejel izvedene ustrezne spremembe. Ta kodeks ravnanja velja za vse zaposlene v podjetju Lindström, ne glede na položaj in tretje osebe.

Etično poslovno vedenje

Skladnost z zakonodajo

Delujemo skladno z lokalno in mednarodno zakonodajo veljavnih pravnih sistemov zadevne države.

Prepoved korupcije in podkupovanja

Korupcije ne dopuščamo v nobeni obliki in v nobenih internih poslovnih postopkih ali poslovnih postopkih, ki jih izvajamo s tretjimi osebami (podjetja iz javnega ali zasebnega sektorja). Podkupnin ne dajemo in jih ne sprejemamo niti neposredno niti posredno. Ponujanje ali dajanje vrednih stvari (vključno z denarjem, darili ali storitvami) za zaključek posla, ohranjanje posla ali pridobivanje nepoštene prednosti je prepovedano.

Ne smemo dovoliti, da bi osebni ali družinski interesi vplivali na našo strokovno presojo. Pri vseh naših poslovnih dejavnostih in odločitvah se izogibamo navzkrižju interesov. Če nas tretja oseba povabi na poslovno kosilo ali družabni dogodek, sprejmemo samo, če je glavni razlog za dogodek legitimno poslovno srečanje.

Zasebnost in varnost podatkov

Naš skupni cilj je, da je vsakdo, ki ravna z informacijami, odgovoren, da skrbi za informacijsko varnost in zaščito podatkov tako, da deluje skladno s priznanimi pravili uporabe ter navodili za informacijsko varnost in zasebnost podatkov. Priporočila podjetja Lindström glede varnosti informacij in zasebnosti podatkov so implementirana na podlagi nacionalne in mednarodne varnosti podatkov, statuta o varstvu podatkov, sistemov kakovosti, najboljših postopkov za upravljanje z informacijami in drugih dodatno dogovorjenih standardov.

Uporaba družbenih medijev

Spodbujamo k dejavnosti v različnih družbenih medijih. Skrbimo za to, na kakšen način in kdaj uporabljamo družbene medije. Pri komunikaciji upoštevamo občinstvo, ne objavljamo zaupnih informacij in vedno spoštujemo druge.

Spoštovanje temeljnih človekovih pravic zaposlenih

Pravična obravnava in enakost

Ne dopuščamo nikakršne vrste diskriminacije. Ne sprejemamo nobenega vedenja, ki bi lahko škodovalo dostojanstvu posameznika, zlasti kakršnega koli fizičnega ali verbalnega nadlegovanja npr. neželenega ravnanja, ki ustvarja zastraševalno, sovražno, poniževalno, sramotilno ali žaljivo okolje.

Pravična zaposlitev

Zavezani smo k poštenim praksam zaposlovanja, ki so pravične, temeljijo na zaslugah in niso diskriminatorne. Zaposlenih ne diskriminiramo na podlagi spola, materinskega statusa, spolne usmerjenosti, zakonskega ali civilnega partnerskega stanu, spremembe spola, rase, barve, državljanstva, etičnega ali nacionalnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti ali starosti. Zaposlenim ponujamo enake priložnosti za usposabljanje in razvoj glede na njihove prednosti in potrebe, da jim pomagamo doseči poln potencial. Zaposlene bomo nagradili pošteno glede na njihovo sposobnost, uspešnost, prispevek in izkušnje.

Zaposlenim je treba priskrbeti pisno izjavo o določilih in pogojih zaposlitve v lokalnem jeziku, da se jim zagotovi, da so seznanjeni s svojimi zakonskimi pravicami in obveznostmi. Prizadevamo si prispevati k pozitivnemu družbenemu in gospodarskemu razvoju. Spoštujemo lokalne kulture ter želimo razumeti in spoštovati običaje in lokalne vrednote ljudi v državah, kjer poslujemo.

V okviru zakonskih možnosti priznavamo pravico do svobodnega združevanja zaposlenih ter ne dajemo prednosti in ne diskriminiramo članov organizacij zaposlenih ali sindikatov.

Prisilno in obvezno delo

V okviru naših zavez smo zavezani k uveljavljanju učinkovitih sistemov in kontrol, s katerimi zagotovimo, da v našem podjetju ali dobavni verigi ni suženjstva in trgovine z ljudmi. Od vseh zaposlenih in partnerjev zahtevamo, da delujejo z najvišjo stopnjo integritete in morale ter da razumejo in delujejo skladno z vsemi ustreznimi zakoni in pravnimi sistemi zadevnih držav, v katerih poslujemo. Prepovedujemo vse oblike trgovine z ljudmi in prisilnega dela, vključno z zaporniškim delom, delom brez plačila, prisilnim delom za odplačilo dolga in drugimi oblikami prisilnega dela ali suženjstva.

Pravica otrok in mladih delavcev

Zavezani smo h konvencijam 138 in 182 Mednarodne organizacije dela (ILO), po katerih se ne sme zaposliti nobene osebe, mlajše od 15 let ali od starosti ob zaključku obveznega izobraževanja, kar je višje. Mladoletni delavci ne smejo opravljali dela, ki po svoji naravi ali okoliščinah, v katerih se izvaja, lahko ogrozi njihovo zdravje, varnost ali moralo.

Zdravje in varnost 

Opredelili smo tveganja in nevarnosti v delovnem okolju ter sprejeli ukrepe za njihovo ublažitev, da bi zagotovili zdravje in varnost vseh zaposlenih. Izvajamo previdnostne ukrepe za preprečevanje nesreč, na primer z vzdrževanjem ustrezne in zadovoljive požarne varnosti na delovnem mestu, in poklicnih bolezni spodbujamo vse, da sodelujejo pri razvoju teh praks. Nudimo usposabljanje ter skrbimo, da so zaposleni izobraženi glede zdravstvenih in varnostnih vprašanj.  Pričakujemo, da bodo pri vsakodnevnem delu vsi skrbeli za zdravje in varnost. Za področje zdravja in varnosti uporabljamo standard ISO 45001.

Okoljske prakse

Od sebe in dobaviteljev zahtevamo, da se v celotni dobavni verigi upoštevajo lokalno okoljevarstveno zakonodajo in mednarodne okoljevarstvene sporazume. To skladnost je treba dokumentirati – izvajanje zagotavljamo z rednimi kontrolnimi pregledi.

Delamo po najboljših močeh ter zahtevamo, da imajo dejavnosti, izdelki in storitve v naši dobavni verigi čim manjše negativne vplive na okolje. Spodbujamo krožno gospodarstvo v naši vrednostni verigi, vendar izberemo rešitev, ki bo imela v svoji življenjski dobi najmanjši vpliv na okolje. Okoljske vplive upoštevamo že v fazi načrtovanja dejavnosti, pri transportu ter zasnovi in izbiri izdelkov, na primer tako, da izberemo okoljsko trajnostne vire materialov.

Stalne okoljske izboljšave pri dejavnostih zagotavljamo z določanjem letnega okoljskega cilja in akcijskimi načrti, pri tem pa uporabljamo standard ISO 14001 ali enakovreden sistem okoljskega ravnanja.

Dobavna veriga

Zahtevamo, da dobavitelji in njihove dobavne verige delujejo v skladu s tem kodeksom ravnanja in spoštujejo načela prepovedi diskriminacije glede izbora dobavitelja in ravnanja z njim.

Pričakujemo, da so vse oblike komunikacij, vključno z izjavami, navedbami in certifikati, ki so posredovani strankam in partnerjem, resnične in pravilne. Cenimo delo, ki ga opravljajo naši konkurenti in njihovi zaposleni. Obljube o naših storitvah glede kakovosti in varnosti, ki jih damo strankam, morajo biti skladne z vsemi veljavnimi predpisi in zakoni.

Prenesite naš kodeks ravnanja na tej povezavi.