Home / Article / Otevření mateřských škol a jejich bezpečnost
12.05.2021

Otevření mateřských škol a jejich bezpečnost

Na jaře mohou po dlouhé době děti opět navštěvovat školky a všichni, hlavně zřizovatelé, zaměstnanci mateřských škol a rodiče, si přejí, aby jejich pobyt mezi ostatními dětmi byl co nejbezpečnější. Kromě základních pravidel bezpečnosti, která už znají a dodržují dávno, přibyla v tomto školním roce i další, která se týkají ochrany před šířením koronaviru.

Kdo je zodpovědný za bezpečnost ve školkách

Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti žáků a zaměstnanců patří mezi priority ředitele/ky školky. V současné koronavirové době se musí této oblasti věnovat ještě pozorněji a neustále sledovat aktuální situaci. Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogičtí pracovníci, a to od převzetí dětí od jejich zástupce nebo pověřené osoby až do doby předání dítěte zástupci nebo jím pověřené osobě. Všichni pracovníci musí dbát o zvýšené hygienické nároky, zejména uklízečky a kuchařky věnují zvýšenou pozornost častému dezinfikování povrchů a předmětů, učitelky se věnují zejména hygienickým návykům u dětí.

Obrázek: Ve školce je třeba dohlížet na časté mytí rukou. Zdroj: Lindströmgroup.com

Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřských školách

V mateřských školách jsou běžně všichni zaměstnanci zvyklí věnovat velkou pozornost bezpečnosti malých dětí, které mají na starosti. Prostory školy jsou vybudovány tak, aby tam byla co nejmenší příležitost ke zranění, onemocnění a jiné újmě. Mezi základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při správě mateřských škol patří:

 • Teplota v mateřských školách se musí udržovat v rozmezí 18 až 22 °C.
 • Děti nesmějí přijít do styku s předměty, jimiž by se mohly zranit.
 • Rozměry stolů, židliček a dalšího nábytku pro děti musí odpovídat vzrůstu dětí.
 • Zasklená okna musí být ohrazená do výše 1 m ochrannou mřížkou.
 • Nesmí být používány dveře kývavé nebo turniketové, zasklená dveřní křídla musí být opatřena bezpečnostním sklem, spodní třetina dveří nesmí být zasklívána.
 • Elektrické zásuvky musí být umístěny mimo dosah dětí nebo musí být opatřeny chrániči.
 • Zábradlí musí být nejméně 1,2 m vysoké bez příčných mřížek.
 • Léky a čistící dezinfekční prostředky musí být uloženy tak, aby k nim děti neměly přístup.
 • Celodenní výlety nesmějí být organizovány do vzdálenějších míst, jestliže není zajištěna správná životospráva dětí (teplý oběd, odpočinek).
 • Zahrada a hřiště musí být oplocené, nepřístupné veřejnosti a v blízkosti mateřské školy.
 • V budově musí být osvětlená a větraná šatna dětí.
 • Záchody a umývárny musí být přístupné ze šatny a denních místností dětí, pro 5 dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a jedno umyvadlo.
 • Nejmenší světlá šířka chodby musí být 120 cm.
 • Pokud je zavedena teplá voda do výukového prostoru, pak u výtoku v dosahu dětí nesmí být teplota vyšší než 45 °C.

Zdroj: Příručka bezpečnosti práce pro ředitele škol, Praha 2000

Správa mateřských škol a bezpečnost v období koronaviru

Školka v současné době průběžně dětem i zaměstnancům zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, zajišťuje a dohlíží na dezinfekci rukou, zabezpečuje úklid prostor.

Obrázek: Rohože pod umyvadly zabraňují uklouznutí. Zdroj: Lindströmgroup.com

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení, na toaletách a v umývárnách, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Učitelky dohlíží na to, aby si děti v co nejkratším čase po příchodu do budovy důkladně 20 až 30 sekund umyly ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provedly dezinfekci rukou, a následně dodržovaly hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve školce. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Hygienickou čistotu ve vnitřních prostorách školky pomohou udržet vstupní čistící rohože, zejména v místech, kde děti přechází z venku, ať už z ulice nebo ze zahrady, do šaten, nebo z umývárny na chodbu a do učeben. Rohože zabrání roznášení nečistot a mokra po budově a sníží možnost úrazu.

Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně i během činnosti.

Obrázek: Naše rohožky umí být veselé a hravé. Zdroj: Lindstromgroup.com

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

V mateřských školách děti také po obědě spí a mohou používat textilní ručníky. Tudíž tady vzniká nutnost manipulace se špinavým prádlem a jeho praní, což je v této době taky riziková činnost. Dřív si v některých školkách zařizovali praní lůžkovin rodiče doma. Dnes má školka zajistit praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60°C, takže si nechává prádlo prát. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.

Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS).

Jak může pomoci naše firma vaší školce?

Skvělým řešením, jak udržet školku vždy v čistotě i za špatného počasí, je pronájem čistících zón a jejich umístění na strategická místa. Bezpečnost a hygienu zajistí ve školce také rohože do umývárny. Na rozdíl od zapáchajících a příliš neudržovaných mokrých rohoží, máte s naším servisem jistotu, že rohože budou bezpečné, díky vysokému vláknu suché a vždy hygienicky čisté. O nic se nebudete muset starat.

Obrázek: Rohože do umýváren s veselými obrázky. Zdroj: Lindströmgroup.com

Pronájem čistících rohoží se službou čištění a údržby vám přinese několik výhod:

 • eliminuje se roznášení nečistot v interiéru,
 • sníží se náklady na úklid,
 • vyřeší se i zvýšené hygienické požadavky,
 • při pronájmu rohoží se sníží i náklady na jejich pořízení,
 • v případě pronájmu navíc odpadne starost o čištění rohoží (firma si špinavé odveze a vymění za čisté),
 • rohože Lindström se službou jejich údržby si můžete otestovat zdarma a bez závazků a rozhodnout se, jestli je tato služba pro vás vhodná,
 • sníží se riziko úrazu, např. při uklouznutí, které je zejména u malých dětí větší.
Rohože ve školkách pro větší bezpečnost, hygienu i zábavu. Zdroj: Lindströmgroup.com

Úrazy, první pomoc, evidence úrazů

Stoprocentně ale úrazům ve školce nezabráníme, proto je důležité vědět, co dělat, když se přihodí. Ze zákona vyplývá, že školka je povinna zajistit bezpečnost dětí a evidovat každý úraz, který se stane při výchově či vzdělávání a souvisejících činnostech. Školka musí zajistit poskytnutí první pomoci, případně přivolání záchranné služby. Dále musí neprodleně informovat rodiče nebo zákonné zástupce.

Odpovědnost školky za úrazy žáků je na stejném principu jako odpovědnost zaměstnavatele za úrazy pracovní. Jedná se o tzv. odpovědnost objektivní, kdy se nezkoumá, kdo co zavinil. Odpovědná je školka za všechny úrazy, které se stanou po celou dobu pobytu dítěte ve školce. Z odpovědnosti školky jsou pouze vyloučeny úrazy, ke kterým dojde na cestě do školky a zpět, nakonec i to je obdoba právní úpravy úrazů pracovních.

V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se školka nebo školské zařízení o úrazu dozví.

Avatar
Lindström Group