Bevezetés
Ez a magatartási kódex meghatározza a Lindström-csoportra (Lindström Oy és leányvállalatai, a továbbiakban: Lindström) és beszállítóira (a továbbiakban együttesen: mi) érvényes, árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos alapkövetelményeket, továbbá felelősségüket a részvényeseikkel, a környezettel és általában a társadalommal szemben. A Magatartási kódex a kötelezettségvállalásainkon alapul. A Lindström fenntartja magának a jogot, hogy a saját megfelelőségi szabályzatának felülvizsgálata esetén észszerű változtatásokat hajtson végre a jelen magatartási kódex követelményeben. Ilyen esetekben a Lindström elvárja a beszállítótól, hogy elfogadja az észszerű változtatásokat. A jelen Magatartási kódex beosztástól és harmadik felektől függetlenül a Lindström valamennyi alkalmazottjára vonatkozik.

Etikus üzleti viselkedés

Jogi megfelelőség
Betartjuk az adott ország vonatkozó jogrendszereinek helyi és nemzetközi jogszabályait.

A korrupció és a megvesztegetés tilalma
Semmilyen formában és belső vagy harmadik felekkel (állami vagy magánvállalatokkal) közösen folytatott egyetlen üzleti tevékenység során sem toleráljuk a korrupciót. Sem közvetlenül, sem közvetve nem adunk és nem fogadunk el vesztegetést. Tilos felkínálni vagy átadni bármilyen értékkel bíró dolgot (ideértve a pénzt, az ajándékokat vagy a szolgáltatásokat is) üzlet megszerzése, megtartása vagy tisztességtelen előny megszerzése céljából.

Nem engedhetjük, hogy szakmai döntéseinket személyes vagy családi érdekek befolyásolják. Minden üzleti tevékenységünk és döntésünk során kerüljük az összeférhetetlenséget. Csak akkor fogadhatjuk el egy harmadik fél meghívását ebédre/vacsorára vagy társasági eseményre, ha az esemény elsődleges célja egy legitim üzleti megbeszélés.

Adatvédelem és -biztonság
Közös célunk, hogy bárki, aki adatokat kezel, felelősséget viseljen az információbiztonság és az adatvédelem megteremtéséért azzal, hogy betartja az elfogadott használati szabályokat, valamint az információbiztonságra és az adatvédelemre vonatkozó utasításokat. A Lindström információbiztonsági ajánlásait és adatvédelmét a nemzeti és nemzetközi információbiztonsági és adatvédelmi jogszabályok, minőségbiztosítási rendszerek, bevált információkezelési gyakorlatok és más elfogadott szabványok alapján hajtják végre.

Közösségi média használata
Javasoljuk a különböző közösségi platformok használatát. Mindenkinek a saját felelőssége, hogy mikor és hogyan használja a közösségi médiát. Figyelembe vesszük a közönséget, nem teszünk közzé bizalmas információkat, és a kommunikációnk során mindig tiszteletben tartjuk a többi résztvevő felet.

Alkalmazottak alapvető emberi jogainak tiszteletben tartása

Tisztességes bánásmód és egyenlőség
Nem tűrjük a hátrányos megkülönböztetés semmilyen formáját. Nem fogadjuk el azt a viselkedést, amely valakit méltóságában sérthet – különösen a fizikai vagy verbális zaklatást –, például azokat a nemkívánatos magatartásokat, amelyek megfélemlítő, ellenséges, lekicsinylő, megalázó vagy sértő környezetet teremtenek.

Tisztességes foglalkoztatás
Elkötelezettek vagyunk a tisztességes foglalkoztatási gyakorlatok mellett, amelyek tisztességes, érdemalapú és megkülönböztetésmentes munkaerő-felvételi gyakorlatokból állnak. Nem alkalmazunk hátrányos megkülönböztetést a munkavállalókkal szemben a nemük, anyasági státuszuk, szexuális irányultságuk, családi vagy élettársi állapotuk, nemváltoztatásuk, faji hovatartozásuk, bőrszínük, nemzetiségük, etnikai vagy nemzeti hovatartozásuk, vallásuk vagy meggyőződésük, fogyatékosságuk vagy életkoruk alapján. Erősségeik és szükségleteik alapján egyenlő képzési és fejlesztési lehetőségeket kínálunk nekik, hogy segítsük őket teljes mértékben kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket. Az alkalmazottakat képességeik, teljesítményük, hozzájárulásuk és tapasztalataik alapján tisztességesen jutalmazzuk.

A munkavállalóknak a helyi nyelven, írásos formában át kell adni a foglalkoztatási feltételeket, biztosítva, hogy a munkavállalók tisztában legyenek törvényes jogaikkal és kötelezettségeikkel. Törekszünk arra, hogy hozzájáruljunk a pozitív társadalmi és gazdasági fejlődéshez. Tiszteletben tartjuk a helyi kultúrákat, és meg akarjuk ismerni, és tiszteletben kívánjuk tartani az emberek helyi szokásait és értékeit a működésünkkel érintett országokban.

Amennyire jogilag lehetséges, elismerjük a munkavállalók szabad egyesüléshez való jogát, törekszünk arra, hogy a munkavállalói szervezetek vagy szakszervezetek tagjait ne részesítsük sem pozitív, sem hátrányos megkülönböztetésben.

Kényszermunka és kötelező munka
Kötelezettségvállalásaink részeként a hatékony rendszerek és ellenőrzések végrehajtása mellett elkötelezettek vagyunk annak biztosítása iránt is, hogy sem a mi tevékenységünkben, sem az ellátási láncunkban ne jelenjen meg a rabszolgaság és az emberkereskedelem. Minden alkalmazottal és partnerrel szemben elvárás, hogy a legmagasabb fokú integritással és etikai szinten járjon el, továbbá megértse és betartsa a működésünkkel érintett adott ország vonatkozó jogszabályait és jogrendszereit. Tiltjuk az emberkereskedelem és a kényszermunka minden formáját, beleértve a börtönmunkát, a kényszermunkát, az adósrabszolgaságot, a rabszolgamunkát, illetve a kényszermunka vagy a szolgaság egyéb formáit is.

Gyermek- és fiatalkorú munkások jogai
Elkötelezettek vagyunk a 138. és 182. számú ILO-egyezmények betartása iránt, amelyek értelmében a 15 év alatti vagy (ha az a magasabb, akkor) az iskolaköteles kor felső határát el nem érő személyek foglalkoztatása tilos. A fiatalkorú munkások nem végezhetnek olyan feladatot, amely jellegénél vagy a munkavégzés körülményeinél fogva valószínűleg veszélyezteti az egészségüket, biztonságukat vagy erkölcsüket.

Egészség- és munkavédelem
Azonosítjuk a munkahelyi környezet kockázatait és veszélyeit, és lépéseket teszünk azok enyhítésére, hogy valamennyi alkalmazottunk egészségét és biztonságát garantáljuk. Óvintézkedéseket teszünk a foglalkozási ártalmak és a balesetek ellen, például megfelelő és elégséges tűzbiztonsági feltételeket tartunk fenn a munkahelyen, és mindenkit arra ösztönözünk, hogy vegyen részt a gyakorlatok kidolgozásában. Képzést biztosítunk, és gondoskodunk arról, hogy az alkalmazottak egészség- és munkavédelmi oktatásban részesüljenek. A napi munka során mindenkitől elvárjuk az egészség- és munkavédelmi előírások betartását. Az egészség- és munkavédelem vonatkásában az ISO 45001 szabványt alkalmazzuk.

Környezetvédelmi gyakorlatok
Magunktól és beszállítóinktól – a teljes ellátási láncban – egyaránt megköveteljük a helyi környezetvédelmi jogszabályok és a nemzetközi környezetvédelmi megállapodások betartását. Ezek betartását dokumentálni kell, és a végrehajtás garantálása érdekében rendszeresen nyomon követést végzünk.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében – és ellátási láncunkat is arra kötelezzük –, hogy a működésünk, termékeink és szolgáltatásaik lehetséges negatív környezeti hatásait minimalizáljuk. Értékláncunkban fokozzuk a körforgásos gazdaság jelenlétét, bár a környezetre az életciklus alatt legkisebb hatást gyakorló megoldást választjuk. A környezeti hatásokat már a működés tervezési szakaszában, a szállításban, a terméktervezésben és -kiválasztásban is figyelembe vesszük, például a környezeti szempontból fenntartható anyagforrások felhasználásával.

A működés környezeti hatásának folyamatos javítása során az ISO 14001 szabványt vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi irányítási rendszert alkalmazzunk az éves környezetvédelmi célmeghatározáson és a cselekvési tervek kidolgozásán keresztül.

Ellátási lánc
Beszállítóinktól és az ellátási láncuktól elvárjuk, hogy betartsák a jelen Magatartási kódexet, és megfeleljenek a beszállítók kiválasztásával és kezelésével kapcsolatos diszkriminációellenes elveknek.

Elvárjuk, hogy a kommunikáció minden formája – beleértve az ügyfeleknek és partnereknek tett kijelentéseket, nyilatkozatokat és tanúsítványokat is – a valóságnak megfelelő és pontos legyen. Nagyra értékeljük a versenytársaink és alkalmazottaik által végzett munkát. Az ügyfeleinknek a szolgáltatásaink minősége és biztonsága tekintetében tett ígéreteknek meg kell felelniük az összes vonatkozó jogszabálynak és előírásnak.