Įvadas

Šiame Elgesio kodekse apibrėžiami pagrindiniai reikalavimai, taikomi „Lindström“ grupei („Lindström Oy“ ir jos dukterinėms įmonėms, toliau bendrai vadinamoms „Lindström“) ir jos prekių ir paslaugų tiekėjams (toliau bendrai vadinamiems „Mes“), susiję su jų įsipareigojimais suinteresuotosioms šalims, aplinkosaugai ir visuomenei apskritai. Šis Elgesio kodeksas grindžiamas mūsų įsipareigojimais. „Lindström“ pasilieka teisę daryti pagrįstus Elgesio kodekso reikalavimų pakeitimus tuo atveju, jei būtų atnaujinta „Lindstrom“ atitikties užtikrinimo politika. Tokiu atveju „Lindström“ tikisi, kad tiekėjas sutiks su atliktais pagrįstais pakeitimais. Šis Elgesio kodeksas taikomas visiems „Lindström“ darbuotojams, nepaisant jų darbo pozicijos, ir trečiosioms šalims.

Etiškas verslo elgesys

Teisinė atitiktis

Laikomės vietinių ir tarptautinių įstatymų, galiojančių atitinkamos šalies teisinėje sistemoje.

Korupcijos ir kyšininkavimo draudimas

Netoleruojame jokios rūšies korupcijos verslo procesuose, kurie vykdomi įmonės viduje arba bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis (viešojo ar privačiojo sektoriaus įmonėmis). Neduodame ir neimame kyšių nei tiesioginiu, nei netiesioginiu būdu. Draudžiama siūlyti ar duoti ką nors vertingo (įskaitant pinigus, dovanas ar paslaugas) siekiant sudaryti sandorį, vykdyti verslo veiklą ar įgyti nesąžiningą pranašumą.

  Privalome neleisti asmeniniams ar šeimos interesams daryti įtaką mūsų profesiniams sprendimams. Privalome vengti interesų konfliktų visose savo veiklos srityse ir sprendimuose. Priimti trečiosios šalies kvietimą į susitikimą neformalioje aplinkoje ar visuomeninį renginį galime tik tuo atveju, jei pagrindinė tokio kvietimo priežastis yra teisėtas verslo susitikimas.

Duomenų privatumas ir saugumas

Mūsų bendras tikslas – pasiekti, kad kiekvienas, tvarkantis informaciją, prisiimtų atsakomybę pasirūpinti tokios informacijos saugumu ir duomenų privatumu pagal patvirtintas naudojimo taisykles bei informacijos saugumo ir duomenų privatumo instrukcijas. „Lindström“ informacijos saugumo rekomendacijos ir duomenų privatumo nuostatos įgyvendinamos remiantis nacionaliniais ir tarptautiniais informacijos saugumo ir duomenų privatumo reglamentais, kokybės užtikrinimo procedūromis, geriausia informacijos valdymo praktika ir kitais standartais, dėl kurių susitarta papildomai.

Naudojimasis socialiniais tinklais

Skatiname naudojimąsi įvairiais socialiniais tinklais. Įsipareigojame socialiniais tinklais naudotis tinkamu būdu ir metu. Apsvarstome auditoriją, neskelbiame konfidencialios informacijos ir visada bendraujame vieni su kitais pagarbiai.

Pagarba darbuotojų pagrindinėms žmogaus teisėms

Sąžiningas elgesys ir lygybė

Netoleruojame jokios diskriminacijos. Nepateisiname jokio elgesio, kuris gali įžeisti žmogaus orumą, ypač netoleruojame fizinio ar žodinio priekabiavimo, įskaitant bet kokį nepageidaujamą elgesį, kuriuo sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar užgauli atmosfera.

Sąžiningas įdarbinimas 

Esame įsipareigoję laikytis sąžiningos įdarbinimo praktikos, grįstos sąžiningumu, objektyviais nuopelnais ir nediskriminavimu. Nediskriminuojame darbuotojų pagal lytį, motinystės statusą, seksualinę orientaciją, santuokos ar civilinės partnerystės statusą, lyties pakeitimą, rasę, odos spalvą, tautybę, etninę ar tautinę kilmę, religiją ar tikėjimą, negalią ar amžių. Siūlome lygias mokymosi ir tobulinimosi galimybes, atsižvelgdami į darbuotojų gabumus ir poreikius, kad padėtume jiems išnaudoti visą savo potencialą. Atlyginame darbuotojams sąžiningai, atsižvelgdami į jų įgūdžius, produktyvumą, indėlį ir patirtį.

Darbuotojams turi būti pateikta rašytinė darbo sutartis gimtąja kalba, siekiant užtikrinti, kad darbuotojai žinotų savo juridines teises ir pareigas. Stengiamės prisidėti prie teigiamo socialinio ir ekonominio vystymosi. Gerbiame vietos kultūrą ir stengiamės suprasti bei gerbti papročius ir vertybes, kurių laikosi žmonės, gyvenantys atitinkamoje mūsų veiklos vykdymo šalyje.

Kiek tai teisiškai įmanoma, pripažįstame darbuotojų laisvę burtis į susivienijimus ir nei palaikome, nei diskriminuojame darbuotojus, kurie yra darbuotojų organizacijų ar profesinių sąjungų nariai.

Priverstinis ir privalomas darbas

Vykdydami savo įsipareigojimus esame atsakingi už veiksmingų kontrolės mechanizmų taikymą, siekiant užtikrinti, kad mūsų versle ar mūsų tiekimo grandinėje nebūtų vergijos ir prekybos žmonėmis atvejų. Reikalaujame, kad visi darbuotojai ir partneriai veiktų vadovaudamiesi griežčiausiais sąžiningumo ir moralės principais bei suprastų ir laikytųsi visų atitinkamų įstatymų ir teisės aktų, galiojančių konkrečiose mūsų veiklos vykdymo šalyse. Draudžiame visų rūšių prekybą žmonėmis ir priverstinį darbą, įskaitant kalinių darbą, sutartinę vergovę, skolinę vergovę, vergų darbą ar kitas priverstinio darbo ar vergovės rūšis.

Vaikų ir jauno amžiaus darbuotojų teisės

Esame įsipareigoję laikytis 138 ir 182 TDO konvencijų, kurios draudžia įdarbinti bet kokius asmenis, jaunesnius nei 15 metų amžiaus arba jaunesnius nei nustatytas amžius, kai įgyjamas privalomasis išsilavinimas, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Jauno amžiaus darbuotojai neatliks jokio darbo, kuris dėl savo pobūdžio ir atlikimo aplinkybių gali pakenkti tokių darbuotojų sveikatai, saugumui ar moralei.

Sveikata ir sauga

Identifikuojame riziką ir pavojus darbo aplinkoje ir imamės veiksmų jiems sušvelninti, kad užtikrintume visų mūsų darbuotojų sveikatą ir saugą. Imamės prevencinių priemonių dėl nelaimingų atsitikimų (pavyzdžiui, užtikrindami tinkamas ir adekvačias priešgaisrinės saugos sąlygas darbo vietoje) bei profesinių ligų ir skatiname visus dalyvauti plėtojant šią praktiką. Organizuojame mokymus ir užtikriname darbuotojų švietimą sveikatos ir saugos klausimais.  Iš kiekvieno darbuotojo tikimės, kad savo kasdieniame darbe jis (ji) elgsis pagal sveikatos ir saugos reikalavimus. Sveikatai ir saugai palaikyti taikome ISO 45001 standartą.

Aplinkosaugos praktikos

Mes ir mūsų tiekėjai visoje tiekimo grandinėje privalome laikytis vietinių aplinkosaugos teisės aktų ir tarptautinių aplinkosaugos susitarimų. Šis atitiktis turi būti įforminta dokumentais ir reguliariai stebima, kad nebūtų pažeidimų.

Dedame visas pastangas ir reikalaujame iš savo tiekėjų, kad mūsų tiekimo grandinėje būtų sumažintas galimas neigiamas poveikis aplinkai, susijęs su mūsų vykdomomis operacijomis, gaminiais ir paslaugomis. Stipriname žiedinę ekonomiką mūsų vertės grandinėje ir renkamės sprendimus, kurie sukelia mažiausią neigiamą poveikį aplinkai. Atsižvelgiame į poveikį aplinkai  veiklos planavimo, transportavimo ir gaminių kūrimo bei atrankos etapuose, pavyzdžiui, naudodami ekologiškai tvarius medžiagų šaltinius.

  Taikome ISO 14001 standartą arba lygiavertę aplinkosaugos valdymo sistemą, kad nuolat gerintume su mūsų veikla susijusių aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi, nustatydami kasmetinius aplinkosaugos tikslus ir veiksmų planus.

Tiekimo grandinė

Reikalaujame, kad mūsų tiekėjai ir visi jų tiekimo grandinės dalyviai laikytųsi šio Elgesio kodekso ir nepažeistų nediskriminavimo principų atrinkdami tiekėjus ir su jais bendraudami.

Tikimės, kad visomis pasirinktomis komunikacijos priemonėmis klientams ir partneriams teikiama informacija, įskaitant pareiškimus, pristatymus ir sertifikatus, yra tikra ir teisinga. Vertiname mūsų konkurentų ir jų darbuotojų atliktą darbą. Su mūsų paslaugomis susijusios kokybės ir saugumo garantijos, kurias suteikiame klientams, turi atitikti visus taikytinus reglamentus ir įstatymus.