Uvod

Ovim kodeksom ponašanja definirani su osnovni zahtjevi za Lindström Grupu (Lindström Oy i njegova društva kćeri, u daljnjem tekstu: Lindström) i njene dobavljače (u daljnjem tekstu: mi) roba i usluga koji se odnose na njihove odgovornosti prema svojim dionicima, okolišu i društvu u cjelini. Kodeks ponašanja temelji se na našim obećanjima. Lindström zadržava pravo razumno izmijeniti zahtjeve ovog kodeksa ponašanja u slučaju revizije Lindströmovih pravila o sukladnosti. Lindström očekuje da će dobavljač u tom slučaju prihvatiti takve razumne izmjene. Ovaj se kodeks ponašanja primjenjuje na sve zaposlenike Lindströma bez obzira na funkciju koju obnašaju, kao i na treće strane.

Etičko poslovno ponašanje

Zakonska usklađenost

Postupamo u skladu s lokalnim i međunarodnim zakonima važećih pravnih sustava odgovarajuće države u kojoj poslujemo.

Zabrana korupcije i podmićivanja

Ne toleriramo nijedan oblik korupcije ni u kojem poslovnom procesu koji se izvodi interno ili zajedno s trećim stranama (tvrtkama iz javnog ili privatnog sektora). Ne dajemo niti uzimamo, izravno ili neizravno, nijedan oblik mita. Zabranjeno je nuditi ili davati bilo kakvu vrijednost (uključujući novac, darove i usluge) u svrhu zaključivanja poslovnog dogovora, zadržavanja poslovnog odnosa ili stjecanja nepravedne prednosti.

Ne smijemo dopustiti da osobni ili obiteljski interesi utječu na naše stručno prosuđivanje. Izbjegavamo sukobe interesa u svim našim poslovnim djelatnostima i odlukama. Poziv treće strane na obrok ili društveni događaj trebamo prihvatiti samo ako je osnovna svrha događaja legitimni poslovni sastanak.

Privatnost i sigurnost podataka

Naš zajednički cilj je osigurati da svatko tko upravlja informacijama preuzme odgovornost za očuvanje sigurnosti informacija i privatnosti podataka u skladu s priznatim pravilima o korištenju informacija i podataka i uputama za očuvanje sigurnosti informacija i privatnosti podataka. Lindströmove preporuke za očuvanje sigurnosti informacija i privatnosti podataka provode se na temelju nacionalnih i međunarodnih načela informacijske sigurnosti, statuta o privatnosti podataka, sustava kvalitete, najboljih praksi upravljanja informacijama i drugih dogovorenih standarda.

Korištenje društvenih medija

Potičemo korištenje različitih društvenih medija. Vodimo računa o tome kako i kada se koristimo društvenim medijima. Ponašamo se primjereno publici, ne objavljujemo povjerljive podatke i uvijek poštujemo druge sudionike komunikacije.

Poštivanje osnovnih ljudskih prava zaposlenika

Pravedno postupanje i jednakost

Ne toleriramo nijedan oblik diskriminacije. Ne prihvaćamo nikakvo ponašanje koje može ugroziti dostojanstvo osobe, posebice svako fizičko ili verbalno uznemiravanje, primjerice svako neželjeno ponašanje koje stvara prijeteće, neprijateljsko, omalovažavajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Pravedno zapošljavanje

Obvezujemo se postupati sukladno praksama pravednog zapošljavanja koje se sastoje od praksi zapošljavanja temeljenih na pravednosti, zaslugama i nediskriminaciji. Ne diskriminiramo zaposlenike na temelju njihovog spola, majčinskog statusa, seksualne orijentacije, bračnog ili civilnog partnerstva, promjene spola, rase, boje kože, nacionalnosti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti ili starosti. Nudimo jednake prilike za obuku i razvoj ovisno o mogućnostima i potrebama zaposlenika kako bismo im pomogli da ostvare svoj puni potencijal. Zaposlenike uvijek nagrađujemo pravedno na temelju njihovih sposobnosti, učinkovitosti, doprinosa i iskustva.

Zaposlenici trebaju dobiti pisanu izjavu o uvjetima zaposlenja na njihovom lokalnom jeziku kako bismo osigurali da su svjesni svojih zakonskih prava i obveza. Nastojimo doprinijeti pozitivnom društvenom i gospodarskom razvoju. Poštujemo lokalne kulture i nastojimo razumjeti i poštivati lokalne običaje i vrijednosti svih osoba u državama u kojima poslujemo.

Priznajemo pravo radnika na slobodno udruživanje koliko je to zakonski moguće i ne favoriziramo i ne diskriminiramo članove organizacija zaposlenika ili sindikata.

Prisilni i obvezni rad

Kao dio naših obveza nastojimo primjenjivati učinkovite sustave i kontrole kako bismo osigurali da se u našem poslovanju i lancu opskrbe ne pojavljuju nikakvi oblici ropstva i trgovine ljudima. Od svih zaposlenika i partnera zahtijevamo da se ponašaju moralno i postupaju s najvećim mogućim integritetom i da razumiju i poštuju sve relevantne zakone i pravne sustave država u kojima poslujemo. Zabranjujemo sve oblike trgovine ljudima i prisilnog rada, uključujući rad u zatvorima, dužnički rad, obvezni rad, ropski rad ili druge oblike prisilnog rada ili ropstva.

Prava djece i mladih radnika

Obvezni smo poštivati odredbe Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) br. 138 i 182 koje zabranjuju zapošljavanje osoba mlađih od 15 godina ili osoba koje su mlađe od propisane dobne granice za završetak obveznog obrazovanja, ovisno o tome koja je dobna granica viša. Maloljetni zaposlenici ne smiju obavljati posao koji bi, po svojoj prirodi ili okolnostima u kojima se obavlja, mogao ugroziti njihovo zdravlje, sigurnost ili moral.

Sigurnost na radu

Prepoznajemo rizike i opasnosti u radnom okruženju i poduzimamo mjere kako bismo ih ublažili i zajamčili sigurnost na radu za sve naše zaposlenike. Poduzimamo mjere za sprječavanje nezgoda na radu, primjerice održavamo primjerenu i zadovoljavajuću zaštitu od požara na radnom mjestu i profesionalnih bolesti te potičemo sudjelovanje u razvoju praksi zaštite na radu. Osiguravamo obuku i pazimo da su naši zaposlenici upoznati s propisima zaštite na radu.  Od svih zaposlenika očekujemo da će postupati u skladu s načelima zaštite na radu. Primjenjujemo normu ISO 45001 koji se odnosi na zaštitu na radu.

Prakse zaštite okoliša

Od naših zaposlenika i dobavljača zahtijevamo da se pridržavaju lokalnih zakonskih propisa o zaštiti okoliša i međunarodnih sporazuma o zaštiti okoliša kroz cijeli lanac opskrbe. Usklađivanje s navedenim propisima i sporazumima mora biti dokumentirano i podložno je redovitim provjerama kako bismo osigurali da se provodi u praksi.

Ulažemo najveće moguće napore kako bismo smanjili na najmanju moguću mjeru negativne učinke našeg poslovanja, proizvoda i usluga na okoliš i isto zahtijevamo od našeg lanca opskrbe. Potičemo kružno gospodarstvo u našem lancu vrijednosti, iako biramo rješenja s najmanjim utjecajem na okoliš. Učinke na okoliš uzimamo u obzir već u fazi planiranja poslovnih djelatnosti, transporta, projektiranja i odabira proizvoda, primjerice koristeći ekološki održive izvore sirovina i materijala.

Primjenjujemo normu ISO 14001 ili ekvivalentni sustav upravljanja okolišem radi stalnog smanjenja učinka poslovnih djelatnosti na okoliš kroz godišnje ciljeve i akcijske planove za zaštitu okoliša.

Lanac opskrbe

Od naših dobavljača i njihovog lanca opskrbe zahtijevamo da postupaju u skladu s ovim kodeksom ponašanja i da poštuju načela nediskriminacije pri odabiru i suradnji s dobavljačima.

Očekujemo da su svi oblici komunikacije, uključujući izjave, zastupanja i potvrde koji se daju kupcima i partnerima, istiniti i točni. Cijenimo rad naših konkurenata i njihovih zaposlenika. Obećanja koja dajemo kupcima u vezi s kvalitetom i sigurnosti naših usluga moraju biti u skladu sa svim važećim propisima i zakonima.