BRC standarti un IFS standarti, kas ir pārtikas drošuma standarti, iegūst arvien lielāku aktualitāti un kļūst par pārtikas ražošanas uzņēmumu izaicinājumu. Šī aktualitāte ir vairojušies līdz ar patērētāju ieinteresētību pārtikas produktu izcelsmē un izmantoto izejvielu kvalitātē. Par vienu no pārtikas nozares uzņēmumu izaicinājumiem līdzās ražošanas procesu standartu ievērošanai ir kļuvis arī šo standartu izpildes atspoguļojums patērētājiem un sadarbības partneriem, kas parāda produkcijas drošumu un nekaitīgumu. Uzņēmuma spēja apliecināt produkcijas atbilstību pārtikas drošības standartiem demonstrē atbildību un rūpes par patērētāju.

Īpaši svarīgi tas ir pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem, kuri eksportē vai vēlas eksportēt savus produktus. Pārliecība par Jūsu uzņēmuma procesu norises kvalitāti – ir motivējošs stimuls nepārtrauktai pilnveidei, kā arī iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs, tādējādi būtiski palielinot savu uzņēmumu apgrozījumus.

Gan pasaulē, gan Latvijā vispazīstamākie  pārtikas drošuma un nekaitīguma standarti ir  BRC SERTIFIKĀCIJA (British retail consortium global standard) un  IFS SERTIFIKĀCIJA (International featured standards) 

 

BRC standarti un IFS globālie pārtikas drošuma un nekaitīguma standarti

Lindstrom workwear for Food ProcessingBRC/IFS nekaitīguma un pārtikas drošuma standarti kalpo kā:

 • Apliecinājums, ka uzņēmumā ir veikti visi iespējamie pasākumi, lai izvairītos no starpgadījumiem saistībā ar pārtikas nekaitīgumu un tiesiskā aizsardzība likumības pārbaudē, ko veic, ja noticis gadījums, kas liek apšaubīt piegādātās pārtikas drošumu lietošanai patēriņā
 • Rīks, kas palīdz izveidot un uzturēt procesu pārvaldības sistēmu, kura nodrošina pārtikas kvalitātes un drošības prasību ievērošanu, kā arī atbilstību likumdošanai, it īpaši atsaucoties uz tiesību aktiem, kur gatavā produkcija tiek patērēta.
 • Pieeja sistemātiskai saražotās pārtikas nekaitīguma un drošuma uzlabošanā. Efektīvs veids kā uzņēmumam izmērīt pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai veikto pasākumu rezultātus.
 • Iespēja samazināt radīto atkritumu daudzumu, atvieglot produkcijas pārstrādes vai produkcijas atsaukšanas procesus.

Pārtikas drošuma standartu sertifikācija kā konkurētspējas priekšrocība

BRC un IFS sertifikācijas  ir daudzu vadošo mazumtirdzniecības veikalu ķēžu prasība sadarbības uzsākšanai un tās turpināšanai gan Eiropā, gan citviet pasaulē, jo tā apliecina pārtikas ražotāja procesu norisi atbilstoši noteiktām kvalitātes prasībām. BRC standarts tika izveidots, lai apliecinātu mazumtirdzniecības ķēžu pārtikas piegādātāju produkcijas atbilstību augstākajām prasībām, kas savukārt mazumtirgotājiem ļauj garantēt patērētājiem, ka viņu veikalos pieejamā produkcija ir kvalitatīva un droša lietošanai.

Ar BRC/IFS sertifikācijas esamību pārtikas ražotājs demonstrē sevi kā uzticamu piegādātāju un sadarbības partneri, kam rūp patērētājs. Globālais pārtikas drošuma un nekaitīguma standarts ir viens no rādītājiem, kuru mazumtirgotāju ķēdes visbiežāk izmanto piegādātāju darbības likumības pārbaudei sadarbības partnera izvēles procesā.

Jūsu uzņēmuma galvenie ieguvumi no BRC / IFS sertifikācijas:

 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs
 • Apliecinājums par saražotās pārtikas produkcijas nekaitīgumu un drošumu sadarbībai ar mazumtirdzniecības uzņēmumiem
 • Uzticama partnera reputācija

Kā iespējams sagatavoties BRC/IFS sertifikācijai?

Uzņēmumiem, kuros plānošana tiek veikta regulāri un sistemātiski, tā būs lielākā priekšrocība BRC/IFS sertifikācijas iegūšanai. Sagatavošanās BRC/ IFS sertifikācijai sevī ietver:

 • Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un atbilstoši strukturālie uzlabojumi.
 • Likumdošanas prasību identificēšanu.
 • Īpašu pārtikas nekaitīguma risku noteikšanu, dokumentēšanu un attiecīgos kontroles pasākumus (HACCP riska analīzes un kritisko punktu izvērtēšanas sistēma).
 • Nozares higiēnas prasību un Labas higiēnas prakses prasību identificēšana, ieskaitot iekārtu un ēku uzturēšanu, uzkopšanu, darba apģērbu nodrošinājumu, kaitēkļu apkarošanu u.c. specifisko nozares prasību ievērošanas nodrošināšana.
 • Vides standarti.

Detalizētāku informāciju var iegūt sazinoties ar uzņēmumiem, kuri nodrošina šo sertifikāciju Latvijā.

Uzticamākais risinājums higiēniski tīra apģērba nodrošinājumam atbilstoši BRC/IFS sertifikācijas prasībām.

Pārtikas ražošanā un apstrādē higiēna ir visa pamats. Uzņēmumam darbojoties pārtikas rūpniecības industrijā jāievēro liels daudzums dažādu noteikumu un likumu, kas apstiprina saražotās produkcijas nekaitīgumu un drošumu patēriņam. Šie noteikumi un prasības ietver arī atbilstoša un higiēniska darba apģērba nodrošinājumu uzņēmuma darbiniekiem. Lindström sniegtais darba apģērbu serviss garantē nepārtrauktu higiēniski tīra, droša un kopta darba apģērba piegādes. Mūsu piedāvātie risinājumi gan pasargā saražoto produkciju, gan uztur higiēnisku darba vidi, gan sniedz komfortu darbiniekiem, kuri to valkā.

Lindström darba apģērbs pārtikas rūpniecības nozarei apvienojumā ar ikdienas apkopes servisu 100% atbilst starptautisko standartu  – BRC, IFS, HACCAP – prasībām, jo minēto standartu viena no galvenajām prasībām ir ieviest uzņēmumā tādus kvalitātes vadības risinājumus, kuri tiek sistemātiski uzraudzīti un nepieciešamības gadījumā uzlaboti, vai izvēlēties tādus ārpakalpojumu sniedzējus, kuri nodrošina šādus risinājumus. Esam sertificējuši Lindström Kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001 standartam kopā ar Bio-piesārņojuma kontroles sistēmas standartu EN 14065 un Vides vadības sistēmu atbilstoši  ISO 14001 standartam. Lai nodrošinātu augstāko kvalitātes prasību ievērošanu arī nākotnē, katram sertifikācijas periodam beidzoties, veicam to atjaunošanu, visās Lindström filiālēs, t.sk., Lindström Latvija sistemātiski veicot iekšējo un ārējo auditu.

Rūpes par mūsu klientu biznesa drošību ir galvenais Lindström uzdevums.

 

Sazinies ar mums: