BRC standarti kļūst arvien aktuālāki

BRC standarti un IFS standarti, kas ir pārtikas drošuma standarti, iegūst arvien lielāku aktualitāti un kļūst par pārtikas ražošanas uzņēmumu izaicinājumu. Šī aktualitāte ir vairojušies līdz ar patērētāju ieinteresētību pārtikas produktu izcelsmē un izmantoto izejvielu kvalitātē. Par vienu no pārtikas nozares uzņēmumu izaicinājumiem līdzās ražošanas procesu standartu ievērošanai ir kļuvis arī šo standartu izpildes atspoguļojums patērētājiem un sadarbības partneriem, kas parāda produkcijas drošumu un nekaitīgumu. Uzņēmuma spēja apliecināt produkcijas atbilstību pārtikas drošības standartiem demonstrē atbildību un rūpes par patērētāju.

Īpaši svarīgi tas ir pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem, kuri eksportē vai vēlas eksportēt savus produktus. Pārliecība par Jūsu uzņēmuma procesu norises kvalitāti – ir motivējošs stimuls nepārtrauktai pilnveidei, kā arī iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs, tādējādi būtiski palielinot savu uzņēmumu apgrozījumus.

Gan pasaulē, gan Latvijā vispazīstamākie  pārtikas drošuma un nekaitīguma standarti ir  BRC SERTIFIKĀCIJA (British retail consortium global standard) un  IFS SERTIFIKĀCIJA (International featured standards) 

 

BRC standarti un IFS globālie pārtikas drošuma un nekaitīguma standarti

Lindstrom workwear for Food ProcessingBRC/IFS nekaitīguma un pārtikas drošuma standarti kalpo kā:

 • Apliecinājums, ka uzņēmumā ir veikti visi iespējamie pasākumi, lai izvairÄ«tos no starpgadÄ«jumiem saistÄ«bā ar pārtikas nekaitÄ«gumu un tiesiskā aizsardzÄ«ba likumÄ«bas pārbaudē, ko veic, ja noticis gadÄ«jums, kas liek apÅ¡aubÄ«t piegādātās pārtikas droÅ¡umu lietoÅ¡anai patēriņā
 • RÄ«ks, kas palÄ«dz izveidot un uzturēt procesu pārvaldÄ«bas sistēmu, kura nodroÅ¡ina pārtikas kvalitātes un droÅ¡Ä«bas prasÄ«bu ievēroÅ¡anu, kā arÄ« atbilstÄ«bu likumdoÅ¡anai, it Ä«paÅ¡i atsaucoties uz tiesÄ«bu aktiem, kur gatavā produkcija tiek patērēta.
 • Pieeja sistemātiskai saražotās pārtikas nekaitÄ«guma un droÅ¡uma uzlaboÅ¡anā. EfektÄ«vs veids kā uzņēmumam izmērÄ«t pārtikas nekaitÄ«guma nodroÅ¡ināšanai veikto pasākumu rezultātus.
 • Iespēja samazināt radÄ«to atkritumu daudzumu, atvieglot produkcijas pārstrādes vai produkcijas atsaukÅ¡anas procesus.

Pārtikas drošuma standartu sertifikācija kā konkurētspējas priekšrocība

BRC un IFS sertifikācijas  ir daudzu vadošo mazumtirdzniecības veikalu ķēžu prasība sadarbības uzsākšanai un tās turpināšanai gan Eiropā, gan citviet pasaulē, jo tā apliecina pārtikas ražotāja procesu norisi atbilstoši noteiktām kvalitātes prasībām. BRC standarts tika izveidots, lai apliecinātu mazumtirdzniecības ķēžu pārtikas piegādātāju produkcijas atbilstību augstākajām prasībām, kas savukārt mazumtirgotājiem ļauj garantēt patērētājiem, ka viņu veikalos pieejamā produkcija ir kvalitatīva un droša lietošanai.

Ar BRC/IFS sertifikācijas esamību pārtikas ražotājs demonstrē sevi kā uzticamu piegādātāju un sadarbības partneri, kam rūp patērētājs. Globālais pārtikas drošuma un nekaitīguma standarts ir viens no rādītājiem, kuru mazumtirgotāju ķēdes visbiežāk izmanto piegādātāju darbības likumības pārbaudei sadarbības partnera izvēles procesā.

Jūsu uzņēmuma galvenie ieguvumi no BRC / IFS sertifikācijas:

 • Iespēja apgÅ«t jaunus tirdzniecÄ«bas tirgus gan Latvijā, gan ārvalstÄ«s
 • Apliecinājums par saražotās pārtikas produkcijas nekaitÄ«gumu un droÅ¡umu sadarbÄ«bai ar mazumtirdzniecÄ«bas uzņēmumiem
 • Uzticama partnera reputācija

Kā iespējams sagatavoties BRC/IFS sertifikācijai?

Uzņēmumiem, kuros plānošana tiek veikta regulāri un sistemātiski, tā būs lielākā priekšrocība BRC/IFS sertifikācijas iegūšanai. Sagatavošanās BRC/ IFS sertifikācijai sevī ietver:

 • Kvalitātes vadÄ«bas sistēmas ievieÅ¡anu un atbilstoÅ¡i strukturālie uzlabojumi.
 • LikumdoÅ¡anas prasÄ«bu identificēšanu.
 • ĪpaÅ¡u pārtikas nekaitÄ«guma risku noteikÅ¡anu, dokumentēšanu un attiecÄ«gos kontroles pasākumus (HACCP riska analÄ«zes un kritisko punktu izvērtēšanas sistēma).
 • Nozares higiēnas prasÄ«bu un Labas higiēnas prakses prasÄ«bu identificēšana, ieskaitot iekārtu un ēku uzturēšanu, uzkopÅ¡anu, darba apģērbu nodroÅ¡inājumu, kaitēkļu apkaroÅ¡anu u.c. specifisko nozares prasÄ«bu ievēroÅ¡anas nodroÅ¡ināšana.
 • Vides standarti.

Detalizētāku informāciju var iegūt sazinoties ar uzņēmumiem, kuri nodrošina šo sertifikāciju Latvijā.

Uzticamākais risinājums higiēniski tīra apģērba nodrošinājumam atbilstoši BRC/IFS sertifikācijas prasībām.

Pārtikas ražošanā un apstrādē higiēna ir visa pamats. Uzņēmumam darbojoties pārtikas rūpniecības industrijā jāievēro liels daudzums dažādu noteikumu un likumu, kas apstiprina saražotās produkcijas nekaitīgumu un drošumu patēriņam. Šie noteikumi un prasības ietver arī atbilstoša un higiēniska darba apģērba nodrošinājumu uzņēmuma darbiniekiem. Lindström sniegtais darba apģērbu serviss garantē nepārtrauktu higiēniski tīra, droša un kopta darba apģērba piegādes. Mūsu piedāvātie risinājumi gan pasargā saražoto produkciju, gan uztur higiēnisku darba vidi, gan sniedz komfortu darbiniekiem, kuri to valkā.

Lindström darba apģērbs pārtikas rūpniecības nozarei apvienojumā ar ikdienas apkopes servisu 100% atbilst starptautisko standartu  – BRC, IFS, HACCAP – prasībām, jo minēto standartu viena no galvenajām prasībām ir ieviest uzņēmumā tādus kvalitātes vadības risinājumus, kuri tiek sistemātiski uzraudzīti un nepieciešamības gadījumā uzlaboti, vai izvēlēties tādus ārpakalpojumu sniedzējus, kuri nodrošina šādus risinājumus. Esam sertificējuši Lindström Kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001 standartam kopā ar Bio-piesārņojuma kontroles sistēmas standartu EN 14065 un Vides vadības sistēmu atbilstoši  ISO 14001 standartam. Lai nodrošinātu augstāko kvalitātes prasību ievērošanu arī nākotnē, katram sertifikācijas periodam beidzoties, veicam to atjaunošanu, visās Lindström filiālēs, t.sk., Lindström Latvija sistemātiski veicot iekšējo un ārējo auditu.

Rūpes par mūsu klientu biznesa drošību ir galvenais Lindström uzdevums.

 

Sazinies ar mums: